Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Olfaktometria:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Olfaktometria
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Friedrich <Malgorzata.Bojarska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość programu Excel (podstawowe funkcje)

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu technik olfaktometrycznych, obejmujących przede wszystkim określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji oraz oznaczanie stężenia zapachowego, jakości hedonicznej i intensywności zapachu mieszanin gazowych
C-2Zapoznanie studenta z możliwościami i korzyściami zastosowania olfaktometrii w praktyce inżynierskiej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Badanie wrażliwości sensorycznej – testy różnicowe1
T-L-2Określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji metodą olfaktometrii dynamicznej (zgonie z PN-EN 13725)3
T-L-3Oznaczanie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii dynamicznej (zgodnie z PN-EN 13725)2
T-L-4Oznaczenie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii statycznej4
T-L-5Określanie intensywności zapachu poszczególnych związków i mieszanin z zastosowaniem wybranych skal wzorców intensywności zapachu2
T-L-6Wyznaczanie współczynnika Webera-Fechnera3
15
wykłady
T-W-1Podstawy olfaktometrii – węch i zapach (m.in. elementy psychofizyki węchu, prawa psychofizyczne, interakcje węchowe, zapach a budowa związków)4
T-W-2Olfaktometria dynamiczna (m.in. oznaczenie progu wyczuwalności pojedynczych substancji oraz stężenia zapachowego mieszaniny odorantów zgodnie z PN-EN 13725)4
T-W-3Olfaktometria statyczna1
T-W-4Intensywność zapachu i jakość hedoniczna1
T-W-5Olfaktometria w praktyce inżynierskiej (m.in. dokładność i powtarzalność pomiarów olfaktometrycznych; planowanie i organizacja pomiarów olfaktometrycznych; badania zapachowej jakości materiałów, pomiary emisji zapachowej, ocena skuteczności dezodoryzacji, określanie parametrów procesowych i technologicznych)5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zajęć15
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu8
A-W-3Zaliczenie1
A-W-4Konsultacje2
A-W-5Studia literaturowe4
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny + metody problemowe i aktywizujące
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
S-2Ocena formująca: Laboratorium: weryfikacja wiedzy w formie wejściówek

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-05_W01
Posiada uporządkowaną, zarówno ogólną, jak i praktyczną wiedzę w zakresie olfaktometrii inżynierskiej. Zna fundamenty olfaktometrii oraz normę europejską PN-EN 13725. Potrafi zdefiniować jednostkę zapachową i stężenie zapachowe.
Ch_1A_W01X1A_W01C-2, C-1T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-5M-1S-1
Ch_1A_D01-05_W02
Zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do obróbki wyników badań olfaktometrycznych. Wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do rozwiązywania/minimalizowania problemu uciążliwości zapachowej.
Ch_1A_W04X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W04C-1, C-2T-L-2, T-L-5, T-L-1, T-W-2, T-W-4, T-L-6, T-L-3, T-L-4, T-W-5, T-W-3M-2, M-1S-2, S-1
Ch_1A_D01-05_W03
Zna podstawowe aspekty działania aparatury naukowej stosowanej w laboratorium olfaktometrycznym.
Ch_1A_W05X1A_W01, X1A_W05C-1T-L-4, T-L-2, T-L-3M-2S-2
Ch_1A_D01-05_W04
Zna zasady pracy w laboratorium olfaktometrycznym
Ch_1A_W06X1A_W01, X1A_W06C-1T-L-3, T-L-5, T-L-4, T-L-1, T-L-2M-2S-2
Ch_1A_D01-05_W05
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w analizie olfaktometrycznej i przy pobieraniu/przygotowaniu próbek do takiej analizy.
Ch_1A_W11X1A_W01InzA_W02C-2, C-1T-L-3, T-W-3, T-L-4, T-L-2, T-L-1, T-L-5, T-L-6, T-W-2, T-W-5, T-W-4M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-05_U01
Potrafi analizować problemy z zakresu emisji zapachu, w szczególności problemy o charakterze inżynierskim związane z uciążliwością zapachową oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę.
