Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Analiza instrumentalna I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza instrumentalna I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Soroka <Jacek.Soroka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Gąsiorowska <Monika.Jedras@zut.edu.pl>, Marta Sawicka <Marta.Sawicka@zut.edu.pl>, Elwira Wróblewska <Elwira.Wroblewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 2,10,50zaliczenie
laboratoriaL4 60 2,90,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie wiedzy z dziedziny chemii, w tym organicznej i fizycznej
W-2ukończony kurs matematyki oraz statystycznej obróbki wyników doświadczalnych
W-3umiejętność sporządzania roztworów, przeliczania stężeń oraz innych obliczeń chemicznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem jest poznanie metod analizy instrumentalnej, powszechnie stosowanych w laboratoriach analitycznych oraz zrozumienie istoty zjawisk przez nie wykorzystywanych, ze szczególnym uwzględnieniem metod spaktralnych (spektroskopowych i spektrometrycznych) i chromatograficznych.
C-2Zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielny dobór metody, jak również umiejętność przeprowadzenia całego procesu analitycznego, począwszy od przygotowania próbki (reprezentatynego proszku, gazu lub roztworu badanego) poprzez pomiar na właściie dobranym i skalibrowanym urządzeniu pomiarowym, obróbkę uzyskanych wyników, po ich interpretację i wyciągnięcie wniosków.
C-3Nabycie umiejętności doboru odpowiedniej techniki badawczej do określonego celu.
C-4Nabycie umiejętności współdziałania i pracy w grupie oraz przyjmowania w niej różnych ról.
C-5Zdobycie świadomości zagrożeń i wpływu działaności człowieka na środowisko oraz konieczności zrównoważonego rozwoju, do którego niezbędne są narzędzia analityczne omawiane w trakcie zajęć.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wykorzystanie absorpcyjnej metody spektrofotometrycznej UV-VIS w badaniu oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach oraz jej zastosowanie w analizie ilościowej, zależność struktury widma od budowy cząsteczki10
T-L-2Zastosowanie techniki HNMR do określania struktury związków organicznych10
T-L-3Zastosowanie metod chromatograficznych do oznaczeń ilościowych i jakościowych mieszanin20
T-L-4Badanie zawartości metali z zastosowaniem różnych technik spektroskopii atomowej, tj. absorpcyjnej spektroskopii atomowej, fluorescencji rentgenowskiej, atomowej spektrometrii emisyjnej z wzbudzaniem plazmowym (ICP-AES), sporządzanie roztworów rozcieńczonych na poziomie ppm.18
T-L-5Nabycie umiejetnosci współdziałania i pracy w grupie oraz przyjmowania róznych w niej ról.1
T-L-6Zdobycie świadomosci zagrożeń wpływu działalności człowieka na środowisko oraz konieczności zrónoważonego rozwoju, do którego niezbędne są narzędzia analityczne omawiane w trakcie zajęć.1
60
wykłady
T-W-1Podstawowe definicje dotyczące procesu analitycznego, rodzaju metod analitycznych z uwzględnieniem metod analizy instrumentalnej2
T-W-2Podstawowe pojęcia związane ze światłem, opis dualistycznego charakteru światła oraz rodzaje jego doddziaływań z materią (absorpcja, rozproszenie, odbicie, emisja)1
T-W-3Podstawy teoretyczne opisujące zjawiska , jakim ulega materia pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z różnych zakresów widmowych oraz ich zastosowanie w poszczególnych metodach spektralnych, tj. spektrofotometrii UV-VIS, NMR (magnetycznego rezonansu jądrowego), AAS (atomowej spektromertii absorpcyjnej), AES (atomowej spektroskopii emisyjnej), fotometrii płomieniowej), XRF (fluorescencji rentgenowskiej) i innych.9
T-W-4Klasyfikacja metod chromatograficznych oraz omówienie natury zjawisk fizykochemicznych wykorzystywanych w posczególnych ich rodzajach; omówienie pojęć dotyczących metod chromatograficznych oraz idei rozdziału składników mieszaniny z wykorzystaniem różnych rodzajów oddziaływania analit-faza rozdzielająca.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, w tym opracowanie wyników badań60
A-L-2przygotowanie sie do wejsciówki15
A-L-3czytanie wskazanej literatury12
87
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury22
A-W-3przygotowanie sie do kolokwium25
62

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny połaczony z prezentacja multimedialna
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: laboratorium - wejsciówka z ocena czastkowa
S-2Ocena podsumowująca: wykład - zaliczenie w formie pisemnej z ocena koncowa

