Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Chemia bioorganiczna II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia bioorganiczna II
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Halina Kwiecień <Halina.Kwiecien@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>, Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Monika Kowalewska <Monika.Kowalewska@zut.edu.pl>, Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu chemii bioorganicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z mechanizmami oddziaływania substancji biologicznie czynnych
C-2Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania i ogólnymi zasadami projektowania substancji biologicznie czynnych
C-3Zapoznanie studentów z reakcjami enzymatycznymi
C-4Ukształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie otrzymywania podstawowych związków bioorganicznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Regulamin pracowni i przepisy BHP w laboratorium chemii bioorganicznej1
T-L-2Reakcje enzymatyczne w produktach spożywczych4
T-L-3Izolacja laktozy5
T-L-4Synteza N-acetyloglicyny5
15
wykłady
T-W-1Struktury aktywne biologicznie, farmakofory i dopasowanie przestrzenne grup w związkach syntetycznych - ogólne wiadomości. Oddziaływanie związków biologicznie czynnych z DNA i RNA. Zależność między budową a działaniem związku. Projektowanie nowych struktur3
T-W-2Działanie antybakteryjne syntetycznych związków organicznych, poszukiwanie i projektowanie nowych cząsteczek; oddziaływanie w różnych miejscach w organizmie.2
T-W-3Działanie związków organicznych na obwodowy układ nerwowy; mechanizmy działania, farmakofory, neuroprzekaźniki , oddziaływanie syntetycznych związków z różnymi receptorami. Struktury wiodące i poszukiwanie nowych związków.2
T-W-4Działanie związków organicznych na adrenergiczny układ nerwowy2
T-W-5Substancje narkotyczne - mechanizmy działania, metody wyodrębniania oraz syntezy, otrzymywanie morfiny i jej analogów2
T-W-6Działanie związków organicznych na receptory histaminowe2
T-W-7Aktywność fungicydowa, insektycydowa i herbicydowa związków organicznych2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1udział w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2konsultacje3
A-L-3przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych7
A-L-4przygotowanie sprawozdań5
30
wykłady
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2konsultacje3
A-W-3przygotowanie do egzaminu10
A-W-4egzamin2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: egzamin
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania
S-3Ocena formująca: ocena pracy w laboratorium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-04_W01
posiada wiedzę na temat mechanizmów działania związków biologicznie czynnych
Ch_1A_W01, Ch_1A_W03X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03C-1T-W-6, T-W-2, T-W-7, T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-W-5M-1S-1
Ch_1A_D02-04_W02
zna podstawowe metody otrzymywania wybranych związków biologicznie aktywnych
Ch_1A_W13InzA_W05C-2T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-7, T-W-2, T-W-6, T-W-5M-1S-1
Ch_1A_D02-04_W03
zna podstawowe zasady projektowania związków biologicznie czynnych
Ch_1A_W01, Ch_1A_W03X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03C-2T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-04_U01
potrafi przeprowadzić eksperyment chemiczny ilustrujący reakcje enzymatyczne i wyjaśnić zachodzące procesy
Ch_1A_U03, Ch_1A_U06X1A_U03, X1A_U06InzA_U01C-3T-L-2M-2S-3, S-2
Ch_1A_D02-04_U02
potrafi otrzymać wybrany związek bioorganiczny
Ch_1A_U03X1A_U03InzA_U01C-4T-L-3, T-L-4M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-04_K01
potrafi prawidłowo wykonać powierzone mu zadanie biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych
Ch_1A_K02, Ch_1A_K03, Ch_1A_K04X1A_K02, X1A_K03, X1A_K04, X1A_K06InzA_K01C-4T-L-3, T-L-4, T-L-1, T-L-2M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-04_W01
posiada wiedzę na temat mechanizmów działania związków biologicznie czynnych
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi przedstawić mechanizm działania podstawowych związków biologicznie aktywnych
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-04_W02
zna podstawowe metody otrzymywania wybranych związków biologicznie aktywnych
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi opisać metody otrzymywania podstawowych związków biologicznie aktywnych
