Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Metale i stopy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metale i stopy
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomosc podstaw chemii i fizyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania metali i stopów
C-2Zapoznanie studentów z metodami badania metali i stopów
C-3Zapoznanie studentów z właściwościami użytkowymi i zastosowaniem wybranych metali i stopów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Regulamin pracy i BHP laboratorium. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Omówienie sposobu sporządznaia sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Reakcje metali i stopów z kwasami , wodorotlenkami i złożonymi mieszninami odczynników chemicznych.4
T-L-2Identyfikacja metali i stopów. Klasyczna analityka metali i stopów. Wykorzystanie metody XRD do identyfikacji metali i stopów. Wyznaczanie gęstości metali i stopów.4
T-L-3Otrzymywanie metali i stopów. Rozkład soli i tlenków. Metoda elektrochemiczna, metoda aluminotermiczna, metoda stapiania składników.4
T-L-4Badanie właściwości metali i stopów. Wykorzystanie metod analizy termicznej i mikroskopii optycznej. Analiza barwy metali i stopów.3
15
wykłady
T-W-1Wiadomości wstępne. Występowanie metali w przyrodzie. Rudy wybranych metali. Metody wzbogacania.2
T-W-2Podział metali i stopów- kryteria podziału. Otrzymywanie metali i stopów oraz wyrobów metalowych.2
T-W-3Struktura metali i stopów. Właściwości metali i stopów. Diagramy fazowe. Metody badania metali i stopów.2
T-W-4Metale i ich stopy w syntezie i analityce chemicznej.2
T-W-5Diagram fazowy układu Fe-C. Stopy żelaza, ich właściwości i zastosowanie.2
T-W-6Miedź, stopy miedzi, ich właściwości i zastosowanie. Diagram fazowy układu Cu-Zn.2
T-W-7Aluminium i stopy aluminium, właściwości i zastosowanie. Stopy na bazie cyny i ołowiu. Stopy niskotopliwe. Stopy cynku, właściwości i zastosowanie. Magnez i stopy magnezu, właściwości i zastosowanie. Tytan i stopy tytanu, właściwości i zastosowanie. Nikiel i jego stopy, właściwości i zastosowanie.2
T-W-8Zaliczenie przedmiotu.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1przygotowanie się do zajęc laboratoryjnych10
A-L-2uczestnictwo w zajęciach15
A-L-3opracowanie sprawozdania z laboratorium5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z wykładowcą1
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia14
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Obserwacja pracy w grupie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-07_W01
Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat metali i stopów, zna podstawową terminologię stosowaną w tym obszarze, zna podstawowe metale i stopy, ich właściwości oraz metody ich badania
Ch_1A_W01, Ch_1A_W11, Ch_1A_W05X1A_W01, X1A_W05InzA_W02C-1, C-3, C-2T-L-3, T-L-4, T-W-6, T-W-2, T-W-8, T-W-5, T-L-2, T-W-7, T-W-1, T-L-1, T-W-3, T-W-4M-3, M-2, M-1S-2, S-1
Ch_1A_D01-07_W02
Student zna zasady postępowania w laboratorium chemicznym
Ch_1A_W06X1A_W01, X1A_W06C-2, C-3, C-1T-L-1, T-W-7, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-L-3, T-L-4, T-L-2M-2, M-3, M-1S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-07_U01
Student potrafi analizować problemy z zakresu fizykochemii metali i stopów, dokonać wyboru właściwej metody analitycznej w celu identyfikacji metali i stopów i określenia ich właściwości, wykonać analizę, zinterpretować uzyskane wyniki i ocenić przydatność zastosowanej metody pomiarowej
Ch_1A_U01, Ch_1A_U15, Ch_1A_U03, Ch_1A_U02, Ch_1A_U06X1A_U01, X1A_U02, X1A_U03, X1A_U06InzA_U01, InzA_U07C-3, C-1, C-2T-W-8, T-W-6, T-W-7, T-L-1, T-L-3, T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-L-2, T-W-2, T-W-5, T-L-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-07_K01
