Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Analiza śladowa i kontrola jakości leków i kosmetyków:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza śladowa i kontrola jakości leków i kosmetyków
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 60 4,00,41zaliczenie
wykładyW6 15 2,00,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw klasycznej chemii analitycznej oraz analizy instrumentalnej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z problematyką analizy śladowej, w szczególnosci w odniesieniu do kontroli zanieczyszczeń i składników śladowych występujących w lekach oraz kosmetykach.
C-2Zapoznanie studentów z problematyką kontroli jakości leków oraz kosmetyków w świetle obowiązujących dokumentów i norm.
C-3Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania odpowiednich metod analitycznych w kontroli jakości wybranych leków oraz kosmetyków, w zakresie analizy substancji czynnych, zanieczyszczeń i substancji dodatkowych, a także badania różnych wskaźników jakości.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Omówienie programu zajęć, literatury, wymagań oraz kryteriów zaliczenia. Zapoznanie z przepisami BHP obowiązującymi podczas pracy w laboratorium.1
T-L-2Określanie podstawowych właściwości fizykochemicznych substancji leczniczych.3
T-L-3Identyfikacja substancji aktywnych oraz zanieczyszczeń w lekach metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).8
T-L-4Oznaczanie pozostałości rozpuszczalników w lekach metodą chromatografii gazowej.4
T-L-5Oznaczanie zawartości etanolu w syropach leczniczych.4
T-L-6Badanie zawartości metanolu jako zanieczyszczenia w produktach leczniczych.4
T-L-7Potwierdzanie tożsamości wybranych składników leków za pomocą spektroskopii UV-VIS.4
T-L-8Charakterystyka fizykochemiczna wybranych preparatów kosmetycznych.4
T-L-9Określanie podstawowych wskaźników jakości tłuszczów stosowanych w kosmetykach (liczba kwasowa, liczba nadtlenkowa).4
T-L-10Analiza konserwantów stosowanych w kosmetykach.4
T-L-11Kontrola zawartości ftalanów w kosmetykach metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).4
T-L-12Oznaczanie limonenu produktach kosmetycznych metodą chromatografii gazowej.4
T-L-13Zastosowanie metody spektroskopii w podczerwieni (IR) do potwierdzania tożsamości składników leków lub kosmetyków.4
T-L-14Zastosowanie metod DTA-TG oraz XRD do identyfikacji składników leków lub kosmetyków.4
T-L-15Walidacja procedury analitycznej w kontroli jakości leków lub kosmetyków.4
60
wykłady
T-W-1Problematyka analizy śladowej. Metody analityczne i sposoby przygotowania próbek stosowane w analizie śladowej. Wykorzystanie analizy śladowej w kontroli jakości leków i kosmetyków.3
T-W-2Źródła błędów w analizie śladowej. Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych.2
T-W-3Kontrola jakości leków w świetle obowiązujących przepisów prawnych.1
T-W-4Metody potwierdzania tożsamości substancji aktywnych w lekach: badania właściwości fizykochemicznych, metody spektroskopowe, chromatograficzne, dyfrakcyjne.2
T-W-5Metody badania czystości produktów leczniczych. Analiza zawartości substancji aktywnej. Analiza zanieczyszczeń obecnych w lekach. Badanie czystości enancjomerycznej.2
T-W-6Przepisy prawne i normy dotyczące kontroli jakości preparatów kosmetycznych.1
T-W-7Charakterystyka fizykochemiczna i wybrane wskaźniki jakości stosowane w kontroli preparatów kosmetycznych. Ocena czystości mikrobiologicznej kosmetyków.2
T-W-8Oznaczanie substancji niedozwolonych oraz zanieczyszczeń obecnych w kosmetykach.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych.60
A-L-2Przygotowanie do zajęć.15
A-L-3Praca z literaturą wskazaną przez prowadzącego.10
A-L-4Konsultacje z prowadzącym zajęcia.5
A-L-5Opracowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.30
120
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego.20
A-W-3Konsultacje z prowadzącym.3
A-W-4Przygotowanie do egzaminu.20
A-W-5Egzamin pisemny.2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3konsultacje - wyjaśnienie i pomoc w realizacji wymagań

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena przygotowania do zajęć
S-2Ocena formująca: ocena pracy podczas zajęć laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratorynych
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (2-godzinny) po zakończeniu cyklu wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-12_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą problemów i metod stosowanych w analizie śladów.
Ch_1A_W11X1A_W01InzA_W02C-1T-L-15, T-L-6, T-W-1, T-L-4, T-W-2M-2, M-3, M-1S-4, S-3, S-2, S-1
Ch_1A_D02-12_W02
Ma podstawową wiedzę dotyczącą aspektów prawnych oraz metod analitycznych stosowanych w kontroli jakości leków.
Ch_1A_W07, Ch_1A_W11X1A_W01, X1A_W07InzA_W02C-2, C-1, C-3T-L-13, T-L-14, T-W-3, T-L-5, T-W-1, T-L-15, T-W-5, T-L-7, T-W-4, T-L-3, T-L-4, T-W-2, T-L-2, T-L-6M-2, M-3, M-1S-4, S-2, S-3, S-1
Ch_1A_D02-12_W03
Posiada podstawową wiedzę na temat kontroli jakości kosmetyków.
Ch_1A_W11X1A_W01InzA_W02C-2, C-3, C-1T-L-12, T-W-6, T-L-8, T-W-2, T-L-15, T-L-10, T-W-7, T-L-11, T-L-14, T-W-8, T-L-13, T-W-1, T-L-9M-3, M-2, M-1S-3, S-4, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-12_U01
Potrafi wskazać potencjalne źródła błędów w analizie śladowej i ocenić jakość wyników pomiarów analitycznych.
Ch_1A_U03X1A_U03InzA_U01C-3, C-1T-L-3, T-W-5, T-L-4, T-W-2, T-W-8, T-L-15, T-L-11, T-W-1, T-L-6M-3, M-1, M-2S-4, S-3, S-2, S-1
Ch_1A_D02-12_U02
Potrafi zastosować odpowiednią metodę analityczną do analizy substancji aktywnych w wybranych lekach oraz oceny zawartości w nich zanieczyszczeń i składników dodatkowych.
Ch_1A_U02, Ch_1A_U03X1A_U02, X1A_U03InzA_U01C-1, C-3T-L-5, T-L-13, T-L-2, T-L-14, T-L-3, T-L-6, T-L-7, T-L-15, T-L-4, T-W-5, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4M-2, M-3, M-1S-2, S-3, S-1
Ch_1A_D02-12_U03
Potrafi przeprowadzić analizę wybranych składników kosmetyków i zbadać typowe wskaźniki ich jakości oraz zinterpretować otrzymane wyniki.
Ch_1A_U02, Ch_1A_U03X1A_U02, X1A_U03InzA_U01C-3, C-1T-L-8, T-L-10, T-L-13, T-W-2, T-L-15, T-W-7, T-L-14, T-L-12, T-W-1, T-W-8, T-L-11, T-W-6, T-L-9M-3, M-2, M-1S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-12_K01
Rozumie potrzebę kontroli jakości produktów leczniczych i kosmetycznych oraz kwestię odpowiedzialności za wynik analizy.
Ch_1A_K05, Ch_1A_K04X1A_K04, X1A_K06InzA_K01C-3, C-1, C-2T-L-11, T-L-5, T-L-12, T-L-8, T-L-2, T-W-3, T-W-5, T-L-9, T-W-8, T-W-2, T-W-6, T-L-3, T-L-15, T-L-4, T-W-7, T-L-13, T-W-1, T-W-4, T-L-14, T-L-10, T-L-6, T-L-7M-1, M-3, M-2S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-12_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą problemów i metod stosowanych w analizie śladów.
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać podstawowe źródła błędów oraz metody stosowane w analizie śladów
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-12_W02
Ma podstawową wiedzę dotyczącą aspektów prawnych oraz metod analitycznych stosowanych w kontroli jakości leków.
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0zna podstawowe zagadnienia dotyczące kontroli jakości leków
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-12_W03
Posiada podstawową wiedzę na temat kontroli jakości kosmetyków.
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0zna podstawowe zagadnienia dotyczące kontroli jakości kosmetyków
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-12_U01
Potrafi wskazać potencjalne źródła błędów w analizie śladowej i ocenić jakość wyników pomiarów analitycznych.
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać potencjalne źródła błędów podczas wykonanych oznaczeń analitycznych i ocenić jakość wyników pomiarów z wykorzystaniem podstawowych statystyk opisowych
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-12_U02
Potrafi zastosować odpowiednią metodę analityczną do analizy substancji aktywnych w wybranych lekach oraz oceny zawartości w nich zanieczyszczeń i składników dodatkowych.
