Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Laboratorium dyplomowe I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Laboratorium dyplomowe I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Soroka <Jacek.Soroka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marta Sawicka <Marta.Sawicka@zut.edu.pl>, Elwira Wróblewska <Elwira.Wroblewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 120 6,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Spełnione kryteria rejestracji na przedostatni semestr studiów.
W-2Obsługa komputera i podstawowych programów do edycji, obliczen i prezentacji wyników.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności przeglądu i wyboru dostepnych publikacji zwiazanych z tematem pracy dyplomowej inzynierskiej i ich opracowania w formie prezentacji ustnej
C-2Ukształtowanie umiejętności prowadzenia i kontroli pracy laboratoryjnej
C-3Przygotowanie do opracowania wyników badan i ich interpretacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Dyskusja tematu pracy dyplomowej inżynierskiej10
T-L-2Zapoznanie sie metodami pracy w laboratorium10
T-L-3Sprawdzenie poprawności funkcjonowania sprzętu i aparatury niezbednej do wykonania prac badawczych10
T-L-4Przeprowadzenie badań wstępnych90
120

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w pracach laboratoryjnych120
A-L-2Zapoznanie sią z literaturą dotyczącą pracy dyplomowej inżynierskiej40
A-L-3Konsultacje z promotorem5
A-L-4Opracowanie i analiza wyników badań.15
180

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ciagła praca ze studentem w laboratorium
M-2Dyskusje merytoryczne dotyczace poprawności doboru i przeglądu literatury przedmiotu, realizowanych wstępnych prac badawczych i interpretacji uzyskanych wyników doświadczalnych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Okresowa ocena z przebiegu realizacji załozonych badan w ramach pracy dyplomowej inzynierskiej
S-2Ocena formująca: Ocena samodzielnosci i aktywnosci w prowadzeniu badan
S-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z realizacji załozonych badan i dyskusja wyników

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C17_W01
Student ma wiedzę z zakresu chemii i nauk pokrewnych.
Ch_1A_W01, Ch_1A_W02, Ch_1A_W03, Ch_1A_W04X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W04C-1, C-3T-L-4, T-L-1M-2, M-1S-1
Ch_1A_C17_W02
Student posiada wiedze i rozumie pojecia i zasady ochrony własnosci intelektualnej.
Ch_1A_W07, Ch_1A_W08X1A_W07, X1A_W08C-1T-L-1M-2S-2
Ch_1A_C17_W03
Student ma widzę na temat zasad pracy w laboratorium
Ch_1A_W06X1A_W01, X1A_W06C-2T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-L-4M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C17_U01
Potrafi przygotować stanowisko badawcze, wykorzystac metody analityczne do badań zwiazanych z przedmotem pracy dyplomowej inzynierskiej, opracowac i zinterpretowac uzyskane wyniki
Ch_1A_U02, Ch_1A_U03, Ch_1A_U04, Ch_1A_U05, Ch_1A_U06X1A_U02, X1A_U03, X1A_U04, X1A_U05, X1A_U06InzA_U01, InzA_U02C-3, C-2T-L-3, T-L-2, T-L-4M-2, M-1S-1, S-2
Ch_1A_C17_U02
Ma umiejetnosc przygotowania w jezyku polskim i obcym prezentacji ustnej na podstawie zebranej literatury dotyczacej przedmiotu pracy dyplomowej inzynierskiej i pogłebienia swojej wiedzy w procesie samokształcenia
Ch_1A_U07, Ch_1A_U08, Ch_1A_U09X1A_U07, X1A_U08, X1A_U09C-3, C-1T-L-1M-2S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C17_K01
Jest swiadomy wpływu rzetelnej realizacji zadan własnych na koncowy wynik pracy, potrafi okreslic kolejnosc waznosci działan, przekazywac swoja wiedze innym i podejmowac dyskusje
Ch_1A_K02, Ch_1A_K03, Ch_1A_K04X1A_K02, X1A_K03, X1A_K04, X1A_K06InzA_K01C-3, C-2, C-1T-L-4, T-L-3, T-L-1, T-L-2M-2, M-1S-2, S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C17_W01
Student ma wiedzę z zakresu chemii i nauk pokrewnych.
2,0
3,0Student ma podstawowa wiedze z zakresu tematyki pracy dyplomowej oraz studiowanej specjalnosci
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C17_W02
Student posiada wiedze i rozumie pojecia i zasady ochrony własnosci intelektualnej.
2,0
3,0Student posiada podstawowa wiedze na temat zasad ochrony własnosci intelektualnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C17_W03
Student ma widzę na temat zasad pracy w laboratorium
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat pracy laboratoryjnej i zasad BHP
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C17_U01
Potrafi przygotować stanowisko badawcze, wykorzystac metody analityczne do badań zwiazanych z przedmotem pracy dyplomowej inzynierskiej, opracowac i zinterpretowac uzyskane wyniki
2,0
3,0Kierowany przez opiekuna przygotowuje stanowisko badawcze, wykorzystuje wskazane metody analityczne do badań zwiazanych z przedmotem pracy dyplomowej inzynierskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C17_U02
Ma umiejetnosc przygotowania w jezyku polskim i obcym prezentacji ustnej na podstawie zebranej literatury dotyczacej przedmiotu pracy dyplomowej inzynierskiej i pogłebienia swojej wiedzy w procesie samokształcenia
2,0
3,0Nie potrafi samodzielnie zebrac literatury dotyczacej przedmiotu pracy dyplomowej inzynierskiej i jej przeanalizowac a prezentacje ustna w jezyku polskim i obcym przygotowuje na podstawie literatury przekazanej przez opiekuna i pod jego kierunkiem
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C17_K01
Jest swiadomy wpływu rzetelnej realizacji zadan własnych na koncowy wynik pracy, potrafi okreslic kolejnosc waznosci działan, przekazywac swoja wiedze innym i podejmowac dyskusje
2,0
3,0Jest czesciowo swiadomy wpływu rzetelnej realizacji zadan własnych na koncowy wynik pracy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Literatura związana z tematem pracy - publikacje, monografie, podręczniki, patenty, 2013-2010, 2013

