Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Wstęp do chemii produktów naturalnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wstęp do chemii produktów naturalnych
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Aneta Wesołowska <Aneta.Wesolowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Nowicka-Scheibe <Joanna.Nowicka-Scheibe@zut.edu.pl>, Jacek Sośnicki <Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl>, Aneta Wesołowska <Aneta.Wesolowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL3 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość budowy, właściwości i najważniejszych reakcji podstawowych grup związków organicznych omawianych na kursie chemii organicznej I.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej ważnej grupy związków chemicznych - produktów naturalnych.
C-2Rozwinięcie zdolności do rozróżniania poszczególnych grup produktów naturalnych w oparciu o ich budowę i właściwości.
C-3Zaznajomienie z technikami laboratoryjnymi w zakresie wydzielania, oczyszczania i analizy jakościowej wybranych związków z grupy produktów naturalnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zapoznanie studentów z zasadami BHP i Ppoż. obowiązującymi w laboratorium. Zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.2
T-L-2Wyodrębnianie związków chemicznych z surowców naturalnych (np. kofeiny z kawy lub herbaty, eugenolu z goździków), ekstrakcja ciągła substancji stałych z użyciem aparatu Soxhleta (np. izolacja oleju lnianego z nasion lnu, wyodrębnianie i rozdział składników naturalnych metodą chromatografii kolumnowej, analiza jakościowa składu produktów naturalnych metodą GC-MS, ocena czystości wyizolowanych składników przy użyciu chromatografii cienkowarstwoej (TLC).18
T-L-3Poznanie wybranych technik prowadzenia reakcji odwracalnych (np. synteza estrów z zastosowaniem nasadki do destylacji azeotropowej).5
T-L-4Synteza wybranego barwnika azowego jako zamiennika barwników naturalnych.5
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie - produkty naturalne (definicja, pochodzenie), różnorodność chemiczna, metabolity pierwotne i wtórne.2
T-W-2Aminokwasy i peptydy - budowa, podział, właściwości fizyczne i chemiczne.2
T-W-3Węglowodany i związki pokrewne - budowa, struktura, reaktywność i zastosowanie.2
T-W-4Lipidy i pochodne - właściwości i podział. Ekstrakcja i analiza lipidów.2
T-W-5Nienasycone kwasy tłuszczowe o specjalnym znaczeniu - kwas olejowy, kwasy linolenowe.1
T-W-6Steroidy - podział, budowa, znaczenie biologiczne. Metody izolowania z surowców naturalnych pochodzenia roślinnego.2
T-W-7Glikozydy - budowa i podział, rola biologiczna i zastosowanie.2
T-W-8Saponiny - budowa, ekstrakcja i izolacja.1
T-W-9Alkaloidy - charakterystyka, podział, wybrani przedstawiciele. Identyfikacja i izolacja.2
T-W-10Flawonoidy - budowa, podział, właściwości fizyczne i chemiczne, ekstrakcja i izolacja.2
T-W-11Kumaryny - podział, właściwości fizyczne i chemiczne, znaczenie biologiczne, metody izolacji.2
T-W-12Terpeny - definicja i podział, właściwości wybranych przedstawicieli.2
T-W-13Olejki eteryczne - budowa, izolacja z materiału roślinnego, znaczenie biologiczne i zastosowanie. Feromony - geneza nazwy, funkcja, budowa i przykłady.2
T-W-14Produkty naturalne w medycynie, chemii farmaceutycznej i życiu codziennym.2
T-W-15Przegląd ogólnych metod stosowanych do wydzielania i rozdziału produktów naturalnych. Trudności napotykane podczas wydzielania produktów naturalnych.2
T-W-16Wybrane przykłady zastosowań chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) i chromatografii cienkowarstwowej (TLC) w analizie fitochemicznej.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych.15
A-L-3Sporządzenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.12
A-L-4Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.3
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Praca z poleconą przez wykładowcę literaturą rozszerzającą materiał podany na wykładzie.15
A-W-3Udział w konsultacjach z wykładowcą.3
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia.10
A-W-5Zaliczenie pisemne.2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia.
