Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Wstęp do chemii polimerów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wstęp do chemii polimerów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Polimerów
Nauczyciel odpowiedzialny Mirosława El Fray <Miroslawa.ElFray@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Opanowanie tresci z zakresu fizyki, chemii ogólnej i chemii organicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z definicjami i pojęciami związanymi z tematyką przedmiotu
C-2Wykształcenie umiejętnosci posługiwania sie wiedzą z zakresu podstawowych i szczegółowych zagadnień z chemii polimerów
C-3Ukształtowanie umiejętnosci definiowania podstawowych pojęć związanych z polimerami

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe definicje: polimer, monomer, różnica między polimerem a tworzywem sztucznym, dodatki do tworzyw sztucznych2
T-W-2Pojęcie masy molowej w odniesieniu do polimerów, rodzaje średnich mas molowych, polidyspersja i stopień polidyspersji2
T-W-3Pojęcie mikrostruktury polimeru i metody jej określania2
T-W-4Konformacja makrocząsteczek2
T-W-5Podział polimerów wg różnych kryteriów2
T-W-6Mechanizmy polireakcji2
T-W-7Metody syntezy polimerów3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Wykład informacyjny z wyjasnieniami tematyki przedmiotu30
A-W-2praca samodzielna15
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny na koniec przedmiotu podsumowujacy zdobytą wiedzę i umiejętnosci z zakresu przedmiotu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C01_W01
Student potrafi wymienić podstawowe definicje z zakresu chemii polimerów.
Ch_1A_W01X1A_W01C-1, C-3, C-2T-W-1, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C01_U01
Student potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu chemii polimerów. Student potrafi uzupełnić informacje uzyskane na wykładach o treści zawarte w literaturze przedmiotu.
Ch_1A_U06X1A_U06C-1, C-2, C-3T-W-4, T-W-1, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C01_K01
Student wykazuje aktywną postawę na wykładach oraz dba o poprawność językową zwiazaną z terminologią przedmiotu.
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-3, C-1, C-2T-W-5, T-W-1, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-2M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C01_W01
Student potrafi wymienić podstawowe definicje z zakresu chemii polimerów.
2,0
3,0Student potrafi wymienić i objaśnić niektóre podstawowe definicje i zjawiska z zakresu chemii polimerów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C01_U01
Student potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu chemii polimerów. Student potrafi uzupełnić informacje uzyskane na wykładach o treści zawarte w literaturze przedmiotu.
2,0
3,0Student potrafi wymienic i objasnic niektóre podstawowe definicje ipojecia z zakresu chemii polimerów omówione w trakcie wykładów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C01_K01
Student wykazuje aktywną postawę na wykładach oraz dba o poprawność językową zwiazaną z terminologią przedmiotu.
2,0
3,0Student wykazuje znikomą aktywność na wykładach
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Z. Florjańczyk, S. Penczek, Chemia polimerów cz I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1995
  2. J. Pielichowski, A. Puszyński, Chemia polimerów, FOSZE, Warszawa, 2004

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe definicje: polimer, monomer, różnica między polimerem a tworzywem sztucznym, dodatki do tworzyw sztucznych2
T-W-2Pojęcie masy molowej w odniesieniu do polimerów, rodzaje średnich mas molowych, polidyspersja i stopień polidyspersji2
T-W-3Pojęcie mikrostruktury polimeru i metody jej określania2
T-W-4Konformacja makrocząsteczek2
T-W-5Podział polimerów wg różnych kryteriów2
T-W-6Mechanizmy polireakcji2
T-W-7Metody syntezy polimerów3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Wykład informacyjny z wyjasnieniami tematyki przedmiotu30
A-W-2praca samodzielna15
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C01_W01Student potrafi wymienić podstawowe definicