Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Inżynieria chemiczna II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Inżynieria chemiczna II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Rafał Rakoczy <Rafal.Rakoczy@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,00,28zaliczenie
projektyP6 15 1,00,32zaliczenie
wykładyW6 30 2,00,40egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość materiału z przedmiotu Inżynieria procesowa I

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu termodynamiki, inżynierii reaktorów oraz automatyki w inżynierii procesowej
C-2Zapoznanie studentów z aparaturą i urządzeniami związanymi z tematyką wykładów
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń inżynierskich w zakresie tematyki ujętej w treściach programowych wykładów
C-4Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie podstaw projektowania wymienników ciepła i masy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obiegi termodynamiczne. Funkcje termodynamiczne. Bilans entropii.2
T-A-2Równania stanu.1
T-A-3Obliczanie własności termodynamicznych mieszanin gazowych. Parametry krytyczne.1
T-A-4Obliczanie stanów równowag fazowych.1
T-A-5Wyznaczanie równań kinetycznych na podstawie danych doświadczalnych.1
T-A-6Kinetyka reakcji złożonych. Reakcje następcze. Reakcje równoległe.1
T-A-7Obliczanie reaktorów. Reaktor zbiornikowy okresowy. Reaktor rurowy przepływowy.2
T-A-8Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe podstawowych obiektów dynamicznych.2
T-A-9Identyfikacja parametrów transmitancji zastępczej.1
T-A-10Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe regulatorów P, PI oraz PID.2
T-A-11Kolokwium zaliczające ćwiczenia.1
15
projekty
T-P-1Student wykonuje obliczenia projektowe jednego z wybranych aparatów: Wymiennik ciepła. Wymiennik masy.15
15
wykłady
T-W-1Podstawy termodynamiki procesowej. Podstawowe definicje i pojęcia.2
T-W-2Termodynamiczne własności płynów. Równania stanu.2
T-W-3Przemiany i obiegi termodynamiczne dla gazów doskonałych i rzeczywistych.2
T-W-4Termodynamika roztworów i układów rzeczywistych.2
T-W-5Równowagi fazowe w wybranych procesach (absorpcja, krystalizacja, adsorpcja, suszenie).2
T-W-6Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych. Pojęcia podstawowe. Stopień przemiany. Liczba postępu reakcji. Selektywność procesu.2
T-W-7Kinetyka procesów homogenicznych. Równania kinetyczne.2
T-W-8Obliczenia reaktorów homogenicznych.2
T-W-9Obliczenia reaktorów heterogenicznych.2
T-W-10Metody projektowania reaktorów rzeczywistych.2
T-W-11Podstawy automatyki. Pojęcia podstawowe. Zastosowanie automatyki w procesach inżynierii chemicznej.2
T-W-12Przekształcenie Laplace'a i jego zastosowanie w automatyce.2
T-W-13Transmitancja operatorowa i widmowa.2
T-W-14Schematy blokowe i ich przekształcanie.2
T-W-15Regulatory i rodzaje regulatorów.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie się do ćwiczeń audytoryjnych7
A-A-3przygotowanie się do kolokwium zaliczającego ćwiczenia audytoryjne8
30
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach projektowych15
A-P-2przygotowanie się do zajęć projektowych7
A-P-3pzrygotowanie się do zaliczenia projektu8
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studiowanie wskazanej literatury15
A-W-3przygotowanie się do egzaminu15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny; czas trwania egzaminu: 90 min
S-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia audytoryjne: kolokwium pisemne; czas trwania: 45 min
S-3Ocena podsumowująca: Projekt: Zaliczenie na podstawie przedłożonego do oceny samodzielnie wykonanego projektu; Ocena zależy od stopnia poprawności obliczeń i zgodności wykonania projektu w stosunku do ustalonych wcześniej wymagań

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C13_W11
student jest w stanie zaproponować właściwe metody do rozwiązania prostych zadań inżynierskich w zakresie inżynierii procesowej
Ch_1A_W11X1A_W01InzA_W02C-1, C-3, C-4T-W-10, T-W-2, T-W-9, T-W-15, T-W-14, T-W-8, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-2
Ch_1A_C13_W13
student jest w stanie scharakteryzować typowe procesy i aparaty w zakresie inżynierii procesowej stosowane w laboratorium i w przemyśle chemicznym
Ch_1A_W13InzA_W05C-4, C-1, C-2T-W-5, T-W-4, T-W-10, T-W-1, T-W-7, T-A-1, T-W-15, T-W-2, T-A-2, T-W-12, T-W-3, T-A-5, T-A-4, T-A-10, T-W-13, T-A-3, T-A-6, T-A-9M-1, M-3S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C13_U13
