Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Technologia chemiczna organiczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologia chemiczna organiczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Janus <Ewa.Janus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Bartkowiak <Marcin.Bartkowiak@zut.edu.pl>, Grzegorz Lewandowski <Grzegorz.Lewandowski@zut.edu.pl>, Agnieszka Wróblewska <Agnieszka.Wroblewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,00,29zaliczenie
laboratoriaL6 15 1,00,29zaliczenie
wykładyW6 30 2,00,42zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza w zakresie chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej.
W-2Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejetnosci w zakresie dobierania surowców do realizacji okreslonego procesu technologicznego, zastepowania surowców, okreslania mozliwosci wykorzystania danego surowca do otrzymywania róznych, waznych komercyjnie produktów i pólproduktów. Poznanie mozliwosci pozyskiwania tego samego surowca, o róznym stopniu czystosci, z róznych zródeł i w oparciu o rózne sposoby postepowania.
C-2Surowce w oparciu o rope naftowa i petrochemikalia.
C-3Zapoznie studentów z zasadami organizacji procesów technologicznych w przemysle chemicznym oraz kierunkami ich rozwoju.
C-4Zapoznanie studentów z nowymi kierunkami rozwoju w omawainych technologiach przemysłu chemicznego.
C-5Zapoznanie studenta z ideami zrównowazonego rozwoju w przemysłowych procesach chemicznych.
C-6Ukształtowanie umiejętności analizy schematów ideowych i technologicznych oraz obliczeń wsaźników technologicznych i energetycznych jako sposobu oceny procesu.
C-7Praktyczne zapoznanie studenta z podstawowymi operacjamo i procesami jednostkowymi technologii organicznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analiza schematów ideowych i technologicznych procesów.5
T-A-2Podstawy obliczeń bilansów materiałowych - obliczanie wskaźników technologicznych procesu.5
T-A-3Podstawy obliczeń bilansów energetycznych procesów - obliczanie wskaźników zużycia energii.5
15
laboratoria
T-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy w labratorium technologii chemicznej organicznej.3
T-L-2Oznaczanie substancji ropopochodnych metodą ekstrakcji ciągłej. Wyodrębnianie limonenu ze skórek pomarańczy. Otrzymywanie octanu allilu w reakcji acetoksylowania propylenu. Oznacznie wilgoci w paliwach kopalnych.4
T-L-3Metody pogłębionego utleniania w oczyszczaniu ścieków przemysłowych.4
T-L-4Synteza zeolitu tytanowo-silikalitowego.4
15
wykłady
T-W-1Surowce kopalne przemysłu organicznego - ropa naftowa, gaz ziemny, łupki bitumiczne, węgiel kamienny1
T-W-2Surowce odtwarzalne przemysłu chemicznego - oleje i tłuszcze, węglowodany, olejki eteryczne, barwniki.1
T-W-3Metody rafinacji węglowodorów.1
T-W-4Procesy destrukcyjnego przetwarzania weglowodorów - kraking, reforming, piroliza. Pozyskiwanie olefin.2
T-W-5Oczyszczanie gazu ziemnego i gazów przemysłowych.2
T-W-6Technologie otrzymywania gazu syntezowego.2
T-W-7Technologie otrzymywania metanolu z gazu syntezowego2
T-W-8Synteza okso.1
T-W-9Procesy selektywnej redukcji i uwodornienia.1
T-W-10Utlenianie tlenem lub powietrzem i procesy utleniania czynnikami chemicznymi.2
T-W-11Utleniani p-ksylenu do kwasu tereftalowego lub tereftalanu dimetylu. Utlenianie o-ksylenu do bezwodnika ftalowego.2
T-W-12Technologie otrzymywania aldehydu octowego i tlenku etylenu.1
T-W-13Otrzymywanie bezwodnika octowego i kwasu octowego.1
T-W-14Jednoczesna produkcja fenolu i acetonu.4
T-W-15Chlorowa i wodoronadtlenkowe metody produkcji tlenku propylenu.4
T-W-16Otrzymywanie alkoholu etylowego metodami fermentacyjnymi i hydratacji etylenu.3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach.15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń.5
A-A-3Konsultacje z prowadzącym zajęcia.5
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia.5
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Konsultacje z prowadzącymi zajęcia3
A-L-3Poszukiwania literaturowe i przygotowanie opracowania z tematów ćwiczeń laboratoryjnych4
A-L-4Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych.4
A-L-5Opracowanie wyników doświadczeń i przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.4
30
wykłady
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury10
A-W-3Konsultacje z prowadzącym4
A-W-4Przygotowanie do egzaminu15
A-W-5Egzamin1
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, problemowy, dyskusja dydaktyczna na przedstawiony temat. Prezentacje z uzyciem komputera.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe.