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi zastosować wymagane metody analityczne do kontroli jakości leków we wskazanym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-12_U03
Potrafi przeprowadzić analizę wybranych składników kosmetyków i zbadać typowe wskaźniki ich jakości oraz zinterpretować otrzymane wyniki.
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi przeprowadzić badania jakości kosmetyków we wskazanym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-12_K01
Rozumie potrzebę kontroli jakości produktów leczniczych i kosmetycznych oraz kwestię odpowiedzialności za wynik analizy.
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0w sposób rzetelny podaje otrzymany wynik analizy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Baranowska I., Analiza śladowa - zastosowania, Malamut, Warszawa, 2013
  2. Praca zbiorowa pod red. Zając M. i Jelińskiej A., Ocena jakości substancji i produktów leczniczych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2010
  3. Praca zbiorowa pod red. Stanisz B. i Muszalskiej A., Metody badania jakości surowców i produktów kosmetycznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2009
  4. Gościańska A., Olejnik A., Nowak A., Analityka środków kosmetycznych, Wydawnictwo Cursiva, Kostrzyn, 2012
  5. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2010
  6. Witkiewicz Z., Podstawy chromatografii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005
  7. Praca zbiorowa pod red. Zielińskiego W. i Rajcy A., Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Farmakopea Polska, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa, 2011, wyd. IX i wcześniejsze
  2. Bojarski Z., Łągiewka E., Rentgenowska analiza strukturalna, PWN, Warszawa, 1988

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Omówienie programu zajęć, literatury, wymagań oraz kryteriów zaliczenia. Zapoznanie z przepisami BHP obowiązującymi podczas pracy w laboratorium.1
T-L-2Określanie podstawowych właściwości fizykochemicznych substancji leczniczych.3
T-L-3Identyfikacja substancji aktywnych oraz zanieczyszczeń w lekach metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).8
T-L-4Oznaczanie pozostałości rozpuszczalników w lekach metodą chromatografii gazowej.4
T-L-5Oznaczanie zawartości etanolu w syropach leczniczych.4
T-L-6Badanie zawartości metanolu jako zanieczyszczenia w produktach leczniczych.4
T-L-7Potwierdzanie tożsamości wybranych składników leków za pomocą spektroskopii UV-VIS.4
T-L-8Charakterystyka fizykochemiczna wybranych preparatów kosmetycznych.4
T-L-9Określanie podstawowych wskaźników jakości tłuszczów stosowanych w kosmetykach (liczba kwasowa, liczba nadtlenkowa).4
T-L-10Analiza konserwantów stosowanych w kosmetykach.4
T-L-11Kontrola zawartości ftalanów w kosmetykach metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).4
T-L-12Oznaczanie limonenu produktach kosmetycznych metodą chromatografii gazowej.4
T-L-13Zastosowanie metody spektroskopii w podczerwieni (IR) do potwierdzania tożsamości składników leków lub kosmetyków.4
T-L-14Zastosowanie metod DTA-TG oraz XRD do identyfikacji składników leków lub kosmetyków.4
T-L-15Walidacja procedury analitycznej w kontroli jakości leków lub kosmetyków.4
60

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Problematyka analizy śladowej. Metody analityczne i sposoby przygotowania próbek stosowane w analizie śladowej. Wykorzystanie analizy śladowej w kontroli jakości leków i kosmetyków.3
T-W-2Źródła błędów w analizie śladowej. Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych.2
T-W-3Kontrola jakości leków w świetle obowiązujących przepisów prawnych.1
T-W-4Metody potwierdzania tożsamości substancji aktywnych w lekach: badania właściwości fizykochemicznych, metody spektroskopowe, chromatograficzne, dyfrakcyjne.2
T-W-5Metody badania czystości produktów leczniczych. Analiza zawartości substancji aktywnej. Analiza zanieczyszczeń obecnych w lekach. Badanie czystości enancjomerycznej.2
T-W-6Przepisy prawne i normy dotyczące kontroli jakości preparatów kosmetycznych.1
T-W-7Charakterystyka fizykochemiczna i wybrane wskaźniki jakości stosowane w kontroli preparatów kosmetycznych. Ocena czystości mikrobiologicznej kosmetyków.2
T-W-8Oznaczanie substancji niedozwolonych oraz zanieczyszczeń obecnych w kosmetykach.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych.60
A-L-2Przygotowanie do zajęć.15
A-L-3Praca z literaturą wskazaną przez prowadzącego.10
A-L-4Konsultacje z prowadzącym zajęcia.5
A-L-5Opracowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.30
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego.20
A-W-3Konsultacje z prowadzącym.3
A-W-4Przygotowanie do egzaminu.20
A-W-5Egzamin pisemny.2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-12_W01Ma podstawową wiedzę dotyczącą problemów i metod stosowanych w analizie śladów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką analizy śladowej, w szczególnosci w odniesieniu do kontroli zanieczyszczeń i składników śladowych występujących w lekach oraz kosmetykach.
