Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Analiza instrumentalna II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza instrumentalna II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Soroka <Jacek.Soroka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Gąsiorowska <Monika.Jedras@zut.edu.pl>, Marta Sawicka <Marta.Sawicka@zut.edu.pl>, Elwira Wróblewska <Elwira.Wroblewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL5 45 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie wiedzy z dziedziny chemii, w tym organicznej i fizycznej
W-2Posiadanie podstawowej wiedzy na temat metod analizy instrumentalnej
W-3Ukończony kurs z matematyki oraz statystycznej obróbki wyników doświadczalnych
W-4Umiejetność sporzadzania roztworów, przeliczania stężen oraz przeprowadzenia innych obliczeń chemicznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem jest pogłębienie wiedzy na temat omawianych w kursie Analiza Instrumentalna I metod instrumentalnych oraz poznanie poznanie nowych metod stosowanych w laboratoriach analitycznych oraz zrozumienie istoty zjawisk przez nie wykorzystwanych, ze szczególnym uwzglednieniem metod spektroskopowych i spektrometrycznych.
C-2Zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielny dobór metody, jak również umiejetność przeprowadzenia całego procesu analitycznego, począwszy od przygotowania roztworów badanych, poprzez pomiar na odpowiednio dobranym i skalibrowanym urządzeniu pomiarowym, obróbkę uzyskanych wyników, po ich interpretacje i wyciagnięcie wniosków.
C-3Zdobycie wiedzy na temat rodzajów i przyczyn błędów aparaturowych występujących w trakcie pomiarów
C-4Umiejętność znalezienia przyczyny błędu pomiarowego oraz jego wyeliminowania lub uwzględnienia w uzyskanych wynikach.
C-5Nabycie umiejętności doboru odpowiedniej techniki badawczej do okreslonego celu.
C-6Nabycie umiejętności współdziałania i pracy w grupie oraz przyjmowania różnych w niej ról.
C-7Zdolność stosowania wiedzy i umiejętności z obszaru analizy intrumentalnej w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wykorzystanie metody spektrometrii mas do identyfikacji związków organicznych10
T-L-2Wykorzystanie spektrofotometrii IR do identyfikacji związków chemicznych poprzez porównanie widm z widmem katologowym; określanie grubości warstwy absorbującej Określanie struktury związków organicznych metodą spektroskopii w podczerwieni.18
T-L-3Wyznaczanie błędów pomiarowych w metodzie spektrofotometrii UV-VIS15
T-L-4Nabycie umiejętności współdziałania i pracy w grupie oraz przyjmowania różnych w niej ról.1
T-L-5Zdobycie zdolności stosowania wiedzy i umiejętności w pracy lub nauce oraz w życiu osobistym.1
45
wykłady
T-W-1Podstawy teoretyczne opisujace zjawiska, jakim ulega materia pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z różnych zakresów widmowych i innych zjawisk wykorzystywanych w metodach spektroskopowych i spemtrometycznych oraz ich zastosowanie w poszczególnych metodach spektroskopowych tj. spektrofotometrii UV-VIS, IR, spektrometrii mas i innych.8
T-W-2Rodzaje, przyczyny oraz metody korekcji błędów pomiarowych związanych z rodzajem wykorzystywanej aparatury pomiarwej7
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, w tym opracowanie wyników badań45
A-L-2przygotowanie do wejściówki15
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury30
A-W-3przygotowanie do kolokwium15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: wykład - zaliczenie w formie pisemnej z oceną końcową
S-2Ocena formująca: laboratorium - wejściówka z oceną cząstkową

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C11_W01
Poznaje metody i techniki badawczo-analityczne wspomagajace procesy technologiczno-inżynieryjne
Ch_1A_W03X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03C-2, C-3T-L-1, T-L-3, T-L-2M-2S-2
Ch_1A_C11_W02
Ma wiedze na temat metod analizy instrumentalnej ze szczególnym uwzględnieniem metod spektroskopowych i spektrometrycznych. Zapoznaje się z podstawami teoretycznymi opisujacymi zjawiska, jakim ulega materia przy wykorzystaniu omawianych metod instrumentalnych oraz zastosowanie poszczególnych metod, tj. spektrofotometrii UV-VIS, IR, spektrometrii mas (MS) i innych - umożliwiających określenie składu próbki lub/i dajacych informacje na temat budowy i właściwości materii. Nabywa wiedzę na temat etapów procesu analitycznego umożliwiającego określenie składu analitu oraz rodzajów, przyczyn i sposobu eliminacji błędów analitycznych.