Student potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować samodzielnie i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określać priorytety służące do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Ch_1A_K02, Ch_1A_K03X1A_K02, X1A_K03C-2, C-3, C-1T-W-2, T-L-3, T-L-1, T-W-7, T-L-4, T-W-5, T-W-1, T-W-8, T-W-6, T-L-2, T-W-4, T-W-3M-1, M-3, M-2S-3, S-2
Ch_1A_D01-07_K02
Student rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-1, C-3, C-2T-L-1, T-W-7, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-L-2, T-W-5, T-W-3, T-L-3, T-W-1, T-L-4, T-W-8M-1, M-2, M-3S-3, S-2, S-1
Ch_1A_D01-07_K03
Student mając świadomość wpływu swoich decyzji i działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Ch_1A_K04, Ch_1A_K05X1A_K04, X1A_K06InzA_K01C-2, C-3, C-1T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-L-1, T-L-3, T-W-5, T-L-2, T-L-4, T-W-1, T-W-2M-3, M-2, M-1S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-07_W01
Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat metali i stopów, zna podstawową terminologię stosowaną w tym obszarze, zna podstawowe metale i stopy, ich właściwości oraz metody ich badania
2,0
3,0Posiada podstawową wiedzę ne temat metali i stopów, zna podstawowe metali i stopy oraz podstawową terminologię związaną z tą problematyką
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-07_W02
Student zna zasady postępowania w laboratorium chemicznym
2,0
3,0Student zna podstawowe zasady pracy obowiązujące w laboratorium chemicznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-07_U01
Student potrafi analizować problemy z zakresu fizykochemii metali i stopów, dokonać wyboru właściwej metody analitycznej w celu identyfikacji metali i stopów i określenia ich właściwości, wykonać analizę, zinterpretować uzyskane wyniki i ocenić przydatność zastosowanej metody pomiarowej
2,0
3,0Student potrafi scharakteryzować podstawowe właściwości metali i stopów oraz z dużą pomocą ze strony prowadzącego zajęcia potrafi wybrać odpowiednią metodę badawczą pozwalającą na zbadanie właściwości metali i stopów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-07_K01
Student potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować samodzielnie i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określać priorytety służące do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
2,0
3,0Student potrafi pracować w zespole, ale ma problemy w samodzielnej pracy nad wyznaczonym zadaniem.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-07_K02
Student rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym rozumie potrzebę ciągłego uczenia się
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-07_K03
Student mając świadomość wpływu swoich decyzji i działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
2,0
3,0Student ma w stopniu podstawowym świadomość wpływu swoich działań na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Dobrzański L.A., Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa, 2002
  2. Dobrzański L.A., Podstawy kształtowania struktury i własności materiałów metalowych, Politechnika Śląska, Gliwice, 2007
  3. Blicharski M., Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, Warszawa, 1998
  4. Rudnik S., Metaloznawstwo, PWN, Warszawa, 1996
  5. S. Prowans, Struktura stopów, PWN, Warszawa, 2000
  6. W. Domke, Vademecum materiałoznawstwa. Stal, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, badania metali...., WNT, Warszawa, 1982

Literatura dodatkowa

  1. Ashby M.F., Jones D.R.H., Materiały inżynierskie-właściwości i zastosowania. Tom 1 i 2, WNT, Warszawa, 1995
  2. Wyrzykowski J.W., Pleszakow E., Sieniawski J., Odkształcanie i pękanie metali, WNT, Warszawa, 1999

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Regulamin pracy i BHP laboratorium. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Omówienie sposobu sporządznaia sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Reakcje metali i stopów z kwasami , wodorotlenkami i złożonymi mieszninami odczynników chemicznych.4
