Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Metody syntez związków nieorganicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody syntez związków nieorganicznych
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 30 1,50,41zaliczenie
wykładyW3 15 1,50,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej i fizycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z wpółczesnymi metodami syntezy materialów nieorganicznych
C-2Zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielny dobór najlepszej metody syntezy materiałów nieorganicznych o porządanych właściwościach

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Regulamin pracy i zasady BHP w laboratorium. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Omówienie sposobu sporządzania sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Synteza wybranych meta- orto- lub pirowanadanów(V) i fosforanów(V) oraz tlenków mieszanych zawierających metale grup głównych, pobocznych lub przejściowych metodą reakcji w stanie stałym.4
T-L-2Otrzymywanie różnych odmian polimorficznych wybranych tlenków metali z wykorzystaniem organicznych i nieorganicznych prekursorów metali.4
T-L-3Synteza wybranych meta- orto- lub pirowanadanów(V) i fosforanów(V) oraz tlenków mieszanych zawierajacych metale grup głównych, pobocznych lub przejściowych metodami roztworowymi.4
T-L-4Metody oksydacyjno–redukcyjne w syntezie tlenków metali na różnych stopniach utlenienia. (utlenianie metali i tlenków w atmosferze powietrza, redukcja tlenków odpowiednimi metalami w atmosferze gazu inertnego lub redukującego, termiczny rozkład soli do tlenków w atmosferze gazu inernego).3
T-L-5Otrzymywanie nanokrystalicznego wybranego tlenku metalu z grupy cynkowców.4
T-L-6Otrzymywanie nanokrystalicznego wybranego tlenku metalu z grupy pierwiastków zewnętrznoprzejściowych (bloku energetycznego d).4
T-L-7Otrzymywanie nanokrystalicznych azotków wybranych metali grup pobocznych.4
T-L-8Otrzymywanie nanokrystalicznych węglików wybranych metali zakapsułkowanych w węglu.3
30
wykłady
T-W-1Projektowanie właściwości nowych materiałów.1
T-W-2Synteza w ciele stałym, w fazie ciekłej i w fazie gazowej oraz reakcje w układach heterogenicznych.2
T-W-3Reakcje w ciele stałym. Reakcje w kontrolowanej atmosferze (redukującej, utleniającej). Synteza z wykorzystaniem nieorganicznych i organicznych prekursorów metali.2
T-W-4Reakcje w fazie ciekłej (metoda „mokra” – roztworowa). Właściwości rozpuszczalników w stanie podkrytycznym i nadkrytycznym. Synteza metodami solwatotermalnymi.2
T-W-5Metody otrzymywania nanomateriałów. Klasyfikacja, definicje.1
T-W-6Metody otrzymywania nanomateriałów. Podejście „top-down” i „bottom-up”.2
T-W-7Metody otrzymywania nanomateriałów. Metody syntezy w roztworach.2
T-W-8Metody otrzymywania nanomateriałów. Metody syntezy w fazie gazowej.2
T-W-9Zaliczenie.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych15
A-L-2Opracowywanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych10
A-L-3Udział w konsultacjach5
A-L-4Przygotowanie się do kolokwium zaliczającego15
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Samodzielna analiza treści w oparciu o zalecaną literaturę10
A-W-3Udział w konsultacjach5
A-W-4Przygotowanie się do kolokwium zaliczającego15
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, objaśnienie i wyjaśnienie
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Sprawozdnie przygotowane po wykonaniu kolejnych ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-04_W01
Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu chemii, metod syntezy związków nieorganicznych i stosowanej w laboratorium aparatury oraz zna odpowienią terminologię i nomenklaturę
Ch_1A_W01, Ch_1A_W11X1A_W01InzA_W02C-2, C-1T-W-7, T-L-3, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-1, T-W-5, T-L-8, T-W-2, T-W-8, T-L-2, T-L-6M-3, M-1, M-2S-3, S-2, S-1
Ch_1A_D01-04_W02
