Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Chemia związków kompleksowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia związków kompleksowych
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 30 1,50,41zaliczenie
wykładyW4 15 1,50,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z klasyfikacją i nazewnictwem związków kompleksowych.
C-2Zapoznanie studentów z typami izomerii związków kompleksowych oraz ich trwałością termodynamiczną i kinetyczną.
C-3Zapoznanie studentów z teoria pola krystalicznego oraz strukturą przestrzenną kompleksów oktaedrycznych, tetraedrycznych i kwadratowych.
C-4Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania związków kompleksowych.
C-5Zapoznanie studentów z metodami określania składu związków kompleksowych i wyznaczaniem stałej nietrwałości.
C-6Zapoznanie studentów z zastosowaniem związków kompleksowych w jakościowej i ilosciowej analizie chemicznej.
C-7Zapoznanie studentów z zastosowaniem metody UV-VIS w badaniach kompleksów d-elektronowych metali.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Regulamin BHP. Związki kompleksowe a sole podwójne.4
T-L-2Metody otrzymywania związków kompleksowych. Preparatyka wybranych związków kompleksowych metodami krystalizacji z roztworów oraz reakcji w stanie stałym.4
T-L-3Wyznaczanie liczby koordynacyjnej i stałej nietrwałości związków kompleksowych metodą stosunków molowych (przesuwania równowagi).4
T-L-4Określenie składu związków kompleksowych metodą zmian ciągłych (serii izomolowych).4
T-L-5Zastosowanie związków kompleksowych w jakościowej i ilościowej analizie chemicznej. Identyfikacja i miareczkowanie kompleksometryczne.4
T-L-6Zastosowanie analizy termicznej w badaniach stabilności termicznej i składu związków kompleksowych.4
T-L-7Zastosowanie spektroskopii IR oraz UV-VIS w badaniach związków kompleksowych wybranych d-elektronowych metali.4
T-L-8Zaliczenie ćwiczeń.2
30
wykłady
T-W-1Klasyfikacja związków kompleksowych i ich nazewnictwo – kompleksy obojetne i jonowe, metaliczne i niemetaliczne, jedno- i wielordzeniowe, nisko- i wysokospinowe, klastery. Dentność ligandów w związkach kompleksowych (chelatacja). Ligandy mostkowe i krotność mostka.2
T-W-2Typy izomerii związków kompleksowych – izomeria jonowa, hydratacyjna, wiązaniowa, koordynacyjna, położeniowa, optyczna i stereoizomeria. Termodynamiczna i kinetyczna trwałość związków kompleksowych – stała trwałości i nietrwałości kompleksów. Czynniki wpływające na trwałość związków kompleksowych.2
T-W-3Równowagi w roztworach związków kompleksowych. Kinetyka i mechanizm wymiany ligandów w związkach kompleksowych. Kompleksy labilne i bierne.2
T-W-4Wiązania chemiczne w kompleksach. Struktury przestrzenne związków kompleksowych. Teoria pola krystalicznego. Kompleksy oktaedryczne.2
T-W-5Tetragonalna deformacja kompleksów oktaedrycznych. Kompleksy kwadratowe. Kompleksy tetraedryczne.2
T-W-6Znaczenie wybranych związków kompleksowych. Jony metali w kompleksach biologicznych - wiązanie z aktywnymi centrami biocząsteczek, rola w metabolizmie układów biologicznych.2
T-W-7Wiązania chemiczne w związkach kompleksowych. Zastosowanie teorii orbitali molekularnych w chemii związków kompleksowych. Znaczenie wybranych związków kompleksowych pierwiastków d- i f- elektronowych.2
T-W-8Zaliczenie przedmiotu.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych.15
A-L-2Opracowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych.10
A-L-3Udział w konsultacjach.5
A-L-4Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.15
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Samodzielna analiza treści w oparciu o zalecaną literaturę.10
A-W-3Udział w konsultacjach.5
A-W-4Przygotowanie do egzaminu.15
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2opis
M-3objaśnienie lub wyjaśnienie
M-4dyskusja
M-5dyskusja dydaktyczna
M-6pokaz
M-7ćwiczenia laboratoryjne
M-8ćwiczenia przedmiotowe
M-9seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-4Ocena podsumowująca: Test sprawdzający
S-5Ocena formująca: Sprawozdanie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-06_W01
Studenta posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu chemii związków kompleksowych, zna ich nazewnictwo, typy izomerii oraz posiada wiedzę na temat ich zastosowania w chemii analitycznej, a także zna ich rolę w metaboliźmie układów biologicznych.