Ch_1A_W03, Ch_1A_W04X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W04C-2, C-1T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C11_U01
Ma umiejętność interpretacji uzyskanych wyników oraz zidentyfikowania potencjalnych błędów aparaturowych oraz ich eliminacji z procesu analitycznego
Ch_1A_U04X1A_U04InzA_U02C-4T-L-3, T-L-4M-1, M-2S-2, S-1
Ch_1A_C11_U02
Ma umiejętność wyboru, odpowiedniej do danego celu metody analizy instrumentalnej oraz zaplanowanie i przeprowadzenie całego procesu analitycznego od sporzadzania roztworow, poprzez kalibracje i pomiar odpowiednim urządzeniem pomiarowym, obróbkę i interpretację uzyskanych wyników po wyciągniecie wniosków. Potrafi zastosować te metod w analizie jakościowej, ilościowej oraz do badania budowy i właściwości materii.
Ch_1A_U02X1A_U02C-6, C-5T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-L-1M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C11_K01
Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone w grupie kształtują umiejętność współdziałania i pracy w grupie
Ch_1A_K02, Ch_1A_K03X1A_K02, X1A_K03C-6T-L-4M-2S-2
Ch_1A_C11_K02
Zdolność stosowania wiedzy i umiejętności z obszaru analizy intrumentalnej w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej.
Ch_1A_K01, Ch_1A_K04X1A_K01, X1A_K04, X1A_K05, X1A_K06InzA_K01C-7T-L-5M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C11_W01
Poznaje metody i techniki badawczo-analityczne wspomagajace procesy technologiczno-inżynieryjne
2,0
3,0Student potrafi stosować zaledwie kilka metod i technik badawczo-analitycznych wspomagających procesy technologiczno-inżynieryjne
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C11_W02
Ma wiedze na temat metod analizy instrumentalnej ze szczególnym uwzględnieniem metod spektroskopowych i spektrometrycznych. Zapoznaje się z podstawami teoretycznymi opisujacymi zjawiska, jakim ulega materia przy wykorzystaniu omawianych metod instrumentalnych oraz zastosowanie poszczególnych metod, tj. spektrofotometrii UV-VIS, IR, spektrometrii mas (MS) i innych - umożliwiających określenie składu próbki lub/i dajacych informacje na temat budowy i właściwości materii. Nabywa wiedzę na temat etapów procesu analitycznego umożliwiającego określenie składu analitu oraz rodzajów, przyczyn i sposobu eliminacji błędów analitycznych.
2,0
3,0Student zna zaledwie kilka metod i technik badawczo-analitycznych wspomagających procesy technologiczno-inżynieryjne
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C11_U01
Ma umiejętność interpretacji uzyskanych wyników oraz zidentyfikowania potencjalnych błędów aparaturowych oraz ich eliminacji z procesu analitycznego
2,0
3,0Student rozumie i zna niektóre z metod analizy instrumentalnej oraz potrafi do uzyskanych wyników wprowadzić poprawki związane z błędami aparaturowymi
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C11_U02
Ma umiejętność wyboru, odpowiedniej do danego celu metody analizy instrumentalnej oraz zaplanowanie i przeprowadzenie całego procesu analitycznego od sporzadzania roztworow, poprzez kalibracje i pomiar odpowiednim urządzeniem pomiarowym, obróbkę i interpretację uzyskanych wyników po wyciągniecie wniosków. Potrafi zastosować te metod w analizie jakościowej, ilościowej oraz do badania budowy i właściwości materii.
2,0
3,0Student wie jak wykorzystać zaledwie kilka metod i technik badawczo-analitycznych prezentowanych w trakcie kursu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C11_K01
Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone w grupie kształtują umiejętność współdziałania i pracy w grupie
2,0
3,0Student potrafi współdziałać w grupie
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C11_K02
Zdolność stosowania wiedzy i umiejętności z obszaru analizy intrumentalnej w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej.
