Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Chemia bioaktywnych związków heterocyklicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia bioaktywnych związków heterocyklicznych
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Sośnicki <Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tadeusz Jagodziński <Tadeusz.Jagodzinski@zut.edu.pl>, Joanna Nowicka-Scheibe <Joanna.Nowicka-Scheibe@zut.edu.pl>, Jacek Sośnicki <Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl>, Aneta Wesołowska <Aneta.Wesolowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 30 2,00,47zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,53zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie z przedmiotu: Chemii organicznej I, Chemia organiczna II
W-2Znajomość podstawowych zagadnień omawianych w trakcie realizacji kursu "Analiza związków bioorganicznych"

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uświadomienie studentowi dużego znaczenia chemii związków heterocyklicznych oraz przekazanie mu podstawowych informacji na temat występowania, klasyfikacji i właściwości związków heterocyklicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków aktywnych biologicznie.
C-2Zapoznanie studentów z metodyką syntezy i wyodrębniania prostych związków heterocyklicznych oraz kształtowanie umiejętności wykonania syntez prostych związków organicznych oraz wykonania opisu eksperymentu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Synteza pochodnych pirydyny; oczyszczanie produktów reakcji (np. chemoselektywne N-alkilowanie pochodnych 2-pirydonu). Weryfikacja struktury otrzymanego związku na podstawie analizy widm 1H i 13C NMR.15
T-L-2Synteza pochodnych z układem pirymidyny (np. wieloskładnikowa synteza Monastrolu o aktywności przeciwnowotworowej - synteza Biginelli).5
T-L-3Reakcje substytucji elektrofilowej (halogenowanie/nitrowanie) zachodzące z udziałem związków heterocyklicznych.5
T-L-4Izolowanie bioaktywnych związków heterocyklicznych z produktów naturalnych (ekstrakcja piperyny z pieprzu lub kofeiny z herbaty).5
30
wykłady
T-W-1Ogólne informacje dotyczące związków heterocyklicznych (heteroatomy w związkach heterocyklicznych, nomenklatura, heterocykliczne związki aromatyczne i niearomatyczne, występowanie zw. heterocyklicznych, tautomeria w związkach heterocyklicznych, struktura elektronowa, zastosowania).2
T-W-2Nasycone związki heterocykliczne zawierające w pierścieniach atomy N, O, S (otrzymywanie, zastosowanie w syntezie organicznej, konformacje, efekty stereoelektronowe).3
T-W-3Aromatyczne związki heterocykliczne zawierające N, O, S (struktura, metody syntezy, reaktywność pięcio- i sześcioczłonowych pierścieni).3
T-W-4Związki heterocykliczne o małych i dużych pierścieniach (m. innymi, reaktywność związków trójczłonowych zawierających atomy N, O, S; etery koronowe, kryptandy i ich struktury, synteza, zastosowania).2
T-W-5Układy heterocykliczne - zastosowania (np. w substancjach biologicznie czynnych, nowych materiałach funkcjonalnych, itp.).2
T-W-6Podstawy chemii alkaloidów.2
T-W-7Zaliczenie pisemne.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Przygotowanie do zajęć.10
A-L-3Praca z literaturą wskazana przez prowadzącego zajęcia.10
A-L-4Opracowanie sprawozdań z wykonanych doświadczeń.10
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Praca z literaturą polecaną przez wykładowcę.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia końcowego.5
A-W-4Konsultacje z wykładowca.5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Pokaz.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.
M-4Wykład z prezentacją multimedialną.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe.
S-2Ocena formująca: Bieżąca kontrola poprawności wykonywanych czynności laboratoryjnych.
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach.
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie z wykonanych eksperymentów.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-11_W01
Zna najważniejsze typy związków heterocyklicznych, podstawowe sposoby ich otrzymywania, ich fundamentalną reaktywność oraz zna przykładowe bioaktywne związki heterocykliczne.
Ch_1A_W01X1A_W01C-2, C-1T-W-4, T-W-3, T-W-2, T-W-1M-2, M-1S-1
Ch_1A_D02-11_W03
Zna podstawowe przepisy BHP obowiązujące w laboratorium chemicznym.