Student zna podstawowe zasady BHP obowiązujące w laboratorium chemicznym i zna zasady związane z wykorzystaniem chemikaliów i ich unieszkodliwianiem
Ch_1A_W06X1A_W01, X1A_W06C-2, C-1T-L-1M-2, M-3, M-1S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-04_U01
Student potrafi analizować problemy z zakresu chemii ze szczególnym uwzględnieniem metod syntezy zwiazków nieorganicznych oraz potrafi w oparciu o zadaną specyfikację wybrać odpowiednią metodę syntezy, zaprojektować prosty zestaw aparatury służący do przeprowadzenia syntezy , przeprowadzić syntezę i i ocenić przydatność zastosowanej metody syntezy
Ch_1A_U01, Ch_1A_U03, Ch_1A_U15, Ch_1A_U16X1A_U01, X1A_U03InzA_U01, InzA_U07, InzA_U08C-1, C-2T-W-7, T-L-7, T-L-1, T-L-5, T-W-8, T-L-2, T-W-6, T-L-6, T-L-8, T-L-3, T-L-4M-2, M-3, M-1S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-04_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego uczenia sie przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-2, C-1T-W-4, T-L-6, T-W-1, T-L-5, T-W-2, T-L-3, T-W-3, T-W-7, T-L-1, T-L-8, T-L-7, T-W-5, T-W-6, T-L-2, T-L-4, T-W-8M-2, M-1, M-3S-2, S-1
Ch_1A_D01-04_K02
Student potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i wspóldziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Ch_1A_K02X1A_K02, X1A_K03C-1, C-2T-W-8, T-L-2, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-L-7, T-W-4, T-W-2, T-W-1, T-L-5, T-L-6, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-W-3, T-L-8M-2, M-1, M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-04_W01
Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu chemii, metod syntezy związków nieorganicznych i stosowanej w laboratorium aparatury oraz zna odpowienią terminologię i nomenklaturę
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat chemii i metod syntezy nieorganicznych zwiazków chemicznych oraz zna odpowiednią terminologię i nomenklaturę
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-04_W02
Student zna podstawowe zasady BHP obowiązujące w laboratorium chemicznym i zna zasady związane z wykorzystaniem chemikaliów i ich unieszkodliwianiem
2,0
3,0Student zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym i zna zasady związane z wykorzystaniem chemikaliów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-04_U01
Student potrafi analizować problemy z zakresu chemii ze szczególnym uwzględnieniem metod syntezy zwiazków nieorganicznych oraz potrafi w oparciu o zadaną specyfikację wybrać odpowiednią metodę syntezy, zaprojektować prosty zestaw aparatury służący do przeprowadzenia syntezy , przeprowadzić syntezę i i ocenić przydatność zastosowanej metody syntezy
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym dokonać wyboru metody syntezy związku nieorganicznego w oparciu o zadaną specyfikację
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-04_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego uczenia sie przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
2,0
3,0Student rozumie potrzebę doraźnego uczenia się w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D01-04_K02
Student potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i wspóldziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
2,0
3,0Student potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej wyłącznie rolę wykonawcy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Reren Xu, Wenquin Pang, Qisheng Huo, Editors, Modern Inorganic Synthetic Chemistry, Elsevier, Amsterdam, 2011
  2. Z. Sarbak, Nieorganiczne materiały nanoporowate, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2009
  3. J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch, Chemia ciała stałego, PWN, Warszawa, 1997
  4. L. Cademartiri, G.A. Ozin, Nanochemia. Podstawowe koncepcje, PWN, Warszawa, 2011
  5. K. J. Kurzydlowski, M. Lewandowska, Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne, PWN, Warszawa, 2011
