Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Stereochemia związków organicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Stereochemia związków organicznych
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Sośnicki <Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tadeusz Jagodziński <Tadeusz.Jagodzinski@zut.edu.pl>, Joanna Nowicka-Scheibe <Joanna.Nowicka-Scheibe@zut.edu.pl>, Jacek Sośnicki <Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl>, Aneta Wesołowska <Aneta.Wesolowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie kursu chemia organiczna I

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Utrwalenie podstawowej wiedzy studenta w obszarze stereochemii związków organicznych oraz jej rozszerzenie na zagadnienia bardziej zaawansowane.
C-2Uświadomienie studentom bezpośredniego związku między przestrzenną budową cząsteczek związków organicznych, a ich właściwościami oraz ogromnego znaczenia stereochemii w projektowaniu i syntezie związków organicznych, w tym związków biologicznie czynnych.
C-3Wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi deskryptorami stereochemicznymi oraz określania trwałości konformacyjnej związków organicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ćwiczenia w posługiwaniu się deskryptorami: cis/trans, E/Z , R/S, Re/Si, erytro/treo, syn/anti, egzo/endo, D/L; α/β.10
T-A-2Ćwiczenia w zastosowaniu modelowania molekularnego oraz metody 1H NMR w analizie konformacyjnej.4
T-A-3Zaliczenie pisemne.1
15
wykłady
T-W-1Podstawowe zagadnienia i pojęcia związane ze stereochemią statyczną i dynamiczną zwiazków organicznych (budowa przestrzenna cząsteczek, izomeria, konformacje, konwencje pisania wzorów, reguły pierwszeństwa CIP, elementy symetrii, atomy stereogenne, kinetyka zmian konformacyjnych itp). Znaczenie deskryptorów: cis/trans, E/Z , R/S, Re/Si, P/M (helikalność), erytro/treo, syn/anti, egzo/endo, D/L; α/β (anomery).7
T-W-2Chiralność molekularna (chiralność w cząsteczkach z centrum chiralnym oraz bez centrów chiralności, np. w allenach, bifenylach, helicenach, itp.).2
T-W-3Konfiguracja względna i absolutna. Chemiczne i spektralne metody określenia konfiguracji względnej i absolutnej.2
T-W-4Analiza konformacyjna związków cyklicznych i acyklicznych. Modelowanie molekularne. Wyznaczanie geometrii molekuły z danych 1H NMR.2
T-W-5Wprowadzenie do syntezy asymetrycznej (synteza asymetryczna z użyciem pomocnika chiralnego oraz z użyciem chiralnych katalizatorów). Czystość optyczna, nadmiar enecjomeryczny.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w zajęciach.15
A-A-2Praca z literatura polecaną przez osobe prowadzącą zajęcia.5
A-A-3Samodzielne rozwiazywanie zadań problemowych wskazanych przez osobe prowadzącą zajęcia.10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Praca z literaturą polecana przez wykładowcę.10
A-W-3Konsultacje z wykładowcą.5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny. Pokaz.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe.
M-3Ćwiczenai z wykorzystaniem komputera.
M-4Wykład z prezentacją multimedialną.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-02_W01
Student zna i definiuje podstawowe oraz rozszerzone pojęcia z zakresu stereochemii związków organicznych.
Ch_1A_W01, Ch_1A_W03X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03C-1T-W-5, T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-W-2M-2, M-3, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-02_U01
Student rozpoznaje podstawowe typy izomerii, potrafi posługiwać się deskryptorami stereochemicznymi, potrafi zastosować reguły pierwszeństwa podstawników CIP oraz potrafi przewidzieć i narysować izomery konformacje o różnej trwałości.
Ch_1A_U01, Ch_1A_U06X1A_U01, X1A_U06C-1, C-3T-W-3, T-A-2, T-A-1, T-W-2, T-W-1, T-W-4M-2, M-1, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-02_K01
Ma świadomość ogromnego znaczenia stereochemii w chemii organicznej i rozumie potrzebę dalszego poszerzania tej wiedzy.
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-2T-W-5, T-A-1, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-A-2M-3, M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-02_W01
Student zna i definiuje podstawowe oraz rozszerzone pojęcia z zakresu stereochemii związków organicznych.
2,0Nie zna i nie definiuje podstawowych pojęć z zakresu stereochemii związków organicznych.
3,0Zna pobieżnie podstawowe pojęcia z zakresu stereochemii związków organicznych, ale ich nie definiuje.
3,5Zna niektóre pojęcia z zakresu stereochemii związków organicznych i tylko niektóre definiuje.
4,0Dobrze zna i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu stereochemii związków organicznych.
4,5Bardzo dobrze zna i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu stereochemii związków organicznych oraz dobrze zna szersze aspekty stereochemii.
