Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Metody chromatograficzne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody chromatograficzne
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Robert Pełech <Robert.Pelech@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>, Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 30 1,60,41zaliczenie
wykładyW6 15 1,40,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii organicznej.
W-2Podstawy chemii analitycznej z obliczeniami.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi chromatografii gazowej i cieczowej oraz technik stosowanych w analizie związków organicznych.
C-2Ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania metod chromatograficznych do identyfikacji i analizy ilościowej związków organicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Obsługa chromatografu gazowego. Ocena sprawności kolumny chromatografizcnej, wpływ warunków analizy na rozdział. Identyfikacja związków organicznych na podstawie parametrów retencji.6
T-L-2Analiza ilościowa w chromatografii gazowej metodą kalibracji bezwzględnej oraz metodą dodatku wzorca.6
T-L-3Identyfikacja i analiza ilościowa wybranych związków organicznych metodą GC-MS.6
T-L-4Obsługa chromatografu cieczowego. Wpływ warunków analizy na rozdział mieszaniny wieloskładnikowej w technice HPLC. Wyznaczanie wielkości chromatograficznych charakterystycznych dla procesu rozdzielania.6
T-L-5Analiza jakościowa i ilościowa w wysokosprawnej chromatografii cieczowej na przykładzie wybranych układów analitów.6
30
wykłady
T-W-1Rodzaje i charakterystyka technik chromatograficznych. Istota rozdzielania chromatograficznego.1
T-W-2Chromatografia gazowa (GC) – teoria i zastosowanie. Kolumny chromatograficzne i ocena ich sprawności. Fazy stacjonarne i gazy nośne. Rodzaje dozowników i sposoby dozowanie próbek. Detektory i ich charakterystyka. Rejestracja i obróbka danych.2
T-W-3Dobór warunków analizy i ich wpływ na rozdział chromatograficzny. Metody identyfikacji analitów. Metody analizy ilościowej.2
T-W-4Połączenie chromatografii gazowej z innymi technikami analizy instrumentaknej. Chromatografia gazowa z detekcją mas. Podstawy teoretyczne i zastosowanie spektrometrii mas w badaniach struktury związków organicznych.2
T-W-5Chromatografia cieczowa (LC) – podział i zastosowanie. Klasyczna kolumnowa chromatografia cieczowa i jej wykorzystanie.2
T-W-6Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) - podstawy teoretyczne. Aparatura: pompy, dozowniki, kolumny, detektory.2
T-W-7Fazy stacjonarne i ruchome w chromatografii cieczowej. Normalny i odwrócony układ faz. Wpływ warunków analizy na rozdział chromatograficzny. Elucja izokratyczna i gradientowa. Metody analizy jakościowej i ilościowej.2
T-W-8Zasady i sposoby przygotowania próbek do analizy chromatograficzne. Derywatyzacja analitów.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1udział w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2udział w konsultacjach1
A-L-3przygotowanie do zajęć laboratoryjnych7
A-L-4przygotowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych10
48
wykłady
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego6
A-W-3udział w konsultacjach3
A-W-4przygotowanie do zaliczenia15
A-W-5zaliczenie3
42

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z objaśnieniami i dyskusją, wspomagany prezentacją multimedialną.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne - praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału.
M-3Konsultacje - wyjaśnianie i pomoc w realizacji wymagań.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne (1-godzina) po zakończeniu cyklu wykładów.
S-2Ocena formująca: Ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych i wiedzy w obszarze realizowanych tematów oraz aktywności na ćwiczeniach.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-13_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i działania chromatografu, potrafi wymieniać jego elementy, scharakteryzować je i objaśniać zasadę działania. Zna podstawy teoretyczne metod chromatograficznych oraz technik łączonych, w tym GCMS. Zna ogólne zasady i sposoby przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.
Ch_1A_W05, Ch_1A_W11X1A_W01, X1A_W05InzA_W02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-8M-1, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-13_U01
W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student potrafi obsługiwać aparaturę chromatograficzną oraz wykonywać pomiary opracowaną przez siebie metodą.
Ch_1A_U15, Ch_1A_U02X1A_U02InzA_U07C-2T-L-4, T-L-1M-2, M-3S-3, S-2
Ch_1A_D01-13_U02
W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student nabywa umiejętność oceny przydatności chromatograficznej metody analitycznej do konkretnego zadania badawczego oraz potrafi wykorzystać ją do rozdziału mieszanin związków organicznych i ich analizy jakościowej oraz ilościowej, a także interpretować wyniki pomiarów.