Treści programoweT-L-15Walidacja procedury analitycznej w kontroli jakości leków lub kosmetyków.
T-L-6Badanie zawartości metanolu jako zanieczyszczenia w produktach leczniczych.
T-W-1Problematyka analizy śladowej. Metody analityczne i sposoby przygotowania próbek stosowane w analizie śladowej. Wykorzystanie analizy śladowej w kontroli jakości leków i kosmetyków.
T-L-4Oznaczanie pozostałości rozpuszczalników w lekach metodą chromatografii gazowej.
T-W-2Źródła błędów w analizie śladowej. Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3konsultacje - wyjaśnienie i pomoc w realizacji wymagań
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (2-godzinny) po zakończeniu cyklu wykładów
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratorynych
S-2Ocena formująca: ocena pracy podczas zajęć laboratoryjnych
S-1Ocena formująca: ocena przygotowania do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać podstawowe źródła błędów oraz metody stosowane w analizie śladów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-12_W02Ma podstawową wiedzę dotyczącą aspektów prawnych oraz metod analitycznych stosowanych w kontroli jakości leków.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W07ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
Ch_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W07ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z problematyką kontroli jakości leków oraz kosmetyków w świetle obowiązujących dokumentów i norm.
C-1Zapoznanie studentów z problematyką analizy śladowej, w szczególnosci w odniesieniu do kontroli zanieczyszczeń i składników śladowych występujących w lekach oraz kosmetykach.
C-3Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania odpowiednich metod analitycznych w kontroli jakości wybranych leków oraz kosmetyków, w zakresie analizy substancji czynnych, zanieczyszczeń i substancji dodatkowych, a także badania różnych wskaźników jakości.
Treści programoweT-L-13Zastosowanie metody spektroskopii w podczerwieni (IR) do potwierdzania tożsamości składników leków lub kosmetyków.
T-L-14Zastosowanie metod DTA-TG oraz XRD do identyfikacji składników leków lub kosmetyków.
T-W-3Kontrola jakości leków w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
T-L-5Oznaczanie zawartości etanolu w syropach leczniczych.
T-W-1Problematyka analizy śladowej. Metody analityczne i sposoby przygotowania próbek stosowane w analizie śladowej. Wykorzystanie analizy śladowej w kontroli jakości leków i kosmetyków.
T-L-15Walidacja procedury analitycznej w kontroli jakości leków lub kosmetyków.
T-W-5Metody badania czystości produktów leczniczych. Analiza zawartości substancji aktywnej. Analiza zanieczyszczeń obecnych w lekach. Badanie czystości enancjomerycznej.
T-L-7Potwierdzanie tożsamości wybranych składników leków za pomocą spektroskopii UV-VIS.
T-W-4Metody potwierdzania tożsamości substancji aktywnych w lekach: badania właściwości fizykochemicznych, metody spektroskopowe, chromatograficzne, dyfrakcyjne.
T-L-3Identyfikacja substancji aktywnych oraz zanieczyszczeń w lekach metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-4Oznaczanie pozostałości rozpuszczalników w lekach metodą chromatografii gazowej.
T-W-2Źródła błędów w analizie śladowej. Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych.
T-L-2Określanie podstawowych właściwości fizykochemicznych substancji leczniczych.
T-L-6Badanie zawartości metanolu jako zanieczyszczenia w produktach leczniczych.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3konsultacje - wyjaśnienie i pomoc w realizacji wymagań
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (2-godzinny) po zakończeniu cyklu wykładów
S-2Ocena formująca: ocena pracy podczas zajęć laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratorynych
S-1Ocena formująca: ocena przygotowania do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0zna podstawowe zagadnienia dotyczące kontroli jakości leków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-12_W03Posiada podstawową wiedzę na temat kontroli jakości kosmetyków.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z problematyką kontroli jakości leków oraz kosmetyków w świetle obowiązujących dokumentów i norm.