5,0Bardzo dobrze zna i definiuje podstawowe oraz szersze pojęcia z zakresu stereochemii związków organicznych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-02_U01
Student rozpoznaje podstawowe typy izomerii, potrafi posługiwać się deskryptorami stereochemicznymi, potrafi zastosować reguły pierwszeństwa podstawników CIP oraz potrafi przewidzieć i narysować izomery konformacje o różnej trwałości.
2,0Nie rozpoznaje podstawowych typów izomerii, nie potrafi posługiwać się deskryptorami stereochemicznymi, nie potrafi zastosować reguł pierwszeństwa podstawników CIP, a także nie potrafi przewidzieć i narysować izomerów konformacyjnych o różnej trwałości.
3,0Rozpoznaje niektóre podstawowe typy izomerii, potrafi posługiwać się niektórymi deskryptorami stereochemicznymi, tylko w niewielkim zakresie potrafi zastosować reguły pierwszeństwa podstawników CIP, bardzo słabo potrafi przewidzieć i narysować izomery konformacyjne o różnej trwałości.
3,5Rozpoznaje podstawowe typy izomerii, potrafi posługiwać się tylko niektórymi deskryptorami stereochemicznymi, tylko w niewielkim zakresie potrafi zastosować reguły pierwszeństwa podstawników CIP, słabo potrafi przewidzieć i narysować izomery konformacyjne o różnej trwałości.
4,0Rozpoznaje podstawowe typy izomerii, potrafi posługiwać się większością deskryptorów stereochemicznych, dość dobrze potrafi zastosować reguły pierwszeństwa podstawników CIP, dość dobrze potrafi przewidzieć i narysować izomery konformacyjne o różnej trwałości.
4,5Rozpoznaje podstawowe typy izomerii, potrafi posługiwać się deskryptorami stereochemicznymi, dobrze potrafi zastosować reguły pierwszeństwa podstawników CIP, dobrze potrafi przewidzieć i narysować izomery konformacyjne o różnej trwałości.
5,0Rozpoznaje podstawowe typy izomerii, bardzo dobrze potrafi posługiwać się deskryptorami stereochemicznymi, bardzo dobrze potrafi zastosować reguły pierwszeństwa podstawników CIP, dobrze potrafi przewidzieć i narysować izomery konformacyjne o różnej trwałości.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-02_K01
Ma świadomość ogromnego znaczenia stereochemii w chemii organicznej i rozumie potrzebę dalszego poszerzania tej wiedzy.
2,0Student jest nieświadomy dużego znaczenia stereochemii w chemii organicznej i nie rozumie potrzeby dalszego poszerzania tej wiedzy.
3,0Student jest tylko w niewielkim stopniu świadomy znaczenia stereochemii w chemii organicznej i w nieweilkim stopniu rozumie potrzebę dalszego poszerzania tej wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. D. G. Morris, Stereochemia., PWN, Warszawa, 2008
  2. M. Nogradi, Stereochemia, podstawy i zastosowania., PWN, Warszawa, 1988
  3. W. M Potapow, Stereochemia, PWN, Warszawa, 1986
  4. J. Gawroński, K. Gawrońska, Stereochemia w syntezie organicznej., PWN, Warszawa, 1988

Literatura dodatkowa

  1. E. L. Eliel, S. W. Wilen, L. N. Mander, Stereochemistry of organic compounds., Wiley & Sons, New York, 1994
  2. D. Nasipuri, Stereochemistry of Organic Compounds, Wiley Eastern Limited, New Delhi, 1991
  3. K. Mislow, Introduction to stereochemistry, Dover Publications, New York, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ćwiczenia w posługiwaniu się deskryptorami: cis/trans, E/Z , R/S, Re/Si, erytro/treo, syn/anti, egzo/endo, D/L; α/β.10
T-A-2Ćwiczenia w zastosowaniu modelowania molekularnego oraz metody 1H NMR w analizie konformacyjnej.4
T-A-3Zaliczenie pisemne.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe zagadnienia i pojęcia związane ze stereochemią statyczną i dynamiczną zwiazków organicznych (budowa przestrzenna cząsteczek, izomeria, konformacje, konwencje pisania wzorów, reguły pierwszeństwa CIP, elementy symetrii, atomy stereogenne, kinetyka zmian konformacyjnych itp). Znaczenie deskryptorów: cis/trans, E/Z , R/S, Re/Si, P/M (helikalność), erytro/treo, syn/anti, egzo/endo, D/L; α/β (anomery).7
T-W-2Chiralność molekularna (chiralność w cząsteczkach z centrum chiralnym oraz bez centrów chiralności, np. w allenach, bifenylach, helicenach, itp.).2
T-W-3Konfiguracja względna i absolutna. Chemiczne i spektralne metody określenia konfiguracji względnej i absolutnej.2
T-W-4Analiza konformacyjna związków cyklicznych i acyklicznych. Modelowanie molekularne. Wyznaczanie geometrii molekuły z danych 1H NMR.2
T-W-5Wprowadzenie do syntezy asymetrycznej (synteza asymetryczna z użyciem pomocnika chiralnego oraz z użyciem chiralnych katalizatorów). Czystość optyczna, nadmiar enecjomeryczny.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w zajęciach.15
A-A-2Praca z literatura polecaną przez osobe prowadzącą zajęcia.5
A-A-3Samodzielne rozwiazywanie zadań problemowych wskazanych przez osobe prowadzącą zajęcia.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Praca z literaturą polecana przez wykładowcę.10
A-W-3Konsultacje z wykładowcą.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-02_W01Student zna i definiuje podstawowe oraz rozszerzone pojęcia z zakresu stereochemii związków organicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Cel przedmiotuC-1Utrwalenie podstawowej wiedzy studenta w obszarze stereochemii związków organicznych oraz jej rozszerzenie na zagadnienia bardziej zaawansowane.
