Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Współczesne problemy chemii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Współczesne problemy chemii
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Lewandowski <Grzegorz.Lewandowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Wróblewska <Agnieszka.Wroblewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy chemii i analizy chemicznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie kierunków rozwoju współczesnej chemii.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Chemia jako nauka i jej zwiazki z innymi naukami przyrodniczymi2
T-W-2Współczesne problemy w nauczaniu chemii2
T-W-3Związki organiczne wytwarzane w przyrodzie i ich odpowiedniki wytwarzane na drodze syntezy2
T-W-4Chemia jako podstawa rozwoju technologii, zwłaszcza chemicznych2
T-W-5Nowe metody syntez związków organicznych o pożądanych własnościach użytkowych: pestycydy, farmaceutyki, środki zapachowe i smakowe, feromony4
T-W-6Badania struktury i reaktywności związków chemicznych2
T-W-7Metody instrumentalne w ustalaniu struktury cząsteczek zwiazków chemicznych1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Konultacje z prowadzącym5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia9
A-W-4Zaliczenie1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wiedzy w końcu semestru.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-16_W01
Posiada wiedzę w zakresie syntez chemicznych, poszukiwań metod syntez związków występujących w przyrodzie, określania ich aktywności biologicznej, badań struktury i reaktywności.
Ch_1A_W13, Ch_1A_W11X1A_W01InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-6, T-W-4, T-W-7, T-W-3, T-W-2, T-W-5, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-16_U01
Potrafi zaprogramować syntezę określonego związku o pożądanych własnościach użytkowych
Ch_1A_U05X1A_U05C-1T-W-6, T-W-4, T-W-7, T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-16_K01
Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu syntez chenicznych do zaspokajania określonych potrzeb społecznych
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-1T-W-2, T-W-4, T-W-7, T-W-5, T-W-3, T-W-1, T-W-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-16_W01
Posiada wiedzę w zakresie syntez chemicznych, poszukiwań metod syntez związków występujących w przyrodzie, określania ich aktywności biologicznej, badań struktury i reaktywności.
2,0
3,0Posiada wiedzę w zakresie prowadzenia podstawowych syntez chemii organicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-16_U01
Potrafi zaprogramować syntezę określonego związku o pożądanych własnościach użytkowych
2,0
3,0Potrafi dokonać wyboru najkorzystniejszej metody syntezy związku organicznego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-16_K01
Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu syntez chenicznych do zaspokajania określonych potrzeb społecznych
2,0
3,0Rozstrzyga problemy związane z czynnościami jednostkowymi w syntezie organicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J.Clayden, N.Greeves, S.Warren, P.Wothers, Chemia organiczna, WNT, warszawa, 2009, pierwsze
  2. J.Clayden, N.Greeves, S.Warren, P.Wothers, Chemia organiczna t.2, WNT, Warszawa, 2009, pierwsze
  3. J.Clayden, N.Greeves, S.Warren, P.Wothers, Chemia organiczna, t.3, WNT, Warszawa, 2010, pierwsze
  4. J.Clayden, N.Greeves,S.Warren, P.Wothers, Chemia organiczna t.4, WNT, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa pod red B.Marcińca, Misja chemii, wyd.poznańskie, Poznań, 2004, pierwsze

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Chemia jako nauka i jej zwiazki z innymi naukami przyrodniczymi2
T-W-2Współczesne problemy w nauczaniu chemii2
T-W-3Związki organiczne wytwarzane w przyrodzie i ich odpowiedniki wytwarzane na drodze syntezy2
T-W-4Chemia jako podstawa rozwoju technologii, zwłaszcza chemicznych2
T-W-5Nowe metody syntez związków organicznych o pożądanych własnościach użytkowych: pestycydy, farmaceutyki, środki zapachowe i smakowe, feromony4
T-W-6Badania struktury i reaktywności związków chemicznych2
T-W-7Metody instrumentalne w ustalaniu struktury cząsteczek zwiazków chemicznych1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Konultacje z prowadzącym5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia9
A-W-4Zaliczenie1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-16_W01Posiada wiedzę w zakresie syntez chemicznych, poszukiwań metod syntez związków występujących w przyrodzie, określania ich aktywności biologicznej, badań struktury i reaktywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W13zna typowe technologie inżynierskie stosowane w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
Ch_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie kierunków rozwoju współczesnej chemii.
Treści programoweT-W-6Badania struktury i reaktywności związków chemicznych
T-W-4Chemia jako podstawa rozwoju technologii, zwłaszcza chemicznych
T-W-7Metody instrumentalne w ustalaniu struktury cząsteczek zwiazków chemicznych
T-W-3Związki organiczne wytwarzane w przyrodzie i ich odpowiedniki wytwarzane na drodze syntezy
T-W-2Współczesne problemy w nauczaniu chemii
T-W-5Nowe metody syntez związków organicznych o pożądanych własnościach użytkowych: pestycydy, farmaceutyki, środki zapachowe i smakowe, feromony
T-W-1Chemia jako nauka i jej zwiazki z innymi naukami przyrodniczymi
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wiedzy w końcu semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada wiedzę w zakresie prowadzenia podstawowych syntez chemii organicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-16_U01Potrafi zaprogramować syntezę określonego związku o pożądanych własnościach użytkowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U05potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie chemii oraz przygotować opracowanie określonego problemu o charakterze inżynierskim związanego z ich fukcjonowaniem i zaproponować sposoby jego rozwiązania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U05potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i sposoby jego rozwiązania
Cel przedmiotuC-1Poznanie kierunków rozwoju współczesnej chemii.
Treści programoweT-W-6Badania struktury i reaktywności związków chemicznych
T-W-4Chemia jako podstawa rozwoju technologii, zwłaszcza chemicznych
T-W-7Metody instrumentalne w ustalaniu struktury cząsteczek zwiazków chemicznych
T-W-1Chemia jako nauka i jej zwiazki z innymi naukami przyrodniczymi
T-W-5Nowe metody syntez związków organicznych o pożądanych własnościach użytkowych: pestycydy, farmaceutyki, środki zapachowe i smakowe, feromony
T-W-2Współczesne problemy w nauczaniu chemii
T-W-3Związki organiczne wytwarzane w przyrodzie i ich odpowiedniki wytwarzane na drodze syntezy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wiedzy w końcu semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi dokonać wyboru najkorzystniejszej metody syntezy związku organicznego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-16_K01Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu syntez chenicznych do zaspokajania określonych potrzeb społecznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-1Poznanie kierunków rozwoju współczesnej chemii.
Treści programoweT-W-2Współczesne problemy w nauczaniu chemii
T-W-4Chemia jako podstawa rozwoju technologii, zwłaszcza chemicznych
T-W-7Metody instrumentalne w ustalaniu struktury cząsteczek zwiazków chemicznych
T-W-5Nowe metody syntez związków organicznych o pożądanych własnościach użytkowych: pestycydy, farmaceutyki, środki zapachowe i smakowe, feromony
T-W-3Związki organiczne wytwarzane w przyrodzie i ich odpowiedniki wytwarzane na drodze syntezy
T-W-1Chemia jako nauka i jej zwiazki z innymi naukami przyrodniczymi
T-W-6Badania struktury i reaktywności związków chemicznych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wiedzy w końcu semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozstrzyga problemy związane z czynnościami jednostkowymi w syntezie organicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0