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C10_W01
Ma wiedze na temat klasyfikacji metod analizy instrumentalnej ze szczególnym uwzglednieniem metod spektroskopowych i chromatograficznych. Zna podstawowe pojeia zwiazanych ze swiatłem oraz posiada wiedze o rodzajach jego oddziaływan z materia (absorpcja, emisja, odbicie). Zapoznaje sie z podstawami teoretycznymi opisujacymi zjawiska, jakim ulega materia pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z róznych zakresów widmowych oraz ich zastosowaniem w poszczególnych metodach, tj. spektrofotometrii UV-VIS, IR, magnetycznego rezonansu jadrowego (NMR), atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS), atomowej spektroskopii emisyjnej (AES), fotometrii płomieniowej, fluorescencji rentgenowskiej (XRF) i innych - metod umozliwiajacych okreslenie składu próbki lub/i dajacych informacje na temat budowy i własciwosci materii. Poznaje zjawiska, idee i pojecia dotyczace metod chromatograficznych, sposobów rozdzielania składników mieszaniny jednorodnej. Nabywa wiedze na temat etapów procesu analitycznego umozliwiajacego okreslenie składu analitu
Ch_1A_W04, Ch_1A_W05X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W04, X1A_W05C-1, C-2T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1S-1, S-2
Ch_1A_C10_W02
Poznaje metody i techniki badawczo-analityczne wspomagające procesy technologiczno-inżynieryjne
Ch_1A_W03, Ch_1A_W05X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W05C-2T-L-4, T-L-3, T-L-2M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C10_U01
Ma umiejetnosc wyboru, odpowiedniej do danego celu metody analizy instrumentalnej oraz zaplanowanie i przeprowadzenie całego procesu analitycznego od sporzadzania roztworow, poprzez kalibracje i pomiar odpowiednim urzadzenie pomiarowym, obróbke i interpretacje uzyskanych wyników po wyciagniecie wniosków. Potrafi zastosowac te metod w analizie jakosciowej, ilosciowej oraz do badania budowy i własciwosci materii (atom, czasteczka, jon).
Ch_1A_U04X1A_U04InzA_U02C-3T-L-2, T-L-4, T-L-1, T-L-3M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C10_K01
Potrafi zidentyfikowac zagrozenia cywilizacyjne, ma swiadomosc wpływu człowieka na srodowiska, czuje potrzebe zrównowazonego rozwoju
Ch_1A_K04, Ch_1A_K05X1A_K04, X1A_K06InzA_K01C-5T-W-3M-1, M-2S-1, S-2
Ch_1A_C10_K02
Cwiczenia laboratoryjne prowadzone w grupie kształtuja umiejetnosc współdziałania i pracy w grupie
Ch_1A_K02X1A_K02, X1A_K03C-5T-L-5M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C10_W01
Ma wiedze na temat klasyfikacji metod analizy instrumentalnej ze szczególnym uwzglednieniem metod spektroskopowych i chromatograficznych. Zna podstawowe pojeia zwiazanych ze swiatłem oraz posiada wiedze o rodzajach jego oddziaływan z materia (absorpcja, emisja, odbicie). Zapoznaje sie z podstawami teoretycznymi opisujacymi zjawiska, jakim ulega materia pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z róznych zakresów widmowych oraz ich zastosowaniem w poszczególnych metodach, tj. spektrofotometrii UV-VIS, IR, magnetycznego rezonansu jadrowego (NMR), atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS), atomowej spektroskopii emisyjnej (AES), fotometrii płomieniowej, fluorescencji rentgenowskiej (XRF) i innych - metod umozliwiajacych okreslenie składu próbki lub/i dajacych informacje na temat budowy i własciwosci materii. Poznaje zjawiska, idee i pojecia dotyczace metod chromatograficznych, sposobów rozdzielania składników mieszaniny jednorodnej. Nabywa wiedze na temat etapów procesu analitycznego umozliwiajacego okreslenie składu analitu
2,0
3,0Student wie jak wykorzystac zaledwie kilka metod i technik badawczo-analitycznych prezentowanych w trakcie kursu
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C10_W02
Poznaje metody i techniki badawczo-analityczne wspomagające procesy technologiczno-inżynieryjne
2,0
3,0Student wie jak wykorzystac zaledwie kilka metod i technik badawczo-analitycznych prezentowanych w trakcie kursu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C10_U01
Ma umiejetnosc wyboru, odpowiedniej do danego celu metody analizy instrumentalnej oraz zaplanowanie i przeprowadzenie całego procesu analitycznego od sporzadzania roztworow, poprzez kalibracje i pomiar odpowiednim urzadzenie pomiarowym, obróbke i interpretacje uzyskanych wyników po wyciagniecie wniosków. Potrafi zastosowac te metod w analizie jakosciowej, ilosciowej oraz do badania budowy i własciwosci materii (atom, czasteczka, jon).