  6. K. J. Kurzydlowski, Nanotechnologie, PWN, Warszawa, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Regulamin pracy i zasady BHP w laboratorium. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Omówienie sposobu sporządzania sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Synteza wybranych meta- orto- lub pirowanadanów(V) i fosforanów(V) oraz tlenków mieszanych zawierających metale grup głównych, pobocznych lub przejściowych metodą reakcji w stanie stałym.4
T-L-2Otrzymywanie różnych odmian polimorficznych wybranych tlenków metali z wykorzystaniem organicznych i nieorganicznych prekursorów metali.4
T-L-3Synteza wybranych meta- orto- lub pirowanadanów(V) i fosforanów(V) oraz tlenków mieszanych zawierajacych metale grup głównych, pobocznych lub przejściowych metodami roztworowymi.4
T-L-4Metody oksydacyjno–redukcyjne w syntezie tlenków metali na różnych stopniach utlenienia. (utlenianie metali i tlenków w atmosferze powietrza, redukcja tlenków odpowiednimi metalami w atmosferze gazu inertnego lub redukującego, termiczny rozkład soli do tlenków w atmosferze gazu inernego).3
T-L-5Otrzymywanie nanokrystalicznego wybranego tlenku metalu z grupy cynkowców.4
T-L-6Otrzymywanie nanokrystalicznego wybranego tlenku metalu z grupy pierwiastków zewnętrznoprzejściowych (bloku energetycznego d).4
T-L-7Otrzymywanie nanokrystalicznych azotków wybranych metali grup pobocznych.4
T-L-8Otrzymywanie nanokrystalicznych węglików wybranych metali zakapsułkowanych w węglu.3
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Projektowanie właściwości nowych materiałów.1
T-W-2Synteza w ciele stałym, w fazie ciekłej i w fazie gazowej oraz reakcje w układach heterogenicznych.2
T-W-3Reakcje w ciele stałym. Reakcje w kontrolowanej atmosferze (redukującej, utleniającej). Synteza z wykorzystaniem nieorganicznych i organicznych prekursorów metali.2
T-W-4Reakcje w fazie ciekłej (metoda „mokra” – roztworowa). Właściwości rozpuszczalników w stanie podkrytycznym i nadkrytycznym. Synteza metodami solwatotermalnymi.2
T-W-5Metody otrzymywania nanomateriałów. Klasyfikacja, definicje.1
T-W-6Metody otrzymywania nanomateriałów. Podejście „top-down” i „bottom-up”.2
T-W-7Metody otrzymywania nanomateriałów. Metody syntezy w roztworach.2
T-W-8Metody otrzymywania nanomateriałów. Metody syntezy w fazie gazowej.2
T-W-9Zaliczenie.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych15
A-L-2Opracowywanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych10
A-L-3Udział w konsultacjach5
A-L-4Przygotowanie się do kolokwium zaliczającego15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Samodzielna analiza treści w oparciu o zalecaną literaturę10
A-W-3Udział w konsultacjach5
A-W-4Przygotowanie się do kolokwium zaliczającego15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-04_W01Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu chemii, metod syntezy związków nieorganicznych i stosowanej w laboratorium aparatury oraz zna odpowienią terminologię i nomenklaturę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielny dobór najlepszej metody syntezy materiałów nieorganicznych o porządanych właściwościach
C-1Zapoznanie studentów z wpółczesnymi metodami syntezy materialów nieorganicznych
Treści programoweT-W-7Metody otrzymywania nanomateriałów. Metody syntezy w roztworach.
T-L-3Synteza wybranych meta- orto- lub pirowanadanów(V) i fosforanów(V) oraz tlenków mieszanych zawierajacych metale grup głównych, pobocznych lub przejściowych metodami roztworowymi.
T-W-1Projektowanie właściwości nowych materiałów.
T-W-4Reakcje w fazie ciekłej (metoda „mokra” – roztworowa). Właściwości rozpuszczalników w stanie podkrytycznym i nadkrytycznym. Synteza metodami solwatotermalnymi.
T-W-6Metody otrzymywania nanomateriałów. Podejście „top-down” i „bottom-up”.
T-W-3Reakcje w ciele stałym. Reakcje w kontrolowanej atmosferze (redukującej, utleniającej). Synteza z wykorzystaniem nieorganicznych i organicznych prekursorów metali.
