Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Metrologia chemiczna i przygotowanie próbek analitycznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metrologia chemiczna i przygotowanie próbek analitycznych
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Zofia Lendzion-Bieluń <Zofia.Lendzion-Bielun@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 15 0,80,44zaliczenie
wykładyW3 15 1,20,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1matematyka z zakresu studiów, podstawy chemii analitycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z pojęciami statystycznymi stosowanymi w metrologii chemicznej
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu analizy jakości wyników pomiarów analitycznych, walidacji procedur analitycznych
C-3Ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za rzetelność wyników pomiarów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne: zapoznanie Studentów z regulaminem ćwiczeń, zasadami bezpieczeństwa pracy w laboratorium podczas zajęc laboratoryjnych w ramach przedmitu1
T-L-2Pobór i przygotowanie próbek2
T-L-3Przeprowadzanie próbek do roztworu, roztwarzanie w rozcieńczonych kwasach i stężonych, roztwarzanie przez stapianie z kwaśnymi lub alkalicznymi elekrolitami4
T-L-4Rozkład próbek organicznych i materiałów biologicznych: - spalanie w piecach do analizy elelmntarnej (oznaczanie C, N, H), - spalanie na sucho w piecach termicznych - spalnie na mokro wobec kwasów utleniających4
T-L-5Wykorzystanie techniki mikrofalowej do przygotowywania próbek do analizy4
15
wykłady
T-W-1Proces pomiarowy i jego etapy - pobieranie próbek do analizy - próbka reprezentatywna, sposób jej pobierania i jej wielkość - przygotowywanie próbek do analizy (homogenizacja,rozpuszczamie, roztwarzanie, rozdzielanie i zatężanie), - pomiar: sygnał pomiarowy, aparatura, - wzrocowanie i kalibracha, - materiały odniesienia, - interpretacja wyników,5
T-W-2Kryteria wyboru metody analitycznej, czułość, oznaczalność2
T-W-3Walidacja procedur analitycznych1
T-W-4Opracowanie wyników i ich statystyczna ocena - rozkłady zmiennych losowych, - testy statystyczne, - jakość wyników analitycznych, - spójność pomiarowa, - niepowność4
T-W-5Badania międzylaboratoryjne2
T-W-6Akredytacja laboratoriów1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie się do zajęć9
24
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2czytanie literatury związanej z tematyką zajęć10
A-W-3konsultacje z prowadzącym wykłady5
A-W-4Przygotownie sie do egzaminu5
A-W-5egzamin1
36

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2zajęcia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywności podczas zajęć, kolokwia sprawdzające
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-03_W01
Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metrologii chemicznej, wie jak zastosować metody obliczeniowe do oceny poprawności przeprowadzanych pomiarów.
Ch_1A_W04X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W04C-1, C-3T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-W-6, T-W-5M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-03_U01
Student posiada umiejętość analizy uzyskanych danych pomiarowanych, zna metody numeryczne, tóre może wykorzystać do tego celu
Ch_1A_U04X1A_U04InzA_U02C-2T-L-5, T-L-4, T-L-2, T-L-3M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D01-03_K01
Student ma świadomość, iż dokładnośc i prezyzja przeprowadzanych pomiarów i badań ma istotny wpływ na dalej podajmowane decyzje wpływajace na środowisko
Ch_1A_K04X1A_K04, X1A_K06InzA_K01C-3T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-L-3, T-W-4, T-W-6, T-L-5, T-L-2, T-L-4M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-03_W01
Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metrologii chemicznej, wie jak zastosować metody obliczeniowe do oceny poprawności przeprowadzanych pomiarów.
2,0
3,0Wiedza studenta w odniesieniu do treści programowych przedmiotu jest na poziomie 60%.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-03_U01
Student posiada umiejętość analizy uzyskanych danych pomiarowanych, zna metody numeryczne, tóre może wykorzystać do tego celu
2,0
3,0Wiedza studenta w odniesieniu do treści programowych przedmiotu jest na poziomie 60%.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D01-03_K01
Student ma świadomość, iż dokładnośc i prezyzja przeprowadzanych pomiarów i badań ma istotny wpływ na dalej podajmowane decyzje wpływajace na środowisko
2,0
3,0Wiedza studenta w odniesieniu do treści programowych przedmiotu jest na poziomie 60%.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Piotr Konieczko, Jacek Namieśnik, Ocena i kontrola jakości wyników pomiarowych, WNT, Warszawa, 2007
  2. Ewa Bulska, Metrologia Chemiczna, Malamut, Warszawa, 2012, II
  3. W. Hyk, Z. Stojek, Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym, Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2010
  4. Czermiński J.B., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa, 1999

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne: zapoznanie Studentów z regulaminem ćwiczeń, zasadami bezpieczeństwa pracy w laboratorium podczas zajęc laboratoryjnych w ramach przedmitu1
T-L-2Pobór i przygotowanie próbek2
T-L-3Przeprowadzanie próbek do roztworu, roztwarzanie w rozcieńczonych kwasach i stężonych, roztwarzanie przez stapianie z kwaśnymi lub alkalicznymi elekrolitami4
T-L-4Rozkład próbek organicznych i materiałów biologicznych: - spalanie w piecach do analizy elelmntarnej (oznaczanie C, N, H), - spalanie na sucho w piecach termicznych - spalnie na mokro wobec kwasów utleniających4