M-3Ćwiczenia laboratoryjme.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pod koniec semestru pisemne podsumowanie osiągniętych efektów uczenia się.
S-2Ocena formująca: Ocena przygotowania do ćwiczeń audytoryjnych oraz aktywności i kreatywności studenta w rozwiązywaniu zadań problemowych.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne oceniające wiedzę i umiejętności studenta nabyte podczas ćwiczeń audytoryjnych.
S-4Ocena formująca: Ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych i wiedzy w obszarze realizowanych tematów.
S-5Ocena formująca: Ocena aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych.
S-6Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C15_W01
Posiada wiedzę w zakresie najważniejszych technologii realizowanych w małej skali jak i procesów wielkotonażowych
Ch_1A_W04X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W04C-2, C-5, C-1, C-3, C-4T-W-7, T-W-15, T-W-16, T-W-3, T-W-4, T-W-13, T-W-9, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-14, T-W-12, T-W-8, T-W-10, T-W-11, T-W-6M-1S-1
Ch_1A_C15_W02
Ma wiedzę na temat zasad konstruowania schematów idowych i technologicznych oraz jest w stanie scharakteryzować podstawowe wskaźniki technologiczne i energetyczne procesu.
Ch_1A_W11X1A_W01InzA_W02C-6T-A-2, T-A-3, T-A-1M-2S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C15_U01
Student potrafi rozróżniać podstawowe procesy chemiczne z zakresu technologii chemicznej organicznej i metody otrzymywania danego związku różnymi metodami.
Ch_1A_U16InzA_U08C-4, C-3, C-1, C-5, C-2T-W-5, T-W-15, T-W-7, T-W-6, T-W-4, T-W-13, T-W-2, T-W-12, T-W-14, T-W-10, T-W-3, T-W-1, T-W-11, T-W-9, T-W-16, T-W-8M-1S-1
Ch_1A_C15_U02
Potrafi zanalizować schemat ideowy i technologiczny, jest w stanie obliczyć podstawowe wskaźniki technologiczne i energetyczne procesu.
Ch_1A_U13InzA_U05C-6T-A-2, T-A-3, T-A-1M-2S-3, S-2
Ch_1A_C15_U03
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi zaplanować i przeprowadzić dośwaidczenia chemiczne, zinterpretować uzyskane wyniki i wyciągnąć wnioski.
Ch_1A_U03X1A_U03InzA_U01C-7T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-1M-3S-4, S-6, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C15_K01
Potrafi ocenić wybrany proces w zakresie doboru rodzaju surowców, uzyskiwanych, wydajności i selektywności przemian surowców
Ch_1A_K04X1A_K04, X1A_K06InzA_K01C-3, C-1, C-5, C-4, C-2T-W-16, T-W-3, T-W-6, T-W-4, T-W-1, T-W-15, T-W-7, T-W-12, T-W-8, T-W-14, T-W-2, T-W-9, T-W-5, T-W-13, T-W-11, T-W-10M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C15_W01
Posiada wiedzę w zakresie najważniejszych technologii realizowanych w małej skali jak i procesów wielkotonażowych
2,0
3,0Potrafi omówic podstawowe kierunki przetwarzania surowców odtwarzalnych, kopalnych, pierwotny przerób ropy naftowej i gazu ziemnego, przetwarzanie smoły weglowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C15_W02
Ma wiedzę na temat zasad konstruowania schematów idowych i technologicznych oraz jest w stanie scharakteryzować podstawowe wskaźniki technologiczne i energetyczne procesu.
2,0
3,0Posiada tylko ogólną widzę na temat zasad konstruowania schematów ideowych i technologicznych oraz metod obliczania wskaźników technologicznych i energetycznych procesu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C15_U01
Student potrafi rozróżniać podstawowe procesy chemiczne z zakresu technologii chemicznej organicznej i metody otrzymywania danego związku różnymi metodami.