Ch_1A_U15, Ch_1A_U02X1A_U02InzA_U07C-2T-W-8, T-L-2, T-L-5, T-L-3M-2, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-13_K01
Odpowiednio określa priorytety podczas wykonywania wyznaczonego zadania. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego, zna i szanuje zasady pracy w grupie. Rozumie potrzebe dzielenia się wiedzą i informacjami zdobytymi w trakcie studiów. Rozumie i ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej i zwiazanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Ch_1A_K02, Ch_1A_K05X1A_K02, X1A_K03, X1A_K06InzA_K01C-2, C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-8, T-W-3, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-L-5, T-W-2, T-W-4, T-W-1M-2, M-3, M-1S-3, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-13_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i działania chromatografu, potrafi wymieniać jego elementy, scharakteryzować je i objaśniać zasadę działania. Zna podstawy teoretyczne metod chromatograficznych oraz technik łączonych, w tym GCMS. Zna ogólne zasady i sposoby przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.
2,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student nie zna budowy aparatury chromatograficznej, w najprostszy sposób nie potrafi opisać zasady jej działania. Nie zna i nie rozumienawet podstawowych zagadnieniń z teorii metod chromatograficznych. Nie potrafi wymienić i nie rozumie zasad przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna budowę i zasadę działania aparatury chromatograficznej, potrafi wymieniać jej elementy. Potrafi poprawnie przedstawić niektóre wymagane zagadnienia związane z teorią metod chromatograficznych. Wymienia ogólne zasady przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.
3,5W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna budowę i zasadę działania aparatury chromatograficznej, potrafi wymieniać jej elementy i je scharakteryzować. Potrafi poprawnie przedstawić najważniejsze zagadnienia związane z teorią metod chromatograficznych. Zna ogólne zasady przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.
4,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna budowę i zasadę działania aparatury chromatograficznej, potrafi wymieniać jej elementy, scharakteryzować je i objaśniać zasadę działania. Potrafi przedstawić większość wymaganych zagadnień związanych z teorią metod chromatograficznych. Zna ogólne zasady i większość sposobów przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.
4,5W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna budowę i zasadę działania aparatury chromatograficznej, potrafi wymieniać jej elementy, scharakteryzować je i objaśniać zasadę działania.Potrafi przedstawić wszystkie wymagane zagadnienia związane z teorią metod chromatograficznych. Zna ogólne zasady i sposoby przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.
5,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna budowę i zasadę działania aparatury chromatograficznej, potrafi wymieniać jej elementy, scharakteryzować je i objaśniać zasadę działania. Potrafi przedstawić wszystkie zagadnienia związane z teorią i zastosowaniem metod chromatograficznych w sposób pełny i świadczący o zrozumieniu. Zna ogólne zasady i sposoby przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-13_U01
W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student potrafi obsługiwać aparaturę chromatograficzną oraz wykonywać pomiary opracowaną przez siebie metodą.
2,0Student nie potrafi obsługiwać aparatu chromatograficznego ani wykonać pomiarów wskazaną metodą.
3,0W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student, przy pomocy prowadzącego, obsługuje aparaturę chromatograficzną oraz wykonuje poprawnie pomiary wskazaną metodą.
3,5W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student potrafi samodzielnie obsługiwać aparaturę chromatograficzną, opracować poprawnie metodę analityczną oraz wykonywać pomiary opracowaną przez siebie metodą. Potrafi zaproponować modyfikację metody.
4,0W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student potrafi samodzielnie obsługiwać aparaturę chromatograficzną, opracować poprawnie metodę analityczną oraz wykonywać pomiary opracowaną przez siebie metodą. Potrafi zaproponować modyfikację metody. Samodzielnie wykorzystuje niektóre narzędzia i procedury wspomagające proces analityczny, zawarte w oprogramowaniu aparatu.
4,5W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student potrafi samodzielnie obsługiwać aparaturę chromatograficzną, opracować poprawnie metodę analityczną oraz wykonywać pomiary opracowaną przez siebie metodą. Potrafi zaproponować modyfikację metody i ją uzasadnić. Samodzielnie wykorzystuje większość narzędzi i procedur wspomagających proces analityczny, zawartych w oprogramowaniu aparatu.
5,0W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student potrafi samodzielnie obsługiwać aparaturę chromatograficzną, opracować poprawnie metodę analityczną oraz wykonywać pomiary opracowaną przez siebie metodą. Potrafi zaproponować modyfikację metody i ją uzasadnić. W szerokim zakresie samodzielnie wykorzystuje narzędzia i procedury wspomagające proces analityczny, zawarte w oprogramowaniu aparatu.
Ch_1A_D01-13_U02
W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student nabywa umiejętność oceny przydatności chromatograficznej metody analitycznej do konkretnego zadania badawczego oraz potrafi wykorzystać ją do rozdziału mieszanin związków organicznych i ich analizy jakościowej oraz ilościowej, a także interpretować wyniki pomiarów.
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi i metod analizy chromatograficznej.
3,0Student korzystając z pomocy prowadzącego potrafi ocenić przydatność poznanych metod analitycznych do podstawowych zadań badawczych oraz obliczyć wyniki pomiarów.
3,5Student korzystając ze wskazówek prowadzącego potrafi ocenić przydatność poznanych metod analitycznych do określonych zadań badawczych i przeprowadzić w ograniczonym zakresie interpretację wyników pomiarów.
4,0Student potrafi samodzielnie i w większości poprawnie ocenić przydatność poznanych metod analitycznych do określonych zadań badawczych, wskazując większość ich zalet i ograniczeń. W ograniczonym zakresie interpretuje wyniki pomiarów.
4,5Student potrafi samodzielnie i poprawnie ocenić przydatność poznanych metod analitycznych do określonych zadań badawczych, wskazując ich zalety i ograniczenia. Potrafi zaproponować modyfikacje w układzie pomiarowym. Samodzielnie interpretuje wyniki pomiarów. Prawidłowo formułuje wnioski.
5,0Student potrafi samodzielnie i prawidłowo ocenić przydatność wszystkich poznanych metod analitycznych do określonych i złożonych zadań badawczych, wskazując ich zalety i ograniczenia z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi zaproponować modyfikacje w układzie pomiarowym. Samodzielnie i prawidłowo interpretuje wyniki pomiarów. Prawidłowo formułuje wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-13_K01
Odpowiednio określa priorytety podczas wykonywania wyznaczonego zadania. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego, zna i szanuje zasady pracy w grupie. Rozumie potrzebe dzielenia się wiedzą i informacjami zdobytymi w trakcie studiów. Rozumie i ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej i zwiazanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
2,0Student nie wykazuje zainteresowanie literaturą przedmiotu, niechętnie pracuje w zespole, nie wykazuje kreatywności. Nie rozumie i nie ma świadomości potrzeby udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności w obszarze chemii analitycznej.
3,0Student wykazuje umiarkowane zainteresowanie literaturą przedmiotu, jest chętny do współpracy w zespole, nie wykazuje kreatywności. Rozumie potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalnosci w obszarze chemii analitycznej.
3,5Student wykazuje umiarkowane zainteresowanie literaturą przedmiotu, jest chętny do współpracy w zespole, sumienny, obowiazkowy, rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się. Rozumie potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności w obszarze chemii analitycznej.
4,0Student wykazuje szerokie zainteresowanie literaturą przedmiotu, jest chętny do współpracy w zespole, sumienny, obowiązkowy, kreatywny, rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się, potrafi określić priorytety związane z realizacją pracy, potrafi dzielić się wiedzą, jest kreatywny i otwarty. Rozumie potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności w obszarze chemii analitycznej.
4,5Student wykazuje szerokie zainteresowanie literaturą przedmiotu, jest chętny do współpracy w zespole, sumienny, obowiązkowy, aktywny, rozumie potrzebę ciągłego kształcenia sie, potrafi określić priorytety związane z realizacją pracy, potrafi dzielić się wiedzą, jest kreatywny i otwarty, ceni wartość nauki i rozwoju osobistego. Rozumie i ma świadomość potrzeby udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności w obszarze chemii analitycznej.
5,0Student wykazuje szerokie zainteresowanie literaturą przedmiotu, jest chetny do współpracy w zespole, sumienny, obowiązkowy, aktywny, rozumie potrzebę ciagłego kształcenia się, potrafi określić priorytety zwiazane z realizacją pracy, potrafi dzielić się wiedzą, jest kreatywny i otwarty, ceni wartość nauki i rozwoju osobistego. Rozumie i ma świadomość potrzeby udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności w obszarze chemii analitycznej.

Literatura podstawowa

  1. Witkiewicz Z., Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa, 2005
  2. Adam S. Płaziak, Spektrometria masowa związków organicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 1997, Wyd. I
  3. R.J. Hamilton, P.A. Sewell, Wysokosprawna chromatografia cieczowa., PWN, Warszawa, 1982
  4. Rosset R., Kołodziejczyk H., Współczesna chromatografia cieczowa - ćwiczenia i zadania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Witkiewicz Z., Hepter J., Chromatografia gazowa, WNT, Warszawa, 2009
  2. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Obsługa chromatografu gazowego. Ocena sprawności kolumny chromatografizcnej, wpływ warunków analizy na rozdział. Identyfikacja związków organicznych na podstawie parametrów retencji.6
T-L-2Analiza ilościowa w chromatografii gazowej metodą kalibracji bezwzględnej oraz metodą dodatku wzorca.6
T-L-3Identyfikacja i analiza ilościowa wybranych związków organicznych metodą GC-MS.6
T-L-4Obsługa chromatografu cieczowego. Wpływ warunków analizy na rozdział mieszaniny wieloskładnikowej w technice HPLC. Wyznaczanie wielkości chromatograficznych charakterystycznych dla procesu rozdzielania.6
T-L-5Analiza jakościowa i ilościowa w wysokosprawnej chromatografii cieczowej na przykładzie wybranych układów analitów.6
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rodzaje i charakterystyka technik chromatograficznych. Istota rozdzielania chromatograficznego.1
T-W-2Chromatografia gazowa (GC) – teoria i zastosowanie. Kolumny chromatograficzne i ocena ich sprawności. Fazy stacjonarne i gazy nośne. Rodzaje dozowników i sposoby dozowanie próbek. Detektory i ich charakterystyka. Rejestracja i obróbka danych.2
T-W-3Dobór warunków analizy i ich wpływ na rozdział chromatograficzny. Metody identyfikacji analitów. Metody analizy ilościowej.2
T-W-4Połączenie chromatografii gazowej z innymi technikami analizy instrumentaknej. Chromatografia gazowa z detekcją mas. Podstawy teoretyczne i zastosowanie spektrometrii mas w badaniach struktury związków organicznych.2
T-W-5Chromatografia cieczowa (LC) – podział i zastosowanie. Klasyczna kolumnowa chromatografia cieczowa i jej wykorzystanie.2
T-W-6Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) - podstawy teoretyczne. Aparatura: pompy, dozowniki, kolumny, detektory.2
T-W-7Fazy stacjonarne i ruchome w chromatografii cieczowej. Normalny i odwrócony układ faz. Wpływ warunków analizy na rozdział chromatograficzny. Elucja izokratyczna i gradientowa. Metody analizy jakościowej i ilościowej.2
T-W-8Zasady i sposoby przygotowania próbek do analizy chromatograficzne. Derywatyzacja analitów.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1udział w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2udział w konsultacjach1
A-L-3przygotowanie do zajęć laboratoryjnych7
A-L-4przygotowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych10
48
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego6
A-W-3udział w konsultacjach3
A-W-4przygotowanie do zaliczenia15
A-W-5zaliczenie3
42
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-13_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i działania chromatografu, potrafi wymieniać jego elementy, scharakteryzować je i objaśniać zasadę działania. Zna podstawy teoretyczne metod chromatograficznych oraz technik łączonych, w tym GCMS. Zna ogólne zasady i sposoby przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w laboratorium chemicznym
Ch_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi chromatografii gazowej i cieczowej oraz technik stosowanych w analizie związków organicznych.
Treści programoweT-W-1Rodzaje i charakterystyka technik chromatograficznych. Istota rozdzielania chromatograficznego.
T-W-2Chromatografia gazowa (GC) – teoria i zastosowanie. Kolumny chromatograficzne i ocena ich sprawności. Fazy stacjonarne i gazy nośne. Rodzaje dozowników i sposoby dozowanie próbek. Detektory i ich charakterystyka. Rejestracja i obróbka danych.
T-W-4Połączenie chromatografii gazowej z innymi technikami analizy instrumentaknej. Chromatografia gazowa z detekcją mas. Podstawy teoretyczne i zastosowanie spektrometrii mas w badaniach struktury związków organicznych.
T-W-5Chromatografia cieczowa (LC) – podział i zastosowanie. Klasyczna kolumnowa chromatografia cieczowa i jej wykorzystanie.
T-W-6Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) - podstawy teoretyczne. Aparatura: pompy, dozowniki, kolumny, detektory.
T-W-7Fazy stacjonarne i ruchome w chromatografii cieczowej. Normalny i odwrócony układ faz. Wpływ warunków analizy na rozdział chromatograficzny. Elucja izokratyczna i gradientowa. Metody analizy jakościowej i ilościowej.
T-W-3Dobór warunków analizy i ich wpływ na rozdział chromatograficzny. Metody identyfikacji analitów. Metody analizy ilościowej.
T-W-8Zasady i sposoby przygotowania próbek do analizy chromatograficzne. Derywatyzacja analitów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z objaśnieniami i dyskusją, wspomagany prezentacją multimedialną.
M-3Konsultacje - wyjaśnianie i pomoc w realizacji wymagań.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne (1-godzina) po zakończeniu cyklu wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student nie zna budowy aparatury chromatograficznej, w najprostszy sposób nie potrafi opisać zasady jej działania. Nie zna i nie rozumienawet podstawowych zagadnieniń z teorii metod chromatograficznych. Nie potrafi wymienić i nie rozumie zasad przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna budowę i zasadę działania aparatury chromatograficznej, potrafi wymieniać jej elementy. Potrafi poprawnie przedstawić niektóre wymagane zagadnienia związane z teorią metod chromatograficznych. Wymienia ogólne zasady przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.
3,5W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna budowę i zasadę działania aparatury chromatograficznej, potrafi wymieniać jej elementy i je scharakteryzować. Potrafi poprawnie przedstawić najważniejsze zagadnienia związane z teorią metod chromatograficznych. Zna ogólne zasady przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.
4,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna budowę i zasadę działania aparatury chromatograficznej, potrafi wymieniać jej elementy, scharakteryzować je i objaśniać zasadę działania. Potrafi przedstawić większość wymaganych zagadnień związanych z teorią metod chromatograficznych. Zna ogólne zasady i większość sposobów przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.
4,5W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna budowę i zasadę działania aparatury chromatograficznej, potrafi wymieniać jej elementy, scharakteryzować je i objaśniać zasadę działania.Potrafi przedstawić wszystkie wymagane zagadnienia związane z teorią metod chromatograficznych. Zna ogólne zasady i sposoby przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.
5,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna budowę i zasadę działania aparatury chromatograficznej, potrafi wymieniać jej elementy, scharakteryzować je i objaśniać zasadę działania. Potrafi przedstawić wszystkie zagadnienia związane z teorią i zastosowaniem metod chromatograficznych w sposób pełny i świadczący o zrozumieniu. Zna ogólne zasady i sposoby przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-13_U01W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student potrafi obsługiwać aparaturę chromatograficzną oraz wykonywać pomiary opracowaną przez siebie metodą.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U15potrafi ocenić przydatność podstawowej aparatury pomiarowej i rutynowych metod służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować właściwe rozwiązanie
Ch_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania metod chromatograficznych do identyfikacji i analizy ilościowej związków organicznych.
Treści programoweT-L-4Obsługa chromatografu cieczowego. Wpływ warunków analizy na rozdział mieszaniny wieloskładnikowej w technice HPLC. Wyznaczanie wielkości chromatograficznych charakterystycznych dla procesu rozdzielania.
T-L-1Obsługa chromatografu gazowego. Ocena sprawności kolumny chromatografizcnej, wpływ warunków analizy na rozdział. Identyfikacja związków organicznych na podstawie parametrów retencji.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne - praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału.
M-3Konsultacje - wyjaśnianie i pomoc w realizacji wymagań.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena formująca: Ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych i wiedzy w obszarze realizowanych tematów oraz aktywności na ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi obsługiwać aparatu chromatograficznego ani wykonać pomiarów wskazaną metodą.
3,0W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student, przy pomocy prowadzącego, obsługuje aparaturę chromatograficzną oraz wykonuje poprawnie pomiary wskazaną metodą.
3,5W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student potrafi samodzielnie obsługiwać aparaturę chromatograficzną, opracować poprawnie metodę analityczną oraz wykonywać pomiary opracowaną przez siebie metodą. Potrafi zaproponować modyfikację metody.
4,0W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student potrafi samodzielnie obsługiwać aparaturę chromatograficzną, opracować poprawnie metodę analityczną oraz wykonywać pomiary opracowaną przez siebie metodą. Potrafi zaproponować modyfikację metody. Samodzielnie wykorzystuje niektóre narzędzia i procedury wspomagające proces analityczny, zawarte w oprogramowaniu aparatu.