2,0
3,0Student poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka metod i technik badawczo-analitycznych prezentowanych w trakcie kursu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C10_K01
Potrafi zidentyfikowac zagrozenia cywilizacyjne, ma swiadomosc wpływu człowieka na srodowiska, czuje potrzebe zrównowazonego rozwoju
2,0
3,0Student potrafi zidentyfikować zagrożenia cywilizacyjne i ma świadomość wpływu człowieka na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C10_K02
Cwiczenia laboratoryjne prowadzone w grupie kształtuja umiejetnosc współdziałania i pracy w grupie
2,0
3,0Student potrafi wspódziałać i pracować w grupie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Wojciech Zielinski, Andrzej Rajca, Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji zwiazków organicznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
  2. Joanna Sadlej, Spektroskopia molekularna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
  3. Andrzej Cyganski, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
  4. Walery Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2011
  5. Zygfryd Witkiewicz, Podstawy Chromatografii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
  6. Edmund Szyszko, Instrumentalne Metody Analityczne, PZWL, Warszawa

Literatura dodatkowa

  1. Jan Najbar, Andrzej Turek, Fotochemia i spektroskopia optyczna. Cwiczenia laboratoryjne, PWN, Warszawa
  2. Przemysław Mastalerz, Chemia organiczna, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław
  3. Peter William Atkins, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykorzystanie absorpcyjnej metody spektrofotometrycznej UV-VIS w badaniu oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach oraz jej zastosowanie w analizie ilościowej, zależność struktury widma od budowy cząsteczki10
T-L-2Zastosowanie techniki HNMR do określania struktury związków organicznych10
T-L-3Zastosowanie metod chromatograficznych do oznaczeń ilościowych i jakościowych mieszanin20
T-L-4Badanie zawartości metali z zastosowaniem różnych technik spektroskopii atomowej, tj. absorpcyjnej spektroskopii atomowej, fluorescencji rentgenowskiej, atomowej spektrometrii emisyjnej z wzbudzaniem plazmowym (ICP-AES), sporządzanie roztworów rozcieńczonych na poziomie ppm.18
T-L-5Nabycie umiejetnosci współdziałania i pracy w grupie oraz przyjmowania róznych w niej ról.1
T-L-6Zdobycie świadomosci zagrożeń wpływu działalności człowieka na środowisko oraz konieczności zrónoważonego rozwoju, do którego niezbędne są narzędzia analityczne omawiane w trakcie zajęć.1
60

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe definicje dotyczące procesu analitycznego, rodzaju metod analitycznych z uwzględnieniem metod analizy instrumentalnej2
T-W-2Podstawowe pojęcia związane ze światłem, opis dualistycznego charakteru światła oraz rodzaje jego doddziaływań z materią (absorpcja, rozproszenie, odbicie, emisja)1
T-W-3Podstawy teoretyczne opisujące zjawiska , jakim ulega materia pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z różnych zakresów widmowych oraz ich zastosowanie w poszczególnych metodach spektralnych, tj. spektrofotometrii UV-VIS, NMR (magnetycznego rezonansu jądrowego), AAS (atomowej spektromertii absorpcyjnej), AES (atomowej spektroskopii emisyjnej), fotometrii płomieniowej), XRF (fluorescencji rentgenowskiej) i innych.9
T-W-4Klasyfikacja metod chromatograficznych oraz omówienie natury zjawisk fizykochemicznych wykorzystywanych w posczególnych ich rodzajach; omówienie pojęć dotyczących metod chromatograficznych oraz idei rozdziału składników mieszaniny z wykorzystaniem różnych rodzajów oddziaływania analit-faza rozdzielająca.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, w tym opracowanie wyników badań60
A-L-2przygotowanie sie do wejsciówki15
A-L-3czytanie wskazanej literatury12
87
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury22
A-W-3przygotowanie sie do kolokwium25
62