2,0
3,0Posiada umiejetnosc analizowania surowców, proponowania sposobów oczyszczania dla potrzeb okreslonych technologii.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C15_U02
Potrafi zanalizować schemat ideowy i technologiczny, jest w stanie obliczyć podstawowe wskaźniki technologiczne i energetyczne procesu.
2,0
3,0Potrafi tylko w sposób ogólny zanalizować schemat ideowy i technologiczny procesu, oraz obliczyć tylko niektóre ze wskaźników technologicznych i energetycznych procesu.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C15_U03
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi zaplanować i przeprowadzić dośwaidczenia chemiczne, zinterpretować uzyskane wyniki i wyciągnąć wnioski.
2,0
3,0Potrafi zaplanować i przeprowadzić w poprawny sposób tylko mniej skomplikowane doświadczenie chemiczne oraz zinterpretować uzyskane wyniki doświadczeń.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C15_K01
Potrafi ocenić wybrany proces w zakresie doboru rodzaju surowców, uzyskiwanych, wydajności i selektywności przemian surowców
2,0
3,0Ma kompetencje w zakresie przydatnosci surowców do realizacji okreslonych technologii przemysłu chemicznego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Technologia chemiczna organiczna, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 1992, pierwsze
  2. Molenda J.,Grzywa E., Technologia podstawowych syntez chemicznych t.1, WNT, Warszawa, 2000, drugie
  3. Grzywa E., Molenda J., Technologia podstawowych syntez chemicznych t.2, WNT, Warszawa, 2000, drugie

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, John-Wiley & Sons Inc., New York, 2011, czwarte
  2. Praca zbiorowa, Podstawy technologii syntezy petrochemicznej, WNT, Warszawa, 1987, pierwsze

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analiza schematów ideowych i technologicznych procesów.5
T-A-2Podstawy obliczeń bilansów materiałowych - obliczanie wskaźników technologicznych procesu.5
T-A-3Podstawy obliczeń bilansów energetycznych procesów - obliczanie wskaźników zużycia energii.5
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy w labratorium technologii chemicznej organicznej.3
T-L-2Oznaczanie substancji ropopochodnych metodą ekstrakcji ciągłej. Wyodrębnianie limonenu ze skórek pomarańczy. Otrzymywanie octanu allilu w reakcji acetoksylowania propylenu. Oznacznie wilgoci w paliwach kopalnych.4
T-L-3Metody pogłębionego utleniania w oczyszczaniu ścieków przemysłowych.4
T-L-4Synteza zeolitu tytanowo-silikalitowego.4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Surowce kopalne przemysłu organicznego - ropa naftowa, gaz ziemny, łupki bitumiczne, węgiel kamienny1
T-W-2Surowce odtwarzalne przemysłu chemicznego - oleje i tłuszcze, węglowodany, olejki eteryczne, barwniki.1
T-W-3Metody rafinacji węglowodorów.1
T-W-4Procesy destrukcyjnego przetwarzania weglowodorów - kraking, reforming, piroliza. Pozyskiwanie olefin.2
T-W-5Oczyszczanie gazu ziemnego i gazów przemysłowych.2
T-W-6Technologie otrzymywania gazu syntezowego.2
T-W-7Technologie otrzymywania metanolu z gazu syntezowego2
T-W-8Synteza okso.1
T-W-9Procesy selektywnej redukcji i uwodornienia.1
T-W-10Utlenianie tlenem lub powietrzem i procesy utleniania czynnikami chemicznymi.2
T-W-11Utleniani p-ksylenu do kwasu tereftalowego lub tereftalanu dimetylu. Utlenianie o-ksylenu do bezwodnika ftalowego.2
T-W-12Technologie otrzymywania aldehydu octowego i tlenku etylenu.1
T-W-13Otrzymywanie bezwodnika octowego i kwasu octowego.1
T-W-14Jednoczesna produkcja fenolu i acetonu.4
T-W-15Chlorowa i wodoronadtlenkowe metody produkcji tlenku propylenu.4
T-W-16Otrzymywanie alkoholu etylowego metodami fermentacyjnymi i hydratacji etylenu.3
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach.15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń.5
A-A-3Konsultacje z prowadzącym zajęcia.5
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Konsultacje z prowadzącymi zajęcia3
A-L-3Poszukiwania literaturowe i przygotowanie opracowania z tematów ćwiczeń laboratoryjnych4
A-L-4Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych.4
A-L-5Opracowanie wyników doświadczeń i przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury10
A-W-3Konsultacje z prowadzącym4
A-W-4Przygotowanie do egzaminu15
A-W-5Egzamin1
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C15_W01Posiada wiedzę w zakresie najważniejszych technologii realizowanych w małej skali jak i procesów wielkotonażowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W04zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii i wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do ich rozwiązania; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
X1A_W04zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narządzi informatycznych; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Cel przedmiotuC-2Surowce w oparciu o rope naftowa i petrochemikalia.