C-3Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania odpowiednich metod analitycznych w kontroli jakości wybranych leków oraz kosmetyków, w zakresie analizy substancji czynnych, zanieczyszczeń i substancji dodatkowych, a także badania różnych wskaźników jakości.
C-1Zapoznanie studentów z problematyką analizy śladowej, w szczególnosci w odniesieniu do kontroli zanieczyszczeń i składników śladowych występujących w lekach oraz kosmetykach.
Treści programoweT-L-12Oznaczanie limonenu produktach kosmetycznych metodą chromatografii gazowej.
T-W-6Przepisy prawne i normy dotyczące kontroli jakości preparatów kosmetycznych.
T-L-8Charakterystyka fizykochemiczna wybranych preparatów kosmetycznych.
T-W-2Źródła błędów w analizie śladowej. Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych.
T-L-15Walidacja procedury analitycznej w kontroli jakości leków lub kosmetyków.
T-L-10Analiza konserwantów stosowanych w kosmetykach.
T-W-7Charakterystyka fizykochemiczna i wybrane wskaźniki jakości stosowane w kontroli preparatów kosmetycznych. Ocena czystości mikrobiologicznej kosmetyków.
T-L-11Kontrola zawartości ftalanów w kosmetykach metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-14Zastosowanie metod DTA-TG oraz XRD do identyfikacji składników leków lub kosmetyków.
T-W-8Oznaczanie substancji niedozwolonych oraz zanieczyszczeń obecnych w kosmetykach.
T-L-13Zastosowanie metody spektroskopii w podczerwieni (IR) do potwierdzania tożsamości składników leków lub kosmetyków.
T-W-1Problematyka analizy śladowej. Metody analityczne i sposoby przygotowania próbek stosowane w analizie śladowej. Wykorzystanie analizy śladowej w kontroli jakości leków i kosmetyków.
T-L-9Określanie podstawowych wskaźników jakości tłuszczów stosowanych w kosmetykach (liczba kwasowa, liczba nadtlenkowa).
Metody nauczaniaM-3konsultacje - wyjaśnienie i pomoc w realizacji wymagań
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratorynych
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (2-godzinny) po zakończeniu cyklu wykładów
S-1Ocena formująca: ocena przygotowania do zajęć
S-2Ocena formująca: ocena pracy podczas zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0zna podstawowe zagadnienia dotyczące kontroli jakości kosmetyków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-12_U01Potrafi wskazać potencjalne źródła błędów w analizie śladowej i ocenić jakość wyników pomiarów analitycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania odpowiednich metod analitycznych w kontroli jakości wybranych leków oraz kosmetyków, w zakresie analizy substancji czynnych, zanieczyszczeń i substancji dodatkowych, a także badania różnych wskaźników jakości.
C-1Zapoznanie studentów z problematyką analizy śladowej, w szczególnosci w odniesieniu do kontroli zanieczyszczeń i składników śladowych występujących w lekach oraz kosmetykach.
Treści programoweT-L-3Identyfikacja substancji aktywnych oraz zanieczyszczeń w lekach metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-W-5Metody badania czystości produktów leczniczych. Analiza zawartości substancji aktywnej. Analiza zanieczyszczeń obecnych w lekach. Badanie czystości enancjomerycznej.
T-L-4Oznaczanie pozostałości rozpuszczalników w lekach metodą chromatografii gazowej.
T-W-2Źródła błędów w analizie śladowej. Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych.
T-W-8Oznaczanie substancji niedozwolonych oraz zanieczyszczeń obecnych w kosmetykach.
T-L-15Walidacja procedury analitycznej w kontroli jakości leków lub kosmetyków.
T-L-11Kontrola zawartości ftalanów w kosmetykach metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-W-1Problematyka analizy śladowej. Metody analityczne i sposoby przygotowania próbek stosowane w analizie śladowej. Wykorzystanie analizy śladowej w kontroli jakości leków i kosmetyków.
T-L-6Badanie zawartości metanolu jako zanieczyszczenia w produktach leczniczych.
