Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Chemia kosmetyków:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia kosmetyków
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Ewa Janus <Ewa.Janus@zut.edu.pl>, Beata Kołodziej <Beata.Kolodziej@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>, Anna Szady-Chełmieniecka <Anna.Szady@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL7 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1chemia organiczna i nieorganiczna
W-2wiedza w zakresie analizy instrumentalnej stosowanej w analizie związków organicznych i nieorganicznych
W-3wiedza z zakresu klasycznej chemii analitycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1student posiada wiedzę z zakresu substancji stosowanych w produkcji kosmetyków, ich budowy chemicznej, właściwości oraz nazewnictwa (nazewnictwo INCI, nazewnictwo funkcji surowca w wyrobie)
C-2student opanował wiedzę w zakresie segmentacji wyrobów kosmetycznych
C-3Student posiada zdolność przygotowania formulacji kosmetycznych, wpływania na fizykochemiczną postać kosmetyku oraz jego przeznaczenie
C-4Student posiada umiejętność doboru i zastosowania różnych metod analitycznych służących do analizy jakościowej i ilościowej składników i produktów kosmetycznych
C-5Student posiada wiedzę i miejętności dotyczące sposobu wyszukiwania i korzystania z uregulowań prawnych związanych z kosmetykami

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium. Zasay BHP. Regulamin pracowni. Omówienie programu ćwiczeń1
T-L-2Oznaczanie zawartości nadtlenku wodoru (manganometrycznie i jodometrycznie) w preparatach kosmetycznych do pielęgnacji włosów3
T-L-3Analiza wybranych surowców kosmetycznych - oznaczanie profilu kwasów tłuszczowych i wybranych liczb charakteryzujących tłuszcze; związki powierzchniowo czynne - oznaczanie punktu Kraffta, temperatury zmętnienia, krytycznego stężęnia micelizacji10
T-L-4Otrzymywanie płynów kosmetycznych - płyny micelarne, toniki, płyny do włosów. Otrzymywanie preparatów emulsyjnych - mleczka kosmetyczne i kremy. Dobór emulgatora.10
T-L-5Zastosowanie metod instrumentalnych w badaniach składu i jakości produktów kosmetycznych i ich składników5
T-L-6Tworzenie etykiety wyrobu (oznaczanie składu i tworzenie deklaracji marketingowych).1
30
wykłady
T-W-1Elementy prawa dotyczącego wyrobów kosmetycznych (definicja kosmetyku, nazewnictwo składników kosmetyków i ich funkcji, ograniczenia stosowania i wymagania, informacje na etykiecie, znaki graficzne; bezpieczeństwo surowców i gotowego wyrobu)1
T-W-2Surowce kosmetyczne i ich charakterystyka( surowce tłuszczowe, związki powierzchniowo czynne, substancje nawilżające i higroskopijne, konserwanty, antyutleniacze, substancje zapachowe, substancje żelotwórcze, barwniki)4
T-W-3Składniki czynne kosmetyków (składniki promieniochronne, substancje brązowiące i wybielające skórę, repelenty, składniki o działaniu przeciwpotowym, przeciwstarzeniowym).4
T-W-4Metody analityczne (jakościowe i ilościowe) stosowane w badaniach różnych typów kosmetyków. Dobór metod analitycznych. Ocena bezpieczeństwa stosowania preparatów kosmetycznych, a ocena ich jakości3
T-W-5Etapy produkcji kosmetyków - opracowywanie receptury i dokumentacji, badania specjalistyczne, badania jakościowe na różnych etapach produkcji i produktu końcowego.2
T-W-6Zaliczenie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych20
A-L-2uczestnictwo w zajęciach30
A-L-3opracowanie sprawozdania z laboratorium15
A-L-4Indywidualne zapoznawanie się z polecaną aktualną literaturą oraz przepisami prawnymi dotyczącymi produktów kosmetycznych25
90
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z wykładowcą1
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia14
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3udostępniane studentowi przez prowadzącego materiały oraz z instrukcje dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena przygotowania studenta do poszczególnych zajęć laboratoryjnych (sprawdzian przed zajeciami)
S-2Ocena formująca: sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
S-3Ocena podsumowująca: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-17_W01
Student posiada wiedzę na temat podstawowych składników wykorzystywanych w różnego typu kosmetykach, ich budowy chemicznej, najważniejszych właściwości oraz ich funkcji w produktach kosmetycznych. Zna zależności między ich budową, a posiadanymi właściwościami.
