Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Analiza związków bioorganicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza związków bioorganicznych
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Sośnicki <Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>, Beata Schmidt <Beata.Schmidt@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 30 2,00,44zaliczenie
wykładyW3 30 2,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień z chemii organicznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodami chromatograficznymi stosowanymi do rozdziału mieszanin oraz do jakościowych i ilościowych oznaczeń związków organicznych i bioorganicznych.
C-2Zapoznanie studentów z najważniejszymi rutynowymi i niektórymi bardziej zaawansowanymi technikami analitycznymi stosowanymi w pracy ze związkami organicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem związków organicznych będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
C-3Przygotowanie studentów do samodzielnej interpretacji wyników pomiarowych uzyskanych z analiz 1H, 13C NMR, IR, MS na podstawowym poziomie.
C-4Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami analiz chromatograficznych i wybranych metod spektralnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Omówienie wymagań, kryteriów zaliczenia oraz przepisów BHP obowiązujących podczas pracy w laboratorium.1
T-L-2Identyfikacja wybranych związków organicznych metodą chromatografii gazowej za pomocą czasów retencji oraz przy zastosowaniu detektora mas (GC-MS).5
T-L-3Analiza ilościowa wybranych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej.6
T-L-4Zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdziału i analizy związków biologicznie aktywnych.6
T-L-5Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych metodą GPC.3
T-L-6Zasady przygotowania próbek, rejestracji widm oraz praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1D, NMR oraz MS na przykładzie wybranego związku bioorganicznego. Ilościowa analiza związku biologicznie czynnego przy użyciu spektroskopii 1H NMR lub UV-VIS.9
30
wykłady
T-W-1Klasyfikacja metod chromatograficznych i ich zastosowanie w analizie związków organicznych oraz bioorganicznych. Mechanizm rozdziału chromatograficznego. Parametry retencji. Ocena rozdziału chromatograficznego.2
T-W-2Chromatografia gazowa (GC). Aparatura, zasada działania i zastosowanie. Dobór fazy stacjonarnej oraz warunków analizy w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych analizowanych związków. Metody identyfikacji związków i analiza ilościowa w chromatografii gazowej.3
T-W-3Chromatografia cieczowa. Rozdział preparatywny związków bioorganicznych za pomocą chromatografii kolumnowej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – aparatura, rodzaje adsorbentów i eluentów oraz ich zastosowanie. Analiza jakościowa i ilościowa w metodzie HPLC.3
T-W-4Chromatografia żelowa w analizie zwiazków wielkocząsteczkowych.2
T-W-5Ogólna charakterystyka najważniejszych metod spektralnych stosowanych w ustalaniu budowy cząsteczek związków organicznych i bioorganicznych (spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-VIS) oraz podstawy spektrometrii mas.3
T-W-6Podstawy interpretacji widm NMR, IR, UV-VIS i MS w ustalaniu struktury związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków będących elementami budulcowymi organizmów żywych.8
T-W-7Analiza konformacyjna przy użyciu 1H, 13C NMR oraz modelowanie molekularne w analizie efektów biologicznych.2
T-W-8Zastosowanie metod spektralnych w rutynowej i specjalistycznej analizie ilosciowej.2
T-W-9Spektroskopia NMR w projektowaniu i analizie leków.1
T-W-10Metody analizy dużych cząsteczek bioorganicznych (wielowymiaromy NMR; MALDI TOF, itp.).2
T-W-11Kolokwium zaliczeniowe.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia.10
A-L-3Przygotowanie do zajęć.10
A-L-4Przygotowanie sprawozdań z wykonanych eksperymentów.10
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego.13
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.15
A-W-4Konsultacje z wykładowcą.2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład z prezentacją multimedialną.
M-3Pokaz.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdań z wykonanych eksperymentów.
