Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Matematyka stosowana II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Matematyka stosowana II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Bogdan Ambrożek <Bogdan.Ambrozek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Józef Nastaj <Jozef.Nastaj@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka I i II
W-2Matematyka stosowana I

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności analizowania danych fizyko-chemicznych z użyciem metod statystycznych.
C-2Nabycie umieętności analizowania modeli zjawisk chemicznych z wykorzystaniem metod obliczeniowych regresji liniowej i nieliniowej.
C-3Nabycie umiejętności planowania i optymalizacji eksperymentów fizyko-chemicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Szacowanie parametrów rozkładów zmiennych losowych.1
T-A-2Wyznaczania przedziałów ufności.1
T-A-3Weryfikacja Hipotez statystycznych.1
T-A-4Ocena współczynnika korelacji. Badanie istotności korelacji.1
T-A-5Rozwiązywanie zagadnień regresji liniowej i nieliniowej z użyciem programu STATISTICA.3
T-A-6Analiza wybranych danych empirycznych.1
T-A-7Planowanie eksperymentu w środowisku programów MATHEMATICA i STATISTICA6
T-A-8Kolokwium1
15
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Zmienne losowe.1
T-W-2Podstawowe rozkłady statystyczne: rozkład Poissona, rozkład Gaussa, rozkład t-Studenta.1
T-W-3Szacowanie parametrów rozkładów zmiennych losowych. Wyznaczania przedziałów ufności.1
T-W-4Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja.1
T-W-5Analiza wariancji. Korelacja. Ocena współczynnika korelacji. Badanie istotności korelacji.1
T-W-6Regresja. Model regresji. Funkcja straty. Określenie błędu aproksymacji.1
T-W-7Ocena statystyczna modeli liniowych i nieliniowych.1
T-W-8Algorytmy rozwiązywanie zagadnień regresji: regresja liniowa pojedyncza i wielokrotna, regresja wielomianowa, regresja nieliniowa.3
T-W-9Metody planowania eksperymentu.1
T-W-10Planowanie dwupoziomowe i trójpoziomowe.1
T-W-11Planowanie wielopoziomowe: planowanie kompozycyjne,planowanie ortogonalne,planowanie rotabilne.2
T-W-12Planowanie optymalne.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Samodzielne studiowanie literatury.10
A-A-3Konsultacje.2
A-A-4Przygotowanie do kolokwium.3
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury.8
A-W-3Przygotowanie do kolokwium5
A-W-4Kolokwium2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca - wykład informacyjny.
M-2Metoda praktyczna - ćwiczenia audytoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium z wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium z ćwiczeń audytoryjnych.
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na ćwiczeniach audytoryjnych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C04a_W02
Zna techniki matematyki wyższej, w tym metody statystyczne i planowania eksperymentu, w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania podstawowych zjawisk i procesów chemicznych.
Ch_1A_W02X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03C-3, C-2, C-1T-W-12, T-W-1, T-W-10, T-W-11, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-8, T-W-6, T-W-7, T-W-9M-1, M-2S-3, S-2, S-1
Ch_1A_C04a_W04
Zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii i wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do ich rozwiązania.
Ch_1A_W04X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W04C-2, C-3, C-1T-W-6, T-W-11, T-A-6, T-W-7, T-A-7, T-W-5, T-W-9, T-W-10, T-W-2, T-W-3, T-W-12, T-W-8, T-W-1, T-W-4M-1, M-2S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C04a_U01
Potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania.
Ch_1A_U04X1A_U04InzA_U02C-1, C-2, C-3T-A-6, T-A-5, T-A-7, T-A-1, T-A-4, T-A-2, T-A-3M-1, M-2S-1, S-2, S-3
Ch_1A_C04a_U03
Potrafi planować badania doświadczalne w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski w oparciu o metody statystyczne oraz metody planowania eksperymentów.
Ch_1A_U03X1A_U03InzA_U01C-3T-W-9, T-W-11, T-A-7, T-W-10, T-W-12M-1, M-2S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C04a_K01
Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych w zakresie metod matematycznych stosowanych do analizy zjawisk chemicznych.