Ch_1A_W11, Ch_1A_W01, Ch_1A_W06, Ch_1A_W03, Ch_1A_W05X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W05, X1A_W06InzA_W02C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-L-5M-1S-4
Ch_1A_D01-17_W02
Student ma wiedzę z zakresu sposobu wyszukiwania aktualnych danych dotyczących prawa i bezpieczeństwa kosmetyków
Ch_1A_W08, Ch_1A_W06, Ch_1A_W07X1A_W01, X1A_W06, X1A_W07, X1A_W08C-5T-W-1, T-W-2, T-L-1M-1, M-3S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-17_U01
Student posiada umiejetność sporządzania różnego typu kosmetyków w oparciu o wiedzę na temat surowców i ich wpływu na postać fizykochemiczną kosmetyku; potrafi ocenić i kontrolować skład i jakość surowców kosmetycznych oraz preparatów kosmetycznych
Ch_1A_U06, Ch_1A_U02, Ch_1A_U07X1A_U02, X1A_U06, X1A_U07C-3T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-W-1, T-W-2M-2, M-3S-2, S-3, S-1
Ch_1A_D01-17_U02
Student umie korzystać z przepisów i wymagań określonych przez prawo dotyczące kosmetyków
Ch_1A_U06, Ch_1A_U07X1A_U06, X1A_U07C-5T-W-1, T-L-6M-3, M-1, M-2S-4, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-17_K01
ma świadomość ważności aspektów prawnych i zdrowotnych związanych z recepturowaniem produktów kosmetycznych i konieczności poszerzania wiedzy w tej dziedzinie
Ch_1A_K02, Ch_1A_K01, Ch_1A_K04X1A_K01, X1A_K02, X1A_K03, X1A_K04, X1A_K05, X1A_K06InzA_K01C-1, C-5T-L-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2, M-3S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-17_W01
Student posiada wiedzę na temat podstawowych składników wykorzystywanych w różnego typu kosmetykach, ich budowy chemicznej, najważniejszych właściwości oraz ich funkcji w produktach kosmetycznych. Zna zależności między ich budową, a posiadanymi właściwościami.
2,0
3,0Student potrafi wymienić składniki kosmetyków z uwzględnieniem ich funkcji pełnionych w kosmetyku oraz zna najważniejsze zależności pomiędzy ich budową a własciwościami. Student potrafi wymienić niektóre składniki określonego segmentu kosmetyków.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-17_W02
Student ma wiedzę z zakresu sposobu wyszukiwania aktualnych danych dotyczących prawa i bezpieczeństwa kosmetyków
2,0
3,0student wymienia niektóre najnowsze rozwiązania w dziedzinie surowców i produktów kosmetycznych dla okreslonych grup surowców lub okreslonego segmentu kosmetyków. Ma wybiórczą wiedzę odnośnie sposobu wyszukiwania aktualnych danych dotyczących uregulowań prawnych i bezpieczeństwa kosmetyków
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-17_U01
Student posiada umiejetność sporządzania różnego typu kosmetyków w oparciu o wiedzę na temat surowców i ich wpływu na postać fizykochemiczną kosmetyku; potrafi ocenić i kontrolować skład i jakość surowców kosmetycznych oraz preparatów kosmetycznych
2,0
3,0student potrafi prawidłowo sporządzić niektóre formulacje kosmetyczne z dostępnych składników. Potrafi częściowo ocenić wyrób. W niewielkim stopniu potrafi prawidłowo kontrolować jakość wyrobu. student sporządza niepełny opis produktu i tworzy niepełną etykietę produktu, spełniając przy tym niektóre wymogi określone przez prawo dotyczące produktów kosmetycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-17_U02
Student umie korzystać z przepisów i wymagań określonych przez prawo dotyczące kosmetyków
2,0
3,0Student zna podstawowe przepisy prawne dotyczące kosmetyków
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-17_K01
ma świadomość ważności aspektów prawnych i zdrowotnych związanych z recepturowaniem produktów kosmetycznych i konieczności poszerzania wiedzy w tej dziedzinie
2,0
3,0Student potrafi postepować zgodnie z niektórymi uregulowaniami prawnymi - potrafi prawidłowo sporządzić etykietę wyrobu; ma częściową świadomość oddziaływania na bezpieczeństwo produktu kosmetycznego dla zdrowia człowieka
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Alicja Marzec, Chemia kosmetyków, surowce, półprodukty, preparatyka wyrobów, TNOiK, Toruń, 2005
  2. W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Volumed, Wrocław, 1999
  3. J. Marcinkiewicz-Salmonowiczowa, Zarys chemii i technologii kosmetyków, WPG, Gdańsk, 1999
  4. W.S. Brud, R. Glinka, Technologia kosmetyków, Łódź, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Uri Zoller, Handbook and detergents. Part E: Applications, CRC Press Taylor&Francis Group, 2009, Surfactant Science Series:141