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium zaliczeniowe.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-01_W01
Posiada podstawową wiedzę w zakresie doboru odpowiedniej metody chromatograficznej, spektralnej (NMR, IR, UV) oraz techniki spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
Ch_1A_W01, Ch_1A_W03, Ch_1A_W05, Ch_1A_W10, Ch_1A_W11X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W05InzA_W01, InzA_W02C-3, C-2, C-4, C-1T-W-5, T-L-6, T-W-8, T-W-3, T-L-2, T-W-2, T-W-10, T-W-7, T-L-5, T-L-4, T-W-6, T-W-4, T-L-3, T-W-1, T-W-9M-2, M-3, M-4, M-1S-4, S-1, S-2
Ch_1A_D02-01_W02
Zna wybrane, nowoczesne metody analityczne stosowane w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
Ch_1A_W11, Ch_1A_W01X1A_W01InzA_W02C-2, C-1T-W-2, T-W-5, T-W-8, T-W-1, T-L-5, T-W-6, T-W-9, T-W-10, T-L-4, T-L-2, T-W-3, T-W-7, T-W-4, T-L-3, T-L-6M-1, M-2, M-3, M-4S-4, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-01_U01
Umie przyporządkować poznane metody analityczne do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
Ch_1A_U01, Ch_1A_U02, Ch_1A_U03, Ch_1A_U15X1A_U01, X1A_U02, X1A_U03InzA_U01, InzA_U07C-3, C-4, C-1, C-2T-L-4, T-W-7, T-W-8, T-L-2, T-W-9, T-W-1, T-W-4, T-L-5, T-W-6, T-L-6, T-W-3, T-W-5, T-W-10, T-L-3, T-W-2M-3, M-1, M-2, M-4S-1, S-4, S-3, S-2
Ch_1A_D02-01_U02
W podstawowym zakresie student potrafi zinterpretować widma 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych.
Ch_1A_U04, Ch_1A_U02, Ch_1A_U01, Ch_1A_U14X1A_U01, X1A_U02, X1A_U04InzA_U02, InzA_U06C-4, C-3T-W-6, T-W-8, T-W-5, T-L-6, T-W-7M-2, M-3, M-4, M-1S-1, S-3
Ch_1A_D02-01_U03
Potrafi stosować wybrane standardowe, laboratoryjne techniki chromatograficzne w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
Ch_1A_U02, Ch_1A_U04, Ch_1A_U01, Ch_1A_U14X1A_U01, X1A_U02, X1A_U04InzA_U02, InzA_U06C-4, C-1T-W-4, T-L-4, T-L-5, T-W-1, T-L-2, T-L-3, T-W-3, T-W-2M-1, M-2, M-4, M-3S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-01_K01
Rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
Ch_1A_K04, Ch_1A_K05X1A_K04, X1A_K06InzA_K01C-1, C-2, C-3, C-4T-W-9, T-L-3, T-W-5, T-W-8, T-W-4, T-W-1, T-W-10, T-L-5, T-W-6, T-L-4, T-W-7, T-L-6, T-L-2, T-W-2, T-W-3M-2, M-1, M-4, M-3S-1, S-4, S-2
Ch_1A_D02-01_K02
Rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-2, C-3, C-1, C-4T-L-3, T-W-1, T-L-5, T-W-9, T-W-7, T-L-4, T-W-4, T-W-8, T-W-5, T-L-2, T-W-3, T-W-2, T-W-10, T-L-6, T-W-6M-1, M-4, M-2S-4, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-01_W01
Posiada podstawową wiedzę w zakresie doboru odpowiedniej metody chromatograficznej, spektralnej (NMR, IR, UV) oraz techniki spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
2,0
3,0Zna tylko niektóre zagadnienia z zakresu podstawowej wiedzy obejmującej dobór odpowiedniej metody chromatograficznej i spektralnej (NMR, IR, UV) oraz technik spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-01_W02
Zna wybrane, nowoczesne metody analityczne stosowane w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
2,0
3,0Ma tylko ogólną i pobieżną wiedzę na temat wybranych, nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-01_U01
Umie przyporządkować poznane metody analityczne do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
2,0
3,0Potrafi przyporządkować tylko niektóre poznane metody analityczne do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-01_U02
W podstawowym zakresie student potrafi zinterpretować widma 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych.
