Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Inżynieria chemiczna I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Inżynieria chemiczna I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,00,44egzamin
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,30zaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,26zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomośc matematyki i fizyki w zakresie treści programowych realizowanych w semestrach I oraz II

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą operacji i procesów jednostkwych
C-2Zapoznanie studentów z rodzajami apartury w procesach wymiany pędu, ciepła i masy
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń inżynierskich w zakresie wymiany pędu, ciepła i masy
C-4Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania prostych pomiarów w zakresie operacji i procesów jednostkowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obliczanie właściwości płynów1
T-A-2Bilans masowy przepływu. Równanie Bernoulliego1
T-A-3Określanie charakteru przepływu płynu w rurociągach i aparatach1
T-A-4Obliczanie oporów przepływu płynu przez rurociąg i złoże ziarniste1
T-A-5Obliczanie prędkości opadania czastek ciała stałego w płynie1
T-A-6Obliczanie strumienia ciepła przewodzonego przez sciank jedno- lub wielowarstwową1
T-A-7Obliczanie współczynnika wnikania ciepła dla różnych przypadków1
T-A-8Obliczanie napędowej różnicy temperatur i współczynnika przenikania ciepła1
T-A-9Obliczanie powierzchni wymiany ciepła1
T-A-10Obliczanie współczynnika dyfuzji1
T-A-11Obliczanie modułów napędowych w procesach wymiany masy1
T-A-12Obliczanie współczynnika wnikania masy1
T-A-13Obliczanie współczynnika przenikania masy1
T-A-14Obliczanie powierzchni wymiany masy1
T-A-15Kolokwium1
15
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do zajęc laboratoryjnych. ZApoznanie studenta z przepisami BHP obowiązującymi w laboratorium (szkolenie BHP, przestrzeganie przepisów BHP w laboratorium, organizacja pracy studenta w laboratorium)2
T-L-2Pomiary oporu przepływu płynu przez rurociąg lub wybrany aparat4
T-L-3Wymiennik ciepła3
T-L-4Pomiary współczynnika wnikania masy metodą elektrochemiczną3
T-L-5Badanie regulatora jsko elementu układu sterowania3
15
wykłady
T-W-1Ellementy maszynoznawstwa i wytrzymałości materiałów3
T-W-2Charakterystyka płynów1
T-W-3Elementy dynamiki płynów. Równanie Naviera-Stokesa. Równanie Eulera. Równanie Bernoulliego2
T-W-4Opory przepływu płynów w rurociągach. Urządzenia do transportu płynów. Wypływ cieczy ze zbiorników3
T-W-5Wybrane operacje jednostkowe. Filtracja. Opadanie cząstek ciała stałego w płynach3
T-W-6Podstawy wymiany ciepła. Przewodzenie ciepła1
T-W-7Wnikanie ciepła. Różne przypadki wnikania ciepła2
T-W-8Przenikanie ciepła. Napędowa róznica temperatur1
T-W-9Charakterystyka wymienników ciepła1
T-W-10Ogólne podstawy dyfuzyjnego ruchu masy1
T-W-11Dyfuzja i wnikanie masy4
T-W-12Przenikanie masy. Siła napędowa procesu wymiany masy1
T-W-13Absorpcja. Zasady obliczania procesu wymiany masy w kolumnie absorpcyjnej2
T-W-14Charakterystyka różnych typów wymienników masy1
T-W-15Destylacja okresowa. Destylacja ciągła1
T-W-16Rektyfikacja okresowa. Rektyfikacja ciągła2
T-W-17Inne wybrane procesy jednostkowe1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie się do zajęć audytoryjnych5
A-A-3przygotowanie się do kolokwium5
A-A-4rozwiązywanie zalecanych do danego tematu przykładów obliczeniowych5
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2przygotowanie się do zaję laboratoryjnych4
A-L-3opracowanie wyników pomiarów4
A-L-4wykonanie sprawozdań z cwiczeń laboratoryjnych3
A-L-5przygotowanie się studenta do zaliczenia cwiczeń laboratoryjnych4
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studiowanie wskazanej literatury15
A-W-3przygotowanie się do egzaminu15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metody praktyczne: cwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