Ch_1A_W06X1A_W01, X1A_W06C-2T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-L-4M-3S-4, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-11_U01
Umie wykonać i opisać syntezę prostego związku heterocyklicznego na podstawie opisu literaturowego, a także potrafi zweryfikować strukturę otrzymanego zwiazku na podstawie analizy widm 1H i 13C NMR.
Ch_1A_U03, Ch_1A_U06X1A_U03, X1A_U06InzA_U01C-2T-L-3, T-L-1, T-L-4, T-L-2M-2, M-3S-3, S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-11_K01
Student rozwija umiejętności komunikacji w grupie oraz ma świadomość potrzeby ciągłego rozwijania swoich umiejętności w pracy laboratoryjnej.
Ch_1A_K04, Ch_1A_K01, Ch_1A_K02X1A_K01, X1A_K02, X1A_K03, X1A_K04, X1A_K05, X1A_K06InzA_K01C-2, C-1T-L-3, T-L-4, T-L-2, T-L-1M-3S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-11_W01
Zna najważniejsze typy związków heterocyklicznych, podstawowe sposoby ich otrzymywania, ich fundamentalną reaktywność oraz zna przykładowe bioaktywne związki heterocykliczne.
2,0Nie zna żadnych typów związków hetereocyklicznych, nie podaje żadnych przykładów ich otrzymywania.
3,0Zna tylko niektóre typy związków hetereocyklicznych, nie podaje żadnych przykładów ich otrzymywania.
3,5Zna niektóre typy związków hetereocyklicznych i podaje niektóre przykłady ich otrzymywania.
4,0Zna większość typów związków hetereocyklicznych i podaje ważniejsze przykłady ich otrzymywania.
4,5Dobrze zna typy związków hetereocyklicznych i podaje większość przykładów ich otrzymywania.
5,0Bardzo dobrze zna typy związków hetereocyklicznych i podaje prawie wszystkie przykłady ich otrzymywania.
Ch_1A_D02-11_W03
Zna podstawowe przepisy BHP obowiązujące w laboratorium chemicznym.
2,0
3,0Zna ważniejsze przepisy BHP.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-11_U01
Umie wykonać i opisać syntezę prostego związku heterocyklicznego na podstawie opisu literaturowego, a także potrafi zweryfikować strukturę otrzymanego zwiazku na podstawie analizy widm 1H i 13C NMR.
2,0Nie umie wykonać syntezy prostego związku heterocyklicznego oraz nie potrafi zweryfikować struktury otrzymanego związku na podstawie widm 1H i 13C NMR
3,0W niewielkim stopniu potrafi wykonać syntezę zwiazku heterocyklicznego oraz potwierdzić jego strukture metodą 1H NMR.
3,5Potrafi dobrze wykonać syntezę zwiazku heterocyklicznego, ale nie potrafi potwierdzić jego strukture metodą 1H NMR.
4,0Potrafi dobrze wykonać syntezę zwiazku heterocyklicznego i dośc dobrze potrafi potwierdzić jego strukture metodą 1H NMR.
4,5Potrafi bardzo dobrze wykonać syntezę zwiazku heterocyklicznego i dośc dobrze potrafi potwierdzić jego strukture metodą 1H NMR i 13C NMR.
5,0Potrafi bardzo dobrze wykonać syntezę zwiazku heterocyklicznego i dobrze potrafi potwierdzić jego strukture metodą 1H NMR i 13C NMR.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-11_K01
Student rozwija umiejętności komunikacji w grupie oraz ma świadomość potrzeby ciągłego rozwijania swoich umiejętności w pracy laboratoryjnej.
2,0Student nie rozwija umiejętności komunikacji w grupie oraz nie wykazuje potrzeby ciągłego rozwijania swoich umiejętności w pracy laboratoryjnej.
3,0Student słabo rozwija umiejętności komunikacji w grupie oraz częściowo wykazuje potrzeby ciągłego rozwijania swoich umiejętności w pracy laboratoryjnej.
3,5Student dostatecznie rozwija umiejętności komunikacji w grupie oraz częściowo wykazuje potrzeby ciągłego rozwijania swoich umiejętności w pracy laboratoryjnej.