4,5W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student potrafi samodzielnie obsługiwać aparaturę chromatograficzną, opracować poprawnie metodę analityczną oraz wykonywać pomiary opracowaną przez siebie metodą. Potrafi zaproponować modyfikację metody i ją uzasadnić. Samodzielnie wykorzystuje większość narzędzi i procedur wspomagających proces analityczny, zawartych w oprogramowaniu aparatu.
5,0W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student potrafi samodzielnie obsługiwać aparaturę chromatograficzną, opracować poprawnie metodę analityczną oraz wykonywać pomiary opracowaną przez siebie metodą. Potrafi zaproponować modyfikację metody i ją uzasadnić. W szerokim zakresie samodzielnie wykorzystuje narzędzia i procedury wspomagające proces analityczny, zawarte w oprogramowaniu aparatu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-13_U02W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student nabywa umiejętność oceny przydatności chromatograficznej metody analitycznej do konkretnego zadania badawczego oraz potrafi wykorzystać ją do rozdziału mieszanin związków organicznych i ich analizy jakościowej oraz ilościowej, a także interpretować wyniki pomiarów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U15potrafi ocenić przydatność podstawowej aparatury pomiarowej i rutynowych metod służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować właściwe rozwiązanie
Ch_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania metod chromatograficznych do identyfikacji i analizy ilościowej związków organicznych.
Treści programoweT-W-8Zasady i sposoby przygotowania próbek do analizy chromatograficzne. Derywatyzacja analitów.
T-L-2Analiza ilościowa w chromatografii gazowej metodą kalibracji bezwzględnej oraz metodą dodatku wzorca.
T-L-5Analiza jakościowa i ilościowa w wysokosprawnej chromatografii cieczowej na przykładzie wybranych układów analitów.
T-L-3Identyfikacja i analiza ilościowa wybranych związków organicznych metodą GC-MS.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne - praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału.
M-3Konsultacje - wyjaśnianie i pomoc w realizacji wymagań.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych i wiedzy w obszarze realizowanych tematów oraz aktywności na ćwiczeniach.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi i metod analizy chromatograficznej.
3,0Student korzystając z pomocy prowadzącego potrafi ocenić przydatność poznanych metod analitycznych do podstawowych zadań badawczych oraz obliczyć wyniki pomiarów.
3,5Student korzystając ze wskazówek prowadzącego potrafi ocenić przydatność poznanych metod analitycznych do określonych zadań badawczych i przeprowadzić w ograniczonym zakresie interpretację wyników pomiarów.
4,0Student potrafi samodzielnie i w większości poprawnie ocenić przydatność poznanych metod analitycznych do określonych zadań badawczych, wskazując większość ich zalet i ograniczeń. W ograniczonym zakresie interpretuje wyniki pomiarów.
4,5Student potrafi samodzielnie i poprawnie ocenić przydatność poznanych metod analitycznych do określonych zadań badawczych, wskazując ich zalety i ograniczenia. Potrafi zaproponować modyfikacje w układzie pomiarowym. Samodzielnie interpretuje wyniki pomiarów. Prawidłowo formułuje wnioski.
5,0Student potrafi samodzielnie i prawidłowo ocenić przydatność wszystkich poznanych metod analitycznych do określonych i złożonych zadań badawczych, wskazując ich zalety i ograniczenia z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi zaproponować modyfikacje w układzie pomiarowym. Samodzielnie i prawidłowo interpretuje wyniki pomiarów. Prawidłowo formułuje wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-13_K01Odpowiednio określa priorytety podczas wykonywania wyznaczonego zadania. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego, zna i szanuje zasady pracy w grupie. Rozumie potrzebe dzielenia się wiedzą i informacjami zdobytymi w trakcie studiów. Rozumie i ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej i zwiazanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Ch_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania metod chromatograficznych do identyfikacji i analizy ilościowej związków organicznych.
C-1Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi chromatografii gazowej i cieczowej oraz technik stosowanych w analizie związków organicznych.
Treści programoweT-L-1Obsługa chromatografu gazowego. Ocena sprawności kolumny chromatografizcnej, wpływ warunków analizy na rozdział. Identyfikacja związków organicznych na podstawie parametrów retencji.
T-L-2Analiza ilościowa w chromatografii gazowej metodą kalibracji bezwzględnej oraz metodą dodatku wzorca.