S-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia: kolokwium pisemne: czas trwania: 45 min
S-4Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z cwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Laboratorium: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z cwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C12_W01
ma wiedzę z inżynierii chemicznej w zakresie objętym treściami programowymi
Ch_1A_W13InzA_W05C-1, C-2, C-4, C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-16, T-W-17, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-5, S-4
Ch_1A_C12_W02
zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią chemiczną
Ch_1A_W13InzA_W05C-3T-W-8, T-W-16, T-W-6, T-W-15, T-W-13, T-W-7, T-W-12, T-W-4M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C12_U01
potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej oceny działania aparatów i urządzeń w procesach inżynierii chemicznej potrafi obliczać przepływ płynów w rurociągach potrafi obliczać podstawowe parametry procesowe wymienników ciepła i masy
Ch_1A_U11, Ch_1A_U13InzA_U03, InzA_U05C-2, C-3T-W-9, T-W-14, T-W-17, T-W-13, T-W-15, T-W-16, T-A-14, T-A-4, T-A-11, T-A-13, T-A-12, T-A-3, T-A-6, T-A-5, T-A-9, T-A-7, T-A-8, T-A-10M-1, M-2S-1, S-2, S-3
Ch_1A_C12_U02
student potrafi wykonac proste pomiary laboratoryjne w zakresie operacji i procesów jednostkowych
Ch_1A_U15InzA_U07C-4T-L-4, T-L-3, T-L-5, T-L-2M-3S-5, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C12_K01
potrafi uwzględniać aspekty pozatechniczne w doborze aparatury w procesach inżynierii chemicznej
Ch_1A_K05X1A_K06InzA_K01C-2T-W-9, T-W-14M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C12_W01
ma wiedzę z inżynierii chemicznej w zakresie objętym treściami programowymi
2,0
3,0student jest w stanie objaśnić w podstawowym stopniu objęte treściami programowymi operacje i procesy jednostkowe z obszaru inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C12_W02
zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią chemiczną
2,0
3,0student jest w stanie scharakteryzować podstawowe metody z zakresu inżynierii chemicznej stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z chemią
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C12_U01
potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej oceny działania aparatów i urządzeń w procesach inżynierii chemicznej potrafi obliczać przepływ płynów w rurociągach potrafi obliczać podstawowe parametry procesowe wymienników ciepła i masy
2,0
3,0student potrafi w podstawowym stopniu wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej oceny działania aparatów i urządzeń oraz potrafi obliczać podstawowe przepływy płynów w rurociągach oraz obliczać podstawowe parametry procesowe wymienników ciepła i masy
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C12_U02
student potrafi wykonac proste pomiary laboratoryjne w zakresie operacji i procesów jednostkowych
2,0
3,0student potrafi wykonać i opisać proste pomiary laboratoryjne w zakresie operacji i procesów jednostkowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C12_K01
potrafi uwzględniać aspekty pozatechniczne w doborze aparatury w procesach inżynierii chemicznej
2,0Student nie potrafi uwzględniać aspektów pozatechnicznych w doborze aparatury
3,0Student potrafi wymienić tylko podstawowe aspekty pozatechniczne w doborze aparatury
3,5Student potrafi wymienić różne aspekty pozatechniczne w doborze aparatury
4,0Student potrafi wymienić i dopasować różne aspekty pozatechniczne w doborze aparatury
4,5Student potrafi wymienić, dopasować i porównać różne aspekty pozatechniczne w doborze aparatury
5,0Student potrafi wymienić, dopasować, porównać i krytycznie przedyskutować różne aspekty pozatechniczne w doborze aparatury

Literatura podstawowa

 1. Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1992
