Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Biostereochemia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biostereochemia
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Halina Kwiecień <Halina.Kwiecien@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu chemii organicznej i podstaw stereochemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z problemami stereochemicznymi biocząsteczek małocząsteczkowych i polimerycznych
C-2Zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi reakcji stereozróżnicowanych zachodzących w organizmach żywych i sposobami otrzymywania stereoizomerów w syntezie organicznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Stereochemia biopolimerów. Bioligandy: substraty reakcji enzymatycznych, aktywatory i inhibitory przemian, koenzymy. Stereochemia wybranych klas bioligandów. Problemy stereochemiczne aminokwasów i białek. Cyklostereoizomeria oligopeptydów3
T-W-2Konfiguracje i konformacje cukrowców. Wybrane zagadnienia stereochemiczne oligo- i polisacharydów. Laktoza, sacharoza, celobioza i maltoza3
T-W-3Konfiguracje lipidów i prostaglandyn. Wybrane problemy stereochemii poliprenoidów i steroidów. (konfiguracje fitolu, witaminy K, tokoferolu). Nazewnictwo, stereochemia związków steroidowych3
T-W-4Otrzymywanie związków optycznie czynnych. Prostereoizomeria a prochiralność. Reakcje z pomocnikami chiralnymi. Rozróżnianie stron wiązania podwójnego, przykłady3
T-W-5Asymetryczne procesy katalizowane kompleksami metali przejściowych. Ligandy. Biokatalizatory. Przykłady reakcji2
T-W-6Kolokwium1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie do zaliczenia13
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-08_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu stereochemii produktów naturalnych, konfiguracji niskocząsteczkowych biocząsteczek: aminokwasów, cukrów i bioefektorów oraz podstawowych biopolimerów
Ch_1A_W01, Ch_1A_W03X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03C-1, C-2T-W-3, T-W-6, T-W-1, T-W-2M-1S-1
Ch_1A_D02-09_W02
zna podstawowe metody otrzymywania izomerów optycznie czynnych
Ch_1A_W01X1A_W01C-2T-W-5, T-W-4, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-08_U01
potrafi analizować problemy o charakterze utylitarnym z zakresu biostereochemii - potrafi określić konfigurację przestrzenną biocząsteczki
Ch_1A_U01X1A_U01C-2, C-1T-W-5, T-W-1, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-08_K01
rozumie potrzebę pozyskiwania związków optycznie czynnych w przypadku substancji biologicznie aktywnych
Ch_1A_K01, Ch_1A_K05X1A_K01, X1A_K05, X1A_K06InzA_K01C-2, C-1T-W-5, T-W-4, T-W-1, T-W-6, T-W-3, T-W-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-08_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu stereochemii produktów naturalnych, konfiguracji niskocząsteczkowych biocząsteczek: aminokwasów, cukrów i bioefektorów oraz podstawowych biopolimerów
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi podać konfigurację podstawowych biocząsteczek
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-09_W02
zna podstawowe metody otrzymywania izomerów optycznie czynnych
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić podstawowe metody otrzymywania substancji optycznie czynnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-08_U01
potrafi analizować problemy o charakterze utylitarnym z zakresu biostereochemii - potrafi określić konfigurację przestrzenną biocząsteczki
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi określić konfigurację wybranych związków organicznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-08_K01
rozumie potrzebę pozyskiwania związków optycznie czynnych w przypadku substancji biologicznie aktywnych
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać przykład szkodliwego działania leku stosowanego w postaci mieszaniny racemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Siemion I. Z., Biostereochemia, PWN, Warszawa, 1985
  2. Gawroński J., Gawrońska K., Kacprzak K., Kwit M., Współczesna synteza organiczna, PWN, Warszawa, 2004
  3. Patrick G.L., Chemia medyczna, WNT, Warszawa, 2003

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Stereochemia biopolimerów. Bioligandy: substraty reakcji enzymatycznych, aktywatory i inhibitory przemian, koenzymy. Stereochemia wybranych klas bioligandów. Problemy stereochemiczne aminokwasów i białek. Cyklostereoizomeria oligopeptydów3
T-W-2Konfiguracje i konformacje cukrowców. Wybrane zagadnienia stereochemiczne oligo- i polisacharydów. Laktoza, sacharoza, celobioza i maltoza3
T-W-3Konfiguracje lipidów i prostaglandyn. Wybrane problemy stereochemii poliprenoidów i steroidów. (konfiguracje fitolu, witaminy K, tokoferolu). Nazewnictwo, stereochemia związków steroidowych3
T-W-4Otrzymywanie związków optycznie czynnych. Prostereoizomeria a prochiralność. Reakcje z pomocnikami chiralnymi. Rozróżnianie stron wiązania podwójnego, przykłady3
T-W-5Asymetryczne procesy katalizowane kompleksami metali przejściowych. Ligandy. Biokatalizatory. Przykłady reakcji2
T-W-6Kolokwium1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie do zaliczenia13