Treści programoweT-W-5Wprowadzenie do syntezy asymetrycznej (synteza asymetryczna z użyciem pomocnika chiralnego oraz z użyciem chiralnych katalizatorów). Czystość optyczna, nadmiar enecjomeryczny.
T-W-1Podstawowe zagadnienia i pojęcia związane ze stereochemią statyczną i dynamiczną zwiazków organicznych (budowa przestrzenna cząsteczek, izomeria, konformacje, konwencje pisania wzorów, reguły pierwszeństwa CIP, elementy symetrii, atomy stereogenne, kinetyka zmian konformacyjnych itp). Znaczenie deskryptorów: cis/trans, E/Z , R/S, Re/Si, P/M (helikalność), erytro/treo, syn/anti, egzo/endo, D/L; α/β (anomery).
T-W-4Analiza konformacyjna związków cyklicznych i acyklicznych. Modelowanie molekularne. Wyznaczanie geometrii molekuły z danych 1H NMR.
T-W-3Konfiguracja względna i absolutna. Chemiczne i spektralne metody określenia konfiguracji względnej i absolutnej.
T-W-2Chiralność molekularna (chiralność w cząsteczkach z centrum chiralnym oraz bez centrów chiralności, np. w allenach, bifenylach, helicenach, itp.).
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe.
M-3Ćwiczenai z wykorzystaniem komputera.
M-1Wykład informacyjny. Pokaz.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna i nie definiuje podstawowych pojęć z zakresu stereochemii związków organicznych.
3,0Zna pobieżnie podstawowe pojęcia z zakresu stereochemii związków organicznych, ale ich nie definiuje.
3,5Zna niektóre pojęcia z zakresu stereochemii związków organicznych i tylko niektóre definiuje.
4,0Dobrze zna i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu stereochemii związków organicznych.
4,5Bardzo dobrze zna i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu stereochemii związków organicznych oraz dobrze zna szersze aspekty stereochemii.
5,0Bardzo dobrze zna i definiuje podstawowe oraz szersze pojęcia z zakresu stereochemii związków organicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-02_U01Student rozpoznaje podstawowe typy izomerii, potrafi posługiwać się deskryptorami stereochemicznymi, potrafi zastosować reguły pierwszeństwa podstawników CIP oraz potrafi przewidzieć i narysować izomery konformacje o różnej trwałości.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U06potrafi przedstawić w sposób przystępny postawowe zagadnienia i problemy natury chemicznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Utrwalenie podstawowej wiedzy studenta w obszarze stereochemii związków organicznych oraz jej rozszerzenie na zagadnienia bardziej zaawansowane.
C-3Wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi deskryptorami stereochemicznymi oraz określania trwałości konformacyjnej związków organicznych.
Treści programoweT-W-3Konfiguracja względna i absolutna. Chemiczne i spektralne metody określenia konfiguracji względnej i absolutnej.
T-A-2Ćwiczenia w zastosowaniu modelowania molekularnego oraz metody 1H NMR w analizie konformacyjnej.
T-A-1Ćwiczenia w posługiwaniu się deskryptorami: cis/trans, E/Z , R/S, Re/Si, erytro/treo, syn/anti, egzo/endo, D/L; α/β.
T-W-2Chiralność molekularna (chiralność w cząsteczkach z centrum chiralnym oraz bez centrów chiralności, np. w allenach, bifenylach, helicenach, itp.).
T-W-1Podstawowe zagadnienia i pojęcia związane ze stereochemią statyczną i dynamiczną zwiazków organicznych (budowa przestrzenna cząsteczek, izomeria, konformacje, konwencje pisania wzorów, reguły pierwszeństwa CIP, elementy symetrii, atomy stereogenne, kinetyka zmian konformacyjnych itp). Znaczenie deskryptorów: cis/trans, E/Z , R/S, Re/Si, P/M (helikalność), erytro/treo, syn/anti, egzo/endo, D/L; α/β (anomery).