 2. Hobler T., Ruch ciepła i wymienniki, WNT, Warszawa, 1971
 3. Hobler T., Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, WNT, Warszawa, 1976
 4. Koch R., Kozioł A., Dyfuzyjno-cieplny rozdział substancji, WNT, Warszawa, 1994
 5. Zarzycki R., Chacuk A., Starzak M., Absorpcja i absorbery, WNT, Warszawa, 1995
 6. Karcz J., Zaborowska A., Wybrane problemy rachunkowe z zakresu procesów wymiany masy, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1988
 7. Heim A., Podstawy maszynoznawstwa chemicznego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2003
 8. Urbaniak A., Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2007

Literatura dodatkowa

 1. Serwiński M., Zasady inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, Warszawa, 1982
 2. Wiśniewski S., Wiśniewski T. S., Wymiana ciepła, WNT, Warszawa, 2000
 3. Zarzycki R., Wymiana ciepła i masy w inżynierii środowiska, WNT, Warszawa, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obliczanie właściwości płynów1
T-A-2Bilans masowy przepływu. Równanie Bernoulliego1
T-A-3Określanie charakteru przepływu płynu w rurociągach i aparatach1
T-A-4Obliczanie oporów przepływu płynu przez rurociąg i złoże ziarniste1
T-A-5Obliczanie prędkości opadania czastek ciała stałego w płynie1
T-A-6Obliczanie strumienia ciepła przewodzonego przez sciank jedno- lub wielowarstwową1
T-A-7Obliczanie współczynnika wnikania ciepła dla różnych przypadków1
T-A-8Obliczanie napędowej różnicy temperatur i współczynnika przenikania ciepła1
T-A-9Obliczanie powierzchni wymiany ciepła1
T-A-10Obliczanie współczynnika dyfuzji1
T-A-11Obliczanie modułów napędowych w procesach wymiany masy1
T-A-12Obliczanie współczynnika wnikania masy1
T-A-13Obliczanie współczynnika przenikania masy1
T-A-14Obliczanie powierzchni wymiany masy1
T-A-15Kolokwium1
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do zajęc laboratoryjnych. ZApoznanie studenta z przepisami BHP obowiązującymi w laboratorium (szkolenie BHP, przestrzeganie przepisów BHP w laboratorium, organizacja pracy studenta w laboratorium)2
T-L-2Pomiary oporu przepływu płynu przez rurociąg lub wybrany aparat4
T-L-3Wymiennik ciepła3
T-L-4Pomiary współczynnika wnikania masy metodą elektrochemiczną3
T-L-5Badanie regulatora jsko elementu układu sterowania3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ellementy maszynoznawstwa i wytrzymałości materiałów3
T-W-2Charakterystyka płynów1
T-W-3Elementy dynamiki płynów. Równanie Naviera-Stokesa. Równanie Eulera. Równanie Bernoulliego2
T-W-4Opory przepływu płynów w rurociągach. Urządzenia do transportu płynów. Wypływ cieczy ze zbiorników3
T-W-5Wybrane operacje jednostkowe. Filtracja. Opadanie cząstek ciała stałego w płynach3
T-W-6Podstawy wymiany ciepła. Przewodzenie ciepła1
T-W-7Wnikanie ciepła. Różne przypadki wnikania ciepła2
T-W-8Przenikanie ciepła. Napędowa róznica temperatur1
T-W-9Charakterystyka wymienników ciepła1
T-W-10Ogólne podstawy dyfuzyjnego ruchu masy1
T-W-11Dyfuzja i wnikanie masy4
T-W-12Przenikanie masy. Siła napędowa procesu wymiany masy1
T-W-13Absorpcja. Zasady obliczania procesu wymiany masy w kolumnie absorpcyjnej2
T-W-14Charakterystyka różnych typów wymienników masy1
T-W-15Destylacja okresowa. Destylacja ciągła1
T-W-16Rektyfikacja okresowa. Rektyfikacja ciągła2
T-W-17Inne wybrane procesy jednostkowe1
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie się do zajęć audytoryjnych5
A-A-3przygotowanie się do kolokwium5
A-A-4rozwiązywanie zalecanych do danego tematu przykładów obliczeniowych5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2przygotowanie się do zaję laboratoryjnych4
A-L-3opracowanie wyników pomiarów4
A-L-4wykonanie sprawozdań z cwiczeń laboratoryjnych3
A-L-5przygotowanie się studenta do zaliczenia cwiczeń laboratoryjnych4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studiowanie wskazanej literatury15