T-L-4Metody oksydacyjno–redukcyjne w syntezie tlenków metali na różnych stopniach utlenienia. (utlenianie metali i tlenków w atmosferze powietrza, redukcja tlenków odpowiednimi metalami w atmosferze gazu inertnego lub redukującego, termiczny rozkład soli do tlenków w atmosferze gazu inernego).
T-L-5Otrzymywanie nanokrystalicznego wybranego tlenku metalu z grupy cynkowców.
T-L-7Otrzymywanie nanokrystalicznych azotków wybranych metali grup pobocznych.
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Regulamin pracy i zasady BHP w laboratorium. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Omówienie sposobu sporządzania sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Synteza wybranych meta- orto- lub pirowanadanów(V) i fosforanów(V) oraz tlenków mieszanych zawierających metale grup głównych, pobocznych lub przejściowych metodą reakcji w stanie stałym.
T-W-5Metody otrzymywania nanomateriałów. Klasyfikacja, definicje.
T-L-8Otrzymywanie nanokrystalicznych węglików wybranych metali zakapsułkowanych w węglu.
T-W-2Synteza w ciele stałym, w fazie ciekłej i w fazie gazowej oraz reakcje w układach heterogenicznych.
T-W-8Metody otrzymywania nanomateriałów. Metody syntezy w fazie gazowej.
T-L-2Otrzymywanie różnych odmian polimorficznych wybranych tlenków metali z wykorzystaniem organicznych i nieorganicznych prekursorów metali.
T-L-6Otrzymywanie nanokrystalicznego wybranego tlenku metalu z grupy pierwiastków zewnętrznoprzejściowych (bloku energetycznego d).
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny, objaśnienie i wyjaśnienie
M-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena formująca: Sprawozdnie przygotowane po wykonaniu kolejnych ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat chemii i metod syntezy nieorganicznych zwiazków chemicznych oraz zna odpowiednią terminologię i nomenklaturę
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-04_W02Student zna podstawowe zasady BHP obowiązujące w laboratorium chemicznym i zna zasady związane z wykorzystaniem chemikaliów i ich unieszkodliwianiem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W06zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna zasady związane z wykorzystywaniem chemikaliów i ich unieszkodliwiania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W06zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielny dobór najlepszej metody syntezy materiałów nieorganicznych o porządanych właściwościach
C-1Zapoznanie studentów z wpółczesnymi metodami syntezy materialów nieorganicznych
Treści programoweT-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Regulamin pracy i zasady BHP w laboratorium. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Omówienie sposobu sporządzania sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Synteza wybranych meta- orto- lub pirowanadanów(V) i fosforanów(V) oraz tlenków mieszanych zawierających metale grup głównych, pobocznych lub przejściowych metodą reakcji w stanie stałym.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny, objaśnienie i wyjaśnienie
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena formująca: Sprawozdnie przygotowane po wykonaniu kolejnych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym i zna zasady związane z wykorzystaniem chemikaliów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-04_U01Student potrafi analizować problemy z zakresu chemii ze szczególnym uwzględnieniem metod syntezy zwiazków nieorganicznych oraz potrafi w oparciu o zadaną specyfikację wybrać odpowiednią metodę syntezy, zaprojektować prosty zestaw aparatury służący do przeprowadzenia syntezy , przeprowadzić syntezę i i ocenić przydatność zastosowanej metody syntezy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_1A_U15potrafi ocenić przydatność podstawowej aparatury pomiarowej i rutynowych metod służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować właściwe rozwiązanie
Ch_1A_U16potrafi w oparciu o zadaną specyfikację zaprojektować prosty zestaw aparatury, obiekt, system lub proces służący do przeprowadzenia typowych dla chemii przemian i operacji oraz używając właściwych metod, technik i narzędzi zbudować niezbędne urządzenia i przeprowadzić zaplanowany proces
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wpółczesnymi metodami syntezy materialów nieorganicznych
C-2Zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielny dobór najlepszej metody syntezy materiałów nieorganicznych o porządanych właściwościach
Treści programoweT-W-7Metody otrzymywania nanomateriałów. Metody syntezy w roztworach.