student potrafi krytycznie ocenić pod kątem inżynierii procesowej sposób funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w laboratorium i przemyśle chemicznym
Ch_1A_U13InzA_U05C-2, C-3, C-4T-W-9, T-A-7, T-W-14, T-A-8, T-W-8M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
Ch_1A_C13_U16
student potrafi w oparciu o zadaną specyfikację zaprojektować prosty aparat używając właściwych metod
Ch_1A_U16InzA_U08C-4T-P-1M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C13_K01
Student rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie inżynierii procesowej
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-2, C-1T-W-6, T-W-11, T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C13_W11
student jest w stanie zaproponować właściwe metody do rozwiązania prostych zadań inżynierskich w zakresie inżynierii procesowej
2,0
3,0student jest w stanie w stopniu podstawowym zaproponować właściwe metody do rozwiązania prostych zadań inżynierskich w zakresie inżynierii procesowej
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C13_W13
student jest w stanie scharakteryzować typowe procesy i aparaty w zakresie inżynierii procesowej stosowane w laboratorium i w przemyśle chemicznym
2,0
3,0student jest w stanie scharakteryzowac w stopniu podstawowym typowe procesy, urządzenia i aparaty w zakresie inżynierii procesowej stosowane w laboratorium i w przemyśle
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C13_U13
student potrafi krytycznie ocenić pod kątem inżynierii procesowej sposób funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w laboratorium i przemyśle chemicznym
2,0
3,0student potrafi w stopniu podstawowym krytycznie ocenić pod kątem inżynierii procesowej sposób funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w laboratorium i w przemyśle chemicznym
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C13_U16
student potrafi w oparciu o zadaną specyfikację zaprojektować prosty aparat używając właściwych metod
2,0
3,0student potrafi zaprojektować prosty aparat i wykonać podstawową dokumentację
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C13_K01
Student rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie inżynierii procesowej
2,0
3,0student rozumie w stopniu podstawowym potrzebę dokształcania się w zakresie inżynierii procesowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Pohorecki R., Wroński S., Kinetyka i termodynamika inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1977
 2. Michałowski S., Wańkowicz K., Termodynamika procesowa, WNT, Warszawa, 1993
 3. Staniszewski B., Termodynamika, PWN, Warszawa, 1982
 4. Wiśniewski S., Termodynamika techniczna, WNT, Warszawa, 2005
 5. Burghardt A., Bartelmus G., Inżynieria reaktorów chemicznych, Tom I i II, PWN, Warszawa, 2001
 6. Tabiś B., Zasady inżynierii reaktorów chemicznych, WNT, Warszawa, 2000
 7. Findeisen W., Technika regulacji automatycznej, PWN, Warszawa, 1969
 8. Urbaniak A., Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2007
 9. Greblicki W., Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2006
 10. Mikulski J., Podstawy automatyki - liniowe układy regulacji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001

Literatura dodatkowa

 1. Szargut j., Guzik A., Górniak H., Zadania z termodynamiki technicznej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1998
 2. Figiel W., Tal-Figiel B., Termodynamika procesowa, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2004
 3. Kucharski S.m Głowiński J., Podstawy obliczeń projektowych w technologii chemicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2010
 4. Brzózka J., Ćwiczenia z automatyki w Matlabie i Simulinku, MIKOM, Warszawa, 2011
 5. Osowski S., Cichocki A., Siwek K., Matlab w zastosowaniu do obliczeń obwodowych i przetwarzania sygnału, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obiegi termodynamiczne. Funkcje termodynamiczne. Bilans entropii.2
T-A-2Równania stanu.1
T-A-3Obliczanie własności termodynamicznych mieszanin gazowych. Parametry krytyczne.1
T-A-4Obliczanie stanów równowag fazowych.1
T-A-5Wyznaczanie równań kinetycznych na podstawie danych doświadczalnych.1
T-A-6Kinetyka reakcji złożonych. Reakcje następcze. Reakcje równoległe.1
T-A-7Obliczanie reaktorów. Reaktor zbiornikowy okresowy. Reaktor rurowy przepływowy.2
T-A-8Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe podstawowych obiektów dynamicznych.2