Ch_1A_U01X1A_U01C-2T-L-3, T-L-5, T-L-6, T-L-1, T-W-5, T-L-2, T-L-4M-2, M-1S-2, S-1
Ch_1A_D01-05_U02
Potrafi zaplanować i wykonywać analizy ilościowe z wykorzystaniem metod olfaktometrycznych oraz interpretować wyniki pomiarów i formułować wnioski
Ch_1A_U02X1A_U02C-1, C-2T-L-2, T-L-6, T-L-3, T-L-4, T-L-1, T-L-5M-2S-2
Ch_1A_D01-05_U03
Potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie określenia/porównania właściwości zapachowych materiałów lub mieszanek gazów, a także doboru parametrów procesowych i technologicznych pod kątem ograniczania uciążliwości zapachowej.
Ch_1A_U03X1A_U03InzA_U01C-2, C-1T-L-6, T-L-4, T-L-5, T-L-3, T-L-2, T-L-1M-2S-2
Ch_1A_D01-05_U04
Potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne/technologiczne pod kątem zapachowego oddziaływania, oraz zaproponować rozwiązania w kierunku zminimalizowania zapachowego oddziaływania.
Ch_1A_U05X1A_U05C-2T-W-5M-1S-1
Ch_1A_D01-05_U05
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie ochrony zapachowej jakości powietrza.
Ch_1A_U14InzA_U06C-2T-W-5M-1S-1
Ch_1A_D01-05_U06
Potrafi wybrać i zastosować właściwą technikę olfaktometryczną do rozwiązania problemu uciążliwości zapachowej zarówno materiałów, jak i instalacji.
Ch_1A_U15InzA_U07C-1, C-2T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-05_K01
Mając świadomość wpływu swoich działań na zapachową jakość powietrza prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika.
Ch_1A_K04X1A_K04, X1A_K06InzA_K01C-2T-W-5M-1S-1
Ch_1A_D01-05_K02
Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, zwłaszcza na zapachową jakość powietrza.
Ch_1A_K05X1A_K06InzA_K01C-2T-W-5M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-05_W01
Posiada uporządkowaną, zarówno ogólną, jak i praktyczną wiedzę w zakresie olfaktometrii inżynierskiej. Zna fundamenty olfaktometrii oraz normę europejską PN-EN 13725. Potrafi zdefiniować jednostkę zapachową i stężenie zapachowe.
2,0
3,0Zna w dostatecznym stopniu podstawowe pojęcia, definicje i problemy związane z olfaktometrią. Zna podstawowe techniki olfaktometryczne oraz metody pobierania/przygotowania próbek do analizy olfaktometrycznej oraz celowość zastosowania olfaktometrii w praktyce inżynierskiej (opanował wiedzę na poziomie 60 % w odniesieniu do treści programowych przedmiotu).
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-05_W02
Zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do obróbki wyników badań olfaktometrycznych. Wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do rozwiązywania/minimalizowania problemu uciążliwości zapachowej.
2,0
3,0Wie jak określić przedział ufności wyniku oraz jak sprawdzić, czy członek zespołu oceniającego zapach spełnia kryteria wrażliwości sensorycznej zgodnie z PN-EN 13725.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-05_W03
Zna podstawowe aspekty działania aparatury naukowej stosowanej w laboratorium olfaktometrycznym.
2,0
3,0Zna podstawowe aspekty działania olfaktometru dynamicznego
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-05_W04
Zna zasady pracy w laboratorium olfaktometrycznym
2,0
3,0Zna kodeks zachowania członka zespołu olfaktometrycznego.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-05_W05
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w analizie olfaktometrycznej i przy pobieraniu/przygotowaniu próbek do takiej analizy.
2,0
3,0Potrafi scharakteryzować podstawowe techniki olfaktometryczne. Wie jakie materiały mogą być stosowane podczas analizy olfaktometrycznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-05_U01
Potrafi analizować problemy z zakresu emisji zapachu, w szczególności problemy o charakterze inżynierskim związane z uciążliwością zapachową oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę.