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C10_W01Ma wiedze na temat klasyfikacji metod analizy instrumentalnej ze szczególnym uwzglednieniem metod spektroskopowych i chromatograficznych. Zna podstawowe pojeia zwiazanych ze swiatłem oraz posiada wiedze o rodzajach jego oddziaływan z materia (absorpcja, emisja, odbicie). Zapoznaje sie z podstawami teoretycznymi opisujacymi zjawiska, jakim ulega materia pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z róznych zakresów widmowych oraz ich zastosowaniem w poszczególnych metodach, tj. spektrofotometrii UV-VIS, IR, magnetycznego rezonansu jadrowego (NMR), atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS), atomowej spektroskopii emisyjnej (AES), fotometrii płomieniowej, fluorescencji rentgenowskiej (XRF) i innych - metod umozliwiajacych okreslenie składu próbki lub/i dajacych informacje na temat budowy i własciwosci materii. Poznaje zjawiska, idee i pojecia dotyczace metod chromatograficznych, sposobów rozdzielania składników mieszaniny jednorodnej. Nabywa wiedze na temat etapów procesu analitycznego umozliwiajacego okreslenie składu analitu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W04zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii i wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do ich rozwiązania; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Ch_1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w laboratorium chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
X1A_W04zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narządzi informatycznych; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
X1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem jest poznanie metod analizy instrumentalnej, powszechnie stosowanych w laboratoriach analitycznych oraz zrozumienie istoty zjawisk przez nie wykorzystywanych, ze szczególnym uwzględnieniem metod spaktralnych (spektroskopowych i spektrometrycznych) i chromatograficznych.
C-2Zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielny dobór metody, jak również umiejętność przeprowadzenia całego procesu analitycznego, począwszy od przygotowania próbki (reprezentatynego proszku, gazu lub roztworu badanego) poprzez pomiar na właściie dobranym i skalibrowanym urządzeniu pomiarowym, obróbkę uzyskanych wyników, po ich interpretację i wyciągnięcie wniosków.
Treści programoweT-W-3Podstawy teoretyczne opisujące zjawiska , jakim ulega materia pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z różnych zakresów widmowych oraz ich zastosowanie w poszczególnych metodach spektralnych, tj. spektrofotometrii UV-VIS, NMR (magnetycznego rezonansu jądrowego), AAS (atomowej spektromertii absorpcyjnej), AES (atomowej spektroskopii emisyjnej), fotometrii płomieniowej), XRF (fluorescencji rentgenowskiej) i innych.
T-W-1Podstawowe definicje dotyczące procesu analitycznego, rodzaju metod analitycznych z uwzględnieniem metod analizy instrumentalnej
T-W-2Podstawowe pojęcia związane ze światłem, opis dualistycznego charakteru światła oraz rodzaje jego doddziaływań z materią (absorpcja, rozproszenie, odbicie, emisja)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połaczony z prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: laboratorium - wejsciówka z ocena czastkowa
S-2Ocena podsumowująca: wykład - zaliczenie w formie pisemnej z ocena koncowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wie jak wykorzystac zaledwie kilka metod i technik badawczo-analitycznych prezentowanych w trakcie kursu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C10_W02Poznaje metody i techniki badawczo-analityczne wspomagające procesy technologiczno-inżynieryjne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Ch_1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w laboratorium chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
X1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielny dobór metody, jak również umiejętność przeprowadzenia całego procesu analitycznego, począwszy od przygotowania próbki (reprezentatynego proszku, gazu lub roztworu badanego) poprzez pomiar na właściie dobranym i skalibrowanym urządzeniu pomiarowym, obróbkę uzyskanych wyników, po ich interpretację i wyciągnięcie wniosków.
