Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Chemia produktów naturalnych I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia produktów naturalnych I
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Kowalewska <Monika.Kowalewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>, Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony kurs chemii organicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawami chemii produktów naturalnych
C-2Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem produktów naturalnych w medycynie, chemii farmaceutycznej i kosmetyce
C-3Zapoznanie studentów z metodami wyodrębniania, oczyszczania i analizy produktów naturalnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Pochodzenie oraz metody badań surowców roślinnych. Preparaty otrzymywane z surowców roślinnych (z roślin świeżych oraz suchych)2
T-W-2Leki naturalne. Podział leków roślinnych ze względu na stopień przetworzenia1
T-W-3Leki galenowe i techniki ich przygotowania1
T-W-4Antybiotyki naturalne1
T-W-5Związki naturalne w kosmetyce2
T-W-6Karotenoidy. Naturalne źródła, biosynteza, wpływ na organizm ludzki1
T-W-7Antycyjany, gorycze i garbniki roślinne - krótka charakterystyka1
T-W-8Naturalne substancje narkotyczne2
T-W-9Trujące związki chemiczne stworzone przez naturę1
T-W-10Wyodrębnianie, oczyszczanie oraz określanie struktury produktów naturalnych2
T-W-11Zaliczenie pisemne1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Udział w konsultacjach3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia12
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-07_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą budowy, właściwości oraz metod wyodrębniania i oczyszczania wybranych grup produktów naturalnych
Ch_1A_W01, Ch_1A_W11X1A_W01InzA_W02C-1, C-3T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-W-10, T-W-9M-1S-1
Ch_1A_D02-07_W02
Student posiada wiedzę na temat zastosowania oraz roli jaką produkty naturalne odgrywają w medycynie, chemii farmaceutycznej oraz kosmetyce
Ch_1A_W01X1A_W01C-2T-W-1, T-W-8, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-07_U01
Student potrafi posługując się znajomością budowy oraz właściwości rozróżnić wybrane grupy produktów naturalnych
Ch_1A_U07, Ch_1A_U01X1A_U01, X1A_U07C-1T-W-7, T-W-6, T-W-8, T-W-9M-1S-1
Ch_1A_D02-07_U02
Potrafi wymienić i scharakteryzować metody izolacji i oczyszczania produktów naturalnych
Ch_1A_U01X1A_U01C-3T-W-10M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-07_K01
Student ma świadomość roli i znaczenia produktów naturalnych w medycynie, chemii farmaceutycznej oraz kosmetyce
Ch_1A_K05X1A_K06InzA_K01C-2T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-W-8M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-07_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą budowy, właściwości oraz metod wyodrębniania i oczyszczania wybranych grup produktów naturalnych
2,0
3,0Potrafi przedstawić budowę i właściwości oraz wymienić metody izolacji i oczyszczania wybranych grup produktów naturalnych
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-07_W02
Student posiada wiedzę na temat zastosowania oraz roli jaką produkty naturalne odgrywają w medycynie, chemii farmaceutycznej oraz kosmetyce
2,0
3,0Przyswoił ogólną wiedzę dotyczącą zastosowania oraz roli produktów naturalnych w medycynie, chemii farmaceutycznej oraz kosmetyce
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-07_U01
Student potrafi posługując się znajomością budowy oraz właściwości rozróżnić wybrane grupy produktów naturalnych
2,0
3,0Potrafi zidentyfikować niektóre grupy produktów naturalnych w oparciu o ich budowę i właściwości
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-07_U02
Potrafi wymienić i scharakteryzować metody izolacji i oczyszczania produktów naturalnych
2,0
3,0Potrafi wymienić podstawowe metody izolacji i oczyszczania produktów naturalnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-07_K01
Student ma świadomość roli i znaczenia produktów naturalnych w medycynie, chemii farmaceutycznej oraz kosmetyce
2,0
3,0Potrafi wskazać znaczenie niektórych grup produktów naturalnych w medycynie, chemii farmaceutycznej oraz kosmetyce
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kołodziejczyk Aleksander, Naturalne związki organiczne, PWN, Warszawa, 2013
  2. Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P., Chemia organiczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2011, część IV
  3. Kohlműnzer Stanisław, Farmakognozja, PZWL, Warszawa, 2007
  4. Janicki Stanisław, Fiebig Adolf, Sznitowska Małgorzata, Farmacja stosowana, PZWL, Warszawa, 2002