2,0
3,0Umie dobrać zespół oceniający zapach oraz oznaczyć stężenie zapachowe zgodnie z normą PN-EN 13725. Potrafi ocenić wiarygodność wyniku pomiaru olfaktometrycznego oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-05_U02
Potrafi zaplanować i wykonywać analizy ilościowe z wykorzystaniem metod olfaktometrycznych oraz interpretować wyniki pomiarów i formułować wnioski
2,0
3,0Umie dobrać zespół oceniający zapach oraz oznaczyć stężenie zapachowe zgodnie z normą PN-EN 13725. Potrafi ocenić wiarygodność wyniku pomiaru olfaktometrycznego oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-05_U03
Potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie określenia/porównania właściwości zapachowych materiałów lub mieszanek gazów, a także doboru parametrów procesowych i technologicznych pod kątem ograniczania uciążliwości zapachowej.
2,0
3,0Umie dobrać zespół oceniający zapach oraz oznaczyć stężenie zapachowe zgodnie z normą PN-EN 13725. Potrafi ocenić wiarygodność wyniku pomiaru olfaktometrycznego oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-05_U04
Potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne/technologiczne pod kątem zapachowego oddziaływania, oraz zaproponować rozwiązania w kierunku zminimalizowania zapachowego oddziaływania.
2,0
3,0Umie dobrać zespół oceniający zapach oraz oznaczyć stężenie zapachowe zgodnie z normą PN-EN 13725. Potrafi ocenić wiarygodność wyniku pomiaru olfaktometrycznego oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-05_U05
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie ochrony zapachowej jakości powietrza.
2,0
3,0Umie dobrać zespół oceniający zapach oraz oznaczyć stężenie zapachowe zgodnie z normą PN-EN 13725. Potrafi ocenić wiarygodność wyniku pomiaru olfaktometrycznego oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-05_U06
Potrafi wybrać i zastosować właściwą technikę olfaktometryczną do rozwiązania problemu uciążliwości zapachowej zarówno materiałów, jak i instalacji.
2,0
3,0Umie dobrać zespół oceniający zapach oraz oznaczyć stężenie zapachowe zgodnie z normą PN-EN 13725. Potrafi ocenić wiarygodność wyniku pomiaru olfaktometrycznego oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-05_K01
Mając świadomość wpływu swoich działań na zapachową jakość powietrza prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika.
2,0
3,0Zna przyczyny powstawania problemu uciążliwości zapachowej oraz metody zapobiegania
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-05_K02
Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, zwłaszcza na zapachową jakość powietrza.
2,0
3,0Zna przyczyny powstawania problemu uciążliwości zapachowej oraz metody zapobiegania
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Kośmider, B. Mazur-Chrzanowska, B. Wyszyński, Odory, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002
  2. Uciążliwość zapachowa, Podręcznik WIKIBOOKS, http://pl.wikibooks.org/wiki/Uciążliwość_zapachowa (odczyt z dnia 07.01.2014)
  3. PN-EN 13725 Jakość Powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badanie wrażliwości sensorycznej – testy różnicowe1
T-L-2Określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji metodą olfaktometrii dynamicznej (zgonie z PN-EN 13725)3
T-L-3Oznaczanie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii dynamicznej (zgodnie z PN-EN 13725)2
T-L-4Oznaczenie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii statycznej4
T-L-5Określanie intensywności zapachu poszczególnych związków i mieszanin z zastosowaniem wybranych skal wzorców intensywności zapachu2
T-L-6Wyznaczanie współczynnika Webera-Fechnera3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy olfaktometrii – węch i zapach (m.in. elementy psychofizyki węchu, prawa psychofizyczne, interakcje węchowe, zapach a budowa związków)4
T-W-2Olfaktometria dynamiczna (m.in. oznaczenie progu wyczuwalności pojedynczych substancji oraz stężenia zapachowego mieszaniny odorantów zgodnie z PN-EN 13725)4
T-W-3Olfaktometria statyczna1
T-W-4Intensywność zapachu i jakość hedoniczna1
T-W-5Olfaktometria w praktyce inżynierskiej (m.in. dokładność i powtarzalność pomiarów olfaktometrycznych; planowanie i organizacja pomiarów olfaktometrycznych; badania zapachowej jakości materiałów, pomiary emisji zapachowej, ocena skuteczności dezodoryzacji, określanie parametrów procesowych i technologicznych)5
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zajęć15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu8
A-W-3Zaliczenie1
A-W-4Konsultacje2
A-W-5Studia literaturowe4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-05_W01Posiada uporządkowaną, zarówno ogólną, jak i praktyczną wiedzę w zakresie olfaktometrii inżynierskiej. Zna fundamenty olfaktometrii oraz normę europejską PN-EN 13725. Potrafi zdefiniować jednostkę zapachową i stężenie zapachowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z możliwościami i korzyściami zastosowania olfaktometrii w praktyce inżynierskiej