2,0
3,0W niewielkim stopniu potrafi zinterpretować widma 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-01_U03
Potrafi stosować wybrane standardowe, laboratoryjne techniki chromatograficzne w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
2,0
3,0Potrafi stosować tylko niektóre z omawianych standardowych, laboratoryjnych technik chromatograficznych w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-01_K01
Rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
2,0
3,0Tylko w niewielkim stopniu rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-01_K02
Rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
2,0
3,0W niewielkim, lecz dostatecznym stopniu rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. R. Mazurkiewicz, A. Rajca, E. Salwińska, A. Skibiński, J. Suwiński, W. Zieliński, Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, 2000
 2. T. Nowicka-Jankowska, E. Wieteska, K. Gorczyńska, Spektrofotometria UV/VIS w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 1988
 3. R. A. W Johnstone, Spektrometria masowa w chemii organicznej, PWN, Wraszawa, 1979
 4. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2007
 5. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa, 2005
 6. Z. Witkiewicz, J. Hepter, Chromatografia gazowa, WNT, Warszawa, 2007
 7. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kimle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa, 2007
 8. A. Ejchart, L. Kozerski, Spektrometria Magnetycznego Rezonansu Jądrowego 13C, PWN, Warszawa, 1988
 9. F. W. Wehrli, T. Wirthlin, Interpretacja widm w spektroskopii 13C NMR, PWN, Warszawa, 1985

Literatura dodatkowa

 1. R. Rosset, H. Kołodziejczyk, Współczesna chromatografia cieczowa, PWN, Warszawa, 2001
 2. H. Gunter, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, PWN, Warszawa, 1983
 3. R. A. W. Johnstone, M. E. Rose, Spektrometria mas, PWN, Warszawa, 2001

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Omówienie wymagań, kryteriów zaliczenia oraz przepisów BHP obowiązujących podczas pracy w laboratorium.1
T-L-2Identyfikacja wybranych związków organicznych metodą chromatografii gazowej za pomocą czasów retencji oraz przy zastosowaniu detektora mas (GC-MS).5
T-L-3Analiza ilościowa wybranych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej.6
T-L-4Zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdziału i analizy związków biologicznie aktywnych.6
T-L-5Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych metodą GPC.3
T-L-6Zasady przygotowania próbek, rejestracji widm oraz praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1D, NMR oraz MS na przykładzie wybranego związku bioorganicznego. Ilościowa analiza związku biologicznie czynnego przy użyciu spektroskopii 1H NMR lub UV-VIS.9
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klasyfikacja metod chromatograficznych i ich zastosowanie w analizie związków organicznych oraz bioorganicznych. Mechanizm rozdziału chromatograficznego. Parametry retencji. Ocena rozdziału chromatograficznego.2
T-W-2Chromatografia gazowa (GC). Aparatura, zasada działania i zastosowanie. Dobór fazy stacjonarnej oraz warunków analizy w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych analizowanych związków. Metody identyfikacji związków i analiza ilościowa w chromatografii gazowej.3
T-W-3Chromatografia cieczowa. Rozdział preparatywny związków bioorganicznych za pomocą chromatografii kolumnowej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – aparatura, rodzaje adsorbentów i eluentów oraz ich zastosowanie. Analiza jakościowa i ilościowa w metodzie HPLC.3
T-W-4Chromatografia żelowa w analizie zwiazków wielkocząsteczkowych.2
T-W-5Ogólna charakterystyka najważniejszych metod spektralnych stosowanych w ustalaniu budowy cząsteczek związków organicznych i bioorganicznych (spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-VIS) oraz podstawy spektrometrii mas.3
T-W-6Podstawy interpretacji widm NMR, IR, UV-VIS i MS w ustalaniu struktury związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków będących elementami budulcowymi organizmów żywych.8
T-W-7Analiza konformacyjna przy użyciu 1H, 13C NMR oraz modelowanie molekularne w analizie efektów biologicznych.2
T-W-8Zastosowanie metod spektralnych w rutynowej i specjalistycznej analizie ilosciowej.2
T-W-9Spektroskopia NMR w projektowaniu i analizie leków.1
T-W-10Metody analizy dużych cząsteczek bioorganicznych (wielowymiaromy NMR; MALDI TOF, itp.).2
T-W-11Kolokwium zaliczeniowe.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia.10
A-L-3Przygotowanie do zajęć.10
A-L-4Przygotowanie sprawozdań z wykonanych eksperymentów.10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego.13
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.15
A-W-4Konsultacje z wykładowcą.2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-01_W01Posiada podstawową wiedzę w zakresie doboru odpowiedniej metody chromatograficznej, spektralnej (NMR, IR, UV) oraz techniki spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Ch_1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w laboratorium chemicznym
Ch_1A_W10ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
Ch_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
X1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Przygotowanie studentów do samodzielnej interpretacji wyników pomiarowych uzyskanych z analiz 1H, 13C NMR, IR, MS na podstawowym poziomie.