T-L-2Identyfikacja metali i stopów. Klasyczna analityka metali i stopów. Wykorzystanie metody XRD do identyfikacji metali i stopów. Wyznaczanie gęstości metali i stopów.4
T-L-3Otrzymywanie metali i stopów. Rozkład soli i tlenków. Metoda elektrochemiczna, metoda aluminotermiczna, metoda stapiania składników.4
T-L-4Badanie właściwości metali i stopów. Wykorzystanie metod analizy termicznej i mikroskopii optycznej. Analiza barwy metali i stopów.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wiadomości wstępne. Występowanie metali w przyrodzie. Rudy wybranych metali. Metody wzbogacania.2
T-W-2Podział metali i stopów- kryteria podziału. Otrzymywanie metali i stopów oraz wyrobów metalowych.2
T-W-3Struktura metali i stopów. Właściwości metali i stopów. Diagramy fazowe. Metody badania metali i stopów.2
T-W-4Metale i ich stopy w syntezie i analityce chemicznej.2
T-W-5Diagram fazowy układu Fe-C. Stopy żelaza, ich właściwości i zastosowanie.2
T-W-6Miedź, stopy miedzi, ich właściwości i zastosowanie. Diagram fazowy układu Cu-Zn.2
T-W-7Aluminium i stopy aluminium, właściwości i zastosowanie. Stopy na bazie cyny i ołowiu. Stopy niskotopliwe. Stopy cynku, właściwości i zastosowanie. Magnez i stopy magnezu, właściwości i zastosowanie. Tytan i stopy tytanu, właściwości i zastosowanie. Nikiel i jego stopy, właściwości i zastosowanie.2
T-W-8Zaliczenie przedmiotu.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1przygotowanie się do zajęc laboratoryjnych10
A-L-2uczestnictwo w zajęciach15
A-L-3opracowanie sprawozdania z laboratorium5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z wykładowcą1
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia14
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-07_W01Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat metali i stopów, zna podstawową terminologię stosowaną w tym obszarze, zna podstawowe metale i stopy, ich właściwości oraz metody ich badania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Ch_1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w laboratorium chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania metali i stopów
C-3Zapoznanie studentów z właściwościami użytkowymi i zastosowaniem wybranych metali i stopów
C-2Zapoznanie studentów z metodami badania metali i stopów
Treści programoweT-L-3Otrzymywanie metali i stopów. Rozkład soli i tlenków. Metoda elektrochemiczna, metoda aluminotermiczna, metoda stapiania składników.
T-L-4Badanie właściwości metali i stopów. Wykorzystanie metod analizy termicznej i mikroskopii optycznej. Analiza barwy metali i stopów.
T-W-6Miedź, stopy miedzi, ich właściwości i zastosowanie. Diagram fazowy układu Cu-Zn.
T-W-2Podział metali i stopów- kryteria podziału. Otrzymywanie metali i stopów oraz wyrobów metalowych.
T-W-8Zaliczenie przedmiotu.
T-W-5Diagram fazowy układu Fe-C. Stopy żelaza, ich właściwości i zastosowanie.
T-L-2Identyfikacja metali i stopów. Klasyczna analityka metali i stopów. Wykorzystanie metody XRD do identyfikacji metali i stopów. Wyznaczanie gęstości metali i stopów.
T-W-7Aluminium i stopy aluminium, właściwości i zastosowanie. Stopy na bazie cyny i ołowiu. Stopy niskotopliwe. Stopy cynku, właściwości i zastosowanie. Magnez i stopy magnezu, właściwości i zastosowanie. Tytan i stopy tytanu, właściwości i zastosowanie. Nikiel i jego stopy, właściwości i zastosowanie.
T-W-1Wiadomości wstępne. Występowanie metali w przyrodzie. Rudy wybranych metali. Metody wzbogacania.
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Regulamin pracy i BHP laboratorium. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Omówienie sposobu sporządznaia sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Reakcje metali i stopów z kwasami , wodorotlenkami i złożonymi mieszninami odczynników chemicznych.
T-W-3Struktura metali i stopów. Właściwości metali i stopów. Diagramy fazowe. Metody badania metali i stopów.
