Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa inżynierska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa inżynierska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Soroka <Jacek.Soroka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marta Sawicka <Marta.Sawicka@zut.edu.pl>, Elwira Wróblewska <Elwira.Wroblewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 15,0 ECTS (formy) 15,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD7 0 15,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Spełnione kryteria rejestracji na ostatni semestr studiów.
W-2Obsługa komputera i podstawowych programów do edycji, obliczen i prezentacji wyników.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej w formie maszynopisu.
C-2Przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierajacej najważniejsze hipotezy badawcze, opis badań i wnioski zawarte w pracy dyplomowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Opracowanie wyników badan laboratoryjnych i obliczen inzynierskich.0
T-PD-2Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej z zachowaniem wymagan stawianych pracom dyplomowym inzynierskim na WTiICh.0
T-PD-3Przygotowanie prezentacji wyników pracy inzynierskiej w formie multimedialnej0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Studiowanie literatury zwiazanej z tematyka pracy inzynierskiej120
A-PD-2Konsultacje z promotorem60
A-PD-3Opracowanie i analiza wyników.50
A-PD-4Formułowanie wniosków z badań wykonanych w ramach pracy.20
A-PD-5Opracowanie i przygotowanie pracy inzynierskiej w formie maszynopisu150
A-PD-6Przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierajacej główne tezy pracy, opis badań i wnioski.20
A-PD-7Przygotowanie do egzaminu dyplomowego30
A-PD-8Egzamin dyplomowy1
451

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wskazywanie sposobów opracowywania wyników z przeprowadzonych badan i wykonanych obliczen oraz ich prezentacji.
M-2Indywidualna dyskusja studenta z promotorem.
M-3Samodzielna praca studenta.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie dwóch pozytywnych recenzji pracy dyplomowej
S-2Ocena formująca: Zaliczenie w wyniku obserwacji.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena pracy dyplomowej przedstawionej w formie maszynopisu.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C20_W01
Student ma wiedze z zakresu chemii i nauk pokrewnych.
Ch_1A_W01, Ch_1A_W02, Ch_1A_W03, Ch_1A_W06X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W06C-1T-PD-1, T-PD-2M-2, M-3, M-1S-3, S-1
Ch_1A_C20_W02
Student posiada wiedze i rozumie pojecia i zasady ochrony własnosci intelektualnej.
Ch_1A_W07, Ch_1A_W08, Ch_1A_W12X1A_W07, X1A_W08InzA_W03C-1T-PD-2M-3, M-2S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C20_U01
Student potrafi pozyskiwac informacje z literatury polsko i angielskojezycznej, z baz danych i innych zródeł.
Ch_1A_U07, Ch_1A_U10, Ch_1A_U01X1A_U01, X1A_U07, X1A_U10C-1, C-2T-PD-3, T-PD-2M-3S-3, S-1
Ch_1A_C20_U02
Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania własnych problemów badawczych.
Ch_1A_U01, Ch_1A_U02, Ch_1A_U03, Ch_1A_U04, Ch_1A_U14, Ch_1A_U15X1A_U01, X1A_U02, X1A_U03, X1A_U04InzA_U01, InzA_U02, InzA_U06, InzA_U07C-2, C-1T-PD-1, T-PD-2M-2, M-1, M-3S-1, S-3
Ch_1A_C20_U03
Student potrafi zaprezentować wyniki przeprowadzonych przez siebie badań
Ch_1A_U06, Ch_1A_U08, Ch_1A_U09X1A_U06, X1A_U08, X1A_U09C-1, C-2T-PD-3, T-PD-2M-3, M-1S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C20_K01
Student rozumie wartosc i wage nauki i ciagłego kształcenia się.
Ch_1A_K01, Ch_1A_K05X1A_K01, X1A_K05, X1A_K06InzA_K01C-1T-PD-2M-2, M-3S-2
Ch_1A_C20_K02
Student potrafi myslec w sposób kreatywny, logiczny i przedsiebiorczy.
Ch_1A_K04, Ch_1A_K05, Ch_1A_K06X1A_K04, X1A_K06, X1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-PD-1, T-PD-2M-3, M-2S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C20_W01
Student ma wiedze z zakresu chemii i nauk pokrewnych.
2,0
3,0Student ma podstawowa wiedze z zakresu tematyki pracy dyplomowej oraz studiowanej specjalnosci
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C20_W02
Student posiada wiedze i rozumie pojecia i zasady ochrony własnosci intelektualnej.