T-A-9Identyfikacja parametrów transmitancji zastępczej.1
T-A-10Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe regulatorów P, PI oraz PID.2
T-A-11Kolokwium zaliczające ćwiczenia.1
15

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Student wykonuje obliczenia projektowe jednego z wybranych aparatów: Wymiennik ciepła. Wymiennik masy.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy termodynamiki procesowej. Podstawowe definicje i pojęcia.2
T-W-2Termodynamiczne własności płynów. Równania stanu.2
T-W-3Przemiany i obiegi termodynamiczne dla gazów doskonałych i rzeczywistych.2
T-W-4Termodynamika roztworów i układów rzeczywistych.2
T-W-5Równowagi fazowe w wybranych procesach (absorpcja, krystalizacja, adsorpcja, suszenie).2
T-W-6Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych. Pojęcia podstawowe. Stopień przemiany. Liczba postępu reakcji. Selektywność procesu.2
T-W-7Kinetyka procesów homogenicznych. Równania kinetyczne.2
T-W-8Obliczenia reaktorów homogenicznych.2
T-W-9Obliczenia reaktorów heterogenicznych.2
T-W-10Metody projektowania reaktorów rzeczywistych.2
T-W-11Podstawy automatyki. Pojęcia podstawowe. Zastosowanie automatyki w procesach inżynierii chemicznej.2
T-W-12Przekształcenie Laplace'a i jego zastosowanie w automatyce.2
T-W-13Transmitancja operatorowa i widmowa.2
T-W-14Schematy blokowe i ich przekształcanie.2
T-W-15Regulatory i rodzaje regulatorów.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie się do ćwiczeń audytoryjnych7
A-A-3przygotowanie się do kolokwium zaliczającego ćwiczenia audytoryjne8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach projektowych15
A-P-2przygotowanie się do zajęć projektowych7
A-P-3pzrygotowanie się do zaliczenia projektu8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studiowanie wskazanej literatury15
A-W-3przygotowanie się do egzaminu15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C13_W11student jest w stanie zaproponować właściwe metody do rozwiązania prostych zadań inżynierskich w zakresie inżynierii procesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu termodynamiki, inżynierii reaktorów oraz automatyki w inżynierii procesowej
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń inżynierskich w zakresie tematyki ujętej w treściach programowych wykładów
C-4Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie podstaw projektowania wymienników ciepła i masy
Treści programoweT-W-10Metody projektowania reaktorów rzeczywistych.
T-W-2Termodynamiczne własności płynów. Równania stanu.
T-W-9Obliczenia reaktorów heterogenicznych.
T-W-15Regulatory i rodzaje regulatorów.
T-W-14Schematy blokowe i ich przekształcanie.
T-W-8Obliczenia reaktorów homogenicznych.
T-W-7Kinetyka procesów homogenicznych. Równania kinetyczne.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny; czas trwania egzaminu: 90 min
S-3Ocena podsumowująca: Projekt: Zaliczenie na podstawie przedłożonego do oceny samodzielnie wykonanego projektu; Ocena zależy od stopnia poprawności obliczeń i zgodności wykonania projektu w stosunku do ustalonych wcześniej wymagań
S-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia audytoryjne: kolokwium pisemne; czas trwania: 45 min
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student jest w stanie w stopniu podstawowym zaproponować właściwe metody do rozwiązania prostych zadań inżynierskich w zakresie inżynierii procesowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C13_W13student jest w stanie scharakteryzować typowe procesy i aparaty w zakresie inżynierii procesowej stosowane w laboratorium i w przemyśle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W13zna typowe technologie inżynierskie stosowane w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie podstaw projektowania wymienników ciepła i masy
C-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu termodynamiki, inżynierii reaktorów oraz automatyki w inżynierii procesowej
C-2Zapoznanie studentów z aparaturą i urządzeniami związanymi z tematyką wykładów
Treści programoweT-W-5Równowagi fazowe w wybranych procesach (absorpcja, krystalizacja, adsorpcja, suszenie).
T-W-4Termodynamika roztworów i układów rzeczywistych.
T-W-10Metody projektowania reaktorów rzeczywistych.
T-W-1Podstawy termodynamiki procesowej. Podstawowe definicje i pojęcia.
T-W-7Kinetyka procesów homogenicznych. Równania kinetyczne.
T-A-1Obiegi termodynamiczne. Funkcje termodynamiczne. Bilans entropii.