C-1Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu technik olfaktometrycznych, obejmujących przede wszystkim określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji oraz oznaczanie stężenia zapachowego, jakości hedonicznej i intensywności zapachu mieszanin gazowych
Treści programoweT-W-3Olfaktometria statyczna
T-W-4Intensywność zapachu i jakość hedoniczna
T-W-1Podstawy olfaktometrii – węch i zapach (m.in. elementy psychofizyki węchu, prawa psychofizyczne, interakcje węchowe, zapach a budowa związków)
T-W-2Olfaktometria dynamiczna (m.in. oznaczenie progu wyczuwalności pojedynczych substancji oraz stężenia zapachowego mieszaniny odorantów zgodnie z PN-EN 13725)
T-W-5Olfaktometria w praktyce inżynierskiej (m.in. dokładność i powtarzalność pomiarów olfaktometrycznych; planowanie i organizacja pomiarów olfaktometrycznych; badania zapachowej jakości materiałów, pomiary emisji zapachowej, ocena skuteczności dezodoryzacji, określanie parametrów procesowych i technologicznych)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny + metody problemowe i aktywizujące
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna w dostatecznym stopniu podstawowe pojęcia, definicje i problemy związane z olfaktometrią. Zna podstawowe techniki olfaktometryczne oraz metody pobierania/przygotowania próbek do analizy olfaktometrycznej oraz celowość zastosowania olfaktometrii w praktyce inżynierskiej (opanował wiedzę na poziomie 60 % w odniesieniu do treści programowych przedmiotu).
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-05_W02Zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do obróbki wyników badań olfaktometrycznych. Wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do rozwiązywania/minimalizowania problemu uciążliwości zapachowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W04zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii i wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do ich rozwiązania; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
X1A_W04zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narządzi informatycznych; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu technik olfaktometrycznych, obejmujących przede wszystkim określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji oraz oznaczanie stężenia zapachowego, jakości hedonicznej i intensywności zapachu mieszanin gazowych
C-2Zapoznanie studenta z możliwościami i korzyściami zastosowania olfaktometrii w praktyce inżynierskiej
Treści programoweT-L-2Określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji metodą olfaktometrii dynamicznej (zgonie z PN-EN 13725)
T-L-5Określanie intensywności zapachu poszczególnych związków i mieszanin z zastosowaniem wybranych skal wzorców intensywności zapachu
T-L-1Badanie wrażliwości sensorycznej – testy różnicowe
T-W-2Olfaktometria dynamiczna (m.in. oznaczenie progu wyczuwalności pojedynczych substancji oraz stężenia zapachowego mieszaniny odorantów zgodnie z PN-EN 13725)
T-W-4Intensywność zapachu i jakość hedoniczna
T-L-6Wyznaczanie współczynnika Webera-Fechnera
T-L-3Oznaczanie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii dynamicznej (zgodnie z PN-EN 13725)
T-L-4Oznaczenie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii statycznej
T-W-5Olfaktometria w praktyce inżynierskiej (m.in. dokładność i powtarzalność pomiarów olfaktometrycznych; planowanie i organizacja pomiarów olfaktometrycznych; badania zapachowej jakości materiałów, pomiary emisji zapachowej, ocena skuteczności dezodoryzacji, określanie parametrów procesowych i technologicznych)
T-W-3Olfaktometria statyczna
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny + metody problemowe i aktywizujące
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Laboratorium: weryfikacja wiedzy w formie wejściówek
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wie jak określić przedział ufności wyniku oraz jak sprawdzić, czy członek zespołu oceniającego zapach spełnia kryteria wrażliwości sensorycznej zgodnie z PN-EN 13725.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-05_W03Zna podstawowe aspekty działania aparatury naukowej stosowanej w laboratorium olfaktometrycznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w laboratorium chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu technik olfaktometrycznych, obejmujących przede wszystkim określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji oraz oznaczanie stężenia zapachowego, jakości hedonicznej i intensywności zapachu mieszanin gazowych