C-5Zapoznanie studenta z ideami zrównowazonego rozwoju w przemysłowych procesach chemicznych.
C-1Ukształtowanie umiejetnosci w zakresie dobierania surowców do realizacji okreslonego procesu technologicznego, zastepowania surowców, okreslania mozliwosci wykorzystania danego surowca do otrzymywania róznych, waznych komercyjnie produktów i pólproduktów. Poznanie mozliwosci pozyskiwania tego samego surowca, o róznym stopniu czystosci, z róznych zródeł i w oparciu o rózne sposoby postepowania.
C-3Zapoznie studentów z zasadami organizacji procesów technologicznych w przemysle chemicznym oraz kierunkami ich rozwoju.
C-4Zapoznanie studentów z nowymi kierunkami rozwoju w omawainych technologiach przemysłu chemicznego.
Treści programoweT-W-7Technologie otrzymywania metanolu z gazu syntezowego
T-W-15Chlorowa i wodoronadtlenkowe metody produkcji tlenku propylenu.
T-W-16Otrzymywanie alkoholu etylowego metodami fermentacyjnymi i hydratacji etylenu.
T-W-3Metody rafinacji węglowodorów.
T-W-4Procesy destrukcyjnego przetwarzania weglowodorów - kraking, reforming, piroliza. Pozyskiwanie olefin.
T-W-13Otrzymywanie bezwodnika octowego i kwasu octowego.
T-W-9Procesy selektywnej redukcji i uwodornienia.
T-W-1Surowce kopalne przemysłu organicznego - ropa naftowa, gaz ziemny, łupki bitumiczne, węgiel kamienny
T-W-2Surowce odtwarzalne przemysłu chemicznego - oleje i tłuszcze, węglowodany, olejki eteryczne, barwniki.
T-W-5Oczyszczanie gazu ziemnego i gazów przemysłowych.
T-W-14Jednoczesna produkcja fenolu i acetonu.
T-W-12Technologie otrzymywania aldehydu octowego i tlenku etylenu.
T-W-8Synteza okso.
T-W-10Utlenianie tlenem lub powietrzem i procesy utleniania czynnikami chemicznymi.
T-W-11Utleniani p-ksylenu do kwasu tereftalowego lub tereftalanu dimetylu. Utlenianie o-ksylenu do bezwodnika ftalowego.
T-W-6Technologie otrzymywania gazu syntezowego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, problemowy, dyskusja dydaktyczna na przedstawiony temat. Prezentacje z uzyciem komputera.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pod koniec semestru pisemne podsumowanie osiągniętych efektów uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi omówic podstawowe kierunki przetwarzania surowców odtwarzalnych, kopalnych, pierwotny przerób ropy naftowej i gazu ziemnego, przetwarzanie smoły weglowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C15_W02Ma wiedzę na temat zasad konstruowania schematów idowych i technologicznych oraz jest w stanie scharakteryzować podstawowe wskaźniki technologiczne i energetyczne procesu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-6Ukształtowanie umiejętności analizy schematów ideowych i technologicznych oraz obliczeń wsaźników technologicznych i energetycznych jako sposobu oceny procesu.
Treści programoweT-A-2Podstawy obliczeń bilansów materiałowych - obliczanie wskaźników technologicznych procesu.
T-A-3Podstawy obliczeń bilansów energetycznych procesów - obliczanie wskaźników zużycia energii.
T-A-1Analiza schematów ideowych i technologicznych procesów.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne oceniające wiedzę i umiejętności studenta nabyte podczas ćwiczeń audytoryjnych.