Treści programoweT-L-4Badanie zawartości metali z zastosowaniem różnych technik spektroskopii atomowej, tj. absorpcyjnej spektroskopii atomowej, fluorescencji rentgenowskiej, atomowej spektrometrii emisyjnej z wzbudzaniem plazmowym (ICP-AES), sporządzanie roztworów rozcieńczonych na poziomie ppm.
T-L-3Zastosowanie metod chromatograficznych do oznaczeń ilościowych i jakościowych mieszanin
T-L-2Zastosowanie techniki HNMR do określania struktury związków organicznych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połaczony z prezentacja multimedialna
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: laboratorium - wejsciówka z ocena czastkowa
S-2Ocena podsumowująca: wykład - zaliczenie w formie pisemnej z ocena koncowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wie jak wykorzystac zaledwie kilka metod i technik badawczo-analitycznych prezentowanych w trakcie kursu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C10_U01Ma umiejetnosc wyboru, odpowiedniej do danego celu metody analizy instrumentalnej oraz zaplanowanie i przeprowadzenie całego procesu analitycznego od sporzadzania roztworow, poprzez kalibracje i pomiar odpowiednim urzadzenie pomiarowym, obróbke i interpretacje uzyskanych wyników po wyciagniecie wniosków. Potrafi zastosowac te metod w analizie jakosciowej, ilosciowej oraz do badania budowy i własciwosci materii (atom, czasteczka, jon).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U04potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U04potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów matematycznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności doboru odpowiedniej techniki badawczej do określonego celu.
Treści programoweT-L-2Zastosowanie techniki HNMR do określania struktury związków organicznych
T-L-4Badanie zawartości metali z zastosowaniem różnych technik spektroskopii atomowej, tj. absorpcyjnej spektroskopii atomowej, fluorescencji rentgenowskiej, atomowej spektrometrii emisyjnej z wzbudzaniem plazmowym (ICP-AES), sporządzanie roztworów rozcieńczonych na poziomie ppm.
T-L-1Wykorzystanie absorpcyjnej metody spektrofotometrycznej UV-VIS w badaniu oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach oraz jej zastosowanie w analizie ilościowej, zależność struktury widma od budowy cząsteczki
T-L-3Zastosowanie metod chromatograficznych do oznaczeń ilościowych i jakościowych mieszanin
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny połaczony z prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: wykład - zaliczenie w formie pisemnej z ocena koncowa
S-1Ocena formująca: laboratorium - wejsciówka z ocena czastkowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka metod i technik badawczo-analitycznych prezentowanych w trakcie kursu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C10_K01Potrafi zidentyfikowac zagrozenia cywilizacyjne, ma swiadomosc wpływu człowieka na srodowiska, czuje potrzebe zrównowazonego rozwoju
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Ch_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-5Zdobycie świadomości zagrożeń i wpływu działaności człowieka na środowisko oraz konieczności zrównoważonego rozwoju, do którego niezbędne są narzędzia analityczne omawiane w trakcie zajęć.
Treści programoweT-W-3Podstawy teoretyczne opisujące zjawiska , jakim ulega materia pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z różnych zakresów widmowych oraz ich zastosowanie w poszczególnych metodach spektralnych, tj. spektrofotometrii UV-VIS, NMR (magnetycznego rezonansu jądrowego), AAS (atomowej spektromertii absorpcyjnej), AES (atomowej spektroskopii emisyjnej), fotometrii płomieniowej), XRF (fluorescencji rentgenowskiej) i innych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połaczony z prezentacja multimedialna
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: laboratorium - wejsciówka z ocena czastkowa
S-2Ocena podsumowująca: wykład - zaliczenie w formie pisemnej z ocena koncowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zidentyfikować zagrożenia cywilizacyjne i ma świadomość wpływu człowieka na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C10_K02Cwiczenia laboratoryjne prowadzone w grupie kształtuja umiejetnosc współdziałania i pracy w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-5Zdobycie świadomości zagrożeń i wpływu działaności człowieka na środowisko oraz konieczności zrównoważonego rozwoju, do którego niezbędne są narzędzia analityczne omawiane w trakcie zajęć.
Treści programoweT-L-5Nabycie umiejetnosci współdziałania i pracy w grupie oraz przyjmowania róznych w niej ról.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: laboratorium - wejsciówka z ocena czastkowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wspódziałać i pracować w grupie
3,5
4,0
4,5
5,0