T-W-4Metale i ich stopy w syntezie i analityce chemicznej.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada podstawową wiedzę ne temat metali i stopów, zna podstawowe metali i stopy oraz podstawową terminologię związaną z tą problematyką
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-07_W02Student zna zasady postępowania w laboratorium chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W06zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna zasady związane z wykorzystywaniem chemikaliów i ich unieszkodliwiania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W06zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z metodami badania metali i stopów
C-3Zapoznanie studentów z właściwościami użytkowymi i zastosowaniem wybranych metali i stopów
C-1Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania metali i stopów
Treści programoweT-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Regulamin pracy i BHP laboratorium. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Omówienie sposobu sporządznaia sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Reakcje metali i stopów z kwasami , wodorotlenkami i złożonymi mieszninami odczynników chemicznych.
T-W-7Aluminium i stopy aluminium, właściwości i zastosowanie. Stopy na bazie cyny i ołowiu. Stopy niskotopliwe. Stopy cynku, właściwości i zastosowanie. Magnez i stopy magnezu, właściwości i zastosowanie. Tytan i stopy tytanu, właściwości i zastosowanie. Nikiel i jego stopy, właściwości i zastosowanie.
T-W-3Struktura metali i stopów. Właściwości metali i stopów. Diagramy fazowe. Metody badania metali i stopów.
T-W-5Diagram fazowy układu Fe-C. Stopy żelaza, ich właściwości i zastosowanie.
T-W-6Miedź, stopy miedzi, ich właściwości i zastosowanie. Diagram fazowy układu Cu-Zn.
T-W-8Zaliczenie przedmiotu.
T-W-2Podział metali i stopów- kryteria podziału. Otrzymywanie metali i stopów oraz wyrobów metalowych.
T-W-1Wiadomości wstępne. Występowanie metali w przyrodzie. Rudy wybranych metali. Metody wzbogacania.
T-W-4Metale i ich stopy w syntezie i analityce chemicznej.
T-L-3Otrzymywanie metali i stopów. Rozkład soli i tlenków. Metoda elektrochemiczna, metoda aluminotermiczna, metoda stapiania składników.
T-L-4Badanie właściwości metali i stopów. Wykorzystanie metod analizy termicznej i mikroskopii optycznej. Analiza barwy metali i stopów.
T-L-2Identyfikacja metali i stopów. Klasyczna analityka metali i stopów. Wykorzystanie metody XRD do identyfikacji metali i stopów. Wyznaczanie gęstości metali i stopów.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-3Ocena podsumowująca: Obserwacja pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe zasady pracy obowiązujące w laboratorium chemicznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-07_U01Student potrafi analizować problemy z zakresu fizykochemii metali i stopów, dokonać wyboru właściwej metody analitycznej w celu identyfikacji metali i stopów i określenia ich właściwości, wykonać analizę, zinterpretować uzyskane wyniki i ocenić przydatność zastosowanej metody pomiarowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U15potrafi ocenić przydatność podstawowej aparatury pomiarowej i rutynowych metod służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować właściwe rozwiązanie
Ch_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Ch_1A_U06potrafi przedstawić w sposób przystępny postawowe zagadnienia i problemy natury chemicznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
X1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
X1A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z właściwościami użytkowymi i zastosowaniem wybranych metali i stopów
C-1Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania metali i stopów
C-2Zapoznanie studentów z metodami badania metali i stopów
Treści programoweT-W-8Zaliczenie przedmiotu.
T-W-6Miedź, stopy miedzi, ich właściwości i zastosowanie. Diagram fazowy układu Cu-Zn.
T-W-7Aluminium i stopy aluminium, właściwości i zastosowanie. Stopy na bazie cyny i ołowiu. Stopy niskotopliwe. Stopy cynku, właściwości i zastosowanie. Magnez i stopy magnezu, właściwości i zastosowanie. Tytan i stopy tytanu, właściwości i zastosowanie. Nikiel i jego stopy, właściwości i zastosowanie.
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Regulamin pracy i BHP laboratorium. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Omówienie sposobu sporządznaia sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Reakcje metali i stopów z kwasami , wodorotlenkami i złożonymi mieszninami odczynników chemicznych.
