Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Chemia bioorganiczna I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia bioorganiczna I
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Halina Kwiecień <Halina.Kwiecien@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Monika Kowalewska <Monika.Kowalewska@zut.edu.pl>, Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,50,41zaliczenie
wykładyW3 30 1,50,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii organicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z właściwościami i metodami otrzymywania podstawowych biocząsteczek
C-2Zapoznanie studentów z mechanizmami przemian związków chemicznych zachodzących w organizmach żywych i środowisku
C-3Ukształtowanie umiejętności przygotowania pisemnych opracowań na podstawie literatury
C-4Przygotowanie studentów do publicznych wystąpień

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Właściwości i otrzymywanie wybranych węglowodanów4
T-A-2Surowce białkowe1
T-A-3Otrzymywanie aminokwasów2
T-A-4Synteza peptydów2
T-A-5Charakterystyka i sposoby pozyskiwania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych2
T-A-6Biotransformacja związków chemicznych w organizmach żywych2
T-A-7Przemiany związków chemicznych w środowisku2
15
wykłady
T-W-1Związki organiczne i metaloorganiczne istotne dla organizmów żywych (leki, pestycydy, kosmetyki, związki koordynacyjne, syntetyczne polimery)2
T-W-2Aminokwasy - metody otrzymywania, właściwości, reaktywność chemiczna, znaczenie w strukturach białek, leków i innych związków biologicznie aktywnych. Oddziaływania bioorganiczne. Peptydy i białka jako leki8
T-W-3Cukry, metody otrzymywania protych i disacharydów ( w tym technologia otrzymywania sacharozy), właściwości i reakcje cukrów. Glikoproteiny i fosfoglikoproteiny. rola w projektowaniu substancji aktywnych, leków8
T-W-4Kwasy tłuszczowe - właściwości, otrzymywanie i ich rola w strukturach aktywnych biologicznie. Kwas arachidowy6
T-W-5Związki izoterpenowe, ich znaczenie (all-skwalen, rola w syntezie układów steroidowych). Klasyfikacja związków steroidowych4
T-W-6Kolokwium2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przegląd literatury na wskazany temat15
A-A-3przygotowanie referatu8
A-A-4przygotowanie prezentacji5
A-A-5konsultacje2
45
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie do zaliczenia13
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena prezentacji
S-2Ocena podsumowująca: ocena referatu
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-03_W01
potrafi scharakteryzować podstawowe biocząsteczki
Ch_1A_W01X1A_W01C-1T-W-3, T-A-1, T-A-5, T-A-2, T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-5M-1, M-3, M-2S-3
Ch_1A_D02-03_W02
zna metody otrzymywania podstawowych biocząsteczek
Ch_1A_W13, Ch_1A_W11X1A_W01InzA_W02, InzA_W05C-1T-A-2, T-A-1, T-W-4, T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-A-4, T-A-5, T-A-3, T-W-2M-1, M-2, M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-03_U01
potrafi zaproponować metody pozyskiwania podstawowych biocząsteczek
Ch_1A_U01X1A_U01C-1, C-3T-A-3, T-A-1, T-W-5, T-W-4, T-W-2, T-A-4, T-W-1, T-W-3, T-A-2, T-A-5M-1, M-3, M-2S-3, S-2
Ch_1A_D02-03_U02
potrafi przygotować opracowanie pisemne z zakresu przedmiotu w oparciu o dostępną literaturę
Ch_1A_U08X1A_U08C-3T-A-3, T-A-5, T-A-7, T-A-4, T-A-1, T-A-2, T-A-6M-3S-2
Ch_1A_D02-03_U03
potrafi przygotować i wygłosić prezentację na wskazany temat
Ch_1A_U09X1A_U09C-4T-A-6, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-A-7, T-A-4, T-A-5M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-03_K01
potrafi wykorzystywać najnowsze doniesienia literaturowe
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-3T-A-5, T-A-1, T-A-4, T-A-2, T-A-6, T-A-3, T-A-7M-3S-2
Ch_1A_D02-03_K02
ma świadomość wpływu związków chemicznych na organizmy żywe i środowisko
Ch_1A_K05X1A_K06InzA_K01C-2T-A-7, T-A-6M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-03_W01
potrafi scharakteryzować podstawowe biocząsteczki
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi podać strukturę chemiczną i właściwości podstawowych biocząsteczek
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-03_W02
zna metody otrzymywania podstawowych biocząsteczek
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi scharakteryzować wybraną przez siebie metodę otrzymywania związków bioorganicznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-03_U01
potrafi zaproponować metody pozyskiwania podstawowych biocząsteczek
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi zaproponować metodę otrzymywania podstawowych biocząsteczek
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-03_U02
potrafi przygotować opracowanie pisemne z zakresu przedmiotu w oparciu o dostępną literaturę
2,0nie spełnie kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0korzystając ze wskazówek prowadzącego zajęcia potrafi przygotować referat na wskazany temat
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-03_U03
potrafi przygotować i wygłosić prezentację na wskazany temat
2,0nie spełnie kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania potrafi przygotować materiały do prezentacji; potrafi przedstawić prezentację w sposób zrozumiały
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-03_K01
potrafi wykorzystywać najnowsze doniesienia literaturowe
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi przygotować referat na wskazany temat w oparciu o co najmniej trzy pozycje literaturowe (w tym aktualną literaturę źródłową)