Ch_1A_W01X1A_W01C-2, C-1, C-3T-W-6, T-W-7, T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-W-1M-3, M-1, M-5, M-7S-4, S-3, S-2, S-5
Ch_1A_D01-06_W02
Student zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna metody otrzymywania oraz identyfikacji związków kompleksowych oraz ich zastosowanie w jakościowej i ilościowej analizie chemicznej.
Ch_1A_W06, Ch_1A_W01X1A_W01, X1A_W06C-4, C-5, C-6, C-7T-L-5, T-L-6, T-L-2, T-L-1, T-L-4, T-L-7, T-L-3M-3, M-6, M-5, M-7S-5, S-4, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-06_U01
Student potrafi nazywać związki kompleksowe oraz potrafi zastosować teorię pola krystalicznego do określania struktury przestrzennej związków kompleksowych.
Ch_1A_U01, Ch_1A_U07X1A_U01, X1A_U07C-4, C-5, C-6, C-3, C-1, C-7, C-2T-W-6, T-W-4, T-L-7, T-L-6, T-W-1, T-W-2, T-L-4, T-L-5, T-L-3, T-W-7, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-W-3M-1, M-5S-5, S-2, S-4, S-3
Ch_1A_D01-06_U02
Student potrafi syntezować związki kompleksowe zarówno metodami krystalizacji z roztworów jak i metodami reakcji w fazie stałej, potrafi wykorzystać takie metody badawcze jak spekroskopia UV-VIS oraz IR do określenia składu związków kompleksowych, a metody DTA-TG do określenia ich trwałości termicznej.
Ch_1A_U02, Ch_1A_U01X1A_U01, X1A_U02C-6, C-5, C-4, C-7T-L-1, T-L-7, T-L-5, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6M-7, M-5, M-6, M-3S-3, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-06_K01
Student rozumie potrzebę stałego pogłębiania wiedzy dotyczącej chemii związków kompleksowych w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-3, C-2, C-1T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-7, T-W-4, T-W-1, T-W-6M-5, M-7, M-3, M-1S-5, S-4, S-3, S-2
Ch_1A_D01-06_K02
Student potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role.
Ch_1A_K02X1A_K02, X1A_K03C-4, C-7, C-5, C-6T-L-4, T-L-7, T-L-6, T-L-5, T-L-3, T-L-2, T-L-1M-7, M-5S-2, S-5, S-4, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-06_W01
Studenta posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu chemii związków kompleksowych, zna ich nazewnictwo, typy izomerii oraz posiada wiedzę na temat ich zastosowania w chemii analitycznej, a także zna ich rolę w metaboliźmie układów biologicznych.
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie chemii kompleksów, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię i nomenklaturę związków kompleksowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-06_W02
Student zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna metody otrzymywania oraz identyfikacji związków kompleksowych oraz ich zastosowanie w jakościowej i ilościowej analizie chemicznej.
2,0
3,0Student zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą metod otrzymywania i identyfikacji związków kompleksowych, a także zna ich podstawowe zastosowania w jakościowej i ilościowej analizie chemicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-06_U01
Student potrafi nazywać związki kompleksowe oraz potrafi zastosować teorię pola krystalicznego do określania struktury przestrzennej związków kompleksowych.