T-L-3Otrzymywanie metali i stopów. Rozkład soli i tlenków. Metoda elektrochemiczna, metoda aluminotermiczna, metoda stapiania składników.
T-W-1Wiadomości wstępne. Występowanie metali w przyrodzie. Rudy wybranych metali. Metody wzbogacania.
T-W-4Metale i ich stopy w syntezie i analityce chemicznej.
T-W-3Struktura metali i stopów. Właściwości metali i stopów. Diagramy fazowe. Metody badania metali i stopów.
T-L-2Identyfikacja metali i stopów. Klasyczna analityka metali i stopów. Wykorzystanie metody XRD do identyfikacji metali i stopów. Wyznaczanie gęstości metali i stopów.
T-W-2Podział metali i stopów- kryteria podziału. Otrzymywanie metali i stopów oraz wyrobów metalowych.
T-W-5Diagram fazowy układu Fe-C. Stopy żelaza, ich właściwości i zastosowanie.
T-L-4Badanie właściwości metali i stopów. Wykorzystanie metod analizy termicznej i mikroskopii optycznej. Analiza barwy metali i stopów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi scharakteryzować podstawowe właściwości metali i stopów oraz z dużą pomocą ze strony prowadzącego zajęcia potrafi wybrać odpowiednią metodę badawczą pozwalającą na zbadanie właściwości metali i stopów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-07_K01Student potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować samodzielnie i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określać priorytety służące do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Ch_1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z metodami badania metali i stopów
C-3Zapoznanie studentów z właściwościami użytkowymi i zastosowaniem wybranych metali i stopów
C-1Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania metali i stopów
Treści programoweT-W-2Podział metali i stopów- kryteria podziału. Otrzymywanie metali i stopów oraz wyrobów metalowych.
T-L-3Otrzymywanie metali i stopów. Rozkład soli i tlenków. Metoda elektrochemiczna, metoda aluminotermiczna, metoda stapiania składników.
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Regulamin pracy i BHP laboratorium. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Omówienie sposobu sporządznaia sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Reakcje metali i stopów z kwasami , wodorotlenkami i złożonymi mieszninami odczynników chemicznych.
T-W-7Aluminium i stopy aluminium, właściwości i zastosowanie. Stopy na bazie cyny i ołowiu. Stopy niskotopliwe. Stopy cynku, właściwości i zastosowanie. Magnez i stopy magnezu, właściwości i zastosowanie. Tytan i stopy tytanu, właściwości i zastosowanie. Nikiel i jego stopy, właściwości i zastosowanie.
T-L-4Badanie właściwości metali i stopów. Wykorzystanie metod analizy termicznej i mikroskopii optycznej. Analiza barwy metali i stopów.
T-W-5Diagram fazowy układu Fe-C. Stopy żelaza, ich właściwości i zastosowanie.
T-W-1Wiadomości wstępne. Występowanie metali w przyrodzie. Rudy wybranych metali. Metody wzbogacania.
T-W-8Zaliczenie przedmiotu.
T-W-6Miedź, stopy miedzi, ich właściwości i zastosowanie. Diagram fazowy układu Cu-Zn.
T-L-2Identyfikacja metali i stopów. Klasyczna analityka metali i stopów. Wykorzystanie metody XRD do identyfikacji metali i stopów. Wyznaczanie gęstości metali i stopów.
T-W-4Metale i ich stopy w syntezie i analityce chemicznej.
T-W-3Struktura metali i stopów. Właściwości metali i stopów. Diagramy fazowe. Metody badania metali i stopów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi pracować w zespole, ale ma problemy w samodzielnej pracy nad wyznaczonym zadaniem.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-07_K02Student rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania metali i stopów
C-3Zapoznanie studentów z właściwościami użytkowymi i zastosowaniem wybranych metali i stopów
C-2Zapoznanie studentów z metodami badania metali i stopów
Treści programoweT-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Regulamin pracy i BHP laboratorium. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Omówienie sposobu sporządznaia sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Reakcje metali i stopów z kwasami , wodorotlenkami i złożonymi mieszninami odczynników chemicznych.
