Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Chemia barwników:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia barwników
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Kowalewska <Monika.Kowalewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Monika Kowalewska <Monika.Kowalewska@zut.edu.pl>, Jacek Soroka <Jacek.Soroka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,00,62zaliczenie
laboratoriaL7 30 2,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie ogólnej wiedzy z chemii i preparatyki organicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z syntezą, analizą oraz aplikacją wybranych barwników
C-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie syntezy, analizy i aplikacji barwników

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej1
T-L-2Synteza dwóch barwników13
T-L-3Wydzielanie, oczyszczanie i analiza spektralna otrzymanych barwników8
T-L-4Aplikacja barwnika (wybarwianie wełny, bawełny, włókien poliestrowych)8
30
wykłady
T-W-1Fizyczne podstawy barwy, teorie barwności związków organicznych. Zależność między budową związku a jego barwą. Klasyfikacja chemiczna i techniczna barwników, nomenklatura barwników wg katalogu Colour Index. Metody analizy i oceny jakości barwników3
T-W-2Omówienie naczęściej stosowanych grup barwników organicznych według klasyfikacji chemicznej (azowe, antrachinonowe, arylometanowe, indygoidowe)2
T-W-3Procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji barwników. Przykłady technologii produkcji wybranych barwników: azowych (proces diazowania i sprzęgania), antrachinonowych (otrzymywanie antrachinonu, alizaryny), metoda benzaldehydowa i formaldehydowa syntezy barwników triarylometanowych, otrzymywanie indygo3
T-W-4Handlowe postacie barwników. Substancje toksyczne, zagrożenia i odpady w przemyśle barwników. "Zielone" procesy w produkcji barwników2
T-W-5Aplikacja barwników. Barwniki do wełny, włókien celulozowych, poliestrowych i akrylonitrylowych. Barwniki do papieru, skóry i tworzyw sztucznych. Barwniki w fotografii, technikach laserowych i ciekłych kryształach. Barwniki w produktach spożywczych i kosmetycznych. Sposoby barwienia, zapis schematyczny4
T-W-6Kolokwium1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2praca z literaturą wskazaną przez prowadzącego zajęcia6
A-L-3przygotowanie do zajęć10
A-L-4konsultacje z prowadzącym zajęcia2
A-L-5przygotowanie sprawozdania12
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie do zaliczenia13
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Obserwacja pracy w laboratorium
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-14_W01
potrafi wykazać powiązanie barwy z budową związku chemicznego
Ch_1A_W01, Ch_1A_W03X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03C-1T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-W-6M-2, M-1S-3, S-2
Ch_1A_D02-14_W02
potrafi scharakteryzować poszczególne grupy barwników według klasyfikacji chemicznej, metody ich syntezy i podać przykłady zastosowań
Ch_1A_W01X1A_W01C-1T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-L-3, T-W-6, T-L-2, T-W-1, T-L-4, T-W-5M-2, M-1S-3, S-2
Ch_1A_D02-14_W03
potrafi scharakteryzować procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji barwników
Ch_1A_W01, Ch_1A_W11X1A_W01InzA_W02C-1T-W-3, T-L-2, T-L-3M-2, M-1S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-14_U01
potrafi okreslić powinowactwo barwnika do substancji barwionej i wskazać odpowiedni barwnik do danej aplikacji
Ch_1A_U01, Ch_1A_U03X1A_U01, X1A_U03InzA_U01C-1T-L-4M-2S-2, S-1
Ch_1A_D02-14_U02
potrafi przeprowadzić syntezę i analizę wybranych barwników
Ch_1A_U03X1A_U03InzA_U01C-1T-L-3, T-L-2M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-14_K01
ma świadomość wpływu procesów produkcyjnych na środowisko
Ch_1A_K05X1A_K06InzA_K01C-1, C-2T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-3M-1, M-2S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-14_W01
potrafi wykazać powiązanie barwy z budową związku chemicznego
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać grupy chromoforowe w strukturze związku
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-14_W02
potrafi scharakteryzować poszczególne grupy barwników według klasyfikacji chemicznej, metody ich syntezy i podać przykłady zastosowań
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi przedstawić klasyfikację, opisać metody syntezy oraz przykłady zastosowań wybranych barwników
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-14_W03
potrafi scharakteryzować procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji barwników
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji barwników
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-14_U01
potrafi okreslić powinowactwo barwnika do substancji barwionej i wskazać odpowiedni barwnik do danej aplikacji
