Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Metody analizy termicznej i termograwimetria:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody analizy termicznej i termograwimetria
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 30 1,50,41zaliczenie
wykładyW5 15 1,50,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień z chemii ogólnej, nieorganicznej oraz fizyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze zjawiskami fizykochemicznymi zachodzącymi w trakcie obróbki termicznej ciał stałych.
C-2Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi metod analizy termicznej i zasadą działania nowoczesnych urządzeń do analizy termicznej.
C-3Ukształtowanie umiejętności wyboru najlepszej metody analizy termicznej do określenia właściwości substancji oraz interpretacji otrzymanych wyników eksperymentalnych.
C-4Zapoznanie studentów z zasadami postępowania w laboratorium analizy termicznej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wyznaczenie stabilności termicznej wybranych tlenków, wodorotlenków i soli oraz określenie sposobu ich topnienia.4
T-L-2Wyznaczenie temperatur i ciepła przemian polimorficznych wybranych związków chemicznych metodą DTA/DSC.4
T-L-3Ustalenie składu związków kompleksowych na podstawie badań metodą DTA-TG.4
T-L-4Ustalenie temperatur reakcji chemicznych (rozkładu, utlenienia, dehydratacji) metodą DTA-TG. Określanie stopnia przemiany substancji.4
T-L-5Zastosowanie metod DTA-TG do ilościowego ustalania składu mieszanin związków.4
T-L-6Zastosowanie metody analizy termograwimetrycznej do oznaczania wilgoci w odczynnikach chemicznych. Badanie właściwości sorpcyjnych sit molekularnych i obliczanie ich pojemności sorpcyjnej.4
T-L-7Sporządzanie wykresów fazowych dwuskładnikowych układów tlenków na podstawie krzywych ogrzewania próbek w stanie równowagi.4
T-L-8Zaliczenie przedmiotu.2
30
wykłady
T-W-1Zjawiska fizykochemiczne zachodzące w trakcie obróbki termicznej ciał stałych.2
T-W-2Metody badań stosowane w analizie termicznej: termiczna analiza różnicowa, termograwimetria, skaningowa kalorymetria różnicowa.2
T-W-3Metody analizy termicznej sprzężone z metodami analizy składu produktów gazowych i stałych.2
T-W-4Wpływ warunków pomiarów (masy i rozdrobnienia próbki, atmosfery gazowej, szybkości ogrzewania, kształtu pojemnika na próbkę) na wynik.2
T-W-5Ilościowa i jakościowa interpretacja wyników DTA, TG i DSC.2
T-W-6Przemiany fazowe I i II rodzaju – podstawy teoretyczne.2
T-W-7Przykłady specjalnych zastosowań metod analizy termicznej do określania właściwości substancji.2
T-W-8Zaliczenie przedmiotu1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych.30
A-L-2Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.8
A-L-3Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.7
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem.10
A-W-3Praca z literaturą rozszerzającą wiedzę z wykładu.10
A-W-4Przygotowanie do egzaminu.10
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Medody podajace: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjasnienia.
M-2Metody aktywizujace: metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.
M-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny.
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych.
S-3Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-11_W01
Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat zjawisk fizykochemicznych zachodzącycych w ciele stałym pod wpływem temperatury.
Ch_1A_W01, Ch_1A_W03X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03C-1T-W-1M-1, M-2S-1, S-4
Ch_1A_D01-11_W02
Student zna podstawy teoretyczne nowoczesnych metod analizy termicznej oraz ich zastosowanie w badaniach substancji i materiałów.
Ch_1A_W05, Ch_1A_W01, Ch_1A_W03X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W05C-2, C-3T-L-2, T-L-5, T-L-1, T-L-3, T-W-4, T-W-2, T-L-7, T-W-3, T-L-4, T-L-6M-1, M-3, M-2S-2, S-1, S-4
Ch_1A_D01-11_W03
Student zna zasady postępowania w laboratorium analizy termicznej.
Ch_1A_W06X1A_W01, X1A_W06C-4, C-3T-L-7, T-L-3, T-L-1, T-L-5, T-L-2, T-L-6M-1, M-3, M-2S-1, S-4, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-11_U01
Student potrafi dobrać odpowiednią metodę analizy termicznej do zbadania właściwości wybranego materiału.