T-W-4Analiza konformacyjna związków cyklicznych i acyklicznych. Modelowanie molekularne. Wyznaczanie geometrii molekuły z danych 1H NMR.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Wykład informacyjny. Pokaz.
M-3Ćwiczenai z wykorzystaniem komputera.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozpoznaje podstawowych typów izomerii, nie potrafi posługiwać się deskryptorami stereochemicznymi, nie potrafi zastosować reguł pierwszeństwa podstawników CIP, a także nie potrafi przewidzieć i narysować izomerów konformacyjnych o różnej trwałości.
3,0Rozpoznaje niektóre podstawowe typy izomerii, potrafi posługiwać się niektórymi deskryptorami stereochemicznymi, tylko w niewielkim zakresie potrafi zastosować reguły pierwszeństwa podstawników CIP, bardzo słabo potrafi przewidzieć i narysować izomery konformacyjne o różnej trwałości.
3,5Rozpoznaje podstawowe typy izomerii, potrafi posługiwać się tylko niektórymi deskryptorami stereochemicznymi, tylko w niewielkim zakresie potrafi zastosować reguły pierwszeństwa podstawników CIP, słabo potrafi przewidzieć i narysować izomery konformacyjne o różnej trwałości.
4,0Rozpoznaje podstawowe typy izomerii, potrafi posługiwać się większością deskryptorów stereochemicznych, dość dobrze potrafi zastosować reguły pierwszeństwa podstawników CIP, dość dobrze potrafi przewidzieć i narysować izomery konformacyjne o różnej trwałości.
4,5Rozpoznaje podstawowe typy izomerii, potrafi posługiwać się deskryptorami stereochemicznymi, dobrze potrafi zastosować reguły pierwszeństwa podstawników CIP, dobrze potrafi przewidzieć i narysować izomery konformacyjne o różnej trwałości.
5,0Rozpoznaje podstawowe typy izomerii, bardzo dobrze potrafi posługiwać się deskryptorami stereochemicznymi, bardzo dobrze potrafi zastosować reguły pierwszeństwa podstawników CIP, dobrze potrafi przewidzieć i narysować izomery konformacyjne o różnej trwałości.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-02_K01Ma świadomość ogromnego znaczenia stereochemii w chemii organicznej i rozumie potrzebę dalszego poszerzania tej wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-2Uświadomienie studentom bezpośredniego związku między przestrzenną budową cząsteczek związków organicznych, a ich właściwościami oraz ogromnego znaczenia stereochemii w projektowaniu i syntezie związków organicznych, w tym związków biologicznie czynnych.
Treści programoweT-W-5Wprowadzenie do syntezy asymetrycznej (synteza asymetryczna z użyciem pomocnika chiralnego oraz z użyciem chiralnych katalizatorów). Czystość optyczna, nadmiar enecjomeryczny.
T-A-1Ćwiczenia w posługiwaniu się deskryptorami: cis/trans, E/Z , R/S, Re/Si, erytro/treo, syn/anti, egzo/endo, D/L; α/β.
T-W-3Konfiguracja względna i absolutna. Chemiczne i spektralne metody określenia konfiguracji względnej i absolutnej.
T-W-4Analiza konformacyjna związków cyklicznych i acyklicznych. Modelowanie molekularne. Wyznaczanie geometrii molekuły z danych 1H NMR.
T-W-1Podstawowe zagadnienia i pojęcia związane ze stereochemią statyczną i dynamiczną zwiazków organicznych (budowa przestrzenna cząsteczek, izomeria, konformacje, konwencje pisania wzorów, reguły pierwszeństwa CIP, elementy symetrii, atomy stereogenne, kinetyka zmian konformacyjnych itp). Znaczenie deskryptorów: cis/trans, E/Z , R/S, Re/Si, P/M (helikalność), erytro/treo, syn/anti, egzo/endo, D/L; α/β (anomery).
T-W-2Chiralność molekularna (chiralność w cząsteczkach z centrum chiralnym oraz bez centrów chiralności, np. w allenach, bifenylach, helicenach, itp.).
T-A-2Ćwiczenia w zastosowaniu modelowania molekularnego oraz metody 1H NMR w analizie konformacyjnej.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenai z wykorzystaniem komputera.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Wykład informacyjny. Pokaz.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student jest nieświadomy dużego znaczenia stereochemii w chemii organicznej i nie rozumie potrzeby dalszego poszerzania tej wiedzy.
3,0Student jest tylko w niewielkim stopniu świadomy znaczenia stereochemii w chemii organicznej i w nieweilkim stopniu rozumie potrzebę dalszego poszerzania tej wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0