T-L-5Wykorzystanie techniki mikrofalowej do przygotowywania próbek do analizy4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Proces pomiarowy i jego etapy - pobieranie próbek do analizy - próbka reprezentatywna, sposób jej pobierania i jej wielkość - przygotowywanie próbek do analizy (homogenizacja,rozpuszczamie, roztwarzanie, rozdzielanie i zatężanie), - pomiar: sygnał pomiarowy, aparatura, - wzrocowanie i kalibracha, - materiały odniesienia, - interpretacja wyników,5
T-W-2Kryteria wyboru metody analitycznej, czułość, oznaczalność2
T-W-3Walidacja procedur analitycznych1
T-W-4Opracowanie wyników i ich statystyczna ocena - rozkłady zmiennych losowych, - testy statystyczne, - jakość wyników analitycznych, - spójność pomiarowa, - niepowność4
T-W-5Badania międzylaboratoryjne2
T-W-6Akredytacja laboratoriów1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie się do zajęć9
24
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2czytanie literatury związanej z tematyką zajęć10
A-W-3konsultacje z prowadzącym wykłady5
A-W-4Przygotownie sie do egzaminu5
A-W-5egzamin1
36
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-03_W01Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metrologii chemicznej, wie jak zastosować metody obliczeniowe do oceny poprawności przeprowadzanych pomiarów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W04zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii i wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do ich rozwiązania; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
X1A_W04zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narządzi informatycznych; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciami statystycznymi stosowanymi w metrologii chemicznej
C-3Ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za rzetelność wyników pomiarów
Treści programoweT-W-2Kryteria wyboru metody analitycznej, czułość, oznaczalność
T-W-4Opracowanie wyników i ich statystyczna ocena - rozkłady zmiennych losowych, - testy statystyczne, - jakość wyników analitycznych, - spójność pomiarowa, - niepowność
T-W-1Proces pomiarowy i jego etapy - pobieranie próbek do analizy - próbka reprezentatywna, sposób jej pobierania i jej wielkość - przygotowywanie próbek do analizy (homogenizacja,rozpuszczamie, roztwarzanie, rozdzielanie i zatężanie), - pomiar: sygnał pomiarowy, aparatura, - wzrocowanie i kalibracha, - materiały odniesienia, - interpretacja wyników,
T-W-3Walidacja procedur analitycznych
T-W-6Akredytacja laboratoriów
T-W-5Badania międzylaboratoryjne
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wiedza studenta w odniesieniu do treści programowych przedmiotu jest na poziomie 60%.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-03_U01Student posiada umiejętość analizy uzyskanych danych pomiarowanych, zna metody numeryczne, tóre może wykorzystać do tego celu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U04potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U04potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów matematycznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu analizy jakości wyników pomiarów analitycznych, walidacji procedur analitycznych
Treści programoweT-L-5Wykorzystanie techniki mikrofalowej do przygotowywania próbek do analizy
T-L-4Rozkład próbek organicznych i materiałów biologicznych: - spalanie w piecach do analizy elelmntarnej (oznaczanie C, N, H), - spalanie na sucho w piecach termicznych - spalnie na mokro wobec kwasów utleniających
T-L-2Pobór i przygotowanie próbek
T-L-3Przeprowadzanie próbek do roztworu, roztwarzanie w rozcieńczonych kwasach i stężonych, roztwarzanie przez stapianie z kwaśnymi lub alkalicznymi elekrolitami
Metody nauczaniaM-2zajęcia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności podczas zajęć, kolokwia sprawdzające
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wiedza studenta w odniesieniu do treści programowych przedmiotu jest na poziomie 60%.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D01-03_K01Student ma świadomość, iż dokładnośc i prezyzja przeprowadzanych pomiarów i badań ma istotny wpływ na dalej podajmowane decyzje wpływajace na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za rzetelność wyników pomiarów
Treści programoweT-W-3Walidacja procedur analitycznych
T-W-5Badania międzylaboratoryjne
T-W-1Proces pomiarowy i jego etapy - pobieranie próbek do analizy - próbka reprezentatywna, sposób jej pobierania i jej wielkość - przygotowywanie próbek do analizy (homogenizacja,rozpuszczamie, roztwarzanie, rozdzielanie i zatężanie), - pomiar: sygnał pomiarowy, aparatura, - wzrocowanie i kalibracha, - materiały odniesienia, - interpretacja wyników,
T-W-2Kryteria wyboru metody analitycznej, czułość, oznaczalność
T-L-3Przeprowadzanie próbek do roztworu, roztwarzanie w rozcieńczonych kwasach i stężonych, roztwarzanie przez stapianie z kwaśnymi lub alkalicznymi elekrolitami
T-W-4Opracowanie wyników i ich statystyczna ocena - rozkłady zmiennych losowych, - testy statystyczne, - jakość wyników analitycznych, - spójność pomiarowa, - niepowność
T-W-6Akredytacja laboratoriów
T-L-5Wykorzystanie techniki mikrofalowej do przygotowywania próbek do analizy
T-L-2Pobór i przygotowanie próbek
T-L-4Rozkład próbek organicznych i materiałów biologicznych: - spalanie w piecach do analizy elelmntarnej (oznaczanie C, N, H), - spalanie na sucho w piecach termicznych - spalnie na mokro wobec kwasów utleniających
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2zajęcia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności podczas zajęć, kolokwia sprawdzające
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wiedza studenta w odniesieniu do treści programowych przedmiotu jest na poziomie 60%.
3,5
4,0
4,5
5,0