C-2Zapoznanie studentów z najważniejszymi rutynowymi i niektórymi bardziej zaawansowanymi technikami analitycznymi stosowanymi w pracy ze związkami organicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem związków organicznych będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
C-4Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami analiz chromatograficznych i wybranych metod spektralnych.
C-1Zapoznanie studentów z metodami chromatograficznymi stosowanymi do rozdziału mieszanin oraz do jakościowych i ilościowych oznaczeń związków organicznych i bioorganicznych.
Treści programoweT-W-5Ogólna charakterystyka najważniejszych metod spektralnych stosowanych w ustalaniu budowy cząsteczek związków organicznych i bioorganicznych (spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-VIS) oraz podstawy spektrometrii mas.
T-L-6Zasady przygotowania próbek, rejestracji widm oraz praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1D, NMR oraz MS na przykładzie wybranego związku bioorganicznego. Ilościowa analiza związku biologicznie czynnego przy użyciu spektroskopii 1H NMR lub UV-VIS.
T-W-8Zastosowanie metod spektralnych w rutynowej i specjalistycznej analizie ilosciowej.
T-W-3Chromatografia cieczowa. Rozdział preparatywny związków bioorganicznych za pomocą chromatografii kolumnowej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – aparatura, rodzaje adsorbentów i eluentów oraz ich zastosowanie. Analiza jakościowa i ilościowa w metodzie HPLC.
T-L-2Identyfikacja wybranych związków organicznych metodą chromatografii gazowej za pomocą czasów retencji oraz przy zastosowaniu detektora mas (GC-MS).
T-W-2Chromatografia gazowa (GC). Aparatura, zasada działania i zastosowanie. Dobór fazy stacjonarnej oraz warunków analizy w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych analizowanych związków. Metody identyfikacji związków i analiza ilościowa w chromatografii gazowej.
T-W-10Metody analizy dużych cząsteczek bioorganicznych (wielowymiaromy NMR; MALDI TOF, itp.).
T-W-7Analiza konformacyjna przy użyciu 1H, 13C NMR oraz modelowanie molekularne w analizie efektów biologicznych.
T-L-5Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych metodą GPC.
T-L-4Zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdziału i analizy związków biologicznie aktywnych.
T-W-6Podstawy interpretacji widm NMR, IR, UV-VIS i MS w ustalaniu struktury związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
T-W-4Chromatografia żelowa w analizie zwiazków wielkocząsteczkowych.
T-L-3Analiza ilościowa wybranych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej.
T-W-1Klasyfikacja metod chromatograficznych i ich zastosowanie w analizie związków organicznych oraz bioorganicznych. Mechanizm rozdziału chromatograficznego. Parametry retencji. Ocena rozdziału chromatograficznego.
T-W-9Spektroskopia NMR w projektowaniu i analizie leków.
Metody nauczaniaM-2Wykład z prezentacją multimedialną.
M-3Pokaz.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium zaliczeniowe.