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-04_W03
zna podstawowe zasady projektowania związków biologicznie czynnych
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać czynniki uwzględniane podczas projektowania substancji biologicznie aktywnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-04_U01
potrafi przeprowadzić eksperyment chemiczny ilustrujący reakcje enzymatyczne i wyjaśnić zachodzące procesy
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi przeprowadzić prosty eksperyment ilustrujący reakcje enzymatyczne
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-04_U02
potrafi otrzymać wybrany związek bioorganiczny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0z pomocą prowadzącego potrafi otrzymać na drodze syntezy i izolacji wybrane związki bioorganiczne
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-04_K01
potrafi prawidłowo wykonać powierzone mu zadanie biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi zrealizować ćwiczenie z uwzględnieniem zasad BHP
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Patrick G. L., Chemia medyczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003
  2. pod red. Z. E. Sikorskiego, Chemia żywności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000
  3. Różański L., Przemiany pestycydów w organizmach żywych i środowisku, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1992
  4. pod red. A. Jarczewskiego, Materiał do ćwiczeń laboratoryjnych z chemi organicznej dla studentów biologii, Zakład Chemii Ogólnej Wydziału Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2007

Literatura dodatkowa

  1. pod red. A. Zejca i M. Gorczycy, Chemia leków, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1998

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Regulamin pracowni i przepisy BHP w laboratorium chemii bioorganicznej1
T-L-2Reakcje enzymatyczne w produktach spożywczych4
T-L-3Izolacja laktozy5
T-L-4Synteza N-acetyloglicyny5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Struktury aktywne biologicznie, farmakofory i dopasowanie przestrzenne grup w związkach syntetycznych - ogólne wiadomości. Oddziaływanie związków biologicznie czynnych z DNA i RNA. Zależność między budową a działaniem związku. Projektowanie nowych struktur3
T-W-2Działanie antybakteryjne syntetycznych związków organicznych, poszukiwanie i projektowanie nowych cząsteczek; oddziaływanie w różnych miejscach w organizmie.2
T-W-3Działanie związków organicznych na obwodowy układ nerwowy; mechanizmy działania, farmakofory, neuroprzekaźniki , oddziaływanie syntetycznych związków z różnymi receptorami. Struktury wiodące i poszukiwanie nowych związków.2
T-W-4Działanie związków organicznych na adrenergiczny układ nerwowy2
T-W-5Substancje narkotyczne - mechanizmy działania, metody wyodrębniania oraz syntezy, otrzymywanie morfiny i jej analogów2
T-W-6Działanie związków organicznych na receptory histaminowe2
T-W-7Aktywność fungicydowa, insektycydowa i herbicydowa związków organicznych2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1udział w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2konsultacje3
A-L-3przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych7
A-L-4przygotowanie sprawozdań5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2konsultacje3
A-W-3przygotowanie do egzaminu10
A-W-4egzamin2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-04_W01posiada wiedzę na temat mechanizmów działania związków biologicznie czynnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z mechanizmami oddziaływania substancji biologicznie czynnych
Treści programoweT-W-6Działanie związków organicznych na receptory histaminowe
T-W-2Działanie antybakteryjne syntetycznych związków organicznych, poszukiwanie i projektowanie nowych cząsteczek; oddziaływanie w różnych miejscach w organizmie.
T-W-7Aktywność fungicydowa, insektycydowa i herbicydowa związków organicznych
T-W-4Działanie związków organicznych na adrenergiczny układ nerwowy
T-W-1Struktury aktywne biologicznie, farmakofory i dopasowanie przestrzenne grup w związkach syntetycznych - ogólne wiadomości. Oddziaływanie związków biologicznie czynnych z DNA i RNA. Zależność między budową a działaniem związku. Projektowanie nowych struktur
T-W-3Działanie związków organicznych na obwodowy układ nerwowy; mechanizmy działania, farmakofory, neuroprzekaźniki , oddziaływanie syntetycznych związków z różnymi receptorami. Struktury wiodące i poszukiwanie nowych związków.