Literatura dodatkowa

  1. Literatura związana z tematem pracy - publikacje, monografie, podręczniki, patenty, 2009-2008, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Dyskusja tematu pracy dyplomowej inżynierskiej10
T-L-2Zapoznanie sie metodami pracy w laboratorium10
T-L-3Sprawdzenie poprawności funkcjonowania sprzętu i aparatury niezbednej do wykonania prac badawczych10
T-L-4Przeprowadzenie badań wstępnych90
120

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w pracach laboratoryjnych120
A-L-2Zapoznanie sią z literaturą dotyczącą pracy dyplomowej inżynierskiej40
A-L-3Konsultacje z promotorem5
A-L-4Opracowanie i analiza wyników badań.15
180
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C17_W01Student ma wiedzę z zakresu chemii i nauk pokrewnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W02zna techniki matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania podstawowych zjawisk i procesów chemicznych
Ch_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Ch_1A_W04zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii i wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do ich rozwiązania; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
X1A_W04zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narządzi informatycznych; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności przeglądu i wyboru dostepnych publikacji zwiazanych z tematem pracy dyplomowej inzynierskiej i ich opracowania w formie prezentacji ustnej
C-3Przygotowanie do opracowania wyników badan i ich interpretacji
Treści programoweT-L-4Przeprowadzenie badań wstępnych
T-L-1Dyskusja tematu pracy dyplomowej inżynierskiej
Metody nauczaniaM-2Dyskusje merytoryczne dotyczace poprawności doboru i przeglądu literatury przedmiotu, realizowanych wstępnych prac badawczych i interpretacji uzyskanych wyników doświadczalnych
M-1Ciagła praca ze studentem w laboratorium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Okresowa ocena z przebiegu realizacji załozonych badan w ramach pracy dyplomowej inzynierskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawowa wiedze z zakresu tematyki pracy dyplomowej oraz studiowanej specjalnosci
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C17_W02Student posiada wiedze i rozumie pojecia i zasady ochrony własnosci intelektualnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W07ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
Ch_1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W07ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
X1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności przeglądu i wyboru dostepnych publikacji zwiazanych z tematem pracy dyplomowej inzynierskiej i ich opracowania w formie prezentacji ustnej
Treści programoweT-L-1Dyskusja tematu pracy dyplomowej inżynierskiej
Metody nauczaniaM-2Dyskusje merytoryczne dotyczace poprawności doboru i przeglądu literatury przedmiotu, realizowanych wstępnych prac badawczych i interpretacji uzyskanych wyników doświadczalnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena samodzielnosci i aktywnosci w prowadzeniu badan
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawowa wiedze na temat zasad ochrony własnosci intelektualnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C17_W03Student ma widzę na temat zasad pracy w laboratorium
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W06zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna zasady związane z wykorzystywaniem chemikaliów i ich unieszkodliwiania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W06zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności prowadzenia i kontroli pracy laboratoryjnej
Treści programoweT-L-2Zapoznanie sie metodami pracy w laboratorium
T-L-1Dyskusja tematu pracy dyplomowej inżynierskiej
T-L-3Sprawdzenie poprawności funkcjonowania sprzętu i aparatury niezbednej do wykonania prac badawczych
T-L-4Przeprowadzenie badań wstępnych
Metody nauczaniaM-1Ciagła praca ze studentem w laboratorium
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z realizacji załozonych badan i dyskusja wyników
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat pracy laboratoryjnej i zasad BHP
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C17_U01Potrafi przygotować stanowisko badawcze, wykorzystac metody analityczne do badań zwiazanych z przedmotem pracy dyplomowej inzynierskiej, opracowac i zinterpretowac uzyskane wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Ch_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_1A_U04potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Ch_1A_U05potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie chemii oraz przygotować opracowanie określonego problemu o charakterze inżynierskim związanego z ich fukcjonowaniem i zaproponować sposoby jego rozwiązania
Ch_1A_U06potrafi przedstawić w sposób przystępny postawowe zagadnienia i problemy natury chemicznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
X1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
