Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Chemia produktów naturalnych II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia produktów naturalnych II
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Kowalewska <Monika.Kowalewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>, Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony kurs chemii organicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami BHP
C-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie wydzielania, oczyszczania i analizy wybranych związków naturalnych
C-3Ukształtowanie umiejętności w zakresie syntezy produktów naturalnych lub ich pochodnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej1
T-L-2Wyodrębnianie związków chemicznych z surowców naturalnych (destylacja z parą wodną, ekstrakcja ciągła z użyciem aparatu Soxhleta)14
T-L-3Synteza produktów naturalnych lub ich pochodnych10
T-L-4Otrzymywanie kosmetycznych mydeł sodowych5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2praca z literaturą wskazaną przez prowadzącego zajęcia5
A-L-3konsultacje z prowadzącym zajęcia2
A-L-4przygotowanie do zajęć11
A-L-5przygotowanie sprawozdania12
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-10_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą metod syntezy, izolacji i oczyszczania produktów naturalnych lub ich pochodnych
Ch_1A_W01, Ch_1A_W05X1A_W01, X1A_W05C-3, C-2T-L-4, T-L-2, T-L-3M-1S-1, S-2
Ch_1A_D02-10_W02
Student posiada wiedzę z zakresu BHP a w szczególności zna zasady bezpiecznego posługiwania się chemikaliami
Ch_1A_W06X1A_W01, X1A_W06C-1T-L-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-10_U01
Potrafi przeprowadzić izolację i oczyszczanie oraz syntezę produktów naturalnych lub ich pochodnych
Ch_1A_U03, Ch_1A_U08X1A_U03, X1A_U08InzA_U01C-2T-L-4, T-L-2, T-L-3M-1S-1, S-2
Ch_1A_D02-10_U02
Student potrafi stosować zasady BHP w laboratorium
Ch_1A_U01X1A_U01C-1T-L-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-10_K01
Student ma zdolność do pracy w większych zespołach
Ch_1A_K02X1A_K02, X1A_K03C-2T-L-4, T-L-2, T-L-3M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-10_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą metod syntezy, izolacji i oczyszczania produktów naturalnych lub ich pochodnych
2,0
3,0Potrafi wymienić metody izolacji i oczyszczania produktów naturalnych, nie potrafi ich jednak scharakteryzować
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-10_W02
Student posiada wiedzę z zakresu BHP a w szczególności zna zasady bezpiecznego posługiwania się chemikaliami
2,0
3,0Zna podstawowe zasady BHP w pracy w laboratorium
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-10_U01
Potrafi przeprowadzić izolację i oczyszczanie oraz syntezę produktów naturalnych lub ich pochodnych
2,0
3,0Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać syntezę, izolację oraz oczyszczanie danego produktu naturalnego
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-10_U02
Student potrafi stosować zasady BHP w laboratorium
2,0
3,0Potrafi stosować podstawowe zasady BHP w pracy w laboratorium
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-10_K01
Student ma zdolność do pracy w większych zespołach
2,0
3,0Student jest w stanie pracować zespołowo, jednak nie umie w prawidłowy sposób przyporządkować zadań wszystkim członkom grupy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kurek Joanna, Przybył Anna K., Chemia produktów naturalnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, Poznań, 2010
  2. Kacprzak Karol, Gawrońska Krystyna, Chemia kosmetyczna. Ćwiczenia laboratoryjne, Naukowe UAM, Poznań, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej1
T-L-2Wyodrębnianie związków chemicznych z surowców naturalnych (destylacja z parą wodną, ekstrakcja ciągła z użyciem aparatu Soxhleta)14
T-L-3Synteza produktów naturalnych lub ich pochodnych10
T-L-4Otrzymywanie kosmetycznych mydeł sodowych5
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2praca z literaturą wskazaną przez prowadzącego zajęcia5
A-L-3konsultacje z prowadzącym zajęcia2
A-L-4przygotowanie do zajęć11
A-L-5przygotowanie sprawozdania12
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-10_W01Student posiada wiedzę dotyczącą metod syntezy, izolacji i oczyszczania produktów naturalnych lub ich pochodnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w laboratorium chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności w zakresie syntezy produktów naturalnych lub ich pochodnych
C-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie wydzielania, oczyszczania i analizy wybranych związków naturalnych
Treści programoweT-L-4Otrzymywanie kosmetycznych mydeł sodowych
T-L-2Wyodrębnianie związków chemicznych z surowców naturalnych (destylacja z parą wodną, ekstrakcja ciągła z użyciem aparatu Soxhleta)
T-L-3Synteza produktów naturalnych lub ich pochodnych
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wymienić metody izolacji i oczyszczania produktów naturalnych, nie potrafi ich jednak scharakteryzować
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-10_W02Student posiada wiedzę z zakresu BHP a w szczególności zna zasady bezpiecznego posługiwania się chemikaliami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W06zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna zasady związane z wykorzystywaniem chemikaliów i ich unieszkodliwiania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W06zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami BHP
Treści programoweT-L-1Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
S-1Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna podstawowe zasady BHP w pracy w laboratorium
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-10_U01Potrafi przeprowadzić izolację i oczyszczanie oraz syntezę produktów naturalnych lub ich pochodnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_1A_U08potrafi w oparciu o różne źródła, wykorzystując podstawoweujęcia teoretyczne, przygotować typowe prace pisemne w języku polskim oraz angielskim lub niemieckim dotyczące wybranych zagadnień z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
X1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie wydzielania, oczyszczania i analizy wybranych związków naturalnych
Treści programoweT-L-4Otrzymywanie kosmetycznych mydeł sodowych
T-L-2Wyodrębnianie związków chemicznych z surowców naturalnych (destylacja z parą wodną, ekstrakcja ciągła z użyciem aparatu Soxhleta)
T-L-3Synteza produktów naturalnych lub ich pochodnych
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać syntezę, izolację oraz oczyszczanie danego produktu naturalnego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-10_U02Student potrafi stosować zasady BHP w laboratorium
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami BHP
Treści programoweT-L-1Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi stosować podstawowe zasady BHP w pracy w laboratorium
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-10_K01Student ma zdolność do pracy w większych zespołach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie wydzielania, oczyszczania i analizy wybranych związków naturalnych
Treści programoweT-L-4Otrzymywanie kosmetycznych mydeł sodowych
T-L-2Wyodrębnianie związków chemicznych z surowców naturalnych (destylacja z parą wodną, ekstrakcja ciągła z użyciem aparatu Soxhleta)
T-L-3Synteza produktów naturalnych lub ich pochodnych
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w stanie pracować zespołowo, jednak nie umie w prawidłowy sposób przyporządkować zadań wszystkim członkom grupy
3,5
4,0
4,5
5,0