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi dobrać typowy barwnik do barwienia określonej tkaniny
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-14_U02
potrafi przeprowadzić syntezę i analizę wybranych barwników
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi z pomocą prowadzącego przeprowadzić syntezę i analizę wybranego barwnika
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-14_K01
ma świadomość wpływu procesów produkcyjnych na środowisko
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić substancje toksyczne i sprecyzować zagrożenia dla środowiska związane z produkcją barwników
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Warring D. R., Hallas G., The Chemistry and Application of Dyes, Plenum Press, New York, 1994
  2. Stiepanow B.I., Podstawy chemii i technologii barwników organicznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1980

Literatura dodatkowa

  1. Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Technologia chemiczna organiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 1992

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej1
T-L-2Synteza dwóch barwników13
T-L-3Wydzielanie, oczyszczanie i analiza spektralna otrzymanych barwników8
T-L-4Aplikacja barwnika (wybarwianie wełny, bawełny, włókien poliestrowych)8
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Fizyczne podstawy barwy, teorie barwności związków organicznych. Zależność między budową związku a jego barwą. Klasyfikacja chemiczna i techniczna barwników, nomenklatura barwników wg katalogu Colour Index. Metody analizy i oceny jakości barwników3
T-W-2Omówienie naczęściej stosowanych grup barwników organicznych według klasyfikacji chemicznej (azowe, antrachinonowe, arylometanowe, indygoidowe)2
T-W-3Procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji barwników. Przykłady technologii produkcji wybranych barwników: azowych (proces diazowania i sprzęgania), antrachinonowych (otrzymywanie antrachinonu, alizaryny), metoda benzaldehydowa i formaldehydowa syntezy barwników triarylometanowych, otrzymywanie indygo3
T-W-4Handlowe postacie barwników. Substancje toksyczne, zagrożenia i odpady w przemyśle barwników. "Zielone" procesy w produkcji barwników2
T-W-5Aplikacja barwników. Barwniki do wełny, włókien celulozowych, poliestrowych i akrylonitrylowych. Barwniki do papieru, skóry i tworzyw sztucznych. Barwniki w fotografii, technikach laserowych i ciekłych kryształach. Barwniki w produktach spożywczych i kosmetycznych. Sposoby barwienia, zapis schematyczny4
T-W-6Kolokwium1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2praca z literaturą wskazaną przez prowadzącego zajęcia6
A-L-3przygotowanie do zajęć10
A-L-4konsultacje z prowadzącym zajęcia2
A-L-5przygotowanie sprawozdania12
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie do zaliczenia13
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-14_W01potrafi wykazać powiązanie barwy z budową związku chemicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z syntezą, analizą oraz aplikacją wybranych barwników
Treści programoweT-W-4Handlowe postacie barwników. Substancje toksyczne, zagrożenia i odpady w przemyśle barwników. "Zielone" procesy w produkcji barwników
T-W-1Fizyczne podstawy barwy, teorie barwności związków organicznych. Zależność między budową związku a jego barwą. Klasyfikacja chemiczna i techniczna barwników, nomenklatura barwników wg katalogu Colour Index. Metody analizy i oceny jakości barwników
T-W-3Procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji barwników. Przykłady technologii produkcji wybranych barwników: azowych (proces diazowania i sprzęgania), antrachinonowych (otrzymywanie antrachinonu, alizaryny), metoda benzaldehydowa i formaldehydowa syntezy barwników triarylometanowych, otrzymywanie indygo
T-W-5Aplikacja barwników. Barwniki do wełny, włókien celulozowych, poliestrowych i akrylonitrylowych. Barwniki do papieru, skóry i tworzyw sztucznych. Barwniki w fotografii, technikach laserowych i ciekłych kryształach. Barwniki w produktach spożywczych i kosmetycznych. Sposoby barwienia, zapis schematyczny
T-W-2Omówienie naczęściej stosowanych grup barwników organicznych według klasyfikacji chemicznej (azowe, antrachinonowe, arylometanowe, indygoidowe)
T-W-6Kolokwium
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać grupy chromoforowe w strukturze związku
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-14_W02potrafi scharakteryzować poszczególne grupy barwników według klasyfikacji chemicznej, metody ich syntezy i podać przykłady zastosowań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z syntezą, analizą oraz aplikacją wybranych barwników
Treści programoweT-W-2Omówienie naczęściej stosowanych grup barwników organicznych według klasyfikacji chemicznej (azowe, antrachinonowe, arylometanowe, indygoidowe)
