Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Materiały ceramiczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Materiały ceramiczne
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej oraz organicznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z podstawowymi surowcami dla przemysłu ceramicznnego.
C-2Zapoznanie studenta z najczęściej stosowanymi materiałami ceramicznymi, ich wyrobem i zastosowaniem.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Ceramika – przeszłość i teraźniejszość. Struktura materiałów ceramicznych: ceramiki krystaliczne (jonowe i kowalencyjne) i amorficzne. Struktury krzemianów. Defekty krystaliczne struktur i ich wpływ na właściwości materiałów ceramicznych.2
T-W-2Klasyfikacja materiałów ceramicznych. Ceramika szlachetna: historia, surowce, produkcja, porcelana techniczna. Fajans i kamionka.2
T-W-3Szkło: historia, surowce, właściwości, metody produkcji, typy szkieł.2
T-W-4Materiały budowlane: surowce, produkcja wyrobów ceglarskich, rodzaje cegieł i pustaków, ceramika sanitarna. Materiały ogniotrwałe i ich zastosowanie.2
T-W-5Ceramika konstrukcyjna i funkcjonalna: właściwości mechaniczne (kruchość i metody wzmacniania, ścieralność, pseudoplastyczność i nadplastyczność). Materiały supertwarde.2
T-W-6Elektroceramika: nadprzewodniki ceramiczne, warystory, dielektryki, ferroelektryki. Optoceramika: fotoprzewodniki, materiały laserowe, pigmenty.2
T-W-7Etapy otrzymywania wyrobów ceramicznych.2
T-W-8Zaliczenie przedmiotu.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach.15
A-W-2Praca z literaturą rozszerzającą materiał przedstawiony na wykładach.8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca: wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-08_W01
Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu materiałów ceramicznych, zna podstawowe materiały ceramiczne, zna podstawową terminologię stosowaną w przemyśle ceramicznym.
Ch_1A_W01X1A_W01C-2, C-1T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-4M-1S-1
Ch_1A_D01-08_W02
Student ma wiedzę na temat zastosowania materiałów ceramicznych w laboratorium chemicznym i przemyśle.
Ch_1A_W01, Ch_1A_W13X1A_W01InzA_W05C-2T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-W-7, T-W-1, T-W-6, T-W-2, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-08_U0
Student potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody.
Ch_1A_U01X1A_U01C-1, C-2T-W-3, T-W-7, T-W-6, T-W-2, T-W-5, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-08_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-2, C-1T-W-7, T-W-3, T-W-6, T-W-5, T-W-4, T-W-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-08_W01
Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu materiałów ceramicznych, zna podstawowe materiały ceramiczne, zna podstawową terminologię stosowaną w przemyśle ceramicznym.
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie materiałów ceramicznych, zna podstawowe materiały ceramiczne oraz terminowlogię stosowaną w przemyśle ceramicznym.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-08_W02
Student ma wiedzę na temat zastosowania materiałów ceramicznych w laboratorium chemicznym i przemyśle.
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat zastosowania materiałów ceramicznych w laboratorium chemicznym i przemyśle.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-08_U0
Student potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody.
2,0
3,0Potrafi w stopniu podstawowym analizować problemy z zakresu wiedzy dotyczącej materiałów ceramicznych, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-08_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
2,0
3,0Rozumie potrzebę w stopniu dostatecznym uczenia się celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. R. Pampuch, Współczesne materiały ceramiczne, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2005, III
  2. L.A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012, I
  3. A.R. Olszyna, Ceramika supertwarda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011, II
  4. A. R. Olszyna, Twardość a kruchość tworzyw ceramicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004, I
  5. A. Bartecki, Barwa związków metali, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1993, 1

Literatura dodatkowa

  1. H. Woźnica, Podstawy Materiałoznawstwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002, II
  2. L. Stobierski, Ceramika węglikowa, Uczelniane wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2005, I
  3. G. S. Upadhyaya, Sintered metalic and ceramic materials. Preparation, properties and application, John Wiley and Son, Chichester, 2000, I