  2. L. D. Rhein, Surfactants in personal care products and decorative cosmetics, CRC Press Taylor&Francis Group, 2007, trzecie, Surfactant Science Series:135
  3. redaktor naczelny - Jacek Arct, SOFW-Journal Wydanie Polskie, Polskie Towarzystwo Kosmetologów, 2011, kwartalnik
  4. http://www.biotechnologia.pl/biotechnologia-portal, 2012, 29.05.2012
  5. http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/, 2012, 29.05.2012
  6. http://www.ifraorg.org/, 2012, 29.05.2012

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium. Zasay BHP. Regulamin pracowni. Omówienie programu ćwiczeń1
T-L-2Oznaczanie zawartości nadtlenku wodoru (manganometrycznie i jodometrycznie) w preparatach kosmetycznych do pielęgnacji włosów3
T-L-3Analiza wybranych surowców kosmetycznych - oznaczanie profilu kwasów tłuszczowych i wybranych liczb charakteryzujących tłuszcze; związki powierzchniowo czynne - oznaczanie punktu Kraffta, temperatury zmętnienia, krytycznego stężęnia micelizacji10
T-L-4Otrzymywanie płynów kosmetycznych - płyny micelarne, toniki, płyny do włosów. Otrzymywanie preparatów emulsyjnych - mleczka kosmetyczne i kremy. Dobór emulgatora.10
T-L-5Zastosowanie metod instrumentalnych w badaniach składu i jakości produktów kosmetycznych i ich składników5
T-L-6Tworzenie etykiety wyrobu (oznaczanie składu i tworzenie deklaracji marketingowych).1
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Elementy prawa dotyczącego wyrobów kosmetycznych (definicja kosmetyku, nazewnictwo składników kosmetyków i ich funkcji, ograniczenia stosowania i wymagania, informacje na etykiecie, znaki graficzne; bezpieczeństwo surowców i gotowego wyrobu)1
T-W-2Surowce kosmetyczne i ich charakterystyka( surowce tłuszczowe, związki powierzchniowo czynne, substancje nawilżające i higroskopijne, konserwanty, antyutleniacze, substancje zapachowe, substancje żelotwórcze, barwniki)4
T-W-3Składniki czynne kosmetyków (składniki promieniochronne, substancje brązowiące i wybielające skórę, repelenty, składniki o działaniu przeciwpotowym, przeciwstarzeniowym).4
T-W-4Metody analityczne (jakościowe i ilościowe) stosowane w badaniach różnych typów kosmetyków. Dobór metod analitycznych. Ocena bezpieczeństwa stosowania preparatów kosmetycznych, a ocena ich jakości3
T-W-5Etapy produkcji kosmetyków - opracowywanie receptury i dokumentacji, badania specjalistyczne, badania jakościowe na różnych etapach produkcji i produktu końcowego.2
T-W-6Zaliczenie1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych20
A-L-2uczestnictwo w zajęciach30
A-L-3opracowanie sprawozdania z laboratorium15
A-L-4Indywidualne zapoznawanie się z polecaną aktualną literaturą oraz przepisami prawnymi dotyczącymi produktów kosmetycznych25
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z wykładowcą1
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia14
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-17_W01Student posiada wiedzę na temat podstawowych składników wykorzystywanych w różnego typu kosmetykach, ich budowy chemicznej, najważniejszych właściwości oraz ich funkcji w produktach kosmetycznych. Zna zależności między ich budową, a posiadanymi właściwościami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Ch_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W06zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna zasady związane z wykorzystywaniem chemikaliów i ich unieszkodliwiania
Ch_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Ch_1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w laboratorium chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
X1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W06zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1student posiada wiedzę z zakresu substancji stosowanych w produkcji kosmetyków, ich budowy chemicznej, właściwości oraz nazewnictwa (nazewnictwo INCI, nazewnictwo funkcji surowca w wyrobie)
C-2student opanował wiedzę w zakresie segmentacji wyrobów kosmetycznych
Treści programoweT-W-2Surowce kosmetyczne i ich charakterystyka( surowce tłuszczowe, związki powierzchniowo czynne, substancje nawilżające i higroskopijne, konserwanty, antyutleniacze, substancje zapachowe, substancje żelotwórcze, barwniki)
T-W-3Składniki czynne kosmetyków (składniki promieniochronne, substancje brązowiące i wybielające skórę, repelenty, składniki o działaniu przeciwpotowym, przeciwstarzeniowym).