M-2Metody aktywizujące: dyskusja w trakcie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.
M-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-2Ocena formująca: Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Sprawdziany cząstkowe w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.
S-4Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-05_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą klasyfikacji i roli produktów naturalnych.
Ch_1A_W01X1A_W01C-1T-W-10, T-W-4, T-W-1, T-W-6, T-W-8, T-W-3, T-W-2, T-W-7, T-W-14M-1, M-2S-1
Ch_1A_D02-05_W02
Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą metod izolacji i identyfikacji produktów naturalnych.
Ch_1A_W05, Ch_1A_W06, Ch_1A_W11X1A_W01, X1A_W05, X1A_W06InzA_W02C-3, C-2T-W-16, T-W-15, T-W-6, T-W-13, T-W-10, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-4M-3, M-2S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-05_U01
Student potrafi rozróżniać poszczególne grupy produktów naturalnych w oparciu o ich budowę i właściwości.
Ch_1A_U14InzA_U06C-2, C-1T-W-6, T-W-3, T-W-4, T-W-13, T-W-7, T-W-10, T-W-8, T-W-2M-2, M-1S-1
Ch_1A_D02-05_U02
Student potrafi izolować i identyfikować produkty naturalne.
Ch_1A_U02, Ch_1A_U06X1A_U02, X1A_U06C-3, C-2T-L-2, T-W-15, T-W-16M-3S-3
Ch_1A_D02-05_U03
Student potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium.
Ch_1A_U01, Ch_1A_U07X1A_U01, X1A_U07C-3T-L-1M-3S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-05_K01
Student rozumie rolę i znaczenie produktów naturalnych w medycynie, chemii farmaceutycznej i życiu codziennym.
Ch_1A_K01, Ch_1A_K05X1A_K01, X1A_K05, X1A_K06InzA_K01C-1, C-2T-W-14, T-W-7, T-W-13, T-W-3M-2S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-05_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą klasyfikacji i roli produktów naturalnych.
2,0
3,0Student opanował w 55-69% materiał z wykładów dotyczący klasyfikacji produktów naturalnych, popełnia jednak liczne błędy w ich prawidłowej charakterystyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-05_W02
Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą metod izolacji i identyfikacji produktów naturalnych.
2,0
3,0Student w 55-69% przyswoił ogólną wiedzę dotyczącą metod izolacji i identyfikacji produktów naturalnych, wymaga jednak dużej pomocy ze strony prowadzącego zajęcia w doborze prawidłowej metody izolacji i identyfikacji konkretnej grupy produktów naturalnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-05_U01
Student potrafi rozróżniać poszczególne grupy produktów naturalnych w oparciu o ich budowę i właściwości.
2,0
3,0Student potrafi rozróżnić poszczególne grupy produktów naturalnych (opanował 55-69% materiału przekazanego na wykładach i zajęciach laboratoryjnych) ale popełnia dość liczne błędy w ich prawidłowym klasyfikowaniu.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-05_U02
Student potrafi izolować i identyfikować produkty naturalne.
2,0
3,0Student z dużą pomocą prowadzącego zajęcia potrafi izolować i identyfikować produkty naturalne.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-05_U03
Student potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium.
2,0Student nie zna przepisów BHP oraz podstawowych zasad utylizacji odczynników w laboratorium.
3,0Student zna niektóre przepisy BHP i niektóre zasady dotyczące utylizacji odczynników w laboratorium.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-05_K01
Student rozumie rolę i znaczenie produktów naturalnych w medycynie, chemii farmaceutycznej i życiu codziennym.
