Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Grafika inżynierska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Grafika inżynierska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Połom <Ewa.Polom@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50egzamin
laboratoriaL4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy matematyki i informatyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawami rysunku technicznego oraz programu AutoCAD. Ukształtowanie u studentów umiejętności czytania i wykonania rysunków technicznych prostych obiektów ręcznie oraz za pomocą programu AutoCAD.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Rzutowanie prostokątne. Rzutowanie aksonometryczne. Aksonometria prostokątna dwuwymiarowa. Przekroje. Wymiarowanie prostych detali. Wykorzystanie programu AutoCAD do rysowania obiektów i ich wymiarowania. Zaliczenie.15
15
wykłady
T-W-1Rzuty. Aksonometria. Wymiarowanie. Zasady prawidłowego wymiarowania. AutoCAD - podstawy obsługi programu. Rysunki złożeniowe. Zaliczenie wykładów.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych. Praca własna studenta. Przygotwanie się studenta do zaliczenia zajęć laboratoryjnych.30
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach. Praca własna studenta. Przygotowaniesię się studenta do zaliczenia wykladów.30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny (metoda podająca).
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem programu AutoCAD (metody praktyczne).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne (wykład)
S-2Ocena formująca: Wykonanie rysunku obiektu ręcznie i z zastosowaniem programu AutoCAD

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C05_W01
Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiazywaniu prostych zadań w obszarze grafiki inżynierskiej
Ch_1A_W04X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W04C-1T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C05_U01
Student potrafi posługiwać się programem AutoCAD w zakresie podstawowym.
Ch_1A_U04X1A_U04InzA_U02C-1T-W-1M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C05_K01
Student rozumie potrzebę kształcenia się w zakresie metod grafiki komputerowej.
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-1T-W-1, T-L-1M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C05_W01
Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiazywaniu prostych zadań w obszarze grafiki inżynierskiej
2,0
3,0Student jest w stanie scharakteryzować podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu prosych zadań w obszarze grafiki inżynierskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C05_U01
Student potrafi posługiwać się programem AutoCAD w zakresie podstawowym.
2,0
3,0Student potrafi posługiwać się programem AutoCAD w zakresie podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C05_K01
Student rozumie potrzebę kształcenia się w zakresie metod grafiki komputerowej.
2,0
3,0Student rozumie potrzebę poszerzania wiedzy w zakresie metod stosowanych w grafice inżynierskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa, 2001
  2. Pikoń A., AutoCAd 2000, Wydawnictwo helion, Gliwice, 2000
  3. Masiuk S., Rysunek techniczny dal chemików, Wydawnictwo uczelniane Politechniki Szczecońskiej, Szczecin, 1986

Literatura dodatkowa

  1. Graf J., Ćwiczenia programu AutoCAD 2000, Wydawnictwo Mlkom, Warszawa, 1999

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Rzutowanie prostokątne. Rzutowanie aksonometryczne. Aksonometria prostokątna dwuwymiarowa. Przekroje. Wymiarowanie prostych detali. Wykorzystanie programu AutoCAD do rysowania obiektów i ich wymiarowania. Zaliczenie.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rzuty. Aksonometria. Wymiarowanie. Zasady prawidłowego wymiarowania. AutoCAD - podstawy obsługi programu. Rysunki złożeniowe. Zaliczenie wykładów.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych. Praca własna studenta. Przygotwanie się studenta do zaliczenia zajęć laboratoryjnych.30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach. Praca własna studenta. Przygotowaniesię się studenta do zaliczenia wykladów.30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C05_W01Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiazywaniu prostych zadań w obszarze grafiki inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W04zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii i wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do ich rozwiązania; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
X1A_W04zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narządzi informatycznych; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami rysunku technicznego oraz programu AutoCAD. Ukształtowanie u studentów umiejętności czytania i wykonania rysunków technicznych prostych obiektów ręcznie oraz za pomocą programu AutoCAD.
Treści programoweT-L-1Rzutowanie prostokątne. Rzutowanie aksonometryczne. Aksonometria prostokątna dwuwymiarowa. Przekroje. Wymiarowanie prostych detali. Wykorzystanie programu AutoCAD do rysowania obiektów i ich wymiarowania. Zaliczenie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny (metoda podająca).
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne (wykład)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w stanie scharakteryzować podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu prosych zadań w obszarze grafiki inżynierskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C05_U01Student potrafi posługiwać się programem AutoCAD w zakresie podstawowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U04potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U04potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów matematycznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami rysunku technicznego oraz programu AutoCAD. Ukształtowanie u studentów umiejętności czytania i wykonania rysunków technicznych prostych obiektów ręcznie oraz za pomocą programu AutoCAD.
Treści programoweT-W-1Rzuty. Aksonometria. Wymiarowanie. Zasady prawidłowego wymiarowania. AutoCAD - podstawy obsługi programu. Rysunki złożeniowe. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem programu AutoCAD (metody praktyczne).
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Wykonanie rysunku obiektu ręcznie i z zastosowaniem programu AutoCAD
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi posługiwać się programem AutoCAD w zakresie podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C05_K01Student rozumie potrzebę kształcenia się w zakresie metod grafiki komputerowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami rysunku technicznego oraz programu AutoCAD. Ukształtowanie u studentów umiejętności czytania i wykonania rysunków technicznych prostych obiektów ręcznie oraz za pomocą programu AutoCAD.
Treści programoweT-W-1Rzuty. Aksonometria. Wymiarowanie. Zasady prawidłowego wymiarowania. AutoCAD - podstawy obsługi programu. Rysunki złożeniowe. Zaliczenie wykładów.
T-L-1Rzutowanie prostokątne. Rzutowanie aksonometryczne. Aksonometria prostokątna dwuwymiarowa. Przekroje. Wymiarowanie prostych detali. Wykorzystanie programu AutoCAD do rysowania obiektów i ich wymiarowania. Zaliczenie.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem programu AutoCAD (metody praktyczne).
M-1Wykład informacyjny (metoda podająca).
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Wykonanie rysunku obiektu ręcznie i z zastosowaniem programu AutoCAD
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne (wykład)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie potrzebę poszerzania wiedzy w zakresie metod stosowanych w grafice inżynierskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0