T-W-15Regulatory i rodzaje regulatorów.
T-W-2Termodynamiczne własności płynów. Równania stanu.
T-A-2Równania stanu.
T-W-12Przekształcenie Laplace'a i jego zastosowanie w automatyce.
T-W-3Przemiany i obiegi termodynamiczne dla gazów doskonałych i rzeczywistych.
T-A-5Wyznaczanie równań kinetycznych na podstawie danych doświadczalnych.
T-A-4Obliczanie stanów równowag fazowych.
T-A-10Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe regulatorów P, PI oraz PID.
T-W-13Transmitancja operatorowa i widmowa.
T-A-3Obliczanie własności termodynamicznych mieszanin gazowych. Parametry krytyczne.
T-A-6Kinetyka reakcji złożonych. Reakcje następcze. Reakcje równoległe.
T-A-9Identyfikacja parametrów transmitancji zastępczej.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Projekt: Zaliczenie na podstawie przedłożonego do oceny samodzielnie wykonanego projektu; Ocena zależy od stopnia poprawności obliczeń i zgodności wykonania projektu w stosunku do ustalonych wcześniej wymagań
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny; czas trwania egzaminu: 90 min
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student jest w stanie scharakteryzowac w stopniu podstawowym typowe procesy, urządzenia i aparaty w zakresie inżynierii procesowej stosowane w laboratorium i w przemyśle
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C13_U13student potrafi krytycznie ocenić pod kątem inżynierii procesowej sposób funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w laboratorium i przemyśle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne stosowane w laboratorium i przemyśle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z aparaturą i urządzeniami związanymi z tematyką wykładów
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń inżynierskich w zakresie tematyki ujętej w treściach programowych wykładów
C-4Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie podstaw projektowania wymienników ciepła i masy
Treści programoweT-W-9Obliczenia reaktorów heterogenicznych.
T-A-7Obliczanie reaktorów. Reaktor zbiornikowy okresowy. Reaktor rurowy przepływowy.
T-W-14Schematy blokowe i ich przekształcanie.
T-A-8Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe podstawowych obiektów dynamicznych.
T-W-8Obliczenia reaktorów homogenicznych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny; czas trwania egzaminu: 90 min
S-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia audytoryjne: kolokwium pisemne; czas trwania: 45 min
S-3Ocena podsumowująca: Projekt: Zaliczenie na podstawie przedłożonego do oceny samodzielnie wykonanego projektu; Ocena zależy od stopnia poprawności obliczeń i zgodności wykonania projektu w stosunku do ustalonych wcześniej wymagań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w stopniu podstawowym krytycznie ocenić pod kątem inżynierii procesowej sposób funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w laboratorium i w przemyśle chemicznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C13_U16student potrafi w oparciu o zadaną specyfikację zaprojektować prosty aparat używając właściwych metod
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U16potrafi w oparciu o zadaną specyfikację zaprojektować prosty zestaw aparatury, obiekt, system lub proces służący do przeprowadzenia typowych dla chemii przemian i operacji oraz używając właściwych metod, technik i narzędzi zbudować niezbędne urządzenia i przeprowadzić zaplanowany proces
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie podstaw projektowania wymienników ciepła i masy
Treści programoweT-P-1Student wykonuje obliczenia projektowe jednego z wybranych aparatów: Wymiennik ciepła. Wymiennik masy.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Projekt: Zaliczenie na podstawie przedłożonego do oceny samodzielnie wykonanego projektu; Ocena zależy od stopnia poprawności obliczeń i zgodności wykonania projektu w stosunku do ustalonych wcześniej wymagań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi zaprojektować prosty aparat i wykonać podstawową dokumentację
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C13_K01Student rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie inżynierii procesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z aparaturą i urządzeniami związanymi z tematyką wykładów
C-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu termodynamiki, inżynierii reaktorów oraz automatyki w inżynierii procesowej
Treści programoweT-W-6Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych. Pojęcia podstawowe. Stopień przemiany. Liczba postępu reakcji. Selektywność procesu.
T-W-11Podstawy automatyki. Pojęcia podstawowe. Zastosowanie automatyki w procesach inżynierii chemicznej.
T-W-1Podstawy termodynamiki procesowej. Podstawowe definicje i pojęcia.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny; czas trwania egzaminu: 90 min
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student rozumie w stopniu podstawowym potrzebę dokształcania się w zakresie inżynierii procesowej
3,5
4,0
4,5
5,0