2,0
3,0Student opanował 55-69% materiału realizowanego na wykładach dotyczącego znaczenia produktów naturalnych w medycynie i chemii farmaceutycznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Aleksander Kołodziejczyk, Naturalne związki organiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006
  2. Rensheng Xu, Yang Ye, Weimin Zhao, Introduction to Natural Products Chemistry, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2012
  3. Stanisław Kohlmunzer, Farmakognozja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007
  4. John McMurry, Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Satyajit D. Sarker, Zahid Latif, Alexander I. Gray, Natural Products Isolation, Humana Press, New Jersey, 2006
  2. Richard J.P. Cannel, Natural Products Isolation, Humana Press, New Jersey, 1998
  3. Monika Waksmundzka-Hajnos, Joseph Sherma, Teresa Kowalska, Thin Layer Chromatography in Phytochemistry, CRC Press, 2008
  4. Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Kowalskiego, Laboratorium chemii organicznej. Techniki pracy i przepisy BHP, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zapoznanie studentów z zasadami BHP i Ppoż. obowiązującymi w laboratorium. Zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.2
T-L-2Wyodrębnianie związków chemicznych z surowców naturalnych (np. kofeiny z kawy lub herbaty, eugenolu z goździków), ekstrakcja ciągła substancji stałych z użyciem aparatu Soxhleta (np. izolacja oleju lnianego z nasion lnu, wyodrębnianie i rozdział składników naturalnych metodą chromatografii kolumnowej, analiza jakościowa składu produktów naturalnych metodą GC-MS, ocena czystości wyizolowanych składników przy użyciu chromatografii cienkowarstwoej (TLC).18
T-L-3Poznanie wybranych technik prowadzenia reakcji odwracalnych (np. synteza estrów z zastosowaniem nasadki do destylacji azeotropowej).5
T-L-4Synteza wybranego barwnika azowego jako zamiennika barwników naturalnych.5
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie - produkty naturalne (definicja, pochodzenie), różnorodność chemiczna, metabolity pierwotne i wtórne.2
T-W-2Aminokwasy i peptydy - budowa, podział, właściwości fizyczne i chemiczne.2
T-W-3Węglowodany i związki pokrewne - budowa, struktura, reaktywność i zastosowanie.2
T-W-4Lipidy i pochodne - właściwości i podział. Ekstrakcja i analiza lipidów.2
T-W-5Nienasycone kwasy tłuszczowe o specjalnym znaczeniu - kwas olejowy, kwasy linolenowe.1
T-W-6Steroidy - podział, budowa, znaczenie biologiczne. Metody izolowania z surowców naturalnych pochodzenia roślinnego.2
T-W-7Glikozydy - budowa i podział, rola biologiczna i zastosowanie.2
T-W-8Saponiny - budowa, ekstrakcja i izolacja.1
T-W-9Alkaloidy - charakterystyka, podział, wybrani przedstawiciele. Identyfikacja i izolacja.2
T-W-10Flawonoidy - budowa, podział, właściwości fizyczne i chemiczne, ekstrakcja i izolacja.2
T-W-11Kumaryny - podział, właściwości fizyczne i chemiczne, znaczenie biologiczne, metody izolacji.2
T-W-12Terpeny - definicja i podział, właściwości wybranych przedstawicieli.2
T-W-13Olejki eteryczne - budowa, izolacja z materiału roślinnego, znaczenie biologiczne i zastosowanie. Feromony - geneza nazwy, funkcja, budowa i przykłady.2
T-W-14Produkty naturalne w medycynie, chemii farmaceutycznej i życiu codziennym.2
T-W-15Przegląd ogólnych metod stosowanych do wydzielania i rozdziału produktów naturalnych. Trudności napotykane podczas wydzielania produktów naturalnych.2
T-W-16Wybrane przykłady zastosowań chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) i chromatografii cienkowarstwowej (TLC) w analizie fitochemicznej.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych.15
A-L-3Sporządzenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.12
A-L-4Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.3
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Praca z poleconą przez wykładowcę literaturą rozszerzającą materiał podany na wykładzie.15
A-W-3Udział w konsultacjach z wykładowcą.3
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia.10
A-W-5Zaliczenie pisemne.2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-05_W01Student posiada wiedzę dotyczącą klasyfikacji i roli produktów naturalnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej ważnej grupy związków chemicznych - produktów naturalnych.
Treści programoweT-W-10Flawonoidy - budowa, podział, właściwości fizyczne i chemiczne, ekstrakcja i izolacja.