T-W-4Handlowe postacie barwników. Substancje toksyczne, zagrożenia i odpady w przemyśle barwników. "Zielone" procesy w produkcji barwników
T-W-3Procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji barwników. Przykłady technologii produkcji wybranych barwników: azowych (proces diazowania i sprzęgania), antrachinonowych (otrzymywanie antrachinonu, alizaryny), metoda benzaldehydowa i formaldehydowa syntezy barwników triarylometanowych, otrzymywanie indygo
T-L-3Wydzielanie, oczyszczanie i analiza spektralna otrzymanych barwników
T-W-6Kolokwium
T-L-2Synteza dwóch barwników
T-W-1Fizyczne podstawy barwy, teorie barwności związków organicznych. Zależność między budową związku a jego barwą. Klasyfikacja chemiczna i techniczna barwników, nomenklatura barwników wg katalogu Colour Index. Metody analizy i oceny jakości barwników
T-L-4Aplikacja barwnika (wybarwianie wełny, bawełny, włókien poliestrowych)
T-W-5Aplikacja barwników. Barwniki do wełny, włókien celulozowych, poliestrowych i akrylonitrylowych. Barwniki do papieru, skóry i tworzyw sztucznych. Barwniki w fotografii, technikach laserowych i ciekłych kryształach. Barwniki w produktach spożywczych i kosmetycznych. Sposoby barwienia, zapis schematyczny
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi przedstawić klasyfikację, opisać metody syntezy oraz przykłady zastosowań wybranych barwników
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-14_W03potrafi scharakteryzować procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji barwników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z syntezą, analizą oraz aplikacją wybranych barwników
Treści programoweT-W-3Procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji barwników. Przykłady technologii produkcji wybranych barwników: azowych (proces diazowania i sprzęgania), antrachinonowych (otrzymywanie antrachinonu, alizaryny), metoda benzaldehydowa i formaldehydowa syntezy barwników triarylometanowych, otrzymywanie indygo
T-L-2Synteza dwóch barwników
T-L-3Wydzielanie, oczyszczanie i analiza spektralna otrzymanych barwników
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji barwników
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-14_U01potrafi okreslić powinowactwo barwnika do substancji barwionej i wskazać odpowiedni barwnik do danej aplikacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z syntezą, analizą oraz aplikacją wybranych barwników
Treści programoweT-L-4Aplikacja barwnika (wybarwianie wełny, bawełny, włókien poliestrowych)
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena formująca: Obserwacja pracy w laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi dobrać typowy barwnik do barwienia określonej tkaniny
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-14_U02potrafi przeprowadzić syntezę i analizę wybranych barwników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z syntezą, analizą oraz aplikacją wybranych barwników
Treści programoweT-L-3Wydzielanie, oczyszczanie i analiza spektralna otrzymanych barwników
T-L-2Synteza dwóch barwników
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena formująca: Obserwacja pracy w laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi z pomocą prowadzącego przeprowadzić syntezę i analizę wybranego barwnika
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-14_K01ma świadomość wpływu procesów produkcyjnych na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z syntezą, analizą oraz aplikacją wybranych barwników
C-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie syntezy, analizy i aplikacji barwników
Treści programoweT-W-4Handlowe postacie barwników. Substancje toksyczne, zagrożenia i odpady w przemyśle barwników. "Zielone" procesy w produkcji barwników
T-W-6Kolokwium
T-W-3Procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji barwników. Przykłady technologii produkcji wybranych barwników: azowych (proces diazowania i sprzęgania), antrachinonowych (otrzymywanie antrachinonu, alizaryny), metoda benzaldehydowa i formaldehydowa syntezy barwników triarylometanowych, otrzymywanie indygo
T-W-5Aplikacja barwników. Barwniki do wełny, włókien celulozowych, poliestrowych i akrylonitrylowych. Barwniki do papieru, skóry i tworzyw sztucznych. Barwniki w fotografii, technikach laserowych i ciekłych kryształach. Barwniki w produktach spożywczych i kosmetycznych. Sposoby barwienia, zapis schematyczny
T-L-1Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
T-L-2Synteza dwóch barwników
T-L-4Aplikacja barwnika (wybarwianie wełny, bawełny, włókien poliestrowych)
T-L-3Wydzielanie, oczyszczanie i analiza spektralna otrzymanych barwników
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić substancje toksyczne i sprecyzować zagrożenia dla środowiska związane z produkcją barwników
3,5
4,0
4,5
5,0