A-W-3przygotowanie się do egzaminu15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C12_W01ma wiedzę z inżynierii chemicznej w zakresie objętym treściami programowymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W13zna typowe technologie inżynierskie stosowane w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą operacji i procesów jednostkwych
C-2Zapoznanie studentów z rodzajami apartury w procesach wymiany pędu, ciepła i masy
C-4Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania prostych pomiarów w zakresie operacji i procesów jednostkowych
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń inżynierskich w zakresie wymiany pędu, ciepła i masy
Treści programoweT-W-2Charakterystyka płynów
T-W-3Elementy dynamiki płynów. Równanie Naviera-Stokesa. Równanie Eulera. Równanie Bernoulliego
T-W-4Opory przepływu płynów w rurociągach. Urządzenia do transportu płynów. Wypływ cieczy ze zbiorników
T-W-5Wybrane operacje jednostkowe. Filtracja. Opadanie cząstek ciała stałego w płynach
T-W-6Podstawy wymiany ciepła. Przewodzenie ciepła
T-W-7Wnikanie ciepła. Różne przypadki wnikania ciepła
T-W-8Przenikanie ciepła. Napędowa róznica temperatur
T-W-9Charakterystyka wymienników ciepła
T-W-10Ogólne podstawy dyfuzyjnego ruchu masy
T-W-11Dyfuzja i wnikanie masy
T-W-12Przenikanie masy. Siła napędowa procesu wymiany masy
T-W-13Absorpcja. Zasady obliczania procesu wymiany masy w kolumnie absorpcyjnej
T-W-14Charakterystyka różnych typów wymienników masy
T-W-15Destylacja okresowa. Destylacja ciągła
T-W-16Rektyfikacja okresowa. Rektyfikacja ciągła
T-W-17Inne wybrane procesy jednostkowe
T-W-1Ellementy maszynoznawstwa i wytrzymałości materiałów
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metody praktyczne: cwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
S-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia: kolokwium pisemne: czas trwania: 45 min
S-5Ocena podsumowująca: Laboratorium: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z cwiczeń
S-4Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z cwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student jest w stanie objaśnić w podstawowym stopniu objęte treściami programowymi operacje i procesy jednostkowe z obszaru inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C12_W02zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią chemiczną
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W13zna typowe technologie inżynierskie stosowane w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń inżynierskich w zakresie wymiany pędu, ciepła i masy
Treści programoweT-W-8Przenikanie ciepła. Napędowa róznica temperatur
T-W-16Rektyfikacja okresowa. Rektyfikacja ciągła
T-W-6Podstawy wymiany ciepła. Przewodzenie ciepła
T-W-15Destylacja okresowa. Destylacja ciągła
T-W-13Absorpcja. Zasady obliczania procesu wymiany masy w kolumnie absorpcyjnej
T-W-7Wnikanie ciepła. Różne przypadki wnikania ciepła
T-W-12Przenikanie masy. Siła napędowa procesu wymiany masy
T-W-4Opory przepływu płynów w rurociągach. Urządzenia do transportu płynów. Wypływ cieczy ze zbiorników
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
S-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia: kolokwium pisemne: czas trwania: 45 min
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student jest w stanie scharakteryzować podstawowe metody z zakresu inżynierii chemicznej stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z chemią
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C12_U01potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej oceny działania aparatów i urządzeń w procesach inżynierii chemicznej potrafi obliczać przepływ płynów w rurociągach potrafi obliczać podstawowe parametry procesowe wymienników ciepła i masy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U11podczas formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie chemii potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Ch_1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne stosowane w laboratorium i przemyśle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z rodzajami apartury w procesach wymiany pędu, ciepła i masy