Metody nauczaniaM-3konsultacje - wyjaśnienie i pomoc w realizacji wymagań
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (2-godzinny) po zakończeniu cyklu wykładów
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratorynych
S-2Ocena formująca: ocena pracy podczas zajęć laboratoryjnych
S-1Ocena formująca: ocena przygotowania do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać potencjalne źródła błędów podczas wykonanych oznaczeń analitycznych i ocenić jakość wyników pomiarów z wykorzystaniem podstawowych statystyk opisowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-12_U02Potrafi zastosować odpowiednią metodę analityczną do analizy substancji aktywnych w wybranych lekach oraz oceny zawartości w nich zanieczyszczeń i składników dodatkowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Ch_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
X1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką analizy śladowej, w szczególnosci w odniesieniu do kontroli zanieczyszczeń i składników śladowych występujących w lekach oraz kosmetykach.
C-3Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania odpowiednich metod analitycznych w kontroli jakości wybranych leków oraz kosmetyków, w zakresie analizy substancji czynnych, zanieczyszczeń i substancji dodatkowych, a także badania różnych wskaźników jakości.
Treści programoweT-L-5Oznaczanie zawartości etanolu w syropach leczniczych.
T-L-13Zastosowanie metody spektroskopii w podczerwieni (IR) do potwierdzania tożsamości składników leków lub kosmetyków.
T-L-2Określanie podstawowych właściwości fizykochemicznych substancji leczniczych.
T-L-14Zastosowanie metod DTA-TG oraz XRD do identyfikacji składników leków lub kosmetyków.
T-L-3Identyfikacja substancji aktywnych oraz zanieczyszczeń w lekach metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-6Badanie zawartości metanolu jako zanieczyszczenia w produktach leczniczych.
T-L-7Potwierdzanie tożsamości wybranych składników leków za pomocą spektroskopii UV-VIS.
T-L-15Walidacja procedury analitycznej w kontroli jakości leków lub kosmetyków.
T-L-4Oznaczanie pozostałości rozpuszczalników w lekach metodą chromatografii gazowej.
T-W-5Metody badania czystości produktów leczniczych. Analiza zawartości substancji aktywnej. Analiza zanieczyszczeń obecnych w lekach. Badanie czystości enancjomerycznej.
T-W-3Kontrola jakości leków w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
T-W-1Problematyka analizy śladowej. Metody analityczne i sposoby przygotowania próbek stosowane w analizie śladowej. Wykorzystanie analizy śladowej w kontroli jakości leków i kosmetyków.
T-W-2Źródła błędów w analizie śladowej. Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych.
T-W-4Metody potwierdzania tożsamości substancji aktywnych w lekach: badania właściwości fizykochemicznych, metody spektroskopowe, chromatograficzne, dyfrakcyjne.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3konsultacje - wyjaśnienie i pomoc w realizacji wymagań
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena pracy podczas zajęć laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratorynych
S-1Ocena formująca: ocena przygotowania do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi zastosować wymagane metody analityczne do kontroli jakości leków we wskazanym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-12_U03Potrafi przeprowadzić analizę wybranych składników kosmetyków i zbadać typowe wskaźniki ich jakości oraz zinterpretować otrzymane wyniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Ch_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
X1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania odpowiednich metod analitycznych w kontroli jakości wybranych leków oraz kosmetyków, w zakresie analizy substancji czynnych, zanieczyszczeń i substancji dodatkowych, a także badania różnych wskaźników jakości.
C-1Zapoznanie studentów z problematyką analizy śladowej, w szczególnosci w odniesieniu do kontroli zanieczyszczeń i składników śladowych występujących w lekach oraz kosmetykach.
Treści programoweT-L-8Charakterystyka fizykochemiczna wybranych preparatów kosmetycznych.
T-L-10Analiza konserwantów stosowanych w kosmetykach.
T-L-13Zastosowanie metody spektroskopii w podczerwieni (IR) do potwierdzania tożsamości składników leków lub kosmetyków.
T-W-2Źródła błędów w analizie śladowej. Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych.
T-L-15Walidacja procedury analitycznej w kontroli jakości leków lub kosmetyków.
T-W-7Charakterystyka fizykochemiczna i wybrane wskaźniki jakości stosowane w kontroli preparatów kosmetycznych. Ocena czystości mikrobiologicznej kosmetyków.
T-L-14Zastosowanie metod DTA-TG oraz XRD do identyfikacji składników leków lub kosmetyków.
T-L-12Oznaczanie limonenu produktach kosmetycznych metodą chromatografii gazowej.
