Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Chemia kosmetyków:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia kosmetyków
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Ewa Janus <Ewa.Janus@zut.edu.pl>, Beata Kołodziej <Beata.Kolodziej@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>, Anna Szady-Chełmieniecka <Anna.Szady@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1chemia organiczna i nieorganiczna
W-2wiedza w zakresie technik chromatograficznych stosowanych do analizy związków organicznych
W-3wiedza w zakresie analizy instrumentalnej stosowanej w analizie związków organicznych i nieorganicznych
W-4wiedza z zakresu klasycznej chemii analitycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student posiada wiedzę z zakresu substancji stosowanych w produkcji kosmetyków, ich budowy chemicznej, właściwości oraz nazewnictwa (nazewnictwo INCI, nazewnictwo funkcji surowca w wyrobie).
C-2Student opanował wiedzę w zakresie segmentacji wyrobów kosmetycznych
C-3Student ma umiejętność wyjaśnienia roli wybranych grup substancji chemicznych stosowanych w preparatach kosmetycznych
C-4Student posiada umiejętność doboru i zastosowania różnych metod analitycznych służących do analizy jakościowej i ilościowej składników i produktów kosmetycznych
C-5Student posiada wiedzę i umiejętności dotyczące sposobu wyszukiwania i korzystania z uregulowań prawnych związanych z kosmetykami
C-6Student ma ukształtową umiejętność stosowania nazewnictwa kosmetycznego i sporządzania etykiety wyrobu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Elementy prawa dotyczącego wyrobów kosmetycznych (definicja kosmetyku, nazewnictwo składników kosmetyków i ich funkcji, ograniczenia stosowania i wymagania, informacje na etykiecie, znaki graficzne; bezpieczeństwo surowców i gotowego wyrobu)2
T-W-2Typy produktów kosmetycznych i ich skład ze względu na przeznaczenie1
T-W-3Surowce kosmetyczne i ich charakterystyka( surowce tłuszczowe, związki powierzchniowo czynne, substancje nawilżające, konserwanty, antyutleniacze, substancje zapachowe, substancje żelotwórcze, barwniki)8
T-W-4Składniki czynne kosmetyków (składniki promieniochronne, substancje brązowiące i wybielające skórę, repelenty, składniki o działaniu przeciwpotowym, przeciwstarzeniowym).8
T-W-5Metody analityczne (jakościowe i ilościowe) stosowane w badaniach różnych typów kosmetyków. Dobór metod analitycznych. Ocena bezpieczeństwa stosowania preparatów kosmetycznych, a ocena ich jakości6
T-W-6Etapy produkcji kosmetyków - opracowywanie receptury i dokumentacji, badania specjalistyczne, badania jakościowe na różnych etapach produkcji i produktu końcowego.4
T-W-7Zaliczenie1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje z wykładowcą3
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia17
A-W-4indywidualne zapoznawanie się z dodatkową literaturą10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2udostępniane studentowi przez prowadzącego materiały

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-13_W01
Student posiada wiedzę na temat podstawowych składników wykorzystywanych w różnego typu kosmetykach, ich budowy chemicznej, najważniejszych właściwości oraz ich funkcji w produktach kosmetycznych. Zna zależności między ich budową, a posiadanymi właściwościami.
Ch_1A_W01, Ch_1A_W03X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03C-1, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-1
Ch_1A_D02-13_W02
Student ma wiedzę z zakresu sposobu wyszukiwania aktualnych danych dotyczących prawa i bezpieczeństwa kosmetyków
Ch_1A_W08, Ch_1A_W07X1A_W07, X1A_W08C-5T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-13_U02
Student posiada umiejetność rozróżniania typów produktów kosmetycznych ze względu na zastosowanie i skład. W oparciu o wiedzę na temat surowców kosmetycznych i ich wpływie na postać fizykochemiczną kosmetyku potrafi zaproponować metody oceny i kontroli składu i jakość surowców kosmetycznych oraz preparatów kosmetycznych
Ch_1A_U01, Ch_1A_U03, Ch_1A_U02X1A_U01, X1A_U02, X1A_U03InzA_U01C-3, C-4, C-5T-W-3, T-W-6, T-W-5M-2, M-1S-1
Ch_1A_D02-13_U03
Student umie korzystać z przepisów i wymagań określonych przez prawo dotyczące kosmetyków
Ch_1A_U07X1A_U07C-5T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-13_K01
ma świadomość ważności aspektów prawnych i zdrowotnych związanych z recepturowaniem produktów kosmetycznych i konieczności poszerzania wiedzy w tej dziedzinie
Ch_1A_K05, Ch_1A_K01, Ch_1A_K04X1A_K01, X1A_K04, X1A_K05, X1A_K06InzA_K01C-1, C-6, C-5T-W-1, T-W-4, T-W-3M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-13_W01
Student posiada wiedzę na temat podstawowych składników wykorzystywanych w różnego typu kosmetykach, ich budowy chemicznej, najważniejszych właściwości oraz ich funkcji w produktach kosmetycznych. Zna zależności między ich budową, a posiadanymi właściwościami.