2,0
3,0Student potrafi nazywać proste związki kompleksowe oraz w stopniu podstawowym potrafi zastosować teorię pola krystalicznego do określenia struktury związków kompleksowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-06_U02
Student potrafi syntezować związki kompleksowe zarówno metodami krystalizacji z roztworów jak i metodami reakcji w fazie stałej, potrafi wykorzystać takie metody badawcze jak spekroskopia UV-VIS oraz IR do określenia składu związków kompleksowych, a metody DTA-TG do określenia ich trwałości termicznej.
2,0
3,0Student potrafi wykorzystać tylko jedną ze stosowanych metod otrzymywania związków kompleksowych oraz potrafi w stopniu podstawowym zastosować takie metody badawcze jak spektroskopia UV-VIS oraz IR do określania składu związków kompleksowych oraz metody DTA-TG do określania ich trwałości termicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-06_K01
Student rozumie potrzebę stałego pogłębiania wiedzy dotyczącej chemii związków kompleksowych w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.
2,0
3,0Student rozumie potrzebę doraźnego pogłębiania swojej wiedzy z zakresu chemii związków kompleksowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-06_K02
Student potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role.
2,0
3,0Student potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej wyłącznie rolę wykonawcy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. M.Cieślak-Golonka, J.Starosta, M.Wasielewski, Wstęp do chemii koordynacyjnej, PWN, Warszawa, 2010
  2. A.Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1997
  3. F.A.Cotton, G.Wilkinson, P.L.Gaus, Chemia nieorganiczna - podstawy, PWN, Warszawa, 1998
  4. L.Kolditz, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1994
  5. P.A.Cox, Chemia nieorganiczna - krótkie wykłady, PWN, Warszawa, 2003
  6. J.Inczedy, Równowagi kompleksowania w chemii analitycznej, PWN, Warszawa, 1979
  7. J.D.Lee, Zwiezła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1997

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Regulamin BHP. Związki kompleksowe a sole podwójne.4
T-L-2Metody otrzymywania związków kompleksowych. Preparatyka wybranych związków kompleksowych metodami krystalizacji z roztworów oraz reakcji w stanie stałym.4
T-L-3Wyznaczanie liczby koordynacyjnej i stałej nietrwałości związków kompleksowych metodą stosunków molowych (przesuwania równowagi).4
T-L-4Określenie składu związków kompleksowych metodą zmian ciągłych (serii izomolowych).4
T-L-5Zastosowanie związków kompleksowych w jakościowej i ilościowej analizie chemicznej. Identyfikacja i miareczkowanie kompleksometryczne.4
T-L-6Zastosowanie analizy termicznej w badaniach stabilności termicznej i składu związków kompleksowych.4
T-L-7Zastosowanie spektroskopii IR oraz UV-VIS w badaniach związków kompleksowych wybranych d-elektronowych metali.4
T-L-8Zaliczenie ćwiczeń.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klasyfikacja związków kompleksowych i ich nazewnictwo – kompleksy obojetne i jonowe, metaliczne i niemetaliczne, jedno- i wielordzeniowe, nisko- i wysokospinowe, klastery. Dentność ligandów w związkach kompleksowych (chelatacja). Ligandy mostkowe i krotność mostka.2
T-W-2Typy izomerii związków kompleksowych – izomeria jonowa, hydratacyjna, wiązaniowa, koordynacyjna, położeniowa, optyczna i stereoizomeria. Termodynamiczna i kinetyczna trwałość związków kompleksowych – stała trwałości i nietrwałości kompleksów. Czynniki wpływające na trwałość związków kompleksowych.2
T-W-3Równowagi w roztworach związków kompleksowych. Kinetyka i mechanizm wymiany ligandów w związkach kompleksowych. Kompleksy labilne i bierne.2
T-W-4Wiązania chemiczne w kompleksach. Struktury przestrzenne związków kompleksowych. Teoria pola krystalicznego. Kompleksy oktaedryczne.2
T-W-5Tetragonalna deformacja kompleksów oktaedrycznych. Kompleksy kwadratowe. Kompleksy tetraedryczne.2