X1A_U04potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów matematycznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
X1A_U05potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i sposoby jego rozwiązania
X1A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-3Przygotowanie do opracowania wyników badan i ich interpretacji
C-2Ukształtowanie umiejętności prowadzenia i kontroli pracy laboratoryjnej
Treści programoweT-L-3Sprawdzenie poprawności funkcjonowania sprzętu i aparatury niezbednej do wykonania prac badawczych
T-L-2Zapoznanie sie metodami pracy w laboratorium
T-L-4Przeprowadzenie badań wstępnych
Metody nauczaniaM-2Dyskusje merytoryczne dotyczace poprawności doboru i przeglądu literatury przedmiotu, realizowanych wstępnych prac badawczych i interpretacji uzyskanych wyników doświadczalnych
M-1Ciagła praca ze studentem w laboratorium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Okresowa ocena z przebiegu realizacji załozonych badan w ramach pracy dyplomowej inzynierskiej
S-2Ocena formująca: Ocena samodzielnosci i aktywnosci w prowadzeniu badan
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Kierowany przez opiekuna przygotowuje stanowisko badawcze, wykorzystuje wskazane metody analityczne do badań zwiazanych z przedmotem pracy dyplomowej inzynierskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C17_U02Ma umiejetnosc przygotowania w jezyku polskim i obcym prezentacji ustnej na podstawie zebranej literatury dotyczacej przedmiotu pracy dyplomowej inzynierskiej i pogłebienia swojej wiedzy w procesie samokształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Ch_1A_U08potrafi w oparciu o różne źródła, wykorzystując podstawoweujęcia teoretyczne, przygotować typowe prace pisemne w języku polskim oraz angielskim lub niemieckim dotyczące wybranych zagadnień z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych
Ch_1A_U09potrafi w oparciu o różne źródła, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne, przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i języku angielskim lub niemieckim dotyczące wybranych zagadnień z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
X1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
X1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-3Przygotowanie do opracowania wyników badan i ich interpretacji
C-1Ukształtowanie umiejętności przeglądu i wyboru dostepnych publikacji zwiazanych z tematem pracy dyplomowej inzynierskiej i ich opracowania w formie prezentacji ustnej
Treści programoweT-L-1Dyskusja tematu pracy dyplomowej inżynierskiej
Metody nauczaniaM-2Dyskusje merytoryczne dotyczace poprawności doboru i przeglądu literatury przedmiotu, realizowanych wstępnych prac badawczych i interpretacji uzyskanych wyników doświadczalnych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z realizacji załozonych badan i dyskusja wyników
S-2Ocena formująca: Ocena samodzielnosci i aktywnosci w prowadzeniu badan
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Nie potrafi samodzielnie zebrac literatury dotyczacej przedmiotu pracy dyplomowej inzynierskiej i jej przeanalizowac a prezentacje ustna w jezyku polskim i obcym przygotowuje na podstawie literatury przekazanej przez opiekuna i pod jego kierunkiem
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C17_K01Jest swiadomy wpływu rzetelnej realizacji zadan własnych na koncowy wynik pracy, potrafi okreslic kolejnosc waznosci działan, przekazywac swoja wiedze innym i podejmowac dyskusje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Ch_1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Ch_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
X1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Przygotowanie do opracowania wyników badan i ich interpretacji
C-2Ukształtowanie umiejętności prowadzenia i kontroli pracy laboratoryjnej
C-1Ukształtowanie umiejętności przeglądu i wyboru dostepnych publikacji zwiazanych z tematem pracy dyplomowej inzynierskiej i ich opracowania w formie prezentacji ustnej
Treści programoweT-L-4Przeprowadzenie badań wstępnych
T-L-3Sprawdzenie poprawności funkcjonowania sprzętu i aparatury niezbednej do wykonania prac badawczych
T-L-1Dyskusja tematu pracy dyplomowej inżynierskiej
T-L-2Zapoznanie sie metodami pracy w laboratorium
Metody nauczaniaM-2Dyskusje merytoryczne dotyczace poprawności doboru i przeglądu literatury przedmiotu, realizowanych wstępnych prac badawczych i interpretacji uzyskanych wyników doświadczalnych
M-1Ciagła praca ze studentem w laboratorium
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena samodzielnosci i aktywnosci w prowadzeniu badan
S-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z realizacji załozonych badan i dyskusja wyników
S-1Ocena formująca: Okresowa ocena z przebiegu realizacji załozonych badan w ramach pracy dyplomowej inzynierskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Jest czesciowo swiadomy wpływu rzetelnej realizacji zadan własnych na koncowy wynik pracy
3,5
4,0
4,5
5,0