2,0
3,0Student potrafi wymienić składniki kosmetyków z uwzględnieniem ich funkcji pełnionych w kosmetyku oraz zna najważniejsze zależności pomiędzy ich budową a własciwościami. Student potrafi wymienić niektóre składniki określonego segmentu kosmetyków.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-13_W02
Student ma wiedzę z zakresu sposobu wyszukiwania aktualnych danych dotyczących prawa i bezpieczeństwa kosmetyków
2,0
3,0Student ma wybiórczą wiedzę odnośnie sposobu wyszukiwania aktualnych danych dotyczących uregulowań prawnych i bezpieczeństwa kosmetyków
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-13_U02
Student posiada umiejetność rozróżniania typów produktów kosmetycznych ze względu na zastosowanie i skład. W oparciu o wiedzę na temat surowców kosmetycznych i ich wpływie na postać fizykochemiczną kosmetyku potrafi zaproponować metody oceny i kontroli składu i jakość surowców kosmetycznych oraz preparatów kosmetycznych
2,0
3,0Student potrafi prawidłowo rozróżnić typy formulacje kosmetycznych. Potrafi zaproponować dobór właściwych surowców z zależności od przenaczenia kosmetyku oraz zaproponować metody oceny składu i jakości wyrobu.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-13_U03
Student umie korzystać z przepisów i wymagań określonych przez prawo dotyczące kosmetyków
2,0
3,0Student zna podstawowe przepisy prawne dotyczące kosmetyków
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-13_K01
ma świadomość ważności aspektów prawnych i zdrowotnych związanych z recepturowaniem produktów kosmetycznych i konieczności poszerzania wiedzy w tej dziedzinie
2,0
3,0Student potrafi postepować zgodnie z niektórymi uregulowaniami prawnymi - potrafi prawidłowo sporządzić etykietę wyrobu; ma częściową świadomość oddziaływania na bezpieczeństwo produktu kosmetycznego dla zdrowia człowieka
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Alicja Marzec, Chemia kosmetyków, surowce, półprodukty, preparatyka wyrobów, TNOiK, Toruń, 2005
  2. W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Volumed, Wrocław, 1999
  3. J. Marcinkiewicz-Salmonowiczowa, Zarys chemii i technologii kosmetyków, WPG, Gdańsk, 1999
  4. W.S. Brud, R. Glinka, Technologia kosmetyków, Łódź, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Uri Zoller, Handbook and detergents. Part E: Applications, CRC Press Taylor&Francis Group, 2009, Surfactant Science Series:141
  2. L. D. Rhein, Surfactants in personal care products and decorative cosmetics, CRC Press Taylor&Francis Group, 2007, trzecie, Surfactant Science Series:135
  3. redaktor naczelny - Jacek Arct, SOFW-Journal Wydanie Polskie, Polskie Towarzystwo Kosmetologów, 2011, kwartalnik
  4. http://www.biotechnologia.pl/biotechnologia-portal, 2012, 29.05.2012
  5. http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/, 2012, 29.05.2012
  6. http://www.ifraorg.org/, 2012, 29.05.2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Elementy prawa dotyczącego wyrobów kosmetycznych (definicja kosmetyku, nazewnictwo składników kosmetyków i ich funkcji, ograniczenia stosowania i wymagania, informacje na etykiecie, znaki graficzne; bezpieczeństwo surowców i gotowego wyrobu)2
T-W-2Typy produktów kosmetycznych i ich skład ze względu na przeznaczenie1
T-W-3Surowce kosmetyczne i ich charakterystyka( surowce tłuszczowe, związki powierzchniowo czynne, substancje nawilżające, konserwanty, antyutleniacze, substancje zapachowe, substancje żelotwórcze, barwniki)8
T-W-4Składniki czynne kosmetyków (składniki promieniochronne, substancje brązowiące i wybielające skórę, repelenty, składniki o działaniu przeciwpotowym, przeciwstarzeniowym).8
T-W-5Metody analityczne (jakościowe i ilościowe) stosowane w badaniach różnych typów kosmetyków. Dobór metod analitycznych. Ocena bezpieczeństwa stosowania preparatów kosmetycznych, a ocena ich jakości6
T-W-6Etapy produkcji kosmetyków - opracowywanie receptury i dokumentacji, badania specjalistyczne, badania jakościowe na różnych etapach produkcji i produktu końcowego.4
T-W-7Zaliczenie1
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje z wykładowcą3
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia17