T-W-5Substancje narkotyczne - mechanizmy działania, metody wyodrębniania oraz syntezy, otrzymywanie morfiny i jej analogów
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi przedstawić mechanizm działania podstawowych związków biologicznie aktywnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-04_W02zna podstawowe metody otrzymywania wybranych związków biologicznie aktywnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W13zna typowe technologie inżynierskie stosowane w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania i ogólnymi zasadami projektowania substancji biologicznie czynnych
Treści programoweT-W-3Działanie związków organicznych na obwodowy układ nerwowy; mechanizmy działania, farmakofory, neuroprzekaźniki , oddziaływanie syntetycznych związków z różnymi receptorami. Struktury wiodące i poszukiwanie nowych związków.
T-W-4Działanie związków organicznych na adrenergiczny układ nerwowy
T-W-1Struktury aktywne biologicznie, farmakofory i dopasowanie przestrzenne grup w związkach syntetycznych - ogólne wiadomości. Oddziaływanie związków biologicznie czynnych z DNA i RNA. Zależność między budową a działaniem związku. Projektowanie nowych struktur
T-W-7Aktywność fungicydowa, insektycydowa i herbicydowa związków organicznych
T-W-2Działanie antybakteryjne syntetycznych związków organicznych, poszukiwanie i projektowanie nowych cząsteczek; oddziaływanie w różnych miejscach w organizmie.
T-W-6Działanie związków organicznych na receptory histaminowe
T-W-5Substancje narkotyczne - mechanizmy działania, metody wyodrębniania oraz syntezy, otrzymywanie morfiny i jej analogów
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi opisać metody otrzymywania podstawowych związków biologicznie aktywnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-04_W03zna podstawowe zasady projektowania związków biologicznie czynnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania i ogólnymi zasadami projektowania substancji biologicznie czynnych
Treści programoweT-W-7Aktywność fungicydowa, insektycydowa i herbicydowa związków organicznych
T-W-1Struktury aktywne biologicznie, farmakofory i dopasowanie przestrzenne grup w związkach syntetycznych - ogólne wiadomości. Oddziaływanie związków biologicznie czynnych z DNA i RNA. Zależność między budową a działaniem związku. Projektowanie nowych struktur
T-W-2Działanie antybakteryjne syntetycznych związków organicznych, poszukiwanie i projektowanie nowych cząsteczek; oddziaływanie w różnych miejscach w organizmie.
T-W-3Działanie związków organicznych na obwodowy układ nerwowy; mechanizmy działania, farmakofory, neuroprzekaźniki , oddziaływanie syntetycznych związków z różnymi receptorami. Struktury wiodące i poszukiwanie nowych związków.
T-W-5Substancje narkotyczne - mechanizmy działania, metody wyodrębniania oraz syntezy, otrzymywanie morfiny i jej analogów
T-W-6Działanie związków organicznych na receptory histaminowe
T-W-4Działanie związków organicznych na adrenergiczny układ nerwowy
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać czynniki uwzględniane podczas projektowania substancji biologicznie aktywnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-04_U01potrafi przeprowadzić eksperyment chemiczny ilustrujący reakcje enzymatyczne i wyjaśnić zachodzące procesy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_1A_U06potrafi przedstawić w sposób przystępny postawowe zagadnienia i problemy natury chemicznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
X1A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z reakcjami enzymatycznymi
Treści programoweT-L-2Reakcje enzymatyczne w produktach spożywczych
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena pracy w laboratorium
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi przeprowadzić prosty eksperyment ilustrujący reakcje enzymatyczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-04_U02potrafi otrzymać wybrany związek bioorganiczny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie otrzymywania podstawowych związków bioorganicznych
Treści programoweT-L-3Izolacja laktozy
T-L-4Synteza N-acetyloglicyny
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania
S-3Ocena formująca: ocena pracy w laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0z pomocą prowadzącego potrafi otrzymać na drodze syntezy i izolacji wybrane związki bioorganiczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-04_K01potrafi prawidłowo wykonać powierzone mu zadanie biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Ch_1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Ch_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
X1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie otrzymywania podstawowych związków bioorganicznych
Treści programoweT-L-3Izolacja laktozy
T-L-4Synteza N-acetyloglicyny
T-L-1Regulamin pracowni i przepisy BHP w laboratorium chemii bioorganicznej
T-L-2Reakcje enzymatyczne w produktach spożywczych
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena pracy w laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi zrealizować ćwiczenie z uwzględnieniem zasad BHP
3,5
4,0
4,5
5,0