Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Wstęp do katalizy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wstęp do katalizy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Walerian Arabczyk <Walerian.Arabczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zofia Lendzion-Bieluń <Zofia.Lendzion-Bielun@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka, fizyka i chemia ogólna na poziomie studiów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student pozna podstawowe pojęcia katalityczne oraz etapy heterogenicznej i homogenicznej reakcji katalitycznej
C-2Student pozna najważniejsze przemysłowe procesy katalityczne

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do tematyki zjawisk powierzchniowych2
T-W-2Elementarne etapy reakcji w katalizie heterogenicznej2
T-W-3Kataliza homogeniczna2
T-W-4Budowa, struktura i otrzymywanie katalizatorów3
T-W-5Podstawowe metody charakterystyki właściwości fizykochemicznych katalizatorów1
T-W-6Przemysłowe procesy katalityczne4
T-W-7Egzamin końcowy 11
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2czytanie literatury przedmiotowej10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia6
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: pisemne lub ustne zaliczenie końcowe

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C09_W03
Student pozna elementarne etapy reakcji powierzchniowych
Ch_1A_W03X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03C-1T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-2M-1S-1
Ch_1A_C09_W13
Student pozna budowę katalizatorów heterogenicznych i homogenicznych, zapozna się z najważniejszymi procesami katalitycznymi w przemyśle
Ch_1A_W13InzA_W05C-2T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C09_U05
Student potrafi wybrać metodę analityczną do rozwiązania problemu z wiązanego ze zjawiskami powierzchniowymi
Ch_1A_U05X1A_U05C-2, C-1T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C09_K05
Student będzie umiał dobrać katalizator do danego procesu technologicznego. Zrozumie swoją odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji podczas wyboru technologii
Ch_1A_K05X1A_K06InzA_K01C-2T-W-2, T-W-6, T-W-3, T-W-4M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C09_W03
Student pozna elementarne etapy reakcji powierzchniowych
2,0
3,060 % prawidłowych odpowiedzi na zaliczeniu
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C09_W13
Student pozna budowę katalizatorów heterogenicznych i homogenicznych, zapozna się z najważniejszymi procesami katalitycznymi w przemyśle
2,0
3,060 % prawidłowych odpowiedzi na zaliczeniu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C09_U05
Student potrafi wybrać metodę analityczną do rozwiązania problemu z wiązanego ze zjawiskami powierzchniowymi
2,0
3,060 % prawidłowych odpowiedzi na zaliczeniu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C09_K05
Student będzie umiał dobrać katalizator do danego procesu technologicznego. Zrozumie swoją odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji podczas wyboru technologii
2,0
3,060 % prawidłowych odpowiedzi na zaliczenie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Dutkiewicz Edward, Fizykochemia powierzchni, WNT, 1998
  2. Barbara Grzybowska-Świerkosz, Elementy katalizy heterogenicznej, PWN, Warszawa, 1993
  3. Florian Pruchnik, Kataliza homogeniczna, PWN, Warszawa, 1993

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do tematyki zjawisk powierzchniowych2
T-W-2Elementarne etapy reakcji w katalizie heterogenicznej2
T-W-3Kataliza homogeniczna2
T-W-4Budowa, struktura i otrzymywanie katalizatorów3
T-W-5Podstawowe metody charakterystyki właściwości fizykochemicznych katalizatorów1
T-W-6Przemysłowe procesy katalityczne4
T-W-7Egzamin końcowy 11
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2czytanie literatury przedmiotowej10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia6
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C09_W03Student pozna elementarne etapy reakcji powierzchniowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Cel przedmiotuC-1Student pozna podstawowe pojęcia katalityczne oraz etapy heterogenicznej i homogenicznej reakcji katalitycznej
Treści programoweT-W-3Kataliza homogeniczna
T-W-1Wprowadzenie do tematyki zjawisk powierzchniowych
T-W-4Budowa, struktura i otrzymywanie katalizatorów
T-W-2Elementarne etapy reakcji w katalizie heterogenicznej
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne lub ustne zaliczenie końcowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,060 % prawidłowych odpowiedzi na zaliczeniu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C09_W13Student pozna budowę katalizatorów heterogenicznych i homogenicznych, zapozna się z najważniejszymi procesami katalitycznymi w przemyśle
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W13zna typowe technologie inżynierskie stosowane w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Student pozna najważniejsze przemysłowe procesy katalityczne
Treści programoweT-W-6Przemysłowe procesy katalityczne
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne lub ustne zaliczenie końcowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,060 % prawidłowych odpowiedzi na zaliczeniu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C09_U05Student potrafi wybrać metodę analityczną do rozwiązania problemu z wiązanego ze zjawiskami powierzchniowymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U05potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie chemii oraz przygotować opracowanie określonego problemu o charakterze inżynierskim związanego z ich fukcjonowaniem i zaproponować sposoby jego rozwiązania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U05potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i sposoby jego rozwiązania
Cel przedmiotuC-2Student pozna najważniejsze przemysłowe procesy katalityczne
C-1Student pozna podstawowe pojęcia katalityczne oraz etapy heterogenicznej i homogenicznej reakcji katalitycznej
Treści programoweT-W-5Podstawowe metody charakterystyki właściwości fizykochemicznych katalizatorów
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne lub ustne zaliczenie końcowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,060 % prawidłowych odpowiedzi na zaliczeniu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C09_K05Student będzie umiał dobrać katalizator do danego procesu technologicznego. Zrozumie swoją odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji podczas wyboru technologii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Student pozna najważniejsze przemysłowe procesy katalityczne
Treści programoweT-W-2Elementarne etapy reakcji w katalizie heterogenicznej
T-W-6Przemysłowe procesy katalityczne
T-W-3Kataliza homogeniczna
T-W-4Budowa, struktura i otrzymywanie katalizatorów
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne lub ustne zaliczenie końcowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,060 % prawidłowych odpowiedzi na zaliczenie
3,5
4,0
4,5
5,0