T-W-7Aluminium i stopy aluminium, właściwości i zastosowanie. Stopy na bazie cyny i ołowiu. Stopy niskotopliwe. Stopy cynku, właściwości i zastosowanie. Magnez i stopy magnezu, właściwości i zastosowanie. Tytan i stopy tytanu, właściwości i zastosowanie. Nikiel i jego stopy, właściwości i zastosowanie.
T-W-6Miedź, stopy miedzi, ich właściwości i zastosowanie. Diagram fazowy układu Cu-Zn.
T-W-2Podział metali i stopów- kryteria podziału. Otrzymywanie metali i stopów oraz wyrobów metalowych.
T-W-4Metale i ich stopy w syntezie i analityce chemicznej.
T-L-2Identyfikacja metali i stopów. Klasyczna analityka metali i stopów. Wykorzystanie metody XRD do identyfikacji metali i stopów. Wyznaczanie gęstości metali i stopów.
T-W-5Diagram fazowy układu Fe-C. Stopy żelaza, ich właściwości i zastosowanie.
T-W-3Struktura metali i stopów. Właściwości metali i stopów. Diagramy fazowe. Metody badania metali i stopów.
T-L-3Otrzymywanie metali i stopów. Rozkład soli i tlenków. Metoda elektrochemiczna, metoda aluminotermiczna, metoda stapiania składników.
T-W-1Wiadomości wstępne. Występowanie metali w przyrodzie. Rudy wybranych metali. Metody wzbogacania.
T-L-4Badanie właściwości metali i stopów. Wykorzystanie metod analizy termicznej i mikroskopii optycznej. Analiza barwy metali i stopów.
T-W-8Zaliczenie przedmiotu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym rozumie potrzebę ciągłego uczenia się
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-07_K03Student mając świadomość wpływu swoich decyzji i działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Ch_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z metodami badania metali i stopów
C-3Zapoznanie studentów z właściwościami użytkowymi i zastosowaniem wybranych metali i stopów
C-1Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania metali i stopów
Treści programoweT-W-3Struktura metali i stopów. Właściwości metali i stopów. Diagramy fazowe. Metody badania metali i stopów.
T-W-4Metale i ich stopy w syntezie i analityce chemicznej.
T-W-6Miedź, stopy miedzi, ich właściwości i zastosowanie. Diagram fazowy układu Cu-Zn.
T-W-7Aluminium i stopy aluminium, właściwości i zastosowanie. Stopy na bazie cyny i ołowiu. Stopy niskotopliwe. Stopy cynku, właściwości i zastosowanie. Magnez i stopy magnezu, właściwości i zastosowanie. Tytan i stopy tytanu, właściwości i zastosowanie. Nikiel i jego stopy, właściwości i zastosowanie.
T-W-8Zaliczenie przedmiotu.
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Regulamin pracy i BHP laboratorium. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Omówienie sposobu sporządznaia sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Reakcje metali i stopów z kwasami , wodorotlenkami i złożonymi mieszninami odczynników chemicznych.
T-L-3Otrzymywanie metali i stopów. Rozkład soli i tlenków. Metoda elektrochemiczna, metoda aluminotermiczna, metoda stapiania składników.
T-W-5Diagram fazowy układu Fe-C. Stopy żelaza, ich właściwości i zastosowanie.
T-L-2Identyfikacja metali i stopów. Klasyczna analityka metali i stopów. Wykorzystanie metody XRD do identyfikacji metali i stopów. Wyznaczanie gęstości metali i stopów.
T-L-4Badanie właściwości metali i stopów. Wykorzystanie metod analizy termicznej i mikroskopii optycznej. Analiza barwy metali i stopów.
T-W-1Wiadomości wstępne. Występowanie metali w przyrodzie. Rudy wybranych metali. Metody wzbogacania.
T-W-2Podział metali i stopów- kryteria podziału. Otrzymywanie metali i stopów oraz wyrobów metalowych.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma w stopniu podstawowym świadomość wpływu swoich działań na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0