4,0Student dobrze rozwija umiejętności komunikacji w grupie oraz wykazuje potrzeby ciągłego rozwijania swoich umiejętności w pracy laboratoryjnej w sposób zadawalący.
4,5Student dobrze rozwija umiejętności komunikacji w grupie oraz wykazuje potrzeby ciągłego rozwijania swoich umiejętności w pracy laboratoryjnej w sposób dobry.
5,0Student bardzo dobrze rozwija umiejętności komunikacji w grupie oraz wykazuje potrzeby ciągłego rozwijania swoich umiejętności w pracy laboratoryjnej w sposób bardzo dobry.

Literatura podstawowa

  1. M. Sainsbury, Chemia związków heterocyklicznych, PWN, Warszawa, 2009
  2. J. Młochowski, Chemia związków heterocyklicznych, PWN, Warszawa, 1994
  3. J. A. Joule, G. F. Smith, Chemia związków heterocyklicznych, PWN, Warszawa, 1984
  4. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Chemia Organiczna, WNT, Warszawa, 2009
  5. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. J. A. Joule, K. Mills, Heterocyclic Chemistry at a Glance, Wiley and Sons, Ltd., Publications, 2012
  2. J. A. Joule, K. Mills, Heterocyclic Chemistry, Blackwell Publishing, 2000
  3. T. Eicher, S. Hauptmann, The Chemistry of Heterocycles, Wiiey-VCH, Weinheim, 2003

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Synteza pochodnych pirydyny; oczyszczanie produktów reakcji (np. chemoselektywne N-alkilowanie pochodnych 2-pirydonu). Weryfikacja struktury otrzymanego związku na podstawie analizy widm 1H i 13C NMR.15
T-L-2Synteza pochodnych z układem pirymidyny (np. wieloskładnikowa synteza Monastrolu o aktywności przeciwnowotworowej - synteza Biginelli).5
T-L-3Reakcje substytucji elektrofilowej (halogenowanie/nitrowanie) zachodzące z udziałem związków heterocyklicznych.5
T-L-4Izolowanie bioaktywnych związków heterocyklicznych z produktów naturalnych (ekstrakcja piperyny z pieprzu lub kofeiny z herbaty).5
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogólne informacje dotyczące związków heterocyklicznych (heteroatomy w związkach heterocyklicznych, nomenklatura, heterocykliczne związki aromatyczne i niearomatyczne, występowanie zw. heterocyklicznych, tautomeria w związkach heterocyklicznych, struktura elektronowa, zastosowania).2
T-W-2Nasycone związki heterocykliczne zawierające w pierścieniach atomy N, O, S (otrzymywanie, zastosowanie w syntezie organicznej, konformacje, efekty stereoelektronowe).3
T-W-3Aromatyczne związki heterocykliczne zawierające N, O, S (struktura, metody syntezy, reaktywność pięcio- i sześcioczłonowych pierścieni).3
T-W-4Związki heterocykliczne o małych i dużych pierścieniach (m. innymi, reaktywność związków trójczłonowych zawierających atomy N, O, S; etery koronowe, kryptandy i ich struktury, synteza, zastosowania).2
T-W-5Układy heterocykliczne - zastosowania (np. w substancjach biologicznie czynnych, nowych materiałach funkcjonalnych, itp.).2
T-W-6Podstawy chemii alkaloidów.2
T-W-7Zaliczenie pisemne.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Przygotowanie do zajęć.10
A-L-3Praca z literaturą wskazana przez prowadzącego zajęcia.10
A-L-4Opracowanie sprawozdań z wykonanych doświadczeń.10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Praca z literaturą polecaną przez wykładowcę.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia końcowego.5
A-W-4Konsultacje z wykładowca.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-11_W01Zna najważniejsze typy związków heterocyklicznych, podstawowe sposoby ich otrzymywania, ich fundamentalną reaktywność oraz zna przykładowe bioaktywne związki heterocykliczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z metodyką syntezy i wyodrębniania prostych związków heterocyklicznych oraz kształtowanie umiejętności wykonania syntez prostych związków organicznych oraz wykonania opisu eksperymentu.
C-1Uświadomienie studentowi dużego znaczenia chemii związków heterocyklicznych oraz przekazanie mu podstawowych informacji na temat występowania, klasyfikacji i właściwości związków heterocyklicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków aktywnych biologicznie.