Treści programoweT-L-4Oznaczenie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii statycznej
T-L-2Określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji metodą olfaktometrii dynamicznej (zgonie z PN-EN 13725)
T-L-3Oznaczanie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii dynamicznej (zgodnie z PN-EN 13725)
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Laboratorium: weryfikacja wiedzy w formie wejściówek
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna podstawowe aspekty działania olfaktometru dynamicznego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-05_W04Zna zasady pracy w laboratorium olfaktometrycznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W06zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna zasady związane z wykorzystywaniem chemikaliów i ich unieszkodliwiania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W06zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu technik olfaktometrycznych, obejmujących przede wszystkim określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji oraz oznaczanie stężenia zapachowego, jakości hedonicznej i intensywności zapachu mieszanin gazowych
Treści programoweT-L-3Oznaczanie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii dynamicznej (zgodnie z PN-EN 13725)
T-L-5Określanie intensywności zapachu poszczególnych związków i mieszanin z zastosowaniem wybranych skal wzorców intensywności zapachu
T-L-4Oznaczenie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii statycznej
T-L-1Badanie wrażliwości sensorycznej – testy różnicowe
T-L-2Określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji metodą olfaktometrii dynamicznej (zgonie z PN-EN 13725)
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Laboratorium: weryfikacja wiedzy w formie wejściówek
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna kodeks zachowania członka zespołu olfaktometrycznego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-05_W05Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w analizie olfaktometrycznej i przy pobieraniu/przygotowaniu próbek do takiej analizy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z możliwościami i korzyściami zastosowania olfaktometrii w praktyce inżynierskiej
C-1Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu technik olfaktometrycznych, obejmujących przede wszystkim określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji oraz oznaczanie stężenia zapachowego, jakości hedonicznej i intensywności zapachu mieszanin gazowych
Treści programoweT-L-3Oznaczanie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii dynamicznej (zgodnie z PN-EN 13725)
T-W-3Olfaktometria statyczna
T-L-4Oznaczenie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii statycznej
T-L-2Określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji metodą olfaktometrii dynamicznej (zgonie z PN-EN 13725)
T-L-1Badanie wrażliwości sensorycznej – testy różnicowe
T-L-5Określanie intensywności zapachu poszczególnych związków i mieszanin z zastosowaniem wybranych skal wzorców intensywności zapachu
T-L-6Wyznaczanie współczynnika Webera-Fechnera
T-W-2Olfaktometria dynamiczna (m.in. oznaczenie progu wyczuwalności pojedynczych substancji oraz stężenia zapachowego mieszaniny odorantów zgodnie z PN-EN 13725)
T-W-5Olfaktometria w praktyce inżynierskiej (m.in. dokładność i powtarzalność pomiarów olfaktometrycznych; planowanie i organizacja pomiarów olfaktometrycznych; badania zapachowej jakości materiałów, pomiary emisji zapachowej, ocena skuteczności dezodoryzacji, określanie parametrów procesowych i technologicznych)
T-W-4Intensywność zapachu i jakość hedoniczna
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny + metody problemowe i aktywizujące
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
S-2Ocena formująca: Laboratorium: weryfikacja wiedzy w formie wejściówek
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi scharakteryzować podstawowe techniki olfaktometryczne. Wie jakie materiały mogą być stosowane podczas analizy olfaktometrycznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-05_U01Potrafi analizować problemy z zakresu emisji zapachu, w szczególności problemy o charakterze inżynierskim związane z uciążliwością zapachową oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z możliwościami i korzyściami zastosowania olfaktometrii w praktyce inżynierskiej
Treści programoweT-L-3Oznaczanie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii dynamicznej (zgodnie z PN-EN 13725)
T-L-5Określanie intensywności zapachu poszczególnych związków i mieszanin z zastosowaniem wybranych skal wzorców intensywności zapachu
T-L-6Wyznaczanie współczynnika Webera-Fechnera
T-L-1Badanie wrażliwości sensorycznej – testy różnicowe