S-2Ocena formująca: Ocena przygotowania do ćwiczeń audytoryjnych oraz aktywności i kreatywności studenta w rozwiązywaniu zadań problemowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada tylko ogólną widzę na temat zasad konstruowania schematów ideowych i technologicznych oraz metod obliczania wskaźników technologicznych i energetycznych procesu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C15_U01Student potrafi rozróżniać podstawowe procesy chemiczne z zakresu technologii chemicznej organicznej i metody otrzymywania danego związku różnymi metodami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U16potrafi w oparciu o zadaną specyfikację zaprojektować prosty zestaw aparatury, obiekt, system lub proces służący do przeprowadzenia typowych dla chemii przemian i operacji oraz używając właściwych metod, technik i narzędzi zbudować niezbędne urządzenia i przeprowadzić zaplanowany proces
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z nowymi kierunkami rozwoju w omawainych technologiach przemysłu chemicznego.
C-3Zapoznie studentów z zasadami organizacji procesów technologicznych w przemysle chemicznym oraz kierunkami ich rozwoju.
C-1Ukształtowanie umiejetnosci w zakresie dobierania surowców do realizacji okreslonego procesu technologicznego, zastepowania surowców, okreslania mozliwosci wykorzystania danego surowca do otrzymywania róznych, waznych komercyjnie produktów i pólproduktów. Poznanie mozliwosci pozyskiwania tego samego surowca, o róznym stopniu czystosci, z róznych zródeł i w oparciu o rózne sposoby postepowania.
C-5Zapoznanie studenta z ideami zrównowazonego rozwoju w przemysłowych procesach chemicznych.
C-2Surowce w oparciu o rope naftowa i petrochemikalia.
Treści programoweT-W-5Oczyszczanie gazu ziemnego i gazów przemysłowych.
T-W-15Chlorowa i wodoronadtlenkowe metody produkcji tlenku propylenu.
T-W-7Technologie otrzymywania metanolu z gazu syntezowego
T-W-6Technologie otrzymywania gazu syntezowego.
T-W-4Procesy destrukcyjnego przetwarzania weglowodorów - kraking, reforming, piroliza. Pozyskiwanie olefin.
T-W-13Otrzymywanie bezwodnika octowego i kwasu octowego.
T-W-2Surowce odtwarzalne przemysłu chemicznego - oleje i tłuszcze, węglowodany, olejki eteryczne, barwniki.
T-W-12Technologie otrzymywania aldehydu octowego i tlenku etylenu.
T-W-14Jednoczesna produkcja fenolu i acetonu.
T-W-10Utlenianie tlenem lub powietrzem i procesy utleniania czynnikami chemicznymi.
T-W-3Metody rafinacji węglowodorów.
T-W-1Surowce kopalne przemysłu organicznego - ropa naftowa, gaz ziemny, łupki bitumiczne, węgiel kamienny
T-W-11Utleniani p-ksylenu do kwasu tereftalowego lub tereftalanu dimetylu. Utlenianie o-ksylenu do bezwodnika ftalowego.
T-W-9Procesy selektywnej redukcji i uwodornienia.
T-W-16Otrzymywanie alkoholu etylowego metodami fermentacyjnymi i hydratacji etylenu.
T-W-8Synteza okso.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, problemowy, dyskusja dydaktyczna na przedstawiony temat. Prezentacje z uzyciem komputera.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pod koniec semestru pisemne podsumowanie osiągniętych efektów uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada umiejetnosc analizowania surowców, proponowania sposobów oczyszczania dla potrzeb okreslonych technologii.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C15_U02Potrafi zanalizować schemat ideowy i technologiczny, jest w stanie obliczyć podstawowe wskaźniki technologiczne i energetyczne procesu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne stosowane w laboratorium i przemyśle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-6Ukształtowanie umiejętności analizy schematów ideowych i technologicznych oraz obliczeń wsaźników technologicznych i energetycznych jako sposobu oceny procesu.
Treści programoweT-A-2Podstawy obliczeń bilansów materiałowych - obliczanie wskaźników technologicznych procesu.
T-A-3Podstawy obliczeń bilansów energetycznych procesów - obliczanie wskaźników zużycia energii.
T-A-1Analiza schematów ideowych i technologicznych procesów.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne oceniające wiedzę i umiejętności studenta nabyte podczas ćwiczeń audytoryjnych.