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedze na temat zasad ochrony własnosci intelektualnej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C20_U01
Student potrafi pozyskiwac informacje z literatury polsko i angielskojezycznej, z baz danych i innych zródeł.
2,0
3,0Student potrafi pozyskiwac podstawowe informacje z literatury.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C20_U02
Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania własnych problemów badawczych.
2,0
3,0Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązania prostych problemów.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C20_U03
Student potrafi zaprezentować wyniki przeprowadzonych przez siebie badań
2,0
3,0Studeny potrafi opracowac wyniki swoich badań.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C20_K01
Student rozumie wartosc i wage nauki i ciagłego kształcenia się.
2,0
3,0Student w podstawowym stopniu rozumie potrzebe ciagłego kształcenia sie i doskonalenia zawodowego
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C20_K02
Student potrafi myslec w sposób kreatywny, logiczny i przedsiebiorczy.
2,0
3,0Student potrafi myśleć w sposób logiczny.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Brandt S., Analiza danych., PWN, Warszawa, 2002
  2. Kukiełka L., Podstawy badan inzynierskich, PWN, Warszawa, 2002
  3. Praca zbiorowa pod red. J. Kaminskiej-Szmaj, Słownik ortograficzno-gramatyczny jezyka polskiego z zasadami ortografii i interpunkcji, Wydawnictwo EUROPA, Wrocław, 2002
  4. Seidel K-H, Słownik techniczny angielsko-polski i polsko-angielski, Wydawnictwo REA s.J., Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z internetu : jak korzystac z internetu piszac prace dyplomowe?, CeDeWU, Warszawa, 2010

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Opracowanie wyników badan laboratoryjnych i obliczen inzynierskich.0
T-PD-2Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej z zachowaniem wymagan stawianych pracom dyplomowym inzynierskim na WTiICh.0
T-PD-3Przygotowanie prezentacji wyników pracy inzynierskiej w formie multimedialnej0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Studiowanie literatury zwiazanej z tematyka pracy inzynierskiej120
A-PD-2Konsultacje z promotorem60
A-PD-3Opracowanie i analiza wyników.50
A-PD-4Formułowanie wniosków z badań wykonanych w ramach pracy.20
A-PD-5Opracowanie i przygotowanie pracy inzynierskiej w formie maszynopisu150
A-PD-6Przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierajacej główne tezy pracy, opis badań i wnioski.20
A-PD-7Przygotowanie do egzaminu dyplomowego30
A-PD-8Egzamin dyplomowy1
451
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C20_W01Student ma wiedze z zakresu chemii i nauk pokrewnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W02zna techniki matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania podstawowych zjawisk i procesów chemicznych
Ch_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Ch_1A_W06zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna zasady związane z wykorzystywaniem chemikaliów i ich unieszkodliwiania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
X1A_W06zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej w formie maszynopisu.
Treści programoweT-PD-1Opracowanie wyników badan laboratoryjnych i obliczen inzynierskich.
T-PD-2Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej z zachowaniem wymagan stawianych pracom dyplomowym inzynierskim na WTiICh.
Metody nauczaniaM-2Indywidualna dyskusja studenta z promotorem.
M-3Samodzielna praca studenta.
M-1Wskazywanie sposobów opracowywania wyników z przeprowadzonych badan i wykonanych obliczen oraz ich prezentacji.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena pracy dyplomowej przedstawionej w formie maszynopisu.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie dwóch pozytywnych recenzji pracy dyplomowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawowa wiedze z zakresu tematyki pracy dyplomowej oraz studiowanej specjalnosci
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C20_W02Student posiada wiedze i rozumie pojecia i zasady ochrony własnosci intelektualnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W07ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
Ch_1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Ch_1A_W12ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W07ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
X1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej w formie maszynopisu.
Treści programoweT-PD-2Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej z zachowaniem wymagan stawianych pracom dyplomowym inzynierskim na WTiICh.
Metody nauczaniaM-3Samodzielna praca studenta.
M-2Indywidualna dyskusja studenta z promotorem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie dwóch pozytywnych recenzji pracy dyplomowej
S-3Ocena podsumowująca: Ocena pracy dyplomowej przedstawionej w formie maszynopisu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedze na temat zasad ochrony własnosci intelektualnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C20_U01Student potrafi pozyskiwac informacje z literatury polsko i angielskojezycznej, z baz danych i innych zródeł.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Ch_1A_U10ma umiejętność posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury specjalistycznej w zakresie chemii i nauk pokrewnych, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Ch_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
X1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej w formie maszynopisu.
