Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Technologia chemiczna nieorganiczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologia chemiczna nieorganiczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Antoni Morawski <Antoni.Morawski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zofia Lendzion-Bieluń <Zofia.Lendzion-Bielun@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 20 2,20,34zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 10 0,60,33zaliczenie
laboratoriaL5 30 1,20,33zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Chemia ogólna i nieorganiczna
W-2Chemia fizyczna

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznie studentów z zasadami organizacji procesów technologicznych w przemyśle chemicznym oraz kierunkami ich rozwoju
C-2Zapoznanie studentów z podstawami fizykochemicznymi, kinetyką omawianych procesów przemysłu syntezy chemicznej
C-3Zapoznanie studentów z nowymi kierunkami rozwoju w omawainych technologiach przemysłu chemicznego
C-4Zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami obliczeń bilansowych na przykładzie prostych procesów przemysłowych, doboru odpowiednich urzadzeń przemysłowch do przeprowadzenia określonych procesów lub operacji jednostkowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Pojęcia podstawowe. masa reakcyjna i jej skład (sposoby wyrażania stężeń składników w mieszaninie), kryteria oceny przebiegu procesu; stopień przemiany, liczba postępu reakcji, wydajność i selektywność procesu, zdolność produkcyjna i przerobowa reaktora, przykłady obliczeń.4
T-A-2Bilans stechiometryczny procesu, przykłady obliczeń. 46
10
laboratoria
T-L-1Procesy oczyszczania gazów przemysłowych5
T-L-2Wytwarzanie katalizatora metoda wytopu5
T-L-3Badanie kinetyki reakcji syntezy amoniaku5
T-L-4Oczyszczanie ścieków przemysłowych metodą adsorpcji oraz metodami membranowymi5
T-L-5Synteza i badanie właściwości nanokrystalicznych azotków żelaza5
T-L-6Wytwarzanie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych5
30
wykłady
T-W-1Problematyka dyscypliny technologia chemiczna. Zagadnienia podstawowe, kierunki rozwoju1
T-W-2Teoretyczne podstawy chemicznych procesów technologicznych. Elementy termodynamiki chemicznej, równowaga reakcji chemicznych, szybkość reakcji chemicznych.2
T-W-3Przemysłowe metody wytwarzania gazów syntezowych (podstawy fizykochemiczne procesu, operacje i procesy jednostkowe, kinetyka procesu, odpady i zanieczyszczenia powietrza).4
T-W-4Uzdatnianie wody do celów technologicznych2
T-W-5Technologia wytwrzania kwasu siarkowego (podstawy fizykochemiczne procesu, operacje i procesy jednostkowe, kinetyka procesu, odpady i zanieczyszczenia powietrza).2
T-W-6Technologie wytwarzania związków azotowych ( amoniak, kwas azotowy, mocznik, azotan amonu)4
T-W-7Technologie wytwarzania kwasu fosforowego (podstawy fizykochemiczne procesu, operacje i procesy jednostkowe, kinetyka procesu, odpady i zanieczyszczenia powietrza).2
T-W-8Produkcja sody (podstawy fizykochemiczne procesu, operacje i procesy jednostkowe, kinetyka procesu, odpady i zanieczyszczenia powietrza).1
T-W-9Technologie wytwarzania bieli tytanowej (podstawy fizykochemiczne procesu, operacje i procesy jednostkowe, kinetyka procesu, odpady i zanieczyszczenia powietrza).2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje z nauczycielelm prowadzącym zajęcia3
A-A-3przygotowanie sie do zaliczenia5
18
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie się do zajęć5
35
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2godziny kontaktowe z nauczycielem12
A-W-3czytanie literatury związanej z tematyką zajęć20
A-W-4przygotowanie do egzaminu15
67

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie
S-2Ocena formująca: kolokwia sprawdzające aktualny stan wiedzy, kartkówki pozwalające ocenić przygotownie do ćwiczeń przedmiotowych i laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności podczas zajęć

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C14_W01
ma wiedzę na temat podstawowych przemysłowych technologii chemicznych przemysłu nieorganicznego
Ch_1A_W13InzA_W05C-1T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-4, T-W-8, T-W-7, T-W-2, T-W-1, T-W-9M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C14_U01
potrafi planować i wykonywać eksperymenty chemiczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać poprawne wnioski
Ch_1A_U16InzA_U08C-4T-L-1, T-L-3, T-L-5, T-L-4, T-L-6, T-L-2M-3S-2, S-3
Ch_1A_C14_U02
potrafi wykorzystywać wiedzę matematyczną i informatyczną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu technologii chemicznej
Ch_1A_U04X1A_U04InzA_U02C-2T-A-2, T-A-1M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C14_K01
Student zapozna się z problemami i trendami rozwoju w technologii przemysłu nieorganicznego