T-W-4Lipidy i pochodne - właściwości i podział. Ekstrakcja i analiza lipidów.
T-W-1Wprowadzenie - produkty naturalne (definicja, pochodzenie), różnorodność chemiczna, metabolity pierwotne i wtórne.
T-W-6Steroidy - podział, budowa, znaczenie biologiczne. Metody izolowania z surowców naturalnych pochodzenia roślinnego.
T-W-8Saponiny - budowa, ekstrakcja i izolacja.
T-W-3Węglowodany i związki pokrewne - budowa, struktura, reaktywność i zastosowanie.
T-W-2Aminokwasy i peptydy - budowa, podział, właściwości fizyczne i chemiczne.
T-W-7Glikozydy - budowa i podział, rola biologiczna i zastosowanie.
T-W-14Produkty naturalne w medycynie, chemii farmaceutycznej i życiu codziennym.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia.
M-2Metody aktywizujące: dyskusja w trakcie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował w 55-69% materiał z wykładów dotyczący klasyfikacji produktów naturalnych, popełnia jednak liczne błędy w ich prawidłowej charakterystyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-05_W02Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą metod izolacji i identyfikacji produktów naturalnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w laboratorium chemicznym
Ch_1A_W06zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna zasady związane z wykorzystywaniem chemikaliów i ich unieszkodliwiania
Ch_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W06zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie z technikami laboratoryjnymi w zakresie wydzielania, oczyszczania i analizy jakościowej wybranych związków z grupy produktów naturalnych.
C-2Rozwinięcie zdolności do rozróżniania poszczególnych grup produktów naturalnych w oparciu o ich budowę i właściwości.
Treści programoweT-W-16Wybrane przykłady zastosowań chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) i chromatografii cienkowarstwowej (TLC) w analizie fitochemicznej.
T-W-15Przegląd ogólnych metod stosowanych do wydzielania i rozdziału produktów naturalnych. Trudności napotykane podczas wydzielania produktów naturalnych.
T-W-6Steroidy - podział, budowa, znaczenie biologiczne. Metody izolowania z surowców naturalnych pochodzenia roślinnego.
T-W-13Olejki eteryczne - budowa, izolacja z materiału roślinnego, znaczenie biologiczne i zastosowanie. Feromony - geneza nazwy, funkcja, budowa i przykłady.
T-W-10Flawonoidy - budowa, podział, właściwości fizyczne i chemiczne, ekstrakcja i izolacja.
T-W-8Saponiny - budowa, ekstrakcja i izolacja.
T-W-9Alkaloidy - charakterystyka, podział, wybrani przedstawiciele. Identyfikacja i izolacja.
T-W-11Kumaryny - podział, właściwości fizyczne i chemiczne, znaczenie biologiczne, metody izolacji.
T-W-4Lipidy i pochodne - właściwości i podział. Ekstrakcja i analiza lipidów.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia praktyczne.
M-2Metody aktywizujące: dyskusja w trakcie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawdziany cząstkowe w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena formująca: Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w 55-69% przyswoił ogólną wiedzę dotyczącą metod izolacji i identyfikacji produktów naturalnych, wymaga jednak dużej pomocy ze strony prowadzącego zajęcia w doborze prawidłowej metody izolacji i identyfikacji konkretnej grupy produktów naturalnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-05_U01Student potrafi rozróżniać poszczególne grupy produktów naturalnych w oparciu o ich budowę i właściwości.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie chemii
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Rozwinięcie zdolności do rozróżniania poszczególnych grup produktów naturalnych w oparciu o ich budowę i właściwości.
C-1Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej ważnej grupy związków chemicznych - produktów naturalnych.
Treści programoweT-W-6Steroidy - podział, budowa, znaczenie biologiczne. Metody izolowania z surowców naturalnych pochodzenia roślinnego.
T-W-3Węglowodany i związki pokrewne - budowa, struktura, reaktywność i zastosowanie.
T-W-4Lipidy i pochodne - właściwości i podział. Ekstrakcja i analiza lipidów.