S-2Ocena formująca: Ocena przygotowania do ćwiczeń audytoryjnych oraz aktywności i kreatywności studenta w rozwiązywaniu zadań problemowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi tylko w sposób ogólny zanalizować schemat ideowy i technologiczny procesu, oraz obliczyć tylko niektóre ze wskaźników technologicznych i energetycznych procesu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C15_U03W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi zaplanować i przeprowadzić dośwaidczenia chemiczne, zinterpretować uzyskane wyniki i wyciągnąć wnioski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-7Praktyczne zapoznanie studenta z podstawowymi operacjamo i procesami jednostkowymi technologii organicznej
Treści programoweT-L-3Metody pogłębionego utleniania w oczyszczaniu ścieków przemysłowych.
T-L-2Oznaczanie substancji ropopochodnych metodą ekstrakcji ciągłej. Wyodrębnianie limonenu ze skórek pomarańczy. Otrzymywanie octanu allilu w reakcji acetoksylowania propylenu. Oznacznie wilgoci w paliwach kopalnych.
T-L-4Synteza zeolitu tytanowo-silikalitowego.
T-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy w labratorium technologii chemicznej organicznej.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjme.
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych i wiedzy w obszarze realizowanych tematów.
S-6Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-5Ocena formująca: Ocena aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi zaplanować i przeprowadzić w poprawny sposób tylko mniej skomplikowane doświadczenie chemiczne oraz zinterpretować uzyskane wyniki doświadczeń.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C15_K01Potrafi ocenić wybrany proces w zakresie doboru rodzaju surowców, uzyskiwanych, wydajności i selektywności przemian surowców
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Zapoznie studentów z zasadami organizacji procesów technologicznych w przemysle chemicznym oraz kierunkami ich rozwoju.
C-1Ukształtowanie umiejetnosci w zakresie dobierania surowców do realizacji okreslonego procesu technologicznego, zastepowania surowców, okreslania mozliwosci wykorzystania danego surowca do otrzymywania róznych, waznych komercyjnie produktów i pólproduktów. Poznanie mozliwosci pozyskiwania tego samego surowca, o róznym stopniu czystosci, z róznych zródeł i w oparciu o rózne sposoby postepowania.
C-5Zapoznanie studenta z ideami zrównowazonego rozwoju w przemysłowych procesach chemicznych.
C-4Zapoznanie studentów z nowymi kierunkami rozwoju w omawainych technologiach przemysłu chemicznego.
C-2Surowce w oparciu o rope naftowa i petrochemikalia.
Treści programoweT-W-16Otrzymywanie alkoholu etylowego metodami fermentacyjnymi i hydratacji etylenu.
T-W-3Metody rafinacji węglowodorów.
T-W-6Technologie otrzymywania gazu syntezowego.
T-W-4Procesy destrukcyjnego przetwarzania weglowodorów - kraking, reforming, piroliza. Pozyskiwanie olefin.
T-W-1Surowce kopalne przemysłu organicznego - ropa naftowa, gaz ziemny, łupki bitumiczne, węgiel kamienny
T-W-15Chlorowa i wodoronadtlenkowe metody produkcji tlenku propylenu.
T-W-7Technologie otrzymywania metanolu z gazu syntezowego
T-W-12Technologie otrzymywania aldehydu octowego i tlenku etylenu.
T-W-8Synteza okso.
T-W-14Jednoczesna produkcja fenolu i acetonu.
T-W-2Surowce odtwarzalne przemysłu chemicznego - oleje i tłuszcze, węglowodany, olejki eteryczne, barwniki.
T-W-9Procesy selektywnej redukcji i uwodornienia.
T-W-5Oczyszczanie gazu ziemnego i gazów przemysłowych.
T-W-13Otrzymywanie bezwodnika octowego i kwasu octowego.
T-W-11Utleniani p-ksylenu do kwasu tereftalowego lub tereftalanu dimetylu. Utlenianie o-ksylenu do bezwodnika ftalowego.
T-W-10Utlenianie tlenem lub powietrzem i procesy utleniania czynnikami chemicznymi.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, problemowy, dyskusja dydaktyczna na przedstawiony temat. Prezentacje z uzyciem komputera.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pod koniec semestru pisemne podsumowanie osiągniętych efektów uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma kompetencje w zakresie przydatnosci surowców do realizacji okreslonych technologii przemysłu chemicznego.
3,5
4,0
4,5
5,0