Ch_1A_U01, Ch_1A_U03X1A_U01, X1A_U03InzA_U01C-2, C-3, C-4T-W-6, T-L-4, T-L-7, T-L-2, T-W-4, T-W-3, T-W-7, T-L-1, T-W-5, T-L-5, T-W-2, T-L-6, T-L-3M-1, M-3, M-2S-2, S-4, S-1
Ch_1A_D01-11_U02
Student potrafi interpretować wyniki badań DTA, TG i DSC oraz umie sporządzić sprawozdanie z wykonanego eksperymentu.
Ch_1A_U01, Ch_1A_U03X1A_U01, X1A_U03InzA_U01C-3, C-2T-L-2, T-L-1, T-L-7, T-L-6, T-L-3, T-L-5, T-L-4M-1, M-2, M-3S-3, S-2, S-1, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-11_K01
Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad wyznaczonym zadaniem.
Ch_1A_K02, Ch_1A_K03X1A_K02, X1A_K03C-3, C-4T-L-7, T-L-4, T-L-6, T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-3, M-2S-3, S-2
Ch_1A_D01-11_K02
Student jest przygotowany do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy z zakresu metod analizy termicznej i ich zastosowania w badaniach substancji i materiałów.
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-3, C-2, C-1T-L-3, T-L-5, T-W-2, T-L-6, T-L-1, T-L-2, T-W-4, T-L-4, T-L-7M-2, M-1, M-3S-3, S-4, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-11_W01
Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat zjawisk fizykochemicznych zachodzącycych w ciele stałym pod wpływem temperatury.
2,0
3,0Student w przynajmniej 55 procentach potrafi omawiać zjawiska fizykochemiczne towarzyszące obróbce termicznej ciał stałych.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-11_W02
Student zna podstawy teoretyczne nowoczesnych metod analizy termicznej oraz ich zastosowanie w badaniach substancji i materiałów.
2,0
3,0Student potrafi wymienić nowoczesne metody analizy termicznej i z pomocą prowadzacego zajęcia omówić je.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-11_W03
Student zna zasady postępowania w laboratorium analizy termicznej.
2,0
3,0Student zna zasady pracy obowiązujące w pracowni analizy termicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-11_U01
Student potrafi dobrać odpowiednią metodę analizy termicznej do zbadania właściwości wybranego materiału.
2,0
3,0Student z dużą pomocą prowadzącego zajęcia potrafi dobrać odpowiednią metodę analizy termicznej do zbadania właściwości wybranego materiału.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-11_U02
Student potrafi interpretować wyniki badań DTA, TG i DSC oraz umie sporządzić sprawozdanie z wykonanego eksperymentu.
2,0
3,0Student z dużą pomocą prowadzącego zajęcia potrafi zinterpretować wyniki badań DTA, TG i DSC oraz sporządzić sprawozdanie z wykonanego eksperymentu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-11_K01
Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad wyznaczonym zadaniem.
2,0
3,0Student potrafi pracować w zespole, ale ma duże trudności przy samodzielnej pracy nad wyznaczonym zadaniem.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-11_K02
Student jest przygotowany do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy z zakresu metod analizy termicznej i ich zastosowania w badaniach substancji i materiałów.
2,0
3,0Student pod kierunkiem prowadzącego potrafi pogłębiać swoją wiedzę.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch, Chemia ciała stałego, PWN, Warszawa, 1997
  2. D. Schultze, Termiczna analiza różnicowa, PWN, Warszawa, 1974
  3. Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 1-5, Elsevier, Amsterdam, 2002, -2008
  4. W. Zielenkiewicz, Pomiary efektów cieplnych, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Materiały I-VI Szkoły Analizy Termicznej, WIMiC AGH, Kraków, 1996, -2010

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wyznaczenie stabilności termicznej wybranych tlenków, wodorotlenków i soli oraz określenie sposobu ich topnienia.4
T-L-2Wyznaczenie temperatur i ciepła przemian polimorficznych wybranych związków chemicznych metodą DTA/DSC.4
T-L-3Ustalenie składu związków kompleksowych na podstawie badań metodą DTA-TG.4
T-L-4Ustalenie temperatur reakcji chemicznych (rozkładu, utlenienia, dehydratacji) metodą DTA-TG. Określanie stopnia przemiany substancji.4
T-L-5Zastosowanie metod DTA-TG do ilościowego ustalania składu mieszanin związków.4
T-L-6Zastosowanie metody analizy termograwimetrycznej do oznaczania wilgoci w odczynnikach chemicznych. Badanie właściwości sorpcyjnych sit molekularnych i obliczanie ich pojemności sorpcyjnej.4
T-L-7Sporządzanie wykresów fazowych dwuskładnikowych układów tlenków na podstawie krzywych ogrzewania próbek w stanie równowagi.4
T-L-8Zaliczenie przedmiotu.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zjawiska fizykochemiczne zachodzące w trakcie obróbki termicznej ciał stałych.2
T-W-2Metody badań stosowane w analizie termicznej: termiczna analiza różnicowa, termograwimetria, skaningowa kalorymetria różnicowa.2