T-W-5Etapy produkcji kosmetyków - opracowywanie receptury i dokumentacji, badania specjalistyczne, badania jakościowe na różnych etapach produkcji i produktu końcowego.
T-W-4Metody analityczne (jakościowe i ilościowe) stosowane w badaniach różnych typów kosmetyków. Dobór metod analitycznych. Ocena bezpieczeństwa stosowania preparatów kosmetycznych, a ocena ich jakości
T-L-5Zastosowanie metod instrumentalnych w badaniach składu i jakości produktów kosmetycznych i ich składników
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić składniki kosmetyków z uwzględnieniem ich funkcji pełnionych w kosmetyku oraz zna najważniejsze zależności pomiędzy ich budową a własciwościami. Student potrafi wymienić niektóre składniki określonego segmentu kosmetyków.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-17_W02Student ma wiedzę z zakresu sposobu wyszukiwania aktualnych danych dotyczących prawa i bezpieczeństwa kosmetyków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Ch_1A_W06zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna zasady związane z wykorzystywaniem chemikaliów i ich unieszkodliwiania
Ch_1A_W07ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W06zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
X1A_W07ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
X1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Cel przedmiotuC-5Student posiada wiedzę i miejętności dotyczące sposobu wyszukiwania i korzystania z uregulowań prawnych związanych z kosmetykami
Treści programoweT-W-1Elementy prawa dotyczącego wyrobów kosmetycznych (definicja kosmetyku, nazewnictwo składników kosmetyków i ich funkcji, ograniczenia stosowania i wymagania, informacje na etykiecie, znaki graficzne; bezpieczeństwo surowców i gotowego wyrobu)
T-W-2Surowce kosmetyczne i ich charakterystyka( surowce tłuszczowe, związki powierzchniowo czynne, substancje nawilżające i higroskopijne, konserwanty, antyutleniacze, substancje zapachowe, substancje żelotwórcze, barwniki)
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium. Zasay BHP. Regulamin pracowni. Omówienie programu ćwiczeń
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3udostępniane studentowi przez prowadzącego materiały oraz z instrukcje dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student wymienia niektóre najnowsze rozwiązania w dziedzinie surowców i produktów kosmetycznych dla okreslonych grup surowców lub okreslonego segmentu kosmetyków. Ma wybiórczą wiedzę odnośnie sposobu wyszukiwania aktualnych danych dotyczących uregulowań prawnych i bezpieczeństwa kosmetyków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-17_U01Student posiada umiejetność sporządzania różnego typu kosmetyków w oparciu o wiedzę na temat surowców i ich wpływu na postać fizykochemiczną kosmetyku; potrafi ocenić i kontrolować skład i jakość surowców kosmetycznych oraz preparatów kosmetycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U06potrafi przedstawić w sposób przystępny postawowe zagadnienia i problemy natury chemicznej
Ch_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Ch_1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
X1A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Cel przedmiotuC-3Student posiada zdolność przygotowania formulacji kosmetycznych, wpływania na fizykochemiczną postać kosmetyku oraz jego przeznaczenie
Treści programoweT-L-3Analiza wybranych surowców kosmetycznych - oznaczanie profilu kwasów tłuszczowych i wybranych liczb charakteryzujących tłuszcze; związki powierzchniowo czynne - oznaczanie punktu Kraffta, temperatury zmętnienia, krytycznego stężęnia micelizacji
T-L-4Otrzymywanie płynów kosmetycznych - płyny micelarne, toniki, płyny do włosów. Otrzymywanie preparatów emulsyjnych - mleczka kosmetyczne i kremy. Dobór emulgatora.
