Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Analiza chemiczna w kryminalistyce:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza chemiczna w kryminalistyce
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Beata Kołodziej <Beata.Kolodziej@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>, Anna Szady-Chełmieniecka <Anna.Szady@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony przemiot Chemia nieorganiczna I
W-2Zaliczony przedmiot Analiza instrumentalna I
W-3Zaliczony przedmiot Chemia organiczna I

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie z podstawowymi terminami i definicjami występującymi w kryminalistyce.
C-2Zapozanie z podstawowymi badaniami instrumentalnymi stosowanymi w kryminalistyce
C-3Zapoznanie z podstawowymi metodami chemicznymi wykorzystywanymi w kryminalistyce
C-4Zapoznanie z podstawowymi metodami ujawniania śladów kryminalistycznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Kryminalistyka pojęcia podstawowe. Metody analityczne wykorzystywane w kryminalistyce2
T-W-2Klasyczne metody analiza jakościowej w kryminalistyce. Metody instrumentalne: chromatograficzne, spektrofotometryczne, elektrochemiczne.3
T-W-3Zakres badań chemicznych w kryminalistyce, badania paliw, badania alkoholi, badania środków psychoaktywnych, badania leków.4
T-W-4Ustalanie przyczyn powstawania pożarów, wybuchy, badania pozostałości po użyciu broni, badania metali i ich stopów, badania kosmetyków i środków chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym3
T-W-5Ślady daktyloskopowe. Sposoby zabezpieczania śladów.1
T-W-6Przepisy i aspekty prawne w kryminalistyce a praktyka analityczna1
T-W-7Zaliczenie przedmiotu1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-10_W01
Posiada wiedzę umożliwiającą prawidłowe przygotowania próbek analitycznych wykorzystywanych w kryminalistyce
Ch_1A_W01, Ch_1A_W03X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03C-4T-W-1M-1S-1
Ch_1A_D01-10_W02
Posiada wiedzę umożliwiającą dobór odpowiedniej metody analitycznej stosowanej w kryminalistyce
Ch_1A_W05X1A_W01, X1A_W05C-3, C-1, C-2T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-10_U01
Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje literaturowe
Ch_1A_U07X1A_U07C-4, C-3, C-1, C-2T-W-3, T-W-2, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-10_K01
Student potrafi określić ważność stawianych przed nim zadań i problemów do rozwiązania
Ch_1A_K03X1A_K03C-3, C-4, C-2T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-2, T-W-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-10_W01
Posiada wiedzę umożliwiającą prawidłowe przygotowania próbek analitycznych wykorzystywanych w kryminalistyce
2,0
3,0Student wie w jaki sposób prawidłowo należy przygotować próbkę analityczną do badań kryminalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-10_W02
Posiada wiedzę umożliwiającą dobór odpowiedniej metody analitycznej stosowanej w kryminalistyce
2,0
3,0Student zna metody analityczne stosowane w krysminalistyce
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-10_U01
Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje literaturowe
2,0
3,0Student potrafi znaleźć informacje literaturowe
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-10_K01
Student potrafi określić ważność stawianych przed nim zadań i problemów do rozwiązania
2,0
3,0Student potrafi na poziomie podstwowym uszeregować ważność zadań i problemów przed nim stawianych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Moszczyński, Ślady w kryminalistyce, Difin, Warszawa, 2007
  2. Z. Ruszkowski, Fizykochemia kryminalistyczna, CLK KGP, Warszawa
  3. A. Szczepanik, Analiza instrumentalna, PWN, Warszawa, 2006

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Kryminalistyka pojęcia podstawowe. Metody analityczne wykorzystywane w kryminalistyce2
T-W-2Klasyczne metody analiza jakościowej w kryminalistyce. Metody instrumentalne: chromatograficzne, spektrofotometryczne, elektrochemiczne.3
T-W-3Zakres badań chemicznych w kryminalistyce, badania paliw, badania alkoholi, badania środków psychoaktywnych, badania leków.4
T-W-4Ustalanie przyczyn powstawania pożarów, wybuchy, badania pozostałości po użyciu broni, badania metali i ich stopów, badania kosmetyków i środków chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym3
T-W-5Ślady daktyloskopowe. Sposoby zabezpieczania śladów.1
T-W-6Przepisy i aspekty prawne w kryminalistyce a praktyka analityczna1
T-W-7Zaliczenie przedmiotu1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-10_W01Posiada wiedzę umożliwiającą prawidłowe przygotowania próbek analitycznych wykorzystywanych w kryminalistyce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie z podstawowymi metodami ujawniania śladów kryminalistycznych.