S-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna tylko niektóre zagadnienia z zakresu podstawowej wiedzy obejmującej dobór odpowiedniej metody chromatograficznej i spektralnej (NMR, IR, UV) oraz technik spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-01_W02Zna wybrane, nowoczesne metody analityczne stosowane w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Ch_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z najważniejszymi rutynowymi i niektórymi bardziej zaawansowanymi technikami analitycznymi stosowanymi w pracy ze związkami organicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem związków organicznych będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
C-1Zapoznanie studentów z metodami chromatograficznymi stosowanymi do rozdziału mieszanin oraz do jakościowych i ilościowych oznaczeń związków organicznych i bioorganicznych.
Treści programoweT-W-2Chromatografia gazowa (GC). Aparatura, zasada działania i zastosowanie. Dobór fazy stacjonarnej oraz warunków analizy w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych analizowanych związków. Metody identyfikacji związków i analiza ilościowa w chromatografii gazowej.
T-W-5Ogólna charakterystyka najważniejszych metod spektralnych stosowanych w ustalaniu budowy cząsteczek związków organicznych i bioorganicznych (spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-VIS) oraz podstawy spektrometrii mas.
T-W-8Zastosowanie metod spektralnych w rutynowej i specjalistycznej analizie ilosciowej.
T-W-1Klasyfikacja metod chromatograficznych i ich zastosowanie w analizie związków organicznych oraz bioorganicznych. Mechanizm rozdziału chromatograficznego. Parametry retencji. Ocena rozdziału chromatograficznego.
T-L-5Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych metodą GPC.
T-W-6Podstawy interpretacji widm NMR, IR, UV-VIS i MS w ustalaniu struktury związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
T-W-9Spektroskopia NMR w projektowaniu i analizie leków.
T-W-10Metody analizy dużych cząsteczek bioorganicznych (wielowymiaromy NMR; MALDI TOF, itp.).
T-L-4Zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdziału i analizy związków biologicznie aktywnych.
T-L-2Identyfikacja wybranych związków organicznych metodą chromatografii gazowej za pomocą czasów retencji oraz przy zastosowaniu detektora mas (GC-MS).
T-W-3Chromatografia cieczowa. Rozdział preparatywny związków bioorganicznych za pomocą chromatografii kolumnowej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – aparatura, rodzaje adsorbentów i eluentów oraz ich zastosowanie. Analiza jakościowa i ilościowa w metodzie HPLC.
T-W-7Analiza konformacyjna przy użyciu 1H, 13C NMR oraz modelowanie molekularne w analizie efektów biologicznych.
T-W-4Chromatografia żelowa w analizie zwiazków wielkocząsteczkowych.
T-L-3Analiza ilościowa wybranych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej.
T-L-6Zasady przygotowania próbek, rejestracji widm oraz praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1D, NMR oraz MS na przykładzie wybranego związku bioorganicznego. Ilościowa analiza związku biologicznie czynnego przy użyciu spektroskopii 1H NMR lub UV-VIS.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład z prezentacją multimedialną.
M-3Pokaz.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium zaliczeniowe.
S-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma tylko ogólną i pobieżną wiedzę na temat wybranych, nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-01_U01Umie przyporządkować poznane metody analityczne do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Ch_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_1A_U15potrafi ocenić przydatność podstawowej aparatury pomiarowej i rutynowych metod służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować właściwe rozwiązanie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
X1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3Przygotowanie studentów do samodzielnej interpretacji wyników pomiarowych uzyskanych z analiz 1H, 13C NMR, IR, MS na podstawowym poziomie.
C-4Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami analiz chromatograficznych i wybranych metod spektralnych.
C-1Zapoznanie studentów z metodami chromatograficznymi stosowanymi do rozdziału mieszanin oraz do jakościowych i ilościowych oznaczeń związków organicznych i bioorganicznych.
C-2Zapoznanie studentów z najważniejszymi rutynowymi i niektórymi bardziej zaawansowanymi technikami analitycznymi stosowanymi w pracy ze związkami organicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem związków organicznych będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
Treści programoweT-L-4Zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdziału i analizy związków biologicznie aktywnych.
T-W-7Analiza konformacyjna przy użyciu 1H, 13C NMR oraz modelowanie molekularne w analizie efektów biologicznych.