T-L-6Tworzenie etykiety wyrobu (oznaczanie składu i tworzenie deklaracji marketingowych).
T-W-1Elementy prawa dotyczącego wyrobów kosmetycznych (definicja kosmetyku, nazewnictwo składników kosmetyków i ich funkcji, ograniczenia stosowania i wymagania, informacje na etykiecie, znaki graficzne; bezpieczeństwo surowców i gotowego wyrobu)
T-W-2Surowce kosmetyczne i ich charakterystyka( surowce tłuszczowe, związki powierzchniowo czynne, substancje nawilżające i higroskopijne, konserwanty, antyutleniacze, substancje zapachowe, substancje żelotwórcze, barwniki)
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3udostępniane studentowi przez prowadzącego materiały oraz z instrukcje dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
S-3Ocena podsumowująca: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena formująca: ocena przygotowania studenta do poszczególnych zajęć laboratoryjnych (sprawdzian przed zajeciami)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi prawidłowo sporządzić niektóre formulacje kosmetyczne z dostępnych składników. Potrafi częściowo ocenić wyrób. W niewielkim stopniu potrafi prawidłowo kontrolować jakość wyrobu. student sporządza niepełny opis produktu i tworzy niepełną etykietę produktu, spełniając przy tym niektóre wymogi określone przez prawo dotyczące produktów kosmetycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-17_U02Student umie korzystać z przepisów i wymagań określonych przez prawo dotyczące kosmetyków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U06potrafi przedstawić w sposób przystępny postawowe zagadnienia i problemy natury chemicznej
Ch_1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Cel przedmiotuC-5Student posiada wiedzę i miejętności dotyczące sposobu wyszukiwania i korzystania z uregulowań prawnych związanych z kosmetykami
Treści programoweT-W-1Elementy prawa dotyczącego wyrobów kosmetycznych (definicja kosmetyku, nazewnictwo składników kosmetyków i ich funkcji, ograniczenia stosowania i wymagania, informacje na etykiecie, znaki graficzne; bezpieczeństwo surowców i gotowego wyrobu)
T-L-6Tworzenie etykiety wyrobu (oznaczanie składu i tworzenie deklaracji marketingowych).
Metody nauczaniaM-3udostępniane studentowi przez prowadzącego materiały oraz z instrukcje dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych
M-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
S-2Ocena formująca: sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe przepisy prawne dotyczące kosmetyków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-17_K01ma świadomość ważności aspektów prawnych i zdrowotnych związanych z recepturowaniem produktów kosmetycznych i konieczności poszerzania wiedzy w tej dziedzinie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Ch_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Ch_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
X1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1student posiada wiedzę z zakresu substancji stosowanych w produkcji kosmetyków, ich budowy chemicznej, właściwości oraz nazewnictwa (nazewnictwo INCI, nazewnictwo funkcji surowca w wyrobie)
C-5Student posiada wiedzę i miejętności dotyczące sposobu wyszukiwania i korzystania z uregulowań prawnych związanych z kosmetykami
Treści programoweT-L-6Tworzenie etykiety wyrobu (oznaczanie składu i tworzenie deklaracji marketingowych).
T-W-1Elementy prawa dotyczącego wyrobów kosmetycznych (definicja kosmetyku, nazewnictwo składników kosmetyków i ich funkcji, ograniczenia stosowania i wymagania, informacje na etykiecie, znaki graficzne; bezpieczeństwo surowców i gotowego wyrobu)
T-W-2Surowce kosmetyczne i ich charakterystyka( surowce tłuszczowe, związki powierzchniowo czynne, substancje nawilżające i higroskopijne, konserwanty, antyutleniacze, substancje zapachowe, substancje żelotwórcze, barwniki)
T-W-3Składniki czynne kosmetyków (składniki promieniochronne, substancje brązowiące i wybielające skórę, repelenty, składniki o działaniu przeciwpotowym, przeciwstarzeniowym).
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3udostępniane studentowi przez prowadzącego materiały oraz z instrukcje dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi postepować zgodnie z niektórymi uregulowaniami prawnymi - potrafi prawidłowo sporządzić etykietę wyrobu; ma częściową świadomość oddziaływania na bezpieczeństwo produktu kosmetycznego dla zdrowia człowieka
3,5
4,0
4,5
5,0