T-W-6Znaczenie wybranych związków kompleksowych. Jony metali w kompleksach biologicznych - wiązanie z aktywnymi centrami biocząsteczek, rola w metabolizmie układów biologicznych.2
T-W-7Wiązania chemiczne w związkach kompleksowych. Zastosowanie teorii orbitali molekularnych w chemii związków kompleksowych. Znaczenie wybranych związków kompleksowych pierwiastków d- i f- elektronowych.2
T-W-8Zaliczenie przedmiotu.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych.15
A-L-2Opracowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych.10
A-L-3Udział w konsultacjach.5
A-L-4Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Samodzielna analiza treści w oparciu o zalecaną literaturę.10
A-W-3Udział w konsultacjach.5
A-W-4Przygotowanie do egzaminu.15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-06_W01Studenta posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu chemii związków kompleksowych, zna ich nazewnictwo, typy izomerii oraz posiada wiedzę na temat ich zastosowania w chemii analitycznej, a także zna ich rolę w metaboliźmie układów biologicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z typami izomerii związków kompleksowych oraz ich trwałością termodynamiczną i kinetyczną.
C-1Zapoznanie studentów z klasyfikacją i nazewnictwem związków kompleksowych.
C-3Zapoznanie studentów z teoria pola krystalicznego oraz strukturą przestrzenną kompleksów oktaedrycznych, tetraedrycznych i kwadratowych.
Treści programoweT-W-6Znaczenie wybranych związków kompleksowych. Jony metali w kompleksach biologicznych - wiązanie z aktywnymi centrami biocząsteczek, rola w metabolizmie układów biologicznych.
T-W-7Wiązania chemiczne w związkach kompleksowych. Zastosowanie teorii orbitali molekularnych w chemii związków kompleksowych. Znaczenie wybranych związków kompleksowych pierwiastków d- i f- elektronowych.
T-W-4Wiązania chemiczne w kompleksach. Struktury przestrzenne związków kompleksowych. Teoria pola krystalicznego. Kompleksy oktaedryczne.
T-W-3Równowagi w roztworach związków kompleksowych. Kinetyka i mechanizm wymiany ligandów w związkach kompleksowych. Kompleksy labilne i bierne.
T-W-5Tetragonalna deformacja kompleksów oktaedrycznych. Kompleksy kwadratowe. Kompleksy tetraedryczne.
T-W-2Typy izomerii związków kompleksowych – izomeria jonowa, hydratacyjna, wiązaniowa, koordynacyjna, położeniowa, optyczna i stereoizomeria. Termodynamiczna i kinetyczna trwałość związków kompleksowych – stała trwałości i nietrwałości kompleksów. Czynniki wpływające na trwałość związków kompleksowych.
T-W-1Klasyfikacja związków kompleksowych i ich nazewnictwo – kompleksy obojetne i jonowe, metaliczne i niemetaliczne, jedno- i wielordzeniowe, nisko- i wysokospinowe, klastery. Dentność ligandów w związkach kompleksowych (chelatacja). Ligandy mostkowe i krotność mostka.
Metody nauczaniaM-3objaśnienie lub wyjaśnienie
M-1wykład informacyjny
M-5dyskusja dydaktyczna
M-7ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Test sprawdzający
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-5Ocena formująca: Sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie chemii kompleksów, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię i nomenklaturę związków kompleksowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-06_W02Student zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna metody otrzymywania oraz identyfikacji związków kompleksowych oraz ich zastosowanie w jakościowej i ilościowej analizie chemicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W06zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna zasady związane z wykorzystywaniem chemikaliów i ich unieszkodliwiania
Ch_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W06zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania związków kompleksowych.
C-5Zapoznanie studentów z metodami określania składu związków kompleksowych i wyznaczaniem stałej nietrwałości.