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-3T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C14_W01
ma wiedzę na temat podstawowych przemysłowych technologii chemicznych przemysłu nieorganicznego
2,0
3,0Student zna główne operacje i procesy jednostkowe w podstawowych przemysłowych technologiach chemicznych. Wiedza studenta w odniesieniu do treści programowych przedmiotu jest na poziomie 60%.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C14_U01
potrafi planować i wykonywać eksperymenty chemiczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać poprawne wnioski
2,0
3,0Student potrafi wykorzystać wiedzę technologiczną do rozwiązywania prostych zadań inzynierskich z zakresu technologii chemicznej. Wiedza studenta ze znajomosci problemu zawartego w tresci programowej jest na poziomie 60 %.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C14_U02
potrafi wykorzystywać wiedzę matematyczną i informatyczną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu technologii chemicznej
2,0
3,0Wiedza studenta ze znajomosci problemu zawartego w tresci programowej jest na poziomie 60 %.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C14_K01
Student zapozna się z problemami i trendami rozwoju w technologii przemysłu nieorganicznego
2,0
3,0Student zna podstwowe problemy omawianych procesów przemysłu chemicznego oraz kierunki ich rozwoju. Wiedza studenta w odniesieniu do treści programowych przedmiotu jest na poziomie 60%.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. K. Szmidt-Szałkowski, J. Sentek, J. Raabe, E. Bobryk, Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004
  2. J. Kępiński T, Technologia chemiczna nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1984
  3. E. Bortel, H. Koneczny, Zarys technologii chemicznej, PWN, Warszawa, 1992

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Pojęcia podstawowe. masa reakcyjna i jej skład (sposoby wyrażania stężeń składników w mieszaninie), kryteria oceny przebiegu procesu; stopień przemiany, liczba postępu reakcji, wydajność i selektywność procesu, zdolność produkcyjna i przerobowa reaktora, przykłady obliczeń.4
T-A-2Bilans stechiometryczny procesu, przykłady obliczeń. 46
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Procesy oczyszczania gazów przemysłowych5
T-L-2Wytwarzanie katalizatora metoda wytopu5
T-L-3Badanie kinetyki reakcji syntezy amoniaku5
T-L-4Oczyszczanie ścieków przemysłowych metodą adsorpcji oraz metodami membranowymi5
T-L-5Synteza i badanie właściwości nanokrystalicznych azotków żelaza5
T-L-6Wytwarzanie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych5
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Problematyka dyscypliny technologia chemiczna. Zagadnienia podstawowe, kierunki rozwoju1
T-W-2Teoretyczne podstawy chemicznych procesów technologicznych. Elementy termodynamiki chemicznej, równowaga reakcji chemicznych, szybkość reakcji chemicznych.2
T-W-3Przemysłowe metody wytwarzania gazów syntezowych (podstawy fizykochemiczne procesu, operacje i procesy jednostkowe, kinetyka procesu, odpady i zanieczyszczenia powietrza).4
T-W-4Uzdatnianie wody do celów technologicznych2
T-W-5Technologia wytwrzania kwasu siarkowego (podstawy fizykochemiczne procesu, operacje i procesy jednostkowe, kinetyka procesu, odpady i zanieczyszczenia powietrza).2
T-W-6Technologie wytwarzania związków azotowych ( amoniak, kwas azotowy, mocznik, azotan amonu)4
T-W-7Technologie wytwarzania kwasu fosforowego (podstawy fizykochemiczne procesu, operacje i procesy jednostkowe, kinetyka procesu, odpady i zanieczyszczenia powietrza).2
T-W-8Produkcja sody (podstawy fizykochemiczne procesu, operacje i procesy jednostkowe, kinetyka procesu, odpady i zanieczyszczenia powietrza).1
T-W-9Technologie wytwarzania bieli tytanowej (podstawy fizykochemiczne procesu, operacje i procesy jednostkowe, kinetyka procesu, odpady i zanieczyszczenia powietrza).2
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje z nauczycielelm prowadzącym zajęcia3
A-A-3przygotowanie sie do zaliczenia5
18
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie się do zajęć5
35
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2godziny kontaktowe z nauczycielem12
A-W-3czytanie literatury związanej z tematyką zajęć20
A-W-4przygotowanie do egzaminu15
67
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C14_W01ma wiedzę na temat podstawowych przemysłowych technologii chemicznych przemysłu nieorganicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W13zna typowe technologie inżynierskie stosowane w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznie studentów z zasadami organizacji procesów technologicznych w przemyśle chemicznym oraz kierunkami ich rozwoju
Treści programoweT-W-5Technologia wytwrzania kwasu siarkowego (podstawy fizykochemiczne procesu, operacje i procesy jednostkowe, kinetyka procesu, odpady i zanieczyszczenia powietrza).