T-W-1Problematyka analizy śladowej. Metody analityczne i sposoby przygotowania próbek stosowane w analizie śladowej. Wykorzystanie analizy śladowej w kontroli jakości leków i kosmetyków.
T-W-8Oznaczanie substancji niedozwolonych oraz zanieczyszczeń obecnych w kosmetykach.
T-L-11Kontrola zawartości ftalanów w kosmetykach metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-W-6Przepisy prawne i normy dotyczące kontroli jakości preparatów kosmetycznych.
T-L-9Określanie podstawowych wskaźników jakości tłuszczów stosowanych w kosmetykach (liczba kwasowa, liczba nadtlenkowa).
Metody nauczaniaM-3konsultacje - wyjaśnienie i pomoc w realizacji wymagań
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena pracy podczas zajęć laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratorynych
S-1Ocena formująca: ocena przygotowania do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi przeprowadzić badania jakości kosmetyków we wskazanym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-12_K01Rozumie potrzebę kontroli jakości produktów leczniczych i kosmetycznych oraz kwestię odpowiedzialności za wynik analizy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Ch_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania odpowiednich metod analitycznych w kontroli jakości wybranych leków oraz kosmetyków, w zakresie analizy substancji czynnych, zanieczyszczeń i substancji dodatkowych, a także badania różnych wskaźników jakości.
C-1Zapoznanie studentów z problematyką analizy śladowej, w szczególnosci w odniesieniu do kontroli zanieczyszczeń i składników śladowych występujących w lekach oraz kosmetykach.
C-2Zapoznanie studentów z problematyką kontroli jakości leków oraz kosmetyków w świetle obowiązujących dokumentów i norm.
Treści programoweT-L-11Kontrola zawartości ftalanów w kosmetykach metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-5Oznaczanie zawartości etanolu w syropach leczniczych.
T-L-12Oznaczanie limonenu produktach kosmetycznych metodą chromatografii gazowej.
T-L-8Charakterystyka fizykochemiczna wybranych preparatów kosmetycznych.
T-L-2Określanie podstawowych właściwości fizykochemicznych substancji leczniczych.
T-W-3Kontrola jakości leków w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
T-W-5Metody badania czystości produktów leczniczych. Analiza zawartości substancji aktywnej. Analiza zanieczyszczeń obecnych w lekach. Badanie czystości enancjomerycznej.
T-L-9Określanie podstawowych wskaźników jakości tłuszczów stosowanych w kosmetykach (liczba kwasowa, liczba nadtlenkowa).
T-W-8Oznaczanie substancji niedozwolonych oraz zanieczyszczeń obecnych w kosmetykach.
T-W-2Źródła błędów w analizie śladowej. Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych.
T-W-6Przepisy prawne i normy dotyczące kontroli jakości preparatów kosmetycznych.
T-L-3Identyfikacja substancji aktywnych oraz zanieczyszczeń w lekach metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-15Walidacja procedury analitycznej w kontroli jakości leków lub kosmetyków.
T-L-4Oznaczanie pozostałości rozpuszczalników w lekach metodą chromatografii gazowej.
T-W-7Charakterystyka fizykochemiczna i wybrane wskaźniki jakości stosowane w kontroli preparatów kosmetycznych. Ocena czystości mikrobiologicznej kosmetyków.
T-L-13Zastosowanie metody spektroskopii w podczerwieni (IR) do potwierdzania tożsamości składników leków lub kosmetyków.
T-W-1Problematyka analizy śladowej. Metody analityczne i sposoby przygotowania próbek stosowane w analizie śladowej. Wykorzystanie analizy śladowej w kontroli jakości leków i kosmetyków.
T-W-4Metody potwierdzania tożsamości substancji aktywnych w lekach: badania właściwości fizykochemicznych, metody spektroskopowe, chromatograficzne, dyfrakcyjne.
T-L-14Zastosowanie metod DTA-TG oraz XRD do identyfikacji składników leków lub kosmetyków.
T-L-10Analiza konserwantów stosowanych w kosmetykach.
T-L-6Badanie zawartości metanolu jako zanieczyszczenia w produktach leczniczych.
T-L-7Potwierdzanie tożsamości wybranych składników leków za pomocą spektroskopii UV-VIS.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-3konsultacje - wyjaśnienie i pomoc w realizacji wymagań
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratorynych
S-2Ocena formująca: ocena pracy podczas zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0w sposób rzetelny podaje otrzymany wynik analizy
3,5
4,0
4,5
5,0