A-W-4indywidualne zapoznawanie się z dodatkową literaturą10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-13_W01Student posiada wiedzę na temat podstawowych składników wykorzystywanych w różnego typu kosmetykach, ich budowy chemicznej, najważniejszych właściwości oraz ich funkcji w produktach kosmetycznych. Zna zależności między ich budową, a posiadanymi właściwościami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Cel przedmiotuC-1Student posiada wiedzę z zakresu substancji stosowanych w produkcji kosmetyków, ich budowy chemicznej, właściwości oraz nazewnictwa (nazewnictwo INCI, nazewnictwo funkcji surowca w wyrobie).
C-2Student opanował wiedzę w zakresie segmentacji wyrobów kosmetycznych
Treści programoweT-W-3Surowce kosmetyczne i ich charakterystyka( surowce tłuszczowe, związki powierzchniowo czynne, substancje nawilżające, konserwanty, antyutleniacze, substancje zapachowe, substancje żelotwórcze, barwniki)
T-W-4Składniki czynne kosmetyków (składniki promieniochronne, substancje brązowiące i wybielające skórę, repelenty, składniki o działaniu przeciwpotowym, przeciwstarzeniowym).
T-W-5Metody analityczne (jakościowe i ilościowe) stosowane w badaniach różnych typów kosmetyków. Dobór metod analitycznych. Ocena bezpieczeństwa stosowania preparatów kosmetycznych, a ocena ich jakości
T-W-6Etapy produkcji kosmetyków - opracowywanie receptury i dokumentacji, badania specjalistyczne, badania jakościowe na różnych etapach produkcji i produktu końcowego.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2udostępniane studentowi przez prowadzącego materiały
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić składniki kosmetyków z uwzględnieniem ich funkcji pełnionych w kosmetyku oraz zna najważniejsze zależności pomiędzy ich budową a własciwościami. Student potrafi wymienić niektóre składniki określonego segmentu kosmetyków.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-13_W02Student ma wiedzę z zakresu sposobu wyszukiwania aktualnych danych dotyczących prawa i bezpieczeństwa kosmetyków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Ch_1A_W07ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W07ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
X1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Cel przedmiotuC-5Student posiada wiedzę i umiejętności dotyczące sposobu wyszukiwania i korzystania z uregulowań prawnych związanych z kosmetykami
Treści programoweT-W-1Elementy prawa dotyczącego wyrobów kosmetycznych (definicja kosmetyku, nazewnictwo składników kosmetyków i ich funkcji, ograniczenia stosowania i wymagania, informacje na etykiecie, znaki graficzne; bezpieczeństwo surowców i gotowego wyrobu)
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2udostępniane studentowi przez prowadzącego materiały
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma wybiórczą wiedzę odnośnie sposobu wyszukiwania aktualnych danych dotyczących uregulowań prawnych i bezpieczeństwa kosmetyków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-13_U02Student posiada umiejetność rozróżniania typów produktów kosmetycznych ze względu na zastosowanie i skład. W oparciu o wiedzę na temat surowców kosmetycznych i ich wpływie na postać fizykochemiczną kosmetyku potrafi zaproponować metody oceny i kontroli składu i jakość surowców kosmetycznych oraz preparatów kosmetycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
X1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3Student ma umiejętność wyjaśnienia roli wybranych grup substancji chemicznych stosowanych w preparatach kosmetycznych
C-4Student posiada umiejętność doboru i zastosowania różnych metod analitycznych służących do analizy jakościowej i ilościowej składników i produktów kosmetycznych
C-5Student posiada wiedzę i umiejętności dotyczące sposobu wyszukiwania i korzystania z uregulowań prawnych związanych z kosmetykami
Treści programoweT-W-3Surowce kosmetyczne i ich charakterystyka( surowce tłuszczowe, związki powierzchniowo czynne, substancje nawilżające, konserwanty, antyutleniacze, substancje zapachowe, substancje żelotwórcze, barwniki)
T-W-6Etapy produkcji kosmetyków - opracowywanie receptury i dokumentacji, badania specjalistyczne, badania jakościowe na różnych etapach produkcji i produktu końcowego.