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-03_K02
ma świadomość wpływu związków chemicznych na organizmy żywe i środowisko
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0akceptuje ogólnie przyjęte poglądy na temat negatywnego wpływu związków chemicznych na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kołodziejczyk A., Naturalne związki organiczne, PWN, Warszawa, 2013
  2. Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P., Chemia organiczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2011, część IV
  3. McMurry J., Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2000, część 2
  4. Morrison R. T., Boyd R. N., Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1987, tom 2
  5. Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Technologia chemiczna organiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 1992
  6. Różański L., Przemiany pestycydów w organizmach żywych i środowisku, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1992

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Właściwości i otrzymywanie wybranych węglowodanów4
T-A-2Surowce białkowe1
T-A-3Otrzymywanie aminokwasów2
T-A-4Synteza peptydów2
T-A-5Charakterystyka i sposoby pozyskiwania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych2
T-A-6Biotransformacja związków chemicznych w organizmach żywych2
T-A-7Przemiany związków chemicznych w środowisku2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Związki organiczne i metaloorganiczne istotne dla organizmów żywych (leki, pestycydy, kosmetyki, związki koordynacyjne, syntetyczne polimery)2
T-W-2Aminokwasy - metody otrzymywania, właściwości, reaktywność chemiczna, znaczenie w strukturach białek, leków i innych związków biologicznie aktywnych. Oddziaływania bioorganiczne. Peptydy i białka jako leki8
T-W-3Cukry, metody otrzymywania protych i disacharydów ( w tym technologia otrzymywania sacharozy), właściwości i reakcje cukrów. Glikoproteiny i fosfoglikoproteiny. rola w projektowaniu substancji aktywnych, leków8
T-W-4Kwasy tłuszczowe - właściwości, otrzymywanie i ich rola w strukturach aktywnych biologicznie. Kwas arachidowy6
T-W-5Związki izoterpenowe, ich znaczenie (all-skwalen, rola w syntezie układów steroidowych). Klasyfikacja związków steroidowych4
T-W-6Kolokwium2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przegląd literatury na wskazany temat15
A-A-3przygotowanie referatu8
A-A-4przygotowanie prezentacji5
A-A-5konsultacje2
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie do zaliczenia13
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-03_W01potrafi scharakteryzować podstawowe biocząsteczki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z właściwościami i metodami otrzymywania podstawowych biocząsteczek
Treści programoweT-W-3Cukry, metody otrzymywania protych i disacharydów ( w tym technologia otrzymywania sacharozy), właściwości i reakcje cukrów. Glikoproteiny i fosfoglikoproteiny. rola w projektowaniu substancji aktywnych, leków
T-A-1Właściwości i otrzymywanie wybranych węglowodanów
T-A-5Charakterystyka i sposoby pozyskiwania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
T-A-2Surowce białkowe
T-W-1Związki organiczne i metaloorganiczne istotne dla organizmów żywych (leki, pestycydy, kosmetyki, związki koordynacyjne, syntetyczne polimery)
T-W-4Kwasy tłuszczowe - właściwości, otrzymywanie i ich rola w strukturach aktywnych biologicznie. Kwas arachidowy
T-W-2Aminokwasy - metody otrzymywania, właściwości, reaktywność chemiczna, znaczenie w strukturach białek, leków i innych związków biologicznie aktywnych. Oddziaływania bioorganiczne. Peptydy i białka jako leki
T-W-5Związki izoterpenowe, ich znaczenie (all-skwalen, rola w syntezie układów steroidowych). Klasyfikacja związków steroidowych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3seminarium
M-2ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi podać strukturę chemiczną i właściwości podstawowych biocząsteczek
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-03_W02zna metody otrzymywania podstawowych biocząsteczek
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W13zna typowe technologie inżynierskie stosowane w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
Ch_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z właściwościami i metodami otrzymywania podstawowych biocząsteczek
Treści programoweT-A-2Surowce białkowe
T-A-1Właściwości i otrzymywanie wybranych węglowodanów
T-W-4Kwasy tłuszczowe - właściwości, otrzymywanie i ich rola w strukturach aktywnych biologicznie. Kwas arachidowy
T-W-1Związki organiczne i metaloorganiczne istotne dla organizmów żywych (leki, pestycydy, kosmetyki, związki koordynacyjne, syntetyczne polimery)
T-W-5Związki izoterpenowe, ich znaczenie (all-skwalen, rola w syntezie układów steroidowych). Klasyfikacja związków steroidowych
T-W-3Cukry, metody otrzymywania protych i disacharydów ( w tym technologia otrzymywania sacharozy), właściwości i reakcje cukrów. Glikoproteiny i fosfoglikoproteiny. rola w projektowaniu substancji aktywnych, leków
T-A-4Synteza peptydów
T-A-5Charakterystyka i sposoby pozyskiwania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
T-A-3Otrzymywanie aminokwasów
T-W-2Aminokwasy - metody otrzymywania, właściwości, reaktywność chemiczna, znaczenie w strukturach białek, leków i innych związków biologicznie aktywnych. Oddziaływania bioorganiczne. Peptydy i białka jako leki
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3seminarium