T-W-13Olejki eteryczne - budowa, izolacja z materiału roślinnego, znaczenie biologiczne i zastosowanie. Feromony - geneza nazwy, funkcja, budowa i przykłady.
T-W-7Glikozydy - budowa i podział, rola biologiczna i zastosowanie.
T-W-10Flawonoidy - budowa, podział, właściwości fizyczne i chemiczne, ekstrakcja i izolacja.
T-W-8Saponiny - budowa, ekstrakcja i izolacja.
T-W-2Aminokwasy i peptydy - budowa, podział, właściwości fizyczne i chemiczne.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja w trakcie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi rozróżnić poszczególne grupy produktów naturalnych (opanował 55-69% materiału przekazanego na wykładach i zajęciach laboratoryjnych) ale popełnia dość liczne błędy w ich prawidłowym klasyfikowaniu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-05_U02Student potrafi izolować i identyfikować produkty naturalne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Ch_1A_U06potrafi przedstawić w sposób przystępny postawowe zagadnienia i problemy natury chemicznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
X1A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie z technikami laboratoryjnymi w zakresie wydzielania, oczyszczania i analizy jakościowej wybranych związków z grupy produktów naturalnych.
C-2Rozwinięcie zdolności do rozróżniania poszczególnych grup produktów naturalnych w oparciu o ich budowę i właściwości.
Treści programoweT-L-2Wyodrębnianie związków chemicznych z surowców naturalnych (np. kofeiny z kawy lub herbaty, eugenolu z goździków), ekstrakcja ciągła substancji stałych z użyciem aparatu Soxhleta (np. izolacja oleju lnianego z nasion lnu, wyodrębnianie i rozdział składników naturalnych metodą chromatografii kolumnowej, analiza jakościowa składu produktów naturalnych metodą GC-MS, ocena czystości wyizolowanych składników przy użyciu chromatografii cienkowarstwoej (TLC).
T-W-15Przegląd ogólnych metod stosowanych do wydzielania i rozdziału produktów naturalnych. Trudności napotykane podczas wydzielania produktów naturalnych.
T-W-16Wybrane przykłady zastosowań chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) i chromatografii cienkowarstwowej (TLC) w analizie fitochemicznej.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia praktyczne.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawdziany cząstkowe w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student z dużą pomocą prowadzącego zajęcia potrafi izolować i identyfikować produkty naturalne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-05_U03Student potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie z technikami laboratoryjnymi w zakresie wydzielania, oczyszczania i analizy jakościowej wybranych związków z grupy produktów naturalnych.
Treści programoweT-L-1Zapoznanie studentów z zasadami BHP i Ppoż. obowiązującymi w laboratorium. Zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia praktyczne.
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna przepisów BHP oraz podstawowych zasad utylizacji odczynników w laboratorium.
3,0Student zna niektóre przepisy BHP i niektóre zasady dotyczące utylizacji odczynników w laboratorium.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-05_K01Student rozumie rolę i znaczenie produktów naturalnych w medycynie, chemii farmaceutycznej i życiu codziennym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Ch_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej ważnej grupy związków chemicznych - produktów naturalnych.
C-2Rozwinięcie zdolności do rozróżniania poszczególnych grup produktów naturalnych w oparciu o ich budowę i właściwości.
Treści programoweT-W-14Produkty naturalne w medycynie, chemii farmaceutycznej i życiu codziennym.
T-W-7Glikozydy - budowa i podział, rola biologiczna i zastosowanie.
T-W-13Olejki eteryczne - budowa, izolacja z materiału roślinnego, znaczenie biologiczne i zastosowanie. Feromony - geneza nazwy, funkcja, budowa i przykłady.
T-W-3Węglowodany i związki pokrewne - budowa, struktura, reaktywność i zastosowanie.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja w trakcie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawdziany cząstkowe w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował 55-69% materiału realizowanego na wykładach dotyczącego znaczenia produktów naturalnych w medycynie i chemii farmaceutycznej.
3,5
4,0
4,5
5,0