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-08_W01zna podstawowe zagadnienia z zakresu stereochemii produktów naturalnych, konfiguracji niskocząsteczkowych biocząsteczek: aminokwasów, cukrów i bioefektorów oraz podstawowych biopolimerów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z problemami stereochemicznymi biocząsteczek małocząsteczkowych i polimerycznych
C-2Zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi reakcji stereozróżnicowanych zachodzących w organizmach żywych i sposobami otrzymywania stereoizomerów w syntezie organicznej
Treści programoweT-W-3Konfiguracje lipidów i prostaglandyn. Wybrane problemy stereochemii poliprenoidów i steroidów. (konfiguracje fitolu, witaminy K, tokoferolu). Nazewnictwo, stereochemia związków steroidowych
T-W-6Kolokwium
T-W-1Stereochemia biopolimerów. Bioligandy: substraty reakcji enzymatycznych, aktywatory i inhibitory przemian, koenzymy. Stereochemia wybranych klas bioligandów. Problemy stereochemiczne aminokwasów i białek. Cyklostereoizomeria oligopeptydów
T-W-2Konfiguracje i konformacje cukrowców. Wybrane zagadnienia stereochemiczne oligo- i polisacharydów. Laktoza, sacharoza, celobioza i maltoza
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi podać konfigurację podstawowych biocząsteczek
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-09_W02zna podstawowe metody otrzymywania izomerów optycznie czynnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi reakcji stereozróżnicowanych zachodzących w organizmach żywych i sposobami otrzymywania stereoizomerów w syntezie organicznej
Treści programoweT-W-5Asymetryczne procesy katalizowane kompleksami metali przejściowych. Ligandy. Biokatalizatory. Przykłady reakcji
T-W-4Otrzymywanie związków optycznie czynnych. Prostereoizomeria a prochiralność. Reakcje z pomocnikami chiralnymi. Rozróżnianie stron wiązania podwójnego, przykłady
T-W-6Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić podstawowe metody otrzymywania substancji optycznie czynnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-08_U01potrafi analizować problemy o charakterze utylitarnym z zakresu biostereochemii - potrafi określić konfigurację przestrzenną biocząsteczki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi reakcji stereozróżnicowanych zachodzących w organizmach żywych i sposobami otrzymywania stereoizomerów w syntezie organicznej
C-1Zapoznanie studenta z problemami stereochemicznymi biocząsteczek małocząsteczkowych i polimerycznych
Treści programoweT-W-5Asymetryczne procesy katalizowane kompleksami metali przejściowych. Ligandy. Biokatalizatory. Przykłady reakcji
T-W-1Stereochemia biopolimerów. Bioligandy: substraty reakcji enzymatycznych, aktywatory i inhibitory przemian, koenzymy. Stereochemia wybranych klas bioligandów. Problemy stereochemiczne aminokwasów i białek. Cyklostereoizomeria oligopeptydów
T-W-6Kolokwium
T-W-2Konfiguracje i konformacje cukrowców. Wybrane zagadnienia stereochemiczne oligo- i polisacharydów. Laktoza, sacharoza, celobioza i maltoza
T-W-4Otrzymywanie związków optycznie czynnych. Prostereoizomeria a prochiralność. Reakcje z pomocnikami chiralnymi. Rozróżnianie stron wiązania podwójnego, przykłady
T-W-3Konfiguracje lipidów i prostaglandyn. Wybrane problemy stereochemii poliprenoidów i steroidów. (konfiguracje fitolu, witaminy K, tokoferolu). Nazewnictwo, stereochemia związków steroidowych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi określić konfigurację wybranych związków organicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-08_K01rozumie potrzebę pozyskiwania związków optycznie czynnych w przypadku substancji biologicznie aktywnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Ch_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi reakcji stereozróżnicowanych zachodzących w organizmach żywych i sposobami otrzymywania stereoizomerów w syntezie organicznej
C-1Zapoznanie studenta z problemami stereochemicznymi biocząsteczek małocząsteczkowych i polimerycznych
Treści programoweT-W-5Asymetryczne procesy katalizowane kompleksami metali przejściowych. Ligandy. Biokatalizatory. Przykłady reakcji
T-W-4Otrzymywanie związków optycznie czynnych. Prostereoizomeria a prochiralność. Reakcje z pomocnikami chiralnymi. Rozróżnianie stron wiązania podwójnego, przykłady
T-W-1Stereochemia biopolimerów. Bioligandy: substraty reakcji enzymatycznych, aktywatory i inhibitory przemian, koenzymy. Stereochemia wybranych klas bioligandów. Problemy stereochemiczne aminokwasów i białek. Cyklostereoizomeria oligopeptydów
T-W-6Kolokwium
T-W-3Konfiguracje lipidów i prostaglandyn. Wybrane problemy stereochemii poliprenoidów i steroidów. (konfiguracje fitolu, witaminy K, tokoferolu). Nazewnictwo, stereochemia związków steroidowych
T-W-2Konfiguracje i konformacje cukrowców. Wybrane zagadnienia stereochemiczne oligo- i polisacharydów. Laktoza, sacharoza, celobioza i maltoza
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać przykład szkodliwego działania leku stosowanego w postaci mieszaniny racemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0