T-W-3Metody analizy termicznej sprzężone z metodami analizy składu produktów gazowych i stałych.2
T-W-4Wpływ warunków pomiarów (masy i rozdrobnienia próbki, atmosfery gazowej, szybkości ogrzewania, kształtu pojemnika na próbkę) na wynik.2
T-W-5Ilościowa i jakościowa interpretacja wyników DTA, TG i DSC.2
T-W-6Przemiany fazowe I i II rodzaju – podstawy teoretyczne.2
T-W-7Przykłady specjalnych zastosowań metod analizy termicznej do określania właściwości substancji.2
T-W-8Zaliczenie przedmiotu1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych.30
A-L-2Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.8
A-L-3Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.7
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem.10
A-W-3Praca z literaturą rozszerzającą wiedzę z wykładu.10
A-W-4Przygotowanie do egzaminu.10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-11_W01Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat zjawisk fizykochemicznych zachodzącycych w ciele stałym pod wpływem temperatury.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze zjawiskami fizykochemicznymi zachodzącymi w trakcie obróbki termicznej ciał stałych.
Treści programoweT-W-1Zjawiska fizykochemiczne zachodzące w trakcie obróbki termicznej ciał stałych.
Metody nauczaniaM-1Medody podajace: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjasnienia.
M-2Metody aktywizujace: metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w przynajmniej 55 procentach potrafi omawiać zjawiska fizykochemiczne towarzyszące obróbce termicznej ciał stałych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-11_W02Student zna podstawy teoretyczne nowoczesnych metod analizy termicznej oraz ich zastosowanie w badaniach substancji i materiałów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w laboratorium chemicznym
Ch_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
X1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi metod analizy termicznej i zasadą działania nowoczesnych urządzeń do analizy termicznej.
C-3Ukształtowanie umiejętności wyboru najlepszej metody analizy termicznej do określenia właściwości substancji oraz interpretacji otrzymanych wyników eksperymentalnych.
Treści programoweT-L-2Wyznaczenie temperatur i ciepła przemian polimorficznych wybranych związków chemicznych metodą DTA/DSC.
T-L-5Zastosowanie metod DTA-TG do ilościowego ustalania składu mieszanin związków.
T-L-1Wyznaczenie stabilności termicznej wybranych tlenków, wodorotlenków i soli oraz określenie sposobu ich topnienia.
T-L-3Ustalenie składu związków kompleksowych na podstawie badań metodą DTA-TG.
T-W-4Wpływ warunków pomiarów (masy i rozdrobnienia próbki, atmosfery gazowej, szybkości ogrzewania, kształtu pojemnika na próbkę) na wynik.
T-W-2Metody badań stosowane w analizie termicznej: termiczna analiza różnicowa, termograwimetria, skaningowa kalorymetria różnicowa.
T-L-7Sporządzanie wykresów fazowych dwuskładnikowych układów tlenków na podstawie krzywych ogrzewania próbek w stanie równowagi.
T-W-3Metody analizy termicznej sprzężone z metodami analizy składu produktów gazowych i stałych.
T-L-4Ustalenie temperatur reakcji chemicznych (rozkładu, utlenienia, dehydratacji) metodą DTA-TG. Określanie stopnia przemiany substancji.
T-L-6Zastosowanie metody analizy termograwimetrycznej do oznaczania wilgoci w odczynnikach chemicznych. Badanie właściwości sorpcyjnych sit molekularnych i obliczanie ich pojemności sorpcyjnej.
Metody nauczaniaM-1Medody podajace: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjasnienia.
M-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.
M-2Metody aktywizujace: metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych.
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić nowoczesne metody analizy termicznej i z pomocą prowadzacego zajęcia omówić je.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-11_W03Student zna zasady postępowania w laboratorium analizy termicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W06zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna zasady związane z wykorzystywaniem chemikaliów i ich unieszkodliwiania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W06zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z zasadami postępowania w laboratorium analizy termicznej.
C-3Ukształtowanie umiejętności wyboru najlepszej metody analizy termicznej do określenia właściwości substancji oraz interpretacji otrzymanych wyników eksperymentalnych.
Treści programoweT-L-7Sporządzanie wykresów fazowych dwuskładnikowych układów tlenków na podstawie krzywych ogrzewania próbek w stanie równowagi.