T-W-6Technologie wytwarzania związków azotowych ( amoniak, kwas azotowy, mocznik, azotan amonu)
T-W-3Przemysłowe metody wytwarzania gazów syntezowych (podstawy fizykochemiczne procesu, operacje i procesy jednostkowe, kinetyka procesu, odpady i zanieczyszczenia powietrza).
T-W-4Uzdatnianie wody do celów technologicznych
T-W-8Produkcja sody (podstawy fizykochemiczne procesu, operacje i procesy jednostkowe, kinetyka procesu, odpady i zanieczyszczenia powietrza).
T-W-7Technologie wytwarzania kwasu fosforowego (podstawy fizykochemiczne procesu, operacje i procesy jednostkowe, kinetyka procesu, odpady i zanieczyszczenia powietrza).
T-W-2Teoretyczne podstawy chemicznych procesów technologicznych. Elementy termodynamiki chemicznej, równowaga reakcji chemicznych, szybkość reakcji chemicznych.
T-W-1Problematyka dyscypliny technologia chemiczna. Zagadnienia podstawowe, kierunki rozwoju
T-W-9Technologie wytwarzania bieli tytanowej (podstawy fizykochemiczne procesu, operacje i procesy jednostkowe, kinetyka procesu, odpady i zanieczyszczenia powietrza).
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna główne operacje i procesy jednostkowe w podstawowych przemysłowych technologiach chemicznych. Wiedza studenta w odniesieniu do treści programowych przedmiotu jest na poziomie 60%.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C14_U01potrafi planować i wykonywać eksperymenty chemiczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać poprawne wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U16potrafi w oparciu o zadaną specyfikację zaprojektować prosty zestaw aparatury, obiekt, system lub proces służący do przeprowadzenia typowych dla chemii przemian i operacji oraz używając właściwych metod, technik i narzędzi zbudować niezbędne urządzenia i przeprowadzić zaplanowany proces
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami obliczeń bilansowych na przykładzie prostych procesów przemysłowych, doboru odpowiednich urzadzeń przemysłowch do przeprowadzenia określonych procesów lub operacji jednostkowych
Treści programoweT-L-1Procesy oczyszczania gazów przemysłowych
T-L-3Badanie kinetyki reakcji syntezy amoniaku
T-L-5Synteza i badanie właściwości nanokrystalicznych azotków żelaza
T-L-4Oczyszczanie ścieków przemysłowych metodą adsorpcji oraz metodami membranowymi
T-L-6Wytwarzanie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych
T-L-2Wytwarzanie katalizatora metoda wytopu
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: kolokwia sprawdzające aktualny stan wiedzy, kartkówki pozwalające ocenić przygotownie do ćwiczeń przedmiotowych i laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności podczas zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wykorzystać wiedzę technologiczną do rozwiązywania prostych zadań inzynierskich z zakresu technologii chemicznej. Wiedza studenta ze znajomosci problemu zawartego w tresci programowej jest na poziomie 60 %.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C14_U02potrafi wykorzystywać wiedzę matematyczną i informatyczną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu technologii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U04potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U04potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów matematycznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami fizykochemicznymi, kinetyką omawianych procesów przemysłu syntezy chemicznej
Treści programoweT-A-2Bilans stechiometryczny procesu, przykłady obliczeń. 4
T-A-1Pojęcia podstawowe. masa reakcyjna i jej skład (sposoby wyrażania stężeń składników w mieszaninie), kryteria oceny przebiegu procesu; stopień przemiany, liczba postępu reakcji, wydajność i selektywność procesu, zdolność produkcyjna i przerobowa reaktora, przykłady obliczeń.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: kolokwia sprawdzające aktualny stan wiedzy, kartkówki pozwalające ocenić przygotownie do ćwiczeń przedmiotowych i laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wiedza studenta ze znajomosci problemu zawartego w tresci programowej jest na poziomie 60 %.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C14_K01Student zapozna się z problemami i trendami rozwoju w technologii przemysłu nieorganicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z nowymi kierunkami rozwoju w omawainych technologiach przemysłu chemicznego
Treści programoweT-W-1Problematyka dyscypliny technologia chemiczna. Zagadnienia podstawowe, kierunki rozwoju
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstwowe problemy omawianych procesów przemysłu chemicznego oraz kierunki ich rozwoju. Wiedza studenta w odniesieniu do treści programowych przedmiotu jest na poziomie 60%.
3,5
4,0
4,5
5,0