Treści programoweT-W-1Kryminalistyka pojęcia podstawowe. Metody analityczne wykorzystywane w kryminalistyce
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wie w jaki sposób prawidłowo należy przygotować próbkę analityczną do badań kryminalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-10_W02Posiada wiedzę umożliwiającą dobór odpowiedniej metody analitycznej stosowanej w kryminalistyce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w laboratorium chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z podstawowymi metodami chemicznymi wykorzystywanymi w kryminalistyce
C-1Zaznajomienie z podstawowymi terminami i definicjami występującymi w kryminalistyce.
C-2Zapozanie z podstawowymi badaniami instrumentalnymi stosowanymi w kryminalistyce
Treści programoweT-W-4Ustalanie przyczyn powstawania pożarów, wybuchy, badania pozostałości po użyciu broni, badania metali i ich stopów, badania kosmetyków i środków chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym
T-W-3Zakres badań chemicznych w kryminalistyce, badania paliw, badania alkoholi, badania środków psychoaktywnych, badania leków.
T-W-5Ślady daktyloskopowe. Sposoby zabezpieczania śladów.
T-W-2Klasyczne metody analiza jakościowej w kryminalistyce. Metody instrumentalne: chromatograficzne, spektrofotometryczne, elektrochemiczne.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna metody analityczne stosowane w krysminalistyce
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-10_U01Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje literaturowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie z podstawowymi metodami ujawniania śladów kryminalistycznych.
C-3Zapoznanie z podstawowymi metodami chemicznymi wykorzystywanymi w kryminalistyce
C-1Zaznajomienie z podstawowymi terminami i definicjami występującymi w kryminalistyce.
C-2Zapozanie z podstawowymi badaniami instrumentalnymi stosowanymi w kryminalistyce
Treści programoweT-W-3Zakres badań chemicznych w kryminalistyce, badania paliw, badania alkoholi, badania środków psychoaktywnych, badania leków.
T-W-2Klasyczne metody analiza jakościowej w kryminalistyce. Metody instrumentalne: chromatograficzne, spektrofotometryczne, elektrochemiczne.
T-W-5Ślady daktyloskopowe. Sposoby zabezpieczania śladów.
T-W-6Przepisy i aspekty prawne w kryminalistyce a praktyka analityczna
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi znaleźć informacje literaturowe
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-10_K01Student potrafi określić ważność stawianych przed nim zadań i problemów do rozwiązania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z podstawowymi metodami chemicznymi wykorzystywanymi w kryminalistyce
C-4Zapoznanie z podstawowymi metodami ujawniania śladów kryminalistycznych.
C-2Zapozanie z podstawowymi badaniami instrumentalnymi stosowanymi w kryminalistyce
Treści programoweT-W-1Kryminalistyka pojęcia podstawowe. Metody analityczne wykorzystywane w kryminalistyce
T-W-5Ślady daktyloskopowe. Sposoby zabezpieczania śladów.
T-W-3Zakres badań chemicznych w kryminalistyce, badania paliw, badania alkoholi, badania środków psychoaktywnych, badania leków.
T-W-2Klasyczne metody analiza jakościowej w kryminalistyce. Metody instrumentalne: chromatograficzne, spektrofotometryczne, elektrochemiczne.
T-W-6Przepisy i aspekty prawne w kryminalistyce a praktyka analityczna
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi na poziomie podstwowym uszeregować ważność zadań i problemów przed nim stawianych
3,5
4,0
4,5
5,0