T-W-5Olfaktometria w praktyce inżynierskiej (m.in. dokładność i powtarzalność pomiarów olfaktometrycznych; planowanie i organizacja pomiarów olfaktometrycznych; badania zapachowej jakości materiałów, pomiary emisji zapachowej, ocena skuteczności dezodoryzacji, określanie parametrów procesowych i technologicznych)
T-L-2Określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji metodą olfaktometrii dynamicznej (zgonie z PN-EN 13725)
T-L-4Oznaczenie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii statycznej
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny + metody problemowe i aktywizujące
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Laboratorium: weryfikacja wiedzy w formie wejściówek
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umie dobrać zespół oceniający zapach oraz oznaczyć stężenie zapachowe zgodnie z normą PN-EN 13725. Potrafi ocenić wiarygodność wyniku pomiaru olfaktometrycznego oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-05_U02Potrafi zaplanować i wykonywać analizy ilościowe z wykorzystaniem metod olfaktometrycznych oraz interpretować wyniki pomiarów i formułować wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu technik olfaktometrycznych, obejmujących przede wszystkim określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji oraz oznaczanie stężenia zapachowego, jakości hedonicznej i intensywności zapachu mieszanin gazowych
C-2Zapoznanie studenta z możliwościami i korzyściami zastosowania olfaktometrii w praktyce inżynierskiej
Treści programoweT-L-2Określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji metodą olfaktometrii dynamicznej (zgonie z PN-EN 13725)
T-L-6Wyznaczanie współczynnika Webera-Fechnera
T-L-3Oznaczanie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii dynamicznej (zgodnie z PN-EN 13725)
T-L-4Oznaczenie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii statycznej
T-L-1Badanie wrażliwości sensorycznej – testy różnicowe
T-L-5Określanie intensywności zapachu poszczególnych związków i mieszanin z zastosowaniem wybranych skal wzorców intensywności zapachu
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Laboratorium: weryfikacja wiedzy w formie wejściówek
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umie dobrać zespół oceniający zapach oraz oznaczyć stężenie zapachowe zgodnie z normą PN-EN 13725. Potrafi ocenić wiarygodność wyniku pomiaru olfaktometrycznego oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-05_U03Potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie określenia/porównania właściwości zapachowych materiałów lub mieszanek gazów, a także doboru parametrów procesowych i technologicznych pod kątem ograniczania uciążliwości zapachowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z możliwościami i korzyściami zastosowania olfaktometrii w praktyce inżynierskiej
C-1Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu technik olfaktometrycznych, obejmujących przede wszystkim określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji oraz oznaczanie stężenia zapachowego, jakości hedonicznej i intensywności zapachu mieszanin gazowych
Treści programoweT-L-6Wyznaczanie współczynnika Webera-Fechnera
T-L-4Oznaczenie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii statycznej
T-L-5Określanie intensywności zapachu poszczególnych związków i mieszanin z zastosowaniem wybranych skal wzorców intensywności zapachu
T-L-3Oznaczanie stężenia zapachowego mieszaniny gazowej metodą olfaktometrii dynamicznej (zgodnie z PN-EN 13725)
T-L-2Określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji metodą olfaktometrii dynamicznej (zgonie z PN-EN 13725)
T-L-1Badanie wrażliwości sensorycznej – testy różnicowe
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Laboratorium: weryfikacja wiedzy w formie wejściówek
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umie dobrać zespół oceniający zapach oraz oznaczyć stężenie zapachowe zgodnie z normą PN-EN 13725. Potrafi ocenić wiarygodność wyniku pomiaru olfaktometrycznego oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-05_U04Potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne/technologiczne pod kątem zapachowego oddziaływania, oraz zaproponować rozwiązania w kierunku zminimalizowania zapachowego oddziaływania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U05potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie chemii oraz przygotować opracowanie określonego problemu o charakterze inżynierskim związanego z ich fukcjonowaniem i zaproponować sposoby jego rozwiązania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U05potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i sposoby jego rozwiązania
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z możliwościami i korzyściami zastosowania olfaktometrii w praktyce inżynierskiej