C-2Przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierajacej najważniejsze hipotezy badawcze, opis badań i wnioski zawarte w pracy dyplomowej.
Treści programoweT-PD-3Przygotowanie prezentacji wyników pracy inzynierskiej w formie multimedialnej
T-PD-2Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej z zachowaniem wymagan stawianych pracom dyplomowym inzynierskim na WTiICh.
Metody nauczaniaM-3Samodzielna praca studenta.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena pracy dyplomowej przedstawionej w formie maszynopisu.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie dwóch pozytywnych recenzji pracy dyplomowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi pozyskiwac podstawowe informacje z literatury.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C20_U02Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania własnych problemów badawczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Ch_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_1A_U04potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Ch_1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie chemii
Ch_1A_U15potrafi ocenić przydatność podstawowej aparatury pomiarowej i rutynowych metod służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować właściwe rozwiązanie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
X1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
X1A_U04potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów matematycznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierajacej najważniejsze hipotezy badawcze, opis badań i wnioski zawarte w pracy dyplomowej.
C-1Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej w formie maszynopisu.
Treści programoweT-PD-1Opracowanie wyników badan laboratoryjnych i obliczen inzynierskich.
T-PD-2Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej z zachowaniem wymagan stawianych pracom dyplomowym inzynierskim na WTiICh.
Metody nauczaniaM-2Indywidualna dyskusja studenta z promotorem.
M-1Wskazywanie sposobów opracowywania wyników z przeprowadzonych badan i wykonanych obliczen oraz ich prezentacji.
M-3Samodzielna praca studenta.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie dwóch pozytywnych recenzji pracy dyplomowej
S-3Ocena podsumowująca: Ocena pracy dyplomowej przedstawionej w formie maszynopisu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązania prostych problemów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C20_U03Student potrafi zaprezentować wyniki przeprowadzonych przez siebie badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U06potrafi przedstawić w sposób przystępny postawowe zagadnienia i problemy natury chemicznej
Ch_1A_U08potrafi w oparciu o różne źródła, wykorzystując podstawoweujęcia teoretyczne, przygotować typowe prace pisemne w języku polskim oraz angielskim lub niemieckim dotyczące wybranych zagadnień z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych
Ch_1A_U09potrafi w oparciu o różne źródła, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne, przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i języku angielskim lub niemieckim dotyczące wybranych zagadnień z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
X1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej w formie maszynopisu.
C-2Przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierajacej najważniejsze hipotezy badawcze, opis badań i wnioski zawarte w pracy dyplomowej.
Treści programoweT-PD-3Przygotowanie prezentacji wyników pracy inzynierskiej w formie multimedialnej
T-PD-2Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej z zachowaniem wymagan stawianych pracom dyplomowym inzynierskim na WTiICh.
Metody nauczaniaM-3Samodzielna praca studenta.
M-1Wskazywanie sposobów opracowywania wyników z przeprowadzonych badan i wykonanych obliczen oraz ich prezentacji.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena pracy dyplomowej przedstawionej w formie maszynopisu.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie dwóch pozytywnych recenzji pracy dyplomowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Studeny potrafi opracowac wyniki swoich badań.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C20_K01Student rozumie wartosc i wage nauki i ciagłego kształcenia się.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Ch_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej w formie maszynopisu.
Treści programoweT-PD-2Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej z zachowaniem wymagan stawianych pracom dyplomowym inzynierskim na WTiICh.
Metody nauczaniaM-2Indywidualna dyskusja studenta z promotorem.
M-3Samodzielna praca studenta.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie w wyniku obserwacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w podstawowym stopniu rozumie potrzebe ciagłego kształcenia sie i doskonalenia zawodowego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C20_K02Student potrafi myslec w sposób kreatywny, logiczny i przedsiebiorczy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Ch_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Ch_1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
X1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej w formie maszynopisu.
Treści programoweT-PD-1Opracowanie wyników badan laboratoryjnych i obliczen inzynierskich.
T-PD-2Przygotowanie pracy dyplomowej inzynierskiej z zachowaniem wymagan stawianych pracom dyplomowym inzynierskim na WTiICh.
Metody nauczaniaM-3Samodzielna praca studenta.
M-2Indywidualna dyskusja studenta z promotorem.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie w wyniku obserwacji.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena pracy dyplomowej przedstawionej w formie maszynopisu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi myśleć w sposób logiczny.
3,5
4,0
4,5
5,0