C-6Zapoznanie studentów z zastosowaniem związków kompleksowych w jakościowej i ilosciowej analizie chemicznej.
C-7Zapoznanie studentów z zastosowaniem metody UV-VIS w badaniach kompleksów d-elektronowych metali.
Treści programoweT-L-5Zastosowanie związków kompleksowych w jakościowej i ilościowej analizie chemicznej. Identyfikacja i miareczkowanie kompleksometryczne.
T-L-6Zastosowanie analizy termicznej w badaniach stabilności termicznej i składu związków kompleksowych.
T-L-2Metody otrzymywania związków kompleksowych. Preparatyka wybranych związków kompleksowych metodami krystalizacji z roztworów oraz reakcji w stanie stałym.
T-L-1Regulamin BHP. Związki kompleksowe a sole podwójne.
T-L-4Określenie składu związków kompleksowych metodą zmian ciągłych (serii izomolowych).
T-L-7Zastosowanie spektroskopii IR oraz UV-VIS w badaniach związków kompleksowych wybranych d-elektronowych metali.
T-L-3Wyznaczanie liczby koordynacyjnej i stałej nietrwałości związków kompleksowych metodą stosunków molowych (przesuwania równowagi).
Metody nauczaniaM-3objaśnienie lub wyjaśnienie
M-6pokaz
M-5dyskusja dydaktyczna
M-7ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Sprawozdanie
S-4Ocena podsumowująca: Test sprawdzający
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą metod otrzymywania i identyfikacji związków kompleksowych, a także zna ich podstawowe zastosowania w jakościowej i ilościowej analizie chemicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-06_U01Student potrafi nazywać związki kompleksowe oraz potrafi zastosować teorię pola krystalicznego do określania struktury przestrzennej związków kompleksowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania związków kompleksowych.
C-5Zapoznanie studentów z metodami określania składu związków kompleksowych i wyznaczaniem stałej nietrwałości.
C-6Zapoznanie studentów z zastosowaniem związków kompleksowych w jakościowej i ilosciowej analizie chemicznej.
C-3Zapoznanie studentów z teoria pola krystalicznego oraz strukturą przestrzenną kompleksów oktaedrycznych, tetraedrycznych i kwadratowych.
C-1Zapoznanie studentów z klasyfikacją i nazewnictwem związków kompleksowych.
C-7Zapoznanie studentów z zastosowaniem metody UV-VIS w badaniach kompleksów d-elektronowych metali.
C-2Zapoznanie studentów z typami izomerii związków kompleksowych oraz ich trwałością termodynamiczną i kinetyczną.
Treści programoweT-W-6Znaczenie wybranych związków kompleksowych. Jony metali w kompleksach biologicznych - wiązanie z aktywnymi centrami biocząsteczek, rola w metabolizmie układów biologicznych.
T-W-4Wiązania chemiczne w kompleksach. Struktury przestrzenne związków kompleksowych. Teoria pola krystalicznego. Kompleksy oktaedryczne.
T-L-7Zastosowanie spektroskopii IR oraz UV-VIS w badaniach związków kompleksowych wybranych d-elektronowych metali.
T-L-6Zastosowanie analizy termicznej w badaniach stabilności termicznej i składu związków kompleksowych.
T-W-1Klasyfikacja związków kompleksowych i ich nazewnictwo – kompleksy obojetne i jonowe, metaliczne i niemetaliczne, jedno- i wielordzeniowe, nisko- i wysokospinowe, klastery. Dentność ligandów w związkach kompleksowych (chelatacja). Ligandy mostkowe i krotność mostka.
T-W-2Typy izomerii związków kompleksowych – izomeria jonowa, hydratacyjna, wiązaniowa, koordynacyjna, położeniowa, optyczna i stereoizomeria. Termodynamiczna i kinetyczna trwałość związków kompleksowych – stała trwałości i nietrwałości kompleksów. Czynniki wpływające na trwałość związków kompleksowych.