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-3, C-2, C-1T-A-5, T-A-6M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C04a_W02
Zna techniki matematyki wyższej, w tym metody statystyczne i planowania eksperymentu, w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania podstawowych zjawisk i procesów chemicznych.
2,0
3,0Zna w stopniu podstawowym techniki matematyki wyższej, w tym metody statystyczne i planowania eksperymentu, w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania podstawowych zjawisk i procesów chemicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C04a_W04
Zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii i wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do ich rozwiązania.
2,0
3,0Zna w stopniu podstawowym metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii i wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do ich rozwiązania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C04a_U01
Potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania.
2,0
3,0Student opanował w sposób dostateczny umiejętność wykorzystywania metod numerycznych i analitycznych do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C04a_U03
Potrafi planować badania doświadczalne w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski w oparciu o metody statystyczne oraz metody planowania eksperymentów.
2,0
3,0Student opanował w sposób dostateczny umiejętność planowania badań doświadczalnych w zakresie chemii, interpretowania uzyskanych wyników i wyciągania wniosków w oparciu o metody statystyczne oraz metody planowania eksperymentów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C04a_K01
Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych w zakresie metod matematycznych stosowanych do analizy zjawisk chemicznych.
2,0
3,0Ma wyrobioną w stopniu podstawowym umiejętność ciągłego samodzielnego uczenia się w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych w zakresie metod matematycznych stosowanych do analizy zjawisk chemicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Doerffel K., Statystyka dla chemików analityków, WNT, Warszawa, 1989
 2. Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, WNT, Warszawa, 1995
 3. Czermiński J.B., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa, 1992
 4. Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa, 1999
 5. Draper N. R., Smith H., Analiza Regresji Stosowana, PWN, Warszawa, 1973
 6. Strzałkowski A., Śliżyński A., Matematyczne metody opracowywania wyników pomiarów, PWN, Warszawa, 1978
 7. Mańczak K., Technika Planowania Eksperymentu, WNT, Warszawa, 1976
 8. Atkinson A. C., Donev A. N., Optimum Experimental Designs, Oxford Science Publications, Oxford, 2007
 9. Rafajłowicz E., Algorytmy Planowania Eksperymentu z Implementacjami w Środowisku MATHEMATICA, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1996

Literatura dodatkowa

 1. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa, 1997
 2. Gondko R., Zgirski A., Adamska M., Biostatystyka w zadaniach, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2001
 3. Taylor J.R., Wstęp do analizy błędu pomiarowego, WNT, Warszawa, 1995
 4. Kukuła K., Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa, 1998
 5. Bożyk Z., Rudzki W., Metody statystyczne w badaniu jakości produktów żywnościowych i chemicznych, WNT, Warszawa, 1977

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Szacowanie parametrów rozkładów zmiennych losowych.1
T-A-2Wyznaczania przedziałów ufności.1
T-A-3Weryfikacja Hipotez statystycznych.1
T-A-4Ocena współczynnika korelacji. Badanie istotności korelacji.1
T-A-5Rozwiązywanie zagadnień regresji liniowej i nieliniowej z użyciem programu STATISTICA.3
T-A-6Analiza wybranych danych empirycznych.1
T-A-7Planowanie eksperymentu w środowisku programów MATHEMATICA i STATISTICA6
T-A-8Kolokwium1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Zmienne losowe.1
T-W-2Podstawowe rozkłady statystyczne: rozkład Poissona, rozkład Gaussa, rozkład t-Studenta.1
T-W-3Szacowanie parametrów rozkładów zmiennych losowych. Wyznaczania przedziałów ufności.1
T-W-4Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja.1
T-W-5Analiza wariancji. Korelacja. Ocena współczynnika korelacji. Badanie istotności korelacji.1
T-W-6Regresja. Model regresji. Funkcja straty. Określenie błędu aproksymacji.1
T-W-7Ocena statystyczna modeli liniowych i nieliniowych.1
T-W-8Algorytmy rozwiązywanie zagadnień regresji: regresja liniowa pojedyncza i wielokrotna, regresja wielomianowa, regresja nieliniowa.3
T-W-9Metody planowania eksperymentu.1
T-W-10Planowanie dwupoziomowe i trójpoziomowe.1
T-W-11Planowanie wielopoziomowe: planowanie kompozycyjne,planowanie ortogonalne,planowanie rotabilne.2
T-W-12Planowanie optymalne.1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Samodzielne studiowanie literatury.10
A-A-3Konsultacje.2
A-A-4Przygotowanie do kolokwium.3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury.8
A-W-3Przygotowanie do kolokwium5
A-W-4Kolokwium2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C04a_W02Zna techniki matematyki wyższej, w tym metody statystyczne i planowania eksperymentu, w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania podstawowych zjawisk i procesów chemicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W02zna techniki matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania podstawowych zjawisk i procesów chemicznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności planowania i optymalizacji eksperymentów fizyko-chemicznych.