T-L-7Otrzymywanie nanokrystalicznych azotków wybranych metali grup pobocznych.
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Regulamin pracy i zasady BHP w laboratorium. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Omówienie sposobu sporządzania sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Synteza wybranych meta- orto- lub pirowanadanów(V) i fosforanów(V) oraz tlenków mieszanych zawierających metale grup głównych, pobocznych lub przejściowych metodą reakcji w stanie stałym.
T-L-5Otrzymywanie nanokrystalicznego wybranego tlenku metalu z grupy cynkowców.
T-W-8Metody otrzymywania nanomateriałów. Metody syntezy w fazie gazowej.
T-L-2Otrzymywanie różnych odmian polimorficznych wybranych tlenków metali z wykorzystaniem organicznych i nieorganicznych prekursorów metali.
T-W-6Metody otrzymywania nanomateriałów. Podejście „top-down” i „bottom-up”.
T-L-6Otrzymywanie nanokrystalicznego wybranego tlenku metalu z grupy pierwiastków zewnętrznoprzejściowych (bloku energetycznego d).
T-L-8Otrzymywanie nanokrystalicznych węglików wybranych metali zakapsułkowanych w węglu.
T-L-3Synteza wybranych meta- orto- lub pirowanadanów(V) i fosforanów(V) oraz tlenków mieszanych zawierajacych metale grup głównych, pobocznych lub przejściowych metodami roztworowymi.
T-L-4Metody oksydacyjno–redukcyjne w syntezie tlenków metali na różnych stopniach utlenienia. (utlenianie metali i tlenków w atmosferze powietrza, redukcja tlenków odpowiednimi metalami w atmosferze gazu inertnego lub redukującego, termiczny rozkład soli do tlenków w atmosferze gazu inernego).
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny, objaśnienie i wyjaśnienie
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdnie przygotowane po wykonaniu kolejnych ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym dokonać wyboru metody syntezy związku nieorganicznego w oparciu o zadaną specyfikację
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-04_K01Student rozumie potrzebę ciągłego uczenia sie przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielny dobór najlepszej metody syntezy materiałów nieorganicznych o porządanych właściwościach
C-1Zapoznanie studentów z wpółczesnymi metodami syntezy materialów nieorganicznych
Treści programoweT-W-4Reakcje w fazie ciekłej (metoda „mokra” – roztworowa). Właściwości rozpuszczalników w stanie podkrytycznym i nadkrytycznym. Synteza metodami solwatotermalnymi.
T-L-6Otrzymywanie nanokrystalicznego wybranego tlenku metalu z grupy pierwiastków zewnętrznoprzejściowych (bloku energetycznego d).
T-W-1Projektowanie właściwości nowych materiałów.
T-L-5Otrzymywanie nanokrystalicznego wybranego tlenku metalu z grupy cynkowców.
T-W-2Synteza w ciele stałym, w fazie ciekłej i w fazie gazowej oraz reakcje w układach heterogenicznych.
T-L-3Synteza wybranych meta- orto- lub pirowanadanów(V) i fosforanów(V) oraz tlenków mieszanych zawierajacych metale grup głównych, pobocznych lub przejściowych metodami roztworowymi.
T-W-3Reakcje w ciele stałym. Reakcje w kontrolowanej atmosferze (redukującej, utleniającej). Synteza z wykorzystaniem nieorganicznych i organicznych prekursorów metali.
T-W-7Metody otrzymywania nanomateriałów. Metody syntezy w roztworach.
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Regulamin pracy i zasady BHP w laboratorium. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Omówienie sposobu sporządzania sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Synteza wybranych meta- orto- lub pirowanadanów(V) i fosforanów(V) oraz tlenków mieszanych zawierających metale grup głównych, pobocznych lub przejściowych metodą reakcji w stanie stałym.
T-L-8Otrzymywanie nanokrystalicznych węglików wybranych metali zakapsułkowanych w węglu.