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń inżynierskich w zakresie wymiany pędu, ciepła i masy
Treści programoweT-W-9Charakterystyka wymienników ciepła
T-W-14Charakterystyka różnych typów wymienników masy
T-W-17Inne wybrane procesy jednostkowe
T-W-13Absorpcja. Zasady obliczania procesu wymiany masy w kolumnie absorpcyjnej
T-W-15Destylacja okresowa. Destylacja ciągła
T-W-16Rektyfikacja okresowa. Rektyfikacja ciągła
T-A-14Obliczanie powierzchni wymiany masy
T-A-4Obliczanie oporów przepływu płynu przez rurociąg i złoże ziarniste
T-A-11Obliczanie modułów napędowych w procesach wymiany masy
T-A-13Obliczanie współczynnika przenikania masy
T-A-12Obliczanie współczynnika wnikania masy
T-A-3Określanie charakteru przepływu płynu w rurociągach i aparatach
T-A-6Obliczanie strumienia ciepła przewodzonego przez sciank jedno- lub wielowarstwową
T-A-5Obliczanie prędkości opadania czastek ciała stałego w płynie
T-A-9Obliczanie powierzchni wymiany ciepła
T-A-7Obliczanie współczynnika wnikania ciepła dla różnych przypadków
T-A-8Obliczanie napędowej różnicy temperatur i współczynnika przenikania ciepła
T-A-10Obliczanie współczynnika dyfuzji
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
S-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia: kolokwium pisemne: czas trwania: 45 min
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w podstawowym stopniu wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej oceny działania aparatów i urządzeń oraz potrafi obliczać podstawowe przepływy płynów w rurociągach oraz obliczać podstawowe parametry procesowe wymienników ciepła i masy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C12_U02student potrafi wykonac proste pomiary laboratoryjne w zakresie operacji i procesów jednostkowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U15potrafi ocenić przydatność podstawowej aparatury pomiarowej i rutynowych metod służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować właściwe rozwiązanie
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania prostych pomiarów w zakresie operacji i procesów jednostkowych
Treści programoweT-L-4Pomiary współczynnika wnikania masy metodą elektrochemiczną
T-L-3Wymiennik ciepła
T-L-5Badanie regulatora jsko elementu układu sterowania
T-L-2Pomiary oporu przepływu płynu przez rurociąg lub wybrany aparat
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: cwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-5Ocena podsumowująca: Laboratorium: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z cwiczeń
S-4Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z cwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi wykonać i opisać proste pomiary laboratoryjne w zakresie operacji i procesów jednostkowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C12_K01potrafi uwzględniać aspekty pozatechniczne w doborze aparatury w procesach inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z rodzajami apartury w procesach wymiany pędu, ciepła i masy
Treści programoweT-W-9Charakterystyka wymienników ciepła
T-W-14Charakterystyka różnych typów wymienników masy
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi uwzględniać aspektów pozatechnicznych w doborze aparatury
3,0Student potrafi wymienić tylko podstawowe aspekty pozatechniczne w doborze aparatury
3,5Student potrafi wymienić różne aspekty pozatechniczne w doborze aparatury
4,0Student potrafi wymienić i dopasować różne aspekty pozatechniczne w doborze aparatury
4,5Student potrafi wymienić, dopasować i porównać różne aspekty pozatechniczne w doborze aparatury
5,0Student potrafi wymienić, dopasować, porównać i krytycznie przedyskutować różne aspekty pozatechniczne w doborze aparatury