T-L-3Identyfikacja i analiza ilościowa wybranych związków organicznych metodą GC-MS.
T-L-4Obsługa chromatografu cieczowego. Wpływ warunków analizy na rozdział mieszaniny wieloskładnikowej w technice HPLC. Wyznaczanie wielkości chromatograficznych charakterystycznych dla procesu rozdzielania.
T-W-8Zasady i sposoby przygotowania próbek do analizy chromatograficzne. Derywatyzacja analitów.
T-W-3Dobór warunków analizy i ich wpływ na rozdział chromatograficzny. Metody identyfikacji analitów. Metody analizy ilościowej.
T-W-6Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) - podstawy teoretyczne. Aparatura: pompy, dozowniki, kolumny, detektory.
T-W-5Chromatografia cieczowa (LC) – podział i zastosowanie. Klasyczna kolumnowa chromatografia cieczowa i jej wykorzystanie.
T-W-7Fazy stacjonarne i ruchome w chromatografii cieczowej. Normalny i odwrócony układ faz. Wpływ warunków analizy na rozdział chromatograficzny. Elucja izokratyczna i gradientowa. Metody analizy jakościowej i ilościowej.
T-L-5Analiza jakościowa i ilościowa w wysokosprawnej chromatografii cieczowej na przykładzie wybranych układów analitów.
T-W-2Chromatografia gazowa (GC) – teoria i zastosowanie. Kolumny chromatograficzne i ocena ich sprawności. Fazy stacjonarne i gazy nośne. Rodzaje dozowników i sposoby dozowanie próbek. Detektory i ich charakterystyka. Rejestracja i obróbka danych.
T-W-4Połączenie chromatografii gazowej z innymi technikami analizy instrumentaknej. Chromatografia gazowa z detekcją mas. Podstawy teoretyczne i zastosowanie spektrometrii mas w badaniach struktury związków organicznych.
T-W-1Rodzaje i charakterystyka technik chromatograficznych. Istota rozdzielania chromatograficznego.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne - praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału.
M-3Konsultacje - wyjaśnianie i pomoc w realizacji wymagań.
M-1Wykład informacyjny z objaśnieniami i dyskusją, wspomagany prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena formująca: Ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych i wiedzy w obszarze realizowanych tematów oraz aktywności na ćwiczeniach.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne (1-godzina) po zakończeniu cyklu wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje zainteresowanie literaturą przedmiotu, niechętnie pracuje w zespole, nie wykazuje kreatywności. Nie rozumie i nie ma świadomości potrzeby udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności w obszarze chemii analitycznej.
3,0Student wykazuje umiarkowane zainteresowanie literaturą przedmiotu, jest chętny do współpracy w zespole, nie wykazuje kreatywności. Rozumie potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalnosci w obszarze chemii analitycznej.
3,5Student wykazuje umiarkowane zainteresowanie literaturą przedmiotu, jest chętny do współpracy w zespole, sumienny, obowiazkowy, rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się. Rozumie potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności w obszarze chemii analitycznej.
4,0Student wykazuje szerokie zainteresowanie literaturą przedmiotu, jest chętny do współpracy w zespole, sumienny, obowiązkowy, kreatywny, rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się, potrafi określić priorytety związane z realizacją pracy, potrafi dzielić się wiedzą, jest kreatywny i otwarty. Rozumie potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności w obszarze chemii analitycznej.
4,5Student wykazuje szerokie zainteresowanie literaturą przedmiotu, jest chętny do współpracy w zespole, sumienny, obowiązkowy, aktywny, rozumie potrzebę ciągłego kształcenia sie, potrafi określić priorytety związane z realizacją pracy, potrafi dzielić się wiedzą, jest kreatywny i otwarty, ceni wartość nauki i rozwoju osobistego. Rozumie i ma świadomość potrzeby udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności w obszarze chemii analitycznej.
5,0Student wykazuje szerokie zainteresowanie literaturą przedmiotu, jest chetny do współpracy w zespole, sumienny, obowiązkowy, aktywny, rozumie potrzebę ciagłego kształcenia się, potrafi określić priorytety zwiazane z realizacją pracy, potrafi dzielić się wiedzą, jest kreatywny i otwarty, ceni wartość nauki i rozwoju osobistego. Rozumie i ma świadomość potrzeby udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności w obszarze chemii analitycznej.