Treści programoweT-W-4Związki heterocykliczne o małych i dużych pierścieniach (m. innymi, reaktywność związków trójczłonowych zawierających atomy N, O, S; etery koronowe, kryptandy i ich struktury, synteza, zastosowania).
T-W-3Aromatyczne związki heterocykliczne zawierające N, O, S (struktura, metody syntezy, reaktywność pięcio- i sześcioczłonowych pierścieni).
T-W-2Nasycone związki heterocykliczne zawierające w pierścieniach atomy N, O, S (otrzymywanie, zastosowanie w syntezie organicznej, konformacje, efekty stereoelektronowe).
T-W-1Ogólne informacje dotyczące związków heterocyklicznych (heteroatomy w związkach heterocyklicznych, nomenklatura, heterocykliczne związki aromatyczne i niearomatyczne, występowanie zw. heterocyklicznych, tautomeria w związkach heterocyklicznych, struktura elektronowa, zastosowania).
Metody nauczaniaM-2Pokaz.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna żadnych typów związków hetereocyklicznych, nie podaje żadnych przykładów ich otrzymywania.
3,0Zna tylko niektóre typy związków hetereocyklicznych, nie podaje żadnych przykładów ich otrzymywania.
3,5Zna niektóre typy związków hetereocyklicznych i podaje niektóre przykłady ich otrzymywania.
4,0Zna większość typów związków hetereocyklicznych i podaje ważniejsze przykłady ich otrzymywania.
4,5Dobrze zna typy związków hetereocyklicznych i podaje większość przykładów ich otrzymywania.
5,0Bardzo dobrze zna typy związków hetereocyklicznych i podaje prawie wszystkie przykłady ich otrzymywania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-11_W03Zna podstawowe przepisy BHP obowiązujące w laboratorium chemicznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W06zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna zasady związane z wykorzystywaniem chemikaliów i ich unieszkodliwiania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W06zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z metodyką syntezy i wyodrębniania prostych związków heterocyklicznych oraz kształtowanie umiejętności wykonania syntez prostych związków organicznych oraz wykonania opisu eksperymentu.
Treści programoweT-L-2Synteza pochodnych z układem pirymidyny (np. wieloskładnikowa synteza Monastrolu o aktywności przeciwnowotworowej - synteza Biginelli).
T-L-1Synteza pochodnych pirydyny; oczyszczanie produktów reakcji (np. chemoselektywne N-alkilowanie pochodnych 2-pirydonu). Weryfikacja struktury otrzymanego związku na podstawie analizy widm 1H i 13C NMR.
T-L-3Reakcje substytucji elektrofilowej (halogenowanie/nitrowanie) zachodzące z udziałem związków heterocyklicznych.
T-L-4Izolowanie bioaktywnych związków heterocyklicznych z produktów naturalnych (ekstrakcja piperyny z pieprzu lub kofeiny z herbaty).
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Sprawozdanie z wykonanych eksperymentów.
S-2Ocena formująca: Bieżąca kontrola poprawności wykonywanych czynności laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna ważniejsze przepisy BHP.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-11_U01Umie wykonać i opisać syntezę prostego związku heterocyklicznego na podstawie opisu literaturowego, a także potrafi zweryfikować strukturę otrzymanego zwiazku na podstawie analizy widm 1H i 13C NMR.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_1A_U06potrafi przedstawić w sposób przystępny postawowe zagadnienia i problemy natury chemicznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
X1A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z metodyką syntezy i wyodrębniania prostych związków heterocyklicznych oraz kształtowanie umiejętności wykonania syntez prostych związków organicznych oraz wykonania opisu eksperymentu.
Treści programoweT-L-3Reakcje substytucji elektrofilowej (halogenowanie/nitrowanie) zachodzące z udziałem związków heterocyklicznych.
T-L-1Synteza pochodnych pirydyny; oczyszczanie produktów reakcji (np. chemoselektywne N-alkilowanie pochodnych 2-pirydonu). Weryfikacja struktury otrzymanego związku na podstawie analizy widm 1H i 13C NMR.