C-2Nabycie umieętności analizowania modeli zjawisk chemicznych z wykorzystaniem metod obliczeniowych regresji liniowej i nieliniowej.
C-1Nabycie umiejętności analizowania danych fizyko-chemicznych z użyciem metod statystycznych.
Treści programoweT-W-12Planowanie optymalne.
T-W-1Podstawowe pojęcia statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Zmienne losowe.
T-W-10Planowanie dwupoziomowe i trójpoziomowe.
T-W-11Planowanie wielopoziomowe: planowanie kompozycyjne,planowanie ortogonalne,planowanie rotabilne.
T-W-2Podstawowe rozkłady statystyczne: rozkład Poissona, rozkład Gaussa, rozkład t-Studenta.
T-W-5Analiza wariancji. Korelacja. Ocena współczynnika korelacji. Badanie istotności korelacji.
T-W-3Szacowanie parametrów rozkładów zmiennych losowych. Wyznaczania przedziałów ufności.
T-W-4Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja.
T-W-8Algorytmy rozwiązywanie zagadnień regresji: regresja liniowa pojedyncza i wielokrotna, regresja wielomianowa, regresja nieliniowa.
T-W-6Regresja. Model regresji. Funkcja straty. Określenie błędu aproksymacji.
T-W-7Ocena statystyczna modeli liniowych i nieliniowych.
T-W-9Metody planowania eksperymentu.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny.
M-2Metoda praktyczna - ćwiczenia audytoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena aktywności na ćwiczeniach audytoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium z ćwiczeń audytoryjnych.
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna w stopniu podstawowym techniki matematyki wyższej, w tym metody statystyczne i planowania eksperymentu, w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania podstawowych zjawisk i procesów chemicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C04a_W04Zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii i wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do ich rozwiązania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W04zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii i wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do ich rozwiązania; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
X1A_W04zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narządzi informatycznych; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Cel przedmiotuC-2Nabycie umieętności analizowania modeli zjawisk chemicznych z wykorzystaniem metod obliczeniowych regresji liniowej i nieliniowej.
C-3Nabycie umiejętności planowania i optymalizacji eksperymentów fizyko-chemicznych.
C-1Nabycie umiejętności analizowania danych fizyko-chemicznych z użyciem metod statystycznych.
Treści programoweT-W-6Regresja. Model regresji. Funkcja straty. Określenie błędu aproksymacji.
T-W-11Planowanie wielopoziomowe: planowanie kompozycyjne,planowanie ortogonalne,planowanie rotabilne.
T-A-6Analiza wybranych danych empirycznych.
T-W-7Ocena statystyczna modeli liniowych i nieliniowych.
T-A-7Planowanie eksperymentu w środowisku programów MATHEMATICA i STATISTICA
T-W-5Analiza wariancji. Korelacja. Ocena współczynnika korelacji. Badanie istotności korelacji.
T-W-9Metody planowania eksperymentu.