T-W-5Metody analityczne (jakościowe i ilościowe) stosowane w badaniach różnych typów kosmetyków. Dobór metod analitycznych. Ocena bezpieczeństwa stosowania preparatów kosmetycznych, a ocena ich jakości
Metody nauczaniaM-2udostępniane studentowi przez prowadzącego materiały
M-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi prawidłowo rozróżnić typy formulacje kosmetycznych. Potrafi zaproponować dobór właściwych surowców z zależności od przenaczenia kosmetyku oraz zaproponować metody oceny składu i jakości wyrobu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-13_U03Student umie korzystać z przepisów i wymagań określonych przez prawo dotyczące kosmetyków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Cel przedmiotuC-5Student posiada wiedzę i umiejętności dotyczące sposobu wyszukiwania i korzystania z uregulowań prawnych związanych z kosmetykami
Treści programoweT-W-1Elementy prawa dotyczącego wyrobów kosmetycznych (definicja kosmetyku, nazewnictwo składników kosmetyków i ich funkcji, ograniczenia stosowania i wymagania, informacje na etykiecie, znaki graficzne; bezpieczeństwo surowców i gotowego wyrobu)
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2udostępniane studentowi przez prowadzącego materiały
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe przepisy prawne dotyczące kosmetyków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-13_K01ma świadomość ważności aspektów prawnych i zdrowotnych związanych z recepturowaniem produktów kosmetycznych i konieczności poszerzania wiedzy w tej dziedzinie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Ch_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Ch_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Student posiada wiedzę z zakresu substancji stosowanych w produkcji kosmetyków, ich budowy chemicznej, właściwości oraz nazewnictwa (nazewnictwo INCI, nazewnictwo funkcji surowca w wyrobie).
C-6Student ma ukształtową umiejętność stosowania nazewnictwa kosmetycznego i sporządzania etykiety wyrobu
C-5Student posiada wiedzę i umiejętności dotyczące sposobu wyszukiwania i korzystania z uregulowań prawnych związanych z kosmetykami
Treści programoweT-W-1Elementy prawa dotyczącego wyrobów kosmetycznych (definicja kosmetyku, nazewnictwo składników kosmetyków i ich funkcji, ograniczenia stosowania i wymagania, informacje na etykiecie, znaki graficzne; bezpieczeństwo surowców i gotowego wyrobu)
T-W-4Składniki czynne kosmetyków (składniki promieniochronne, substancje brązowiące i wybielające skórę, repelenty, składniki o działaniu przeciwpotowym, przeciwstarzeniowym).
T-W-3Surowce kosmetyczne i ich charakterystyka( surowce tłuszczowe, związki powierzchniowo czynne, substancje nawilżające, konserwanty, antyutleniacze, substancje zapachowe, substancje żelotwórcze, barwniki)
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2udostępniane studentowi przez prowadzącego materiały
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi postepować zgodnie z niektórymi uregulowaniami prawnymi - potrafi prawidłowo sporządzić etykietę wyrobu; ma częściową świadomość oddziaływania na bezpieczeństwo produktu kosmetycznego dla zdrowia człowieka
3,5
4,0
4,5
5,0