2,0
3,0Sudent ma zdolność stosowania podstawowej wiedzy i umiejętności z obszaru analizy instrumentalnej w praktyce
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Walery Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa
  2. Jadwiga Saba, WYBRANE METODY INSTRUMENTALNE STOSOWANE W CHEMII ANALITYCZNEJ, UMCS, Lublin
  3. Wojciech Zielinski, Andrzej Rajca, Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji zwiazków organicznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa

Literatura dodatkowa

  1. Jan Najbar, Andrzej Turek, Fotochemia i spektroskopia optyczna. Cwiczenia laboratoryjne, PWN, Warszawa
  2. JoHn McMurry, Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  3. A.G. Whittaker, A.R. Mount, M.R. Heal, Chemia fizyczna. Krótkie wykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykorzystanie metody spektrometrii mas do identyfikacji związków organicznych10
T-L-2Wykorzystanie spektrofotometrii IR do identyfikacji związków chemicznych poprzez porównanie widm z widmem katologowym; określanie grubości warstwy absorbującej Określanie struktury związków organicznych metodą spektroskopii w podczerwieni.18
T-L-3Wyznaczanie błędów pomiarowych w metodzie spektrofotometrii UV-VIS15
T-L-4Nabycie umiejętności współdziałania i pracy w grupie oraz przyjmowania różnych w niej ról.1
T-L-5Zdobycie zdolności stosowania wiedzy i umiejętności w pracy lub nauce oraz w życiu osobistym.1
45

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy teoretyczne opisujace zjawiska, jakim ulega materia pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z różnych zakresów widmowych i innych zjawisk wykorzystywanych w metodach spektroskopowych i spemtrometycznych oraz ich zastosowanie w poszczególnych metodach spektroskopowych tj. spektrofotometrii UV-VIS, IR, spektrometrii mas i innych.8
T-W-2Rodzaje, przyczyny oraz metody korekcji błędów pomiarowych związanych z rodzajem wykorzystywanej aparatury pomiarwej7
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, w tym opracowanie wyników badań45
A-L-2przygotowanie do wejściówki15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury30
A-W-3przygotowanie do kolokwium15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C11_W01Poznaje metody i techniki badawczo-analityczne wspomagajace procesy technologiczno-inżynieryjne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielny dobór metody, jak również umiejetność przeprowadzenia całego procesu analitycznego, począwszy od przygotowania roztworów badanych, poprzez pomiar na odpowiednio dobranym i skalibrowanym urządzeniu pomiarowym, obróbkę uzyskanych wyników, po ich interpretacje i wyciagnięcie wniosków.
C-3Zdobycie wiedzy na temat rodzajów i przyczyn błędów aparaturowych występujących w trakcie pomiarów
Treści programoweT-L-1Wykorzystanie metody spektrometrii mas do identyfikacji związków organicznych
T-L-3Wyznaczanie błędów pomiarowych w metodzie spektrofotometrii UV-VIS
T-L-2Wykorzystanie spektrofotometrii IR do identyfikacji związków chemicznych poprzez porównanie widm z widmem katologowym; określanie grubości warstwy absorbującej Określanie struktury związków organicznych metodą spektroskopii w podczerwieni.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: laboratorium - wejściówka z oceną cząstkową
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi stosować zaledwie kilka metod i technik badawczo-analitycznych wspomagających procesy technologiczno-inżynieryjne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C11_W02Ma wiedze na temat metod analizy instrumentalnej ze szczególnym uwzględnieniem metod spektroskopowych i spektrometrycznych. Zapoznaje się z podstawami teoretycznymi opisujacymi zjawiska, jakim ulega materia przy wykorzystaniu omawianych metod instrumentalnych oraz zastosowanie poszczególnych metod, tj. spektrofotometrii UV-VIS, IR, spektrometrii mas (MS) i innych - umożliwiających określenie składu próbki lub/i dajacych informacje na temat budowy i właściwości materii. Nabywa wiedzę na temat etapów procesu analitycznego umożliwiającego określenie składu analitu oraz rodzajów, przyczyn i sposobu eliminacji błędów analitycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Ch_1A_W04zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii i wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do ich rozwiązania; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
X1A_W04zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narządzi informatycznych; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielny dobór metody, jak również umiejetność przeprowadzenia całego procesu analitycznego, począwszy od przygotowania roztworów badanych, poprzez pomiar na odpowiednio dobranym i skalibrowanym urządzeniu pomiarowym, obróbkę uzyskanych wyników, po ich interpretacje i wyciagnięcie wniosków.
C-1Celem jest pogłębienie wiedzy na temat omawianych w kursie Analiza Instrumentalna I metod instrumentalnych oraz poznanie poznanie nowych metod stosowanych w laboratoriach analitycznych oraz zrozumienie istoty zjawisk przez nie wykorzystwanych, ze szczególnym uwzglednieniem metod spektroskopowych i spektrometrycznych.