Treści programoweT-W-5Olfaktometria w praktyce inżynierskiej (m.in. dokładność i powtarzalność pomiarów olfaktometrycznych; planowanie i organizacja pomiarów olfaktometrycznych; badania zapachowej jakości materiałów, pomiary emisji zapachowej, ocena skuteczności dezodoryzacji, określanie parametrów procesowych i technologicznych)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny + metody problemowe i aktywizujące
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umie dobrać zespół oceniający zapach oraz oznaczyć stężenie zapachowe zgodnie z normą PN-EN 13725. Potrafi ocenić wiarygodność wyniku pomiaru olfaktometrycznego oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-05_U05Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie ochrony zapachowej jakości powietrza.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie chemii
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z możliwościami i korzyściami zastosowania olfaktometrii w praktyce inżynierskiej
Treści programoweT-W-5Olfaktometria w praktyce inżynierskiej (m.in. dokładność i powtarzalność pomiarów olfaktometrycznych; planowanie i organizacja pomiarów olfaktometrycznych; badania zapachowej jakości materiałów, pomiary emisji zapachowej, ocena skuteczności dezodoryzacji, określanie parametrów procesowych i technologicznych)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny + metody problemowe i aktywizujące
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umie dobrać zespół oceniający zapach oraz oznaczyć stężenie zapachowe zgodnie z normą PN-EN 13725. Potrafi ocenić wiarygodność wyniku pomiaru olfaktometrycznego oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-05_U06Potrafi wybrać i zastosować właściwą technikę olfaktometryczną do rozwiązania problemu uciążliwości zapachowej zarówno materiałów, jak i instalacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U15potrafi ocenić przydatność podstawowej aparatury pomiarowej i rutynowych metod służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować właściwe rozwiązanie
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu technik olfaktometrycznych, obejmujących przede wszystkim określanie progu wyczuwalności pojedynczych substancji oraz oznaczanie stężenia zapachowego, jakości hedonicznej i intensywności zapachu mieszanin gazowych
C-2Zapoznanie studenta z możliwościami i korzyściami zastosowania olfaktometrii w praktyce inżynierskiej
Treści programoweT-W-5Olfaktometria w praktyce inżynierskiej (m.in. dokładność i powtarzalność pomiarów olfaktometrycznych; planowanie i organizacja pomiarów olfaktometrycznych; badania zapachowej jakości materiałów, pomiary emisji zapachowej, ocena skuteczności dezodoryzacji, określanie parametrów procesowych i technologicznych)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny + metody problemowe i aktywizujące
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umie dobrać zespół oceniający zapach oraz oznaczyć stężenie zapachowe zgodnie z normą PN-EN 13725. Potrafi ocenić wiarygodność wyniku pomiaru olfaktometrycznego oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-05_K01Mając świadomość wpływu swoich działań na zapachową jakość powietrza prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z możliwościami i korzyściami zastosowania olfaktometrii w praktyce inżynierskiej
Treści programoweT-W-5Olfaktometria w praktyce inżynierskiej (m.in. dokładność i powtarzalność pomiarów olfaktometrycznych; planowanie i organizacja pomiarów olfaktometrycznych; badania zapachowej jakości materiałów, pomiary emisji zapachowej, ocena skuteczności dezodoryzacji, określanie parametrów procesowych i technologicznych)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny + metody problemowe i aktywizujące
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna przyczyny powstawania problemu uciążliwości zapachowej oraz metody zapobiegania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-05_K02Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, zwłaszcza na zapachową jakość powietrza.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z możliwościami i korzyściami zastosowania olfaktometrii w praktyce inżynierskiej
Treści programoweT-W-5Olfaktometria w praktyce inżynierskiej (m.in. dokładność i powtarzalność pomiarów olfaktometrycznych; planowanie i organizacja pomiarów olfaktometrycznych; badania zapachowej jakości materiałów, pomiary emisji zapachowej, ocena skuteczności dezodoryzacji, określanie parametrów procesowych i technologicznych)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny + metody problemowe i aktywizujące
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna przyczyny powstawania problemu uciążliwości zapachowej oraz metody zapobiegania
3,5
4,0
4,5
5,0