T-L-7Otrzymywanie nanokrystalicznych azotków wybranych metali grup pobocznych.
T-W-5Metody otrzymywania nanomateriałów. Klasyfikacja, definicje.
T-W-6Metody otrzymywania nanomateriałów. Podejście „top-down” i „bottom-up”.
T-L-2Otrzymywanie różnych odmian polimorficznych wybranych tlenków metali z wykorzystaniem organicznych i nieorganicznych prekursorów metali.
T-L-4Metody oksydacyjno–redukcyjne w syntezie tlenków metali na różnych stopniach utlenienia. (utlenianie metali i tlenków w atmosferze powietrza, redukcja tlenków odpowiednimi metalami w atmosferze gazu inertnego lub redukującego, termiczny rozkład soli do tlenków w atmosferze gazu inernego).
T-W-8Metody otrzymywania nanomateriałów. Metody syntezy w fazie gazowej.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny, objaśnienie i wyjaśnienie
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdnie przygotowane po wykonaniu kolejnych ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie potrzebę doraźnego uczenia się w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-04_K02Student potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i wspóldziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wpółczesnymi metodami syntezy materialów nieorganicznych
C-2Zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielny dobór najlepszej metody syntezy materiałów nieorganicznych o porządanych właściwościach
Treści programoweT-W-8Metody otrzymywania nanomateriałów. Metody syntezy w fazie gazowej.
T-L-2Otrzymywanie różnych odmian polimorficznych wybranych tlenków metali z wykorzystaniem organicznych i nieorganicznych prekursorów metali.
T-W-5Metody otrzymywania nanomateriałów. Klasyfikacja, definicje.
T-W-6Metody otrzymywania nanomateriałów. Podejście „top-down” i „bottom-up”.
T-W-7Metody otrzymywania nanomateriałów. Metody syntezy w roztworach.
T-L-7Otrzymywanie nanokrystalicznych azotków wybranych metali grup pobocznych.
T-W-4Reakcje w fazie ciekłej (metoda „mokra” – roztworowa). Właściwości rozpuszczalników w stanie podkrytycznym i nadkrytycznym. Synteza metodami solwatotermalnymi.
T-W-2Synteza w ciele stałym, w fazie ciekłej i w fazie gazowej oraz reakcje w układach heterogenicznych.
T-W-1Projektowanie właściwości nowych materiałów.
T-L-5Otrzymywanie nanokrystalicznego wybranego tlenku metalu z grupy cynkowców.
T-L-6Otrzymywanie nanokrystalicznego wybranego tlenku metalu z grupy pierwiastków zewnętrznoprzejściowych (bloku energetycznego d).
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Regulamin pracy i zasady BHP w laboratorium. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Omówienie sposobu sporządzania sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Synteza wybranych meta- orto- lub pirowanadanów(V) i fosforanów(V) oraz tlenków mieszanych zawierających metale grup głównych, pobocznych lub przejściowych metodą reakcji w stanie stałym.
T-L-3Synteza wybranych meta- orto- lub pirowanadanów(V) i fosforanów(V) oraz tlenków mieszanych zawierajacych metale grup głównych, pobocznych lub przejściowych metodami roztworowymi.
T-L-4Metody oksydacyjno–redukcyjne w syntezie tlenków metali na różnych stopniach utlenienia. (utlenianie metali i tlenków w atmosferze powietrza, redukcja tlenków odpowiednimi metalami w atmosferze gazu inertnego lub redukującego, termiczny rozkład soli do tlenków w atmosferze gazu inernego).
T-W-3Reakcje w ciele stałym. Reakcje w kontrolowanej atmosferze (redukującej, utleniającej). Synteza z wykorzystaniem nieorganicznych i organicznych prekursorów metali.
T-L-8Otrzymywanie nanokrystalicznych węglików wybranych metali zakapsułkowanych w węglu.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny, objaśnienie i wyjaśnienie
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej wyłącznie rolę wykonawcy.
3,5
4,0
4,5
5,0