T-W-8Zastosowanie metod spektralnych w rutynowej i specjalistycznej analizie ilosciowej.
T-L-2Identyfikacja wybranych związków organicznych metodą chromatografii gazowej za pomocą czasów retencji oraz przy zastosowaniu detektora mas (GC-MS).
T-W-9Spektroskopia NMR w projektowaniu i analizie leków.
T-W-1Klasyfikacja metod chromatograficznych i ich zastosowanie w analizie związków organicznych oraz bioorganicznych. Mechanizm rozdziału chromatograficznego. Parametry retencji. Ocena rozdziału chromatograficznego.
T-W-4Chromatografia żelowa w analizie zwiazków wielkocząsteczkowych.
T-L-5Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych metodą GPC.
T-W-6Podstawy interpretacji widm NMR, IR, UV-VIS i MS w ustalaniu struktury związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
T-L-6Zasady przygotowania próbek, rejestracji widm oraz praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1D, NMR oraz MS na przykładzie wybranego związku bioorganicznego. Ilościowa analiza związku biologicznie czynnego przy użyciu spektroskopii 1H NMR lub UV-VIS.
T-W-3Chromatografia cieczowa. Rozdział preparatywny związków bioorganicznych za pomocą chromatografii kolumnowej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – aparatura, rodzaje adsorbentów i eluentów oraz ich zastosowanie. Analiza jakościowa i ilościowa w metodzie HPLC.
T-W-5Ogólna charakterystyka najważniejszych metod spektralnych stosowanych w ustalaniu budowy cząsteczek związków organicznych i bioorganicznych (spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-VIS) oraz podstawy spektrometrii mas.
T-W-10Metody analizy dużych cząsteczek bioorganicznych (wielowymiaromy NMR; MALDI TOF, itp.).
T-L-3Analiza ilościowa wybranych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej.
T-W-2Chromatografia gazowa (GC). Aparatura, zasada działania i zastosowanie. Dobór fazy stacjonarnej oraz warunków analizy w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych analizowanych związków. Metody identyfikacji związków i analiza ilościowa w chromatografii gazowej.
Metody nauczaniaM-3Pokaz.
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład z prezentacją multimedialną.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta.
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium zaliczeniowe.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdań z wykonanych eksperymentów.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi przyporządkować tylko niektóre poznane metody analityczne do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-01_U02W podstawowym zakresie student potrafi zinterpretować widma 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U04potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Ch_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Ch_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
X1A_U04potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów matematycznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami analiz chromatograficznych i wybranych metod spektralnych.
C-3Przygotowanie studentów do samodzielnej interpretacji wyników pomiarowych uzyskanych z analiz 1H, 13C NMR, IR, MS na podstawowym poziomie.
Treści programoweT-W-6Podstawy interpretacji widm NMR, IR, UV-VIS i MS w ustalaniu struktury związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
T-W-8Zastosowanie metod spektralnych w rutynowej i specjalistycznej analizie ilosciowej.
T-W-5Ogólna charakterystyka najważniejszych metod spektralnych stosowanych w ustalaniu budowy cząsteczek związków organicznych i bioorganicznych (spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-VIS) oraz podstawy spektrometrii mas.
T-L-6Zasady przygotowania próbek, rejestracji widm oraz praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1D, NMR oraz MS na przykładzie wybranego związku bioorganicznego. Ilościowa analiza związku biologicznie czynnego przy użyciu spektroskopii 1H NMR lub UV-VIS.
T-W-7Analiza konformacyjna przy użyciu 1H, 13C NMR oraz modelowanie molekularne w analizie efektów biologicznych.
Metody nauczaniaM-2Wykład z prezentacją multimedialną.
M-3Pokaz.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdań z wykonanych eksperymentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W niewielkim stopniu potrafi zinterpretować widma 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-01_U03Potrafi stosować wybrane standardowe, laboratoryjne techniki chromatograficzne w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Ch_1A_U04potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Ch_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
X1A_U04potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów matematycznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami analiz chromatograficznych i wybranych metod spektralnych.