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ceramika – przeszłość i teraźniejszość. Struktura materiałów ceramicznych: ceramiki krystaliczne (jonowe i kowalencyjne) i amorficzne. Struktury krzemianów. Defekty krystaliczne struktur i ich wpływ na właściwości materiałów ceramicznych.2
T-W-2Klasyfikacja materiałów ceramicznych. Ceramika szlachetna: historia, surowce, produkcja, porcelana techniczna. Fajans i kamionka.2
T-W-3Szkło: historia, surowce, właściwości, metody produkcji, typy szkieł.2
T-W-4Materiały budowlane: surowce, produkcja wyrobów ceglarskich, rodzaje cegieł i pustaków, ceramika sanitarna. Materiały ogniotrwałe i ich zastosowanie.2
T-W-5Ceramika konstrukcyjna i funkcjonalna: właściwości mechaniczne (kruchość i metody wzmacniania, ścieralność, pseudoplastyczność i nadplastyczność). Materiały supertwarde.2
T-W-6Elektroceramika: nadprzewodniki ceramiczne, warystory, dielektryki, ferroelektryki. Optoceramika: fotoprzewodniki, materiały laserowe, pigmenty.2
T-W-7Etapy otrzymywania wyrobów ceramicznych.2
T-W-8Zaliczenie przedmiotu.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach.15
A-W-2Praca z literaturą rozszerzającą materiał przedstawiony na wykładach.8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-08_W01Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu materiałów ceramicznych, zna podstawowe materiały ceramiczne, zna podstawową terminologię stosowaną w przemyśle ceramicznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z najczęściej stosowanymi materiałami ceramicznymi, ich wyrobem i zastosowaniem.
C-1Zapoznanie studenta z podstawowymi surowcami dla przemysłu ceramicznnego.
Treści programoweT-W-6Elektroceramika: nadprzewodniki ceramiczne, warystory, dielektryki, ferroelektryki. Optoceramika: fotoprzewodniki, materiały laserowe, pigmenty.
T-W-5Ceramika konstrukcyjna i funkcjonalna: właściwości mechaniczne (kruchość i metody wzmacniania, ścieralność, pseudoplastyczność i nadplastyczność). Materiały supertwarde.
T-W-2Klasyfikacja materiałów ceramicznych. Ceramika szlachetna: historia, surowce, produkcja, porcelana techniczna. Fajans i kamionka.
T-W-1Ceramika – przeszłość i teraźniejszość. Struktura materiałów ceramicznych: ceramiki krystaliczne (jonowe i kowalencyjne) i amorficzne. Struktury krzemianów. Defekty krystaliczne struktur i ich wpływ na właściwości materiałów ceramicznych.
T-W-3Szkło: historia, surowce, właściwości, metody produkcji, typy szkieł.
T-W-7Etapy otrzymywania wyrobów ceramicznych.
T-W-4Materiały budowlane: surowce, produkcja wyrobów ceglarskich, rodzaje cegieł i pustaków, ceramika sanitarna. Materiały ogniotrwałe i ich zastosowanie.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie materiałów ceramicznych, zna podstawowe materiały ceramiczne oraz terminowlogię stosowaną w przemyśle ceramicznym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-08_W02Student ma wiedzę na temat zastosowania materiałów ceramicznych w laboratorium chemicznym i przemyśle.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W13zna typowe technologie inżynierskie stosowane w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z najczęściej stosowanymi materiałami ceramicznymi, ich wyrobem i zastosowaniem.
Treści programoweT-W-4Materiały budowlane: surowce, produkcja wyrobów ceglarskich, rodzaje cegieł i pustaków, ceramika sanitarna. Materiały ogniotrwałe i ich zastosowanie.
T-W-5Ceramika konstrukcyjna i funkcjonalna: właściwości mechaniczne (kruchość i metody wzmacniania, ścieralność, pseudoplastyczność i nadplastyczność). Materiały supertwarde.
T-W-8Zaliczenie przedmiotu.
T-W-7Etapy otrzymywania wyrobów ceramicznych.
T-W-1Ceramika – przeszłość i teraźniejszość. Struktura materiałów ceramicznych: ceramiki krystaliczne (jonowe i kowalencyjne) i amorficzne. Struktury krzemianów. Defekty krystaliczne struktur i ich wpływ na właściwości materiałów ceramicznych.
T-W-6Elektroceramika: nadprzewodniki ceramiczne, warystory, dielektryki, ferroelektryki. Optoceramika: fotoprzewodniki, materiały laserowe, pigmenty.
T-W-2Klasyfikacja materiałów ceramicznych. Ceramika szlachetna: historia, surowce, produkcja, porcelana techniczna. Fajans i kamionka.
T-W-3Szkło: historia, surowce, właściwości, metody produkcji, typy szkieł.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat zastosowania materiałów ceramicznych w laboratorium chemicznym i przemyśle.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-08_U0Student potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z podstawowymi surowcami dla przemysłu ceramicznnego.
C-2Zapoznanie studenta z najczęściej stosowanymi materiałami ceramicznymi, ich wyrobem i zastosowaniem.
Treści programoweT-W-3Szkło: historia, surowce, właściwości, metody produkcji, typy szkieł.
T-W-7Etapy otrzymywania wyrobów ceramicznych.
T-W-6Elektroceramika: nadprzewodniki ceramiczne, warystory, dielektryki, ferroelektryki. Optoceramika: fotoprzewodniki, materiały laserowe, pigmenty.
T-W-2Klasyfikacja materiałów ceramicznych. Ceramika szlachetna: historia, surowce, produkcja, porcelana techniczna. Fajans i kamionka.
T-W-5Ceramika konstrukcyjna i funkcjonalna: właściwości mechaniczne (kruchość i metody wzmacniania, ścieralność, pseudoplastyczność i nadplastyczność). Materiały supertwarde.
T-W-4Materiały budowlane: surowce, produkcja wyrobów ceglarskich, rodzaje cegieł i pustaków, ceramika sanitarna. Materiały ogniotrwałe i ich zastosowanie.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi w stopniu podstawowym analizować problemy z zakresu wiedzy dotyczącej materiałów ceramicznych, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-08_K01Student rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z najczęściej stosowanymi materiałami ceramicznymi, ich wyrobem i zastosowaniem.
C-1Zapoznanie studenta z podstawowymi surowcami dla przemysłu ceramicznnego.
Treści programoweT-W-7Etapy otrzymywania wyrobów ceramicznych.
T-W-3Szkło: historia, surowce, właściwości, metody produkcji, typy szkieł.
T-W-6Elektroceramika: nadprzewodniki ceramiczne, warystory, dielektryki, ferroelektryki. Optoceramika: fotoprzewodniki, materiały laserowe, pigmenty.
T-W-5Ceramika konstrukcyjna i funkcjonalna: właściwości mechaniczne (kruchość i metody wzmacniania, ścieralność, pseudoplastyczność i nadplastyczność). Materiały supertwarde.
T-W-4Materiały budowlane: surowce, produkcja wyrobów ceglarskich, rodzaje cegieł i pustaków, ceramika sanitarna. Materiały ogniotrwałe i ich zastosowanie.
T-W-2Klasyfikacja materiałów ceramicznych. Ceramika szlachetna: historia, surowce, produkcja, porcelana techniczna. Fajans i kamionka.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozumie potrzebę w stopniu dostatecznym uczenia się celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
3,5
4,0
4,5
5,0