T-L-3Ustalenie składu związków kompleksowych na podstawie badań metodą DTA-TG.
T-L-1Wyznaczenie stabilności termicznej wybranych tlenków, wodorotlenków i soli oraz określenie sposobu ich topnienia.
T-L-5Zastosowanie metod DTA-TG do ilościowego ustalania składu mieszanin związków.
T-L-2Wyznaczenie temperatur i ciepła przemian polimorficznych wybranych związków chemicznych metodą DTA/DSC.
T-L-6Zastosowanie metody analizy termograwimetrycznej do oznaczania wilgoci w odczynnikach chemicznych. Badanie właściwości sorpcyjnych sit molekularnych i obliczanie ich pojemności sorpcyjnej.
Metody nauczaniaM-1Medody podajace: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjasnienia.
M-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.
M-2Metody aktywizujace: metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych.
S-3Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna zasady pracy obowiązujące w pracowni analizy termicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-11_U01Student potrafi dobrać odpowiednią metodę analizy termicznej do zbadania właściwości wybranego materiału.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi metod analizy termicznej i zasadą działania nowoczesnych urządzeń do analizy termicznej.
C-3Ukształtowanie umiejętności wyboru najlepszej metody analizy termicznej do określenia właściwości substancji oraz interpretacji otrzymanych wyników eksperymentalnych.
C-4Zapoznanie studentów z zasadami postępowania w laboratorium analizy termicznej.
Treści programoweT-W-6Przemiany fazowe I i II rodzaju – podstawy teoretyczne.
T-L-4Ustalenie temperatur reakcji chemicznych (rozkładu, utlenienia, dehydratacji) metodą DTA-TG. Określanie stopnia przemiany substancji.
T-L-7Sporządzanie wykresów fazowych dwuskładnikowych układów tlenków na podstawie krzywych ogrzewania próbek w stanie równowagi.
T-L-2Wyznaczenie temperatur i ciepła przemian polimorficznych wybranych związków chemicznych metodą DTA/DSC.
T-W-4Wpływ warunków pomiarów (masy i rozdrobnienia próbki, atmosfery gazowej, szybkości ogrzewania, kształtu pojemnika na próbkę) na wynik.
T-W-3Metody analizy termicznej sprzężone z metodami analizy składu produktów gazowych i stałych.
T-W-7Przykłady specjalnych zastosowań metod analizy termicznej do określania właściwości substancji.
T-L-1Wyznaczenie stabilności termicznej wybranych tlenków, wodorotlenków i soli oraz określenie sposobu ich topnienia.
T-W-5Ilościowa i jakościowa interpretacja wyników DTA, TG i DSC.
T-L-5Zastosowanie metod DTA-TG do ilościowego ustalania składu mieszanin związków.
T-W-2Metody badań stosowane w analizie termicznej: termiczna analiza różnicowa, termograwimetria, skaningowa kalorymetria różnicowa.
T-L-6Zastosowanie metody analizy termograwimetrycznej do oznaczania wilgoci w odczynnikach chemicznych. Badanie właściwości sorpcyjnych sit molekularnych i obliczanie ich pojemności sorpcyjnej.
T-L-3Ustalenie składu związków kompleksowych na podstawie badań metodą DTA-TG.
Metody nauczaniaM-1Medody podajace: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjasnienia.
M-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.
M-2Metody aktywizujace: metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student z dużą pomocą prowadzącego zajęcia potrafi dobrać odpowiednią metodę analizy termicznej do zbadania właściwości wybranego materiału.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-11_U02Student potrafi interpretować wyniki badań DTA, TG i DSC oraz umie sporządzić sprawozdanie z wykonanego eksperymentu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności wyboru najlepszej metody analizy termicznej do określenia właściwości substancji oraz interpretacji otrzymanych wyników eksperymentalnych.
C-2Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi metod analizy termicznej i zasadą działania nowoczesnych urządzeń do analizy termicznej.
Treści programoweT-L-2Wyznaczenie temperatur i ciepła przemian polimorficznych wybranych związków chemicznych metodą DTA/DSC.
T-L-1Wyznaczenie stabilności termicznej wybranych tlenków, wodorotlenków i soli oraz określenie sposobu ich topnienia.
T-L-7Sporządzanie wykresów fazowych dwuskładnikowych układów tlenków na podstawie krzywych ogrzewania próbek w stanie równowagi.
T-L-6Zastosowanie metody analizy termograwimetrycznej do oznaczania wilgoci w odczynnikach chemicznych. Badanie właściwości sorpcyjnych sit molekularnych i obliczanie ich pojemności sorpcyjnej.