T-L-4Określenie składu związków kompleksowych metodą zmian ciągłych (serii izomolowych).
T-L-5Zastosowanie związków kompleksowych w jakościowej i ilościowej analizie chemicznej. Identyfikacja i miareczkowanie kompleksometryczne.
T-L-3Wyznaczanie liczby koordynacyjnej i stałej nietrwałości związków kompleksowych metodą stosunków molowych (przesuwania równowagi).
T-W-7Wiązania chemiczne w związkach kompleksowych. Zastosowanie teorii orbitali molekularnych w chemii związków kompleksowych. Znaczenie wybranych związków kompleksowych pierwiastków d- i f- elektronowych.
T-W-5Tetragonalna deformacja kompleksów oktaedrycznych. Kompleksy kwadratowe. Kompleksy tetraedryczne.
T-L-1Regulamin BHP. Związki kompleksowe a sole podwójne.
T-L-2Metody otrzymywania związków kompleksowych. Preparatyka wybranych związków kompleksowych metodami krystalizacji z roztworów oraz reakcji w stanie stałym.
T-W-3Równowagi w roztworach związków kompleksowych. Kinetyka i mechanizm wymiany ligandów w związkach kompleksowych. Kompleksy labilne i bierne.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-5dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Sprawozdanie
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-4Ocena podsumowująca: Test sprawdzający
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi nazywać proste związki kompleksowe oraz w stopniu podstawowym potrafi zastosować teorię pola krystalicznego do określenia struktury związków kompleksowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-06_U02Student potrafi syntezować związki kompleksowe zarówno metodami krystalizacji z roztworów jak i metodami reakcji w fazie stałej, potrafi wykorzystać takie metody badawcze jak spekroskopia UV-VIS oraz IR do określenia składu związków kompleksowych, a metody DTA-TG do określenia ich trwałości termicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Ch_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Cel przedmiotuC-6Zapoznanie studentów z zastosowaniem związków kompleksowych w jakościowej i ilosciowej analizie chemicznej.
C-5Zapoznanie studentów z metodami określania składu związków kompleksowych i wyznaczaniem stałej nietrwałości.
C-4Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania związków kompleksowych.
C-7Zapoznanie studentów z zastosowaniem metody UV-VIS w badaniach kompleksów d-elektronowych metali.
Treści programoweT-L-1Regulamin BHP. Związki kompleksowe a sole podwójne.
T-L-7Zastosowanie spektroskopii IR oraz UV-VIS w badaniach związków kompleksowych wybranych d-elektronowych metali.
T-L-5Zastosowanie związków kompleksowych w jakościowej i ilościowej analizie chemicznej. Identyfikacja i miareczkowanie kompleksometryczne.
T-L-2Metody otrzymywania związków kompleksowych. Preparatyka wybranych związków kompleksowych metodami krystalizacji z roztworów oraz reakcji w stanie stałym.
T-L-3Wyznaczanie liczby koordynacyjnej i stałej nietrwałości związków kompleksowych metodą stosunków molowych (przesuwania równowagi).
T-L-4Określenie składu związków kompleksowych metodą zmian ciągłych (serii izomolowych).
T-L-6Zastosowanie analizy termicznej w badaniach stabilności termicznej i składu związków kompleksowych.
Metody nauczaniaM-7ćwiczenia laboratoryjne
M-5dyskusja dydaktyczna
M-6pokaz
M-3objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-5Ocena formująca: Sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wykorzystać tylko jedną ze stosowanych metod otrzymywania związków kompleksowych oraz potrafi w stopniu podstawowym zastosować takie metody badawcze jak spektroskopia UV-VIS oraz IR do określania składu związków kompleksowych oraz metody DTA-TG do określania ich trwałości termicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-06_K01Student rozumie potrzebę stałego pogłębiania wiedzy dotyczącej chemii związków kompleksowych w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z teoria pola krystalicznego oraz strukturą przestrzenną kompleksów oktaedrycznych, tetraedrycznych i kwadratowych.