C-1Zapoznanie studentów z metodami chromatograficznymi stosowanymi do rozdziału mieszanin oraz do jakościowych i ilościowych oznaczeń związków organicznych i bioorganicznych.
Treści programoweT-W-4Chromatografia żelowa w analizie zwiazków wielkocząsteczkowych.
T-L-4Zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdziału i analizy związków biologicznie aktywnych.
T-L-5Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych metodą GPC.
T-W-1Klasyfikacja metod chromatograficznych i ich zastosowanie w analizie związków organicznych oraz bioorganicznych. Mechanizm rozdziału chromatograficznego. Parametry retencji. Ocena rozdziału chromatograficznego.
T-L-2Identyfikacja wybranych związków organicznych metodą chromatografii gazowej za pomocą czasów retencji oraz przy zastosowaniu detektora mas (GC-MS).
T-L-3Analiza ilościowa wybranych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej.
T-W-3Chromatografia cieczowa. Rozdział preparatywny związków bioorganicznych za pomocą chromatografii kolumnowej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – aparatura, rodzaje adsorbentów i eluentów oraz ich zastosowanie. Analiza jakościowa i ilościowa w metodzie HPLC.
T-W-2Chromatografia gazowa (GC). Aparatura, zasada działania i zastosowanie. Dobór fazy stacjonarnej oraz warunków analizy w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych analizowanych związków. Metody identyfikacji związków i analiza ilościowa w chromatografii gazowej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład z prezentacją multimedialną.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
M-3Pokaz.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdań z wykonanych eksperymentów.
S-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi stosować tylko niektóre z omawianych standardowych, laboratoryjnych technik chromatograficznych w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-01_K01Rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Ch_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami chromatograficznymi stosowanymi do rozdziału mieszanin oraz do jakościowych i ilościowych oznaczeń związków organicznych i bioorganicznych.
C-2Zapoznanie studentów z najważniejszymi rutynowymi i niektórymi bardziej zaawansowanymi technikami analitycznymi stosowanymi w pracy ze związkami organicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem związków organicznych będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
C-3Przygotowanie studentów do samodzielnej interpretacji wyników pomiarowych uzyskanych z analiz 1H, 13C NMR, IR, MS na podstawowym poziomie.
C-4Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami analiz chromatograficznych i wybranych metod spektralnych.
Treści programoweT-W-9Spektroskopia NMR w projektowaniu i analizie leków.
T-L-3Analiza ilościowa wybranych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej.
T-W-5Ogólna charakterystyka najważniejszych metod spektralnych stosowanych w ustalaniu budowy cząsteczek związków organicznych i bioorganicznych (spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-VIS) oraz podstawy spektrometrii mas.
T-W-8Zastosowanie metod spektralnych w rutynowej i specjalistycznej analizie ilosciowej.
T-W-4Chromatografia żelowa w analizie zwiazków wielkocząsteczkowych.
T-W-1Klasyfikacja metod chromatograficznych i ich zastosowanie w analizie związków organicznych oraz bioorganicznych. Mechanizm rozdziału chromatograficznego. Parametry retencji. Ocena rozdziału chromatograficznego.
T-W-10Metody analizy dużych cząsteczek bioorganicznych (wielowymiaromy NMR; MALDI TOF, itp.).
T-L-5Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych metodą GPC.
T-W-6Podstawy interpretacji widm NMR, IR, UV-VIS i MS w ustalaniu struktury związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
T-L-4Zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdziału i analizy związków biologicznie aktywnych.
T-W-7Analiza konformacyjna przy użyciu 1H, 13C NMR oraz modelowanie molekularne w analizie efektów biologicznych.
T-L-6Zasady przygotowania próbek, rejestracji widm oraz praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1D, NMR oraz MS na przykładzie wybranego związku bioorganicznego. Ilościowa analiza związku biologicznie czynnego przy użyciu spektroskopii 1H NMR lub UV-VIS.