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi scharakteryzować wybraną przez siebie metodę otrzymywania związków bioorganicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-03_U01potrafi zaproponować metody pozyskiwania podstawowych biocząsteczek
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z właściwościami i metodami otrzymywania podstawowych biocząsteczek
C-3Ukształtowanie umiejętności przygotowania pisemnych opracowań na podstawie literatury
Treści programoweT-A-3Otrzymywanie aminokwasów
T-A-1Właściwości i otrzymywanie wybranych węglowodanów
T-W-5Związki izoterpenowe, ich znaczenie (all-skwalen, rola w syntezie układów steroidowych). Klasyfikacja związków steroidowych
T-W-4Kwasy tłuszczowe - właściwości, otrzymywanie i ich rola w strukturach aktywnych biologicznie. Kwas arachidowy
T-W-2Aminokwasy - metody otrzymywania, właściwości, reaktywność chemiczna, znaczenie w strukturach białek, leków i innych związków biologicznie aktywnych. Oddziaływania bioorganiczne. Peptydy i białka jako leki
T-A-4Synteza peptydów
T-W-1Związki organiczne i metaloorganiczne istotne dla organizmów żywych (leki, pestycydy, kosmetyki, związki koordynacyjne, syntetyczne polimery)
T-W-3Cukry, metody otrzymywania protych i disacharydów ( w tym technologia otrzymywania sacharozy), właściwości i reakcje cukrów. Glikoproteiny i fosfoglikoproteiny. rola w projektowaniu substancji aktywnych, leków
T-A-2Surowce białkowe
T-A-5Charakterystyka i sposoby pozyskiwania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3seminarium
M-2ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
S-2Ocena podsumowująca: ocena referatu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi zaproponować metodę otrzymywania podstawowych biocząsteczek
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-03_U02potrafi przygotować opracowanie pisemne z zakresu przedmiotu w oparciu o dostępną literaturę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U08potrafi w oparciu o różne źródła, wykorzystując podstawoweujęcia teoretyczne, przygotować typowe prace pisemne w języku polskim oraz angielskim lub niemieckim dotyczące wybranych zagadnień z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności przygotowania pisemnych opracowań na podstawie literatury
Treści programoweT-A-3Otrzymywanie aminokwasów
T-A-5Charakterystyka i sposoby pozyskiwania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
T-A-7Przemiany związków chemicznych w środowisku
T-A-4Synteza peptydów
T-A-1Właściwości i otrzymywanie wybranych węglowodanów
T-A-2Surowce białkowe
T-A-6Biotransformacja związków chemicznych w organizmach żywych
Metody nauczaniaM-3seminarium
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena referatu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnie kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0korzystając ze wskazówek prowadzącego zajęcia potrafi przygotować referat na wskazany temat
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-03_U03potrafi przygotować i wygłosić prezentację na wskazany temat
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U09potrafi w oparciu o różne źródła, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne, przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i języku angielskim lub niemieckim dotyczące wybranych zagadnień z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-4Przygotowanie studentów do publicznych wystąpień
Treści programoweT-A-6Biotransformacja związków chemicznych w organizmach żywych
T-A-2Surowce białkowe
T-A-1Właściwości i otrzymywanie wybranych węglowodanów
T-A-3Otrzymywanie aminokwasów
T-A-7Przemiany związków chemicznych w środowisku
T-A-4Synteza peptydów
T-A-5Charakterystyka i sposoby pozyskiwania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
Metody nauczaniaM-3seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnie kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania potrafi przygotować materiały do prezentacji; potrafi przedstawić prezentację w sposób zrozumiały
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-03_K01potrafi wykorzystywać najnowsze doniesienia literaturowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności przygotowania pisemnych opracowań na podstawie literatury
Treści programoweT-A-5Charakterystyka i sposoby pozyskiwania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
T-A-1Właściwości i otrzymywanie wybranych węglowodanów
T-A-4Synteza peptydów
T-A-2Surowce białkowe
T-A-6Biotransformacja związków chemicznych w organizmach żywych
T-A-3Otrzymywanie aminokwasów
T-A-7Przemiany związków chemicznych w środowisku
Metody nauczaniaM-3seminarium
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena referatu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi przygotować referat na wskazany temat w oparciu o co najmniej trzy pozycje literaturowe (w tym aktualną literaturę źródłową)
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-03_K02ma świadomość wpływu związków chemicznych na organizmy żywe i środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z mechanizmami przemian związków chemicznych zachodzących w organizmach żywych i środowisku
Treści programoweT-A-7Przemiany związków chemicznych w środowisku
T-A-6Biotransformacja związków chemicznych w organizmach żywych
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0akceptuje ogólnie przyjęte poglądy na temat negatywnego wpływu związków chemicznych na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0