T-W-10Planowanie dwupoziomowe i trójpoziomowe.
T-W-2Podstawowe rozkłady statystyczne: rozkład Poissona, rozkład Gaussa, rozkład t-Studenta.
T-W-3Szacowanie parametrów rozkładów zmiennych losowych. Wyznaczania przedziałów ufności.
T-W-12Planowanie optymalne.
T-W-8Algorytmy rozwiązywanie zagadnień regresji: regresja liniowa pojedyncza i wielokrotna, regresja wielomianowa, regresja nieliniowa.
T-W-1Podstawowe pojęcia statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Zmienne losowe.
T-W-4Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny.
M-2Metoda praktyczna - ćwiczenia audytoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena aktywności na ćwiczeniach audytoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium z ćwiczeń audytoryjnych.
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna w stopniu podstawowym metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii i wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do ich rozwiązania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C04a_U01Potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U04potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U04potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów matematycznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności analizowania danych fizyko-chemicznych z użyciem metod statystycznych.
C-2Nabycie umieętności analizowania modeli zjawisk chemicznych z wykorzystaniem metod obliczeniowych regresji liniowej i nieliniowej.
C-3Nabycie umiejętności planowania i optymalizacji eksperymentów fizyko-chemicznych.
Treści programoweT-A-6Analiza wybranych danych empirycznych.
T-A-5Rozwiązywanie zagadnień regresji liniowej i nieliniowej z użyciem programu STATISTICA.
T-A-7Planowanie eksperymentu w środowisku programów MATHEMATICA i STATISTICA
T-A-1Szacowanie parametrów rozkładów zmiennych losowych.
T-A-4Ocena współczynnika korelacji. Badanie istotności korelacji.
T-A-2Wyznaczania przedziałów ufności.
T-A-3Weryfikacja Hipotez statystycznych.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny.
M-2Metoda praktyczna - ćwiczenia audytoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium z wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium z ćwiczeń audytoryjnych.
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na ćwiczeniach audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował w sposób dostateczny umiejętność wykorzystywania metod numerycznych i analitycznych do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C04a_U03Potrafi planować badania doświadczalne w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski w oparciu o metody statystyczne oraz metody planowania eksperymentów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności planowania i optymalizacji eksperymentów fizyko-chemicznych.
Treści programoweT-W-9Metody planowania eksperymentu.
T-W-11Planowanie wielopoziomowe: planowanie kompozycyjne,planowanie ortogonalne,planowanie rotabilne.
T-A-7Planowanie eksperymentu w środowisku programów MATHEMATICA i STATISTICA
T-W-10Planowanie dwupoziomowe i trójpoziomowe.
T-W-12Planowanie optymalne.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny.
M-2Metoda praktyczna - ćwiczenia audytoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium z ćwiczeń audytoryjnych.
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium z wykładów
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na ćwiczeniach audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował w sposób dostateczny umiejętność planowania badań doświadczalnych w zakresie chemii, interpretowania uzyskanych wyników i wyciągania wniosków w oparciu o metody statystyczne oraz metody planowania eksperymentów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C04a_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych w zakresie metod matematycznych stosowanych do analizy zjawisk chemicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności planowania i optymalizacji eksperymentów fizyko-chemicznych.
C-2Nabycie umieętności analizowania modeli zjawisk chemicznych z wykorzystaniem metod obliczeniowych regresji liniowej i nieliniowej.
C-1Nabycie umiejętności analizowania danych fizyko-chemicznych z użyciem metod statystycznych.
Treści programoweT-A-5Rozwiązywanie zagadnień regresji liniowej i nieliniowej z użyciem programu STATISTICA.
T-A-6Analiza wybranych danych empirycznych.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna - ćwiczenia audytoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena aktywności na ćwiczeniach audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma wyrobioną w stopniu podstawowym umiejętność ciągłego samodzielnego uczenia się w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych w zakresie metod matematycznych stosowanych do analizy zjawisk chemicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0