Treści programoweT-W-2Rodzaje, przyczyny oraz metody korekcji błędów pomiarowych związanych z rodzajem wykorzystywanej aparatury pomiarwej
T-W-1Podstawy teoretyczne opisujace zjawiska, jakim ulega materia pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z różnych zakresów widmowych i innych zjawisk wykorzystywanych w metodach spektroskopowych i spemtrometycznych oraz ich zastosowanie w poszczególnych metodach spektroskopowych tj. spektrofotometrii UV-VIS, IR, spektrometrii mas i innych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: laboratorium - wejściówka z oceną cząstkową
S-1Ocena podsumowująca: wykład - zaliczenie w formie pisemnej z oceną końcową
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna zaledwie kilka metod i technik badawczo-analitycznych wspomagających procesy technologiczno-inżynieryjne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C11_U01Ma umiejętność interpretacji uzyskanych wyników oraz zidentyfikowania potencjalnych błędów aparaturowych oraz ich eliminacji z procesu analitycznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U04potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U04potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów matematycznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-4Umiejętność znalezienia przyczyny błędu pomiarowego oraz jego wyeliminowania lub uwzględnienia w uzyskanych wynikach.
Treści programoweT-L-3Wyznaczanie błędów pomiarowych w metodzie spektrofotometrii UV-VIS
T-L-4Nabycie umiejętności współdziałania i pracy w grupie oraz przyjmowania różnych w niej ról.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: laboratorium - wejściówka z oceną cząstkową
S-1Ocena podsumowująca: wykład - zaliczenie w formie pisemnej z oceną końcową
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie i zna niektóre z metod analizy instrumentalnej oraz potrafi do uzyskanych wyników wprowadzić poprawki związane z błędami aparaturowymi
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C11_U02Ma umiejętność wyboru, odpowiedniej do danego celu metody analizy instrumentalnej oraz zaplanowanie i przeprowadzenie całego procesu analitycznego od sporzadzania roztworow, poprzez kalibracje i pomiar odpowiednim urządzeniem pomiarowym, obróbkę i interpretację uzyskanych wyników po wyciągniecie wniosków. Potrafi zastosować te metod w analizie jakościowej, ilościowej oraz do badania budowy i właściwości materii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Cel przedmiotuC-6Nabycie umiejętności współdziałania i pracy w grupie oraz przyjmowania różnych w niej ról.
C-5Nabycie umiejętności doboru odpowiedniej techniki badawczej do okreslonego celu.
Treści programoweT-L-2Wykorzystanie spektrofotometrii IR do identyfikacji związków chemicznych poprzez porównanie widm z widmem katologowym; określanie grubości warstwy absorbującej Określanie struktury związków organicznych metodą spektroskopii w podczerwieni.
T-L-4Nabycie umiejętności współdziałania i pracy w grupie oraz przyjmowania różnych w niej ról.
T-L-3Wyznaczanie błędów pomiarowych w metodzie spektrofotometrii UV-VIS
T-L-1Wykorzystanie metody spektrometrii mas do identyfikacji związków organicznych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: laboratorium - wejściówka z oceną cząstkową
S-1Ocena podsumowująca: wykład - zaliczenie w formie pisemnej z oceną końcową
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wie jak wykorzystać zaledwie kilka metod i technik badawczo-analitycznych prezentowanych w trakcie kursu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C11_K01Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone w grupie kształtują umiejętność współdziałania i pracy w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Ch_1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-6Nabycie umiejętności współdziałania i pracy w grupie oraz przyjmowania różnych w niej ról.
Treści programoweT-L-4Nabycie umiejętności współdziałania i pracy w grupie oraz przyjmowania różnych w niej ról.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: laboratorium - wejściówka z oceną cząstkową
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi współdziałać w grupie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C11_K02Zdolność stosowania wiedzy i umiejętności z obszaru analizy intrumentalnej w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Ch_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-7Zdolność stosowania wiedzy i umiejętności z obszaru analizy intrumentalnej w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej.
Treści programoweT-L-5Zdobycie zdolności stosowania wiedzy i umiejętności w pracy lub nauce oraz w życiu osobistym.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: laboratorium - wejściówka z oceną cząstkową
S-1Ocena podsumowująca: wykład - zaliczenie w formie pisemnej z oceną końcową
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Sudent ma zdolność stosowania podstawowej wiedzy i umiejętności z obszaru analizy instrumentalnej w praktyce
3,5
4,0
4,5
5,0