T-L-4Izolowanie bioaktywnych związków heterocyklicznych z produktów naturalnych (ekstrakcja piperyny z pieprzu lub kofeiny z herbaty).
T-L-2Synteza pochodnych z układem pirymidyny (np. wieloskładnikowa synteza Monastrolu o aktywności przeciwnowotworowej - synteza Biginelli).
Metody nauczaniaM-2Pokaz.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach.
S-2Ocena formująca: Bieżąca kontrola poprawności wykonywanych czynności laboratoryjnych.
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie z wykonanych eksperymentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie umie wykonać syntezy prostego związku heterocyklicznego oraz nie potrafi zweryfikować struktury otrzymanego związku na podstawie widm 1H i 13C NMR
3,0W niewielkim stopniu potrafi wykonać syntezę zwiazku heterocyklicznego oraz potwierdzić jego strukture metodą 1H NMR.
3,5Potrafi dobrze wykonać syntezę zwiazku heterocyklicznego, ale nie potrafi potwierdzić jego strukture metodą 1H NMR.
4,0Potrafi dobrze wykonać syntezę zwiazku heterocyklicznego i dośc dobrze potrafi potwierdzić jego strukture metodą 1H NMR.
4,5Potrafi bardzo dobrze wykonać syntezę zwiazku heterocyklicznego i dośc dobrze potrafi potwierdzić jego strukture metodą 1H NMR i 13C NMR.
5,0Potrafi bardzo dobrze wykonać syntezę zwiazku heterocyklicznego i dobrze potrafi potwierdzić jego strukture metodą 1H NMR i 13C NMR.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-11_K01Student rozwija umiejętności komunikacji w grupie oraz ma świadomość potrzeby ciągłego rozwijania swoich umiejętności w pracy laboratoryjnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Ch_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Ch_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
X1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z metodyką syntezy i wyodrębniania prostych związków heterocyklicznych oraz kształtowanie umiejętności wykonania syntez prostych związków organicznych oraz wykonania opisu eksperymentu.
C-1Uświadomienie studentowi dużego znaczenia chemii związków heterocyklicznych oraz przekazanie mu podstawowych informacji na temat występowania, klasyfikacji i właściwości związków heterocyklicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków aktywnych biologicznie.
Treści programoweT-L-3Reakcje substytucji elektrofilowej (halogenowanie/nitrowanie) zachodzące z udziałem związków heterocyklicznych.
T-L-4Izolowanie bioaktywnych związków heterocyklicznych z produktów naturalnych (ekstrakcja piperyny z pieprzu lub kofeiny z herbaty).
T-L-2Synteza pochodnych z układem pirymidyny (np. wieloskładnikowa synteza Monastrolu o aktywności przeciwnowotworowej - synteza Biginelli).
T-L-1Synteza pochodnych pirydyny; oczyszczanie produktów reakcji (np. chemoselektywne N-alkilowanie pochodnych 2-pirydonu). Weryfikacja struktury otrzymanego związku na podstawie analizy widm 1H i 13C NMR.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Bieżąca kontrola poprawności wykonywanych czynności laboratoryjnych.
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozwija umiejętności komunikacji w grupie oraz nie wykazuje potrzeby ciągłego rozwijania swoich umiejętności w pracy laboratoryjnej.
3,0Student słabo rozwija umiejętności komunikacji w grupie oraz częściowo wykazuje potrzeby ciągłego rozwijania swoich umiejętności w pracy laboratoryjnej.
3,5Student dostatecznie rozwija umiejętności komunikacji w grupie oraz częściowo wykazuje potrzeby ciągłego rozwijania swoich umiejętności w pracy laboratoryjnej.
4,0Student dobrze rozwija umiejętności komunikacji w grupie oraz wykazuje potrzeby ciągłego rozwijania swoich umiejętności w pracy laboratoryjnej w sposób zadawalący.
4,5Student dobrze rozwija umiejętności komunikacji w grupie oraz wykazuje potrzeby ciągłego rozwijania swoich umiejętności w pracy laboratoryjnej w sposób dobry.
5,0Student bardzo dobrze rozwija umiejętności komunikacji w grupie oraz wykazuje potrzeby ciągłego rozwijania swoich umiejętności w pracy laboratoryjnej w sposób bardzo dobry.