T-L-3Ustalenie składu związków kompleksowych na podstawie badań metodą DTA-TG.
T-L-5Zastosowanie metod DTA-TG do ilościowego ustalania składu mieszanin związków.
T-L-4Ustalenie temperatur reakcji chemicznych (rozkładu, utlenienia, dehydratacji) metodą DTA-TG. Określanie stopnia przemiany substancji.
Metody nauczaniaM-1Medody podajace: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjasnienia.
M-2Metody aktywizujace: metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.
M-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie.
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych.
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student z dużą pomocą prowadzącego zajęcia potrafi zinterpretować wyniki badań DTA, TG i DSC oraz sporządzić sprawozdanie z wykonanego eksperymentu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-11_K01Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad wyznaczonym zadaniem.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Ch_1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności wyboru najlepszej metody analizy termicznej do określenia właściwości substancji oraz interpretacji otrzymanych wyników eksperymentalnych.
C-4Zapoznanie studentów z zasadami postępowania w laboratorium analizy termicznej.
Treści programoweT-L-7Sporządzanie wykresów fazowych dwuskładnikowych układów tlenków na podstawie krzywych ogrzewania próbek w stanie równowagi.
T-L-4Ustalenie temperatur reakcji chemicznych (rozkładu, utlenienia, dehydratacji) metodą DTA-TG. Określanie stopnia przemiany substancji.
T-L-6Zastosowanie metody analizy termograwimetrycznej do oznaczania wilgoci w odczynnikach chemicznych. Badanie właściwości sorpcyjnych sit molekularnych i obliczanie ich pojemności sorpcyjnej.
T-L-5Zastosowanie metod DTA-TG do ilościowego ustalania składu mieszanin związków.
T-L-1Wyznaczenie stabilności termicznej wybranych tlenków, wodorotlenków i soli oraz określenie sposobu ich topnienia.
T-L-2Wyznaczenie temperatur i ciepła przemian polimorficznych wybranych związków chemicznych metodą DTA/DSC.
T-L-3Ustalenie składu związków kompleksowych na podstawie badań metodą DTA-TG.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.
M-2Metody aktywizujace: metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie.
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi pracować w zespole, ale ma duże trudności przy samodzielnej pracy nad wyznaczonym zadaniem.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-11_K02Student jest przygotowany do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy z zakresu metod analizy termicznej i ich zastosowania w badaniach substancji i materiałów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności wyboru najlepszej metody analizy termicznej do określenia właściwości substancji oraz interpretacji otrzymanych wyników eksperymentalnych.
C-2Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi metod analizy termicznej i zasadą działania nowoczesnych urządzeń do analizy termicznej.
C-1Zapoznanie studentów ze zjawiskami fizykochemicznymi zachodzącymi w trakcie obróbki termicznej ciał stałych.
Treści programoweT-L-3Ustalenie składu związków kompleksowych na podstawie badań metodą DTA-TG.
T-L-5Zastosowanie metod DTA-TG do ilościowego ustalania składu mieszanin związków.
T-W-2Metody badań stosowane w analizie termicznej: termiczna analiza różnicowa, termograwimetria, skaningowa kalorymetria różnicowa.
T-L-6Zastosowanie metody analizy termograwimetrycznej do oznaczania wilgoci w odczynnikach chemicznych. Badanie właściwości sorpcyjnych sit molekularnych i obliczanie ich pojemności sorpcyjnej.
T-L-1Wyznaczenie stabilności termicznej wybranych tlenków, wodorotlenków i soli oraz określenie sposobu ich topnienia.
T-L-2Wyznaczenie temperatur i ciepła przemian polimorficznych wybranych związków chemicznych metodą DTA/DSC.
T-W-4Wpływ warunków pomiarów (masy i rozdrobnienia próbki, atmosfery gazowej, szybkości ogrzewania, kształtu pojemnika na próbkę) na wynik.
T-L-4Ustalenie temperatur reakcji chemicznych (rozkładu, utlenienia, dehydratacji) metodą DTA-TG. Określanie stopnia przemiany substancji.
T-L-7Sporządzanie wykresów fazowych dwuskładnikowych układów tlenków na podstawie krzywych ogrzewania próbek w stanie równowagi.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujace: metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.
M-1Medody podajace: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjasnienia.
M-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych.
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student pod kierunkiem prowadzącego potrafi pogłębiać swoją wiedzę.
3,5
4,0
4,5
5,0