  5. Timbrell John, Paradoks trucizn substancje chemiczne przyjazne i wrogie, NT, Warszawa, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pochodzenie oraz metody badań surowców roślinnych. Preparaty otrzymywane z surowców roślinnych (z roślin świeżych oraz suchych)2
T-W-2Leki naturalne. Podział leków roślinnych ze względu na stopień przetworzenia1
T-W-3Leki galenowe i techniki ich przygotowania1
T-W-4Antybiotyki naturalne1
T-W-5Związki naturalne w kosmetyce2
T-W-6Karotenoidy. Naturalne źródła, biosynteza, wpływ na organizm ludzki1
T-W-7Antycyjany, gorycze i garbniki roślinne - krótka charakterystyka1
T-W-8Naturalne substancje narkotyczne2
T-W-9Trujące związki chemiczne stworzone przez naturę1
T-W-10Wyodrębnianie, oczyszczanie oraz określanie struktury produktów naturalnych2
T-W-11Zaliczenie pisemne1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Udział w konsultacjach3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-07_W01Student posiada wiedzę dotyczącą budowy, właściwości oraz metod wyodrębniania i oczyszczania wybranych grup produktów naturalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami chemii produktów naturalnych
C-3Zapoznanie studentów z metodami wyodrębniania, oczyszczania i analizy produktów naturalnych
Treści programoweT-W-7Antycyjany, gorycze i garbniki roślinne - krótka charakterystyka
T-W-8Naturalne substancje narkotyczne
T-W-6Karotenoidy. Naturalne źródła, biosynteza, wpływ na organizm ludzki
T-W-10Wyodrębnianie, oczyszczanie oraz określanie struktury produktów naturalnych
T-W-9Trujące związki chemiczne stworzone przez naturę
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi przedstawić budowę i właściwości oraz wymienić metody izolacji i oczyszczania wybranych grup produktów naturalnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-07_W02Student posiada wiedzę na temat zastosowania oraz roli jaką produkty naturalne odgrywają w medycynie, chemii farmaceutycznej oraz kosmetyce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem produktów naturalnych w medycynie, chemii farmaceutycznej i kosmetyce
Treści programoweT-W-1Pochodzenie oraz metody badań surowców roślinnych. Preparaty otrzymywane z surowców roślinnych (z roślin świeżych oraz suchych)
T-W-8Naturalne substancje narkotyczne
T-W-2Leki naturalne. Podział leków roślinnych ze względu na stopień przetworzenia
T-W-4Antybiotyki naturalne
T-W-5Związki naturalne w kosmetyce
T-W-3Leki galenowe i techniki ich przygotowania
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przyswoił ogólną wiedzę dotyczącą zastosowania oraz roli produktów naturalnych w medycynie, chemii farmaceutycznej oraz kosmetyce
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-07_U01Student potrafi posługując się znajomością budowy oraz właściwości rozróżnić wybrane grupy produktów naturalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Ch_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami chemii produktów naturalnych
Treści programoweT-W-7Antycyjany, gorycze i garbniki roślinne - krótka charakterystyka
T-W-6Karotenoidy. Naturalne źródła, biosynteza, wpływ na organizm ludzki
T-W-8Naturalne substancje narkotyczne
T-W-9Trujące związki chemiczne stworzone przez naturę
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi zidentyfikować niektóre grupy produktów naturalnych w oparciu o ich budowę i właściwości
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-07_U02Potrafi wymienić i scharakteryzować metody izolacji i oczyszczania produktów naturalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z metodami wyodrębniania, oczyszczania i analizy produktów naturalnych
Treści programoweT-W-10Wyodrębnianie, oczyszczanie oraz określanie struktury produktów naturalnych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wymienić podstawowe metody izolacji i oczyszczania produktów naturalnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-07_K01Student ma świadomość roli i znaczenia produktów naturalnych w medycynie, chemii farmaceutycznej oraz kosmetyce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem produktów naturalnych w medycynie, chemii farmaceutycznej i kosmetyce
Treści programoweT-W-2Leki naturalne. Podział leków roślinnych ze względu na stopień przetworzenia
T-W-1Pochodzenie oraz metody badań surowców roślinnych. Preparaty otrzymywane z surowców roślinnych (z roślin świeżych oraz suchych)
T-W-4Antybiotyki naturalne
T-W-3Leki galenowe i techniki ich przygotowania
T-W-5Związki naturalne w kosmetyce
T-W-8Naturalne substancje narkotyczne
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wskazać znaczenie niektórych grup produktów naturalnych w medycynie, chemii farmaceutycznej oraz kosmetyce
3,5
4,0
4,5
5,0