C-2Zapoznanie studentów z typami izomerii związków kompleksowych oraz ich trwałością termodynamiczną i kinetyczną.
C-1Zapoznanie studentów z klasyfikacją i nazewnictwem związków kompleksowych.
Treści programoweT-W-2Typy izomerii związków kompleksowych – izomeria jonowa, hydratacyjna, wiązaniowa, koordynacyjna, położeniowa, optyczna i stereoizomeria. Termodynamiczna i kinetyczna trwałość związków kompleksowych – stała trwałości i nietrwałości kompleksów. Czynniki wpływające na trwałość związków kompleksowych.
T-W-5Tetragonalna deformacja kompleksów oktaedrycznych. Kompleksy kwadratowe. Kompleksy tetraedryczne.
T-W-3Równowagi w roztworach związków kompleksowych. Kinetyka i mechanizm wymiany ligandów w związkach kompleksowych. Kompleksy labilne i bierne.
T-W-7Wiązania chemiczne w związkach kompleksowych. Zastosowanie teorii orbitali molekularnych w chemii związków kompleksowych. Znaczenie wybranych związków kompleksowych pierwiastków d- i f- elektronowych.
T-W-4Wiązania chemiczne w kompleksach. Struktury przestrzenne związków kompleksowych. Teoria pola krystalicznego. Kompleksy oktaedryczne.
T-W-1Klasyfikacja związków kompleksowych i ich nazewnictwo – kompleksy obojetne i jonowe, metaliczne i niemetaliczne, jedno- i wielordzeniowe, nisko- i wysokospinowe, klastery. Dentność ligandów w związkach kompleksowych (chelatacja). Ligandy mostkowe i krotność mostka.
T-W-6Znaczenie wybranych związków kompleksowych. Jony metali w kompleksach biologicznych - wiązanie z aktywnymi centrami biocząsteczek, rola w metabolizmie układów biologicznych.
Metody nauczaniaM-5dyskusja dydaktyczna
M-7ćwiczenia laboratoryjne
M-3objaśnienie lub wyjaśnienie
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Sprawozdanie
S-4Ocena podsumowująca: Test sprawdzający
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie potrzebę doraźnego pogłębiania swojej wiedzy z zakresu chemii związków kompleksowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-06_K02Student potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania związków kompleksowych.
C-7Zapoznanie studentów z zastosowaniem metody UV-VIS w badaniach kompleksów d-elektronowych metali.
C-5Zapoznanie studentów z metodami określania składu związków kompleksowych i wyznaczaniem stałej nietrwałości.
C-6Zapoznanie studentów z zastosowaniem związków kompleksowych w jakościowej i ilosciowej analizie chemicznej.
Treści programoweT-L-4Określenie składu związków kompleksowych metodą zmian ciągłych (serii izomolowych).
T-L-7Zastosowanie spektroskopii IR oraz UV-VIS w badaniach związków kompleksowych wybranych d-elektronowych metali.
T-L-6Zastosowanie analizy termicznej w badaniach stabilności termicznej i składu związków kompleksowych.
T-L-5Zastosowanie związków kompleksowych w jakościowej i ilościowej analizie chemicznej. Identyfikacja i miareczkowanie kompleksometryczne.
T-L-3Wyznaczanie liczby koordynacyjnej i stałej nietrwałości związków kompleksowych metodą stosunków molowych (przesuwania równowagi).
T-L-2Metody otrzymywania związków kompleksowych. Preparatyka wybranych związków kompleksowych metodami krystalizacji z roztworów oraz reakcji w stanie stałym.
T-L-1Regulamin BHP. Związki kompleksowe a sole podwójne.
Metody nauczaniaM-7ćwiczenia laboratoryjne
M-5dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-5Ocena formująca: Sprawozdanie
S-4Ocena podsumowująca: Test sprawdzający
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej wyłącznie rolę wykonawcy.
3,5
4,0
4,5
5,0