T-L-2Identyfikacja wybranych związków organicznych metodą chromatografii gazowej za pomocą czasów retencji oraz przy zastosowaniu detektora mas (GC-MS).
T-W-2Chromatografia gazowa (GC). Aparatura, zasada działania i zastosowanie. Dobór fazy stacjonarnej oraz warunków analizy w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych analizowanych związków. Metody identyfikacji związków i analiza ilościowa w chromatografii gazowej.
T-W-3Chromatografia cieczowa. Rozdział preparatywny związków bioorganicznych za pomocą chromatografii kolumnowej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – aparatura, rodzaje adsorbentów i eluentów oraz ich zastosowanie. Analiza jakościowa i ilościowa w metodzie HPLC.
Metody nauczaniaM-2Wykład z prezentacją multimedialną.
M-1Wykład informacyjny.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
M-3Pokaz.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta.
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium zaliczeniowe.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Tylko w niewielkim stopniu rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-01_K02Rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z najważniejszymi rutynowymi i niektórymi bardziej zaawansowanymi technikami analitycznymi stosowanymi w pracy ze związkami organicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem związków organicznych będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
C-3Przygotowanie studentów do samodzielnej interpretacji wyników pomiarowych uzyskanych z analiz 1H, 13C NMR, IR, MS na podstawowym poziomie.
C-1Zapoznanie studentów z metodami chromatograficznymi stosowanymi do rozdziału mieszanin oraz do jakościowych i ilościowych oznaczeń związków organicznych i bioorganicznych.
C-4Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami analiz chromatograficznych i wybranych metod spektralnych.
Treści programoweT-L-3Analiza ilościowa wybranych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej.
T-W-1Klasyfikacja metod chromatograficznych i ich zastosowanie w analizie związków organicznych oraz bioorganicznych. Mechanizm rozdziału chromatograficznego. Parametry retencji. Ocena rozdziału chromatograficznego.
T-L-5Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych metodą GPC.
T-W-9Spektroskopia NMR w projektowaniu i analizie leków.
T-W-7Analiza konformacyjna przy użyciu 1H, 13C NMR oraz modelowanie molekularne w analizie efektów biologicznych.
T-L-4Zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdziału i analizy związków biologicznie aktywnych.
T-W-4Chromatografia żelowa w analizie zwiazków wielkocząsteczkowych.
T-W-8Zastosowanie metod spektralnych w rutynowej i specjalistycznej analizie ilosciowej.
T-W-5Ogólna charakterystyka najważniejszych metod spektralnych stosowanych w ustalaniu budowy cząsteczek związków organicznych i bioorganicznych (spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-VIS) oraz podstawy spektrometrii mas.
T-L-2Identyfikacja wybranych związków organicznych metodą chromatografii gazowej za pomocą czasów retencji oraz przy zastosowaniu detektora mas (GC-MS).
T-W-3Chromatografia cieczowa. Rozdział preparatywny związków bioorganicznych za pomocą chromatografii kolumnowej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – aparatura, rodzaje adsorbentów i eluentów oraz ich zastosowanie. Analiza jakościowa i ilościowa w metodzie HPLC.
T-W-2Chromatografia gazowa (GC). Aparatura, zasada działania i zastosowanie. Dobór fazy stacjonarnej oraz warunków analizy w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych analizowanych związków. Metody identyfikacji związków i analiza ilościowa w chromatografii gazowej.
T-W-10Metody analizy dużych cząsteczek bioorganicznych (wielowymiaromy NMR; MALDI TOF, itp.).
T-L-6Zasady przygotowania próbek, rejestracji widm oraz praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1D, NMR oraz MS na przykładzie wybranego związku bioorganicznego. Ilościowa analiza związku biologicznie czynnego przy użyciu spektroskopii 1H NMR lub UV-VIS.
T-W-6Podstawy interpretacji widm NMR, IR, UV-VIS i MS w ustalaniu struktury związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
M-2Wykład z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium zaliczeniowe.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć.
S-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W niewielkim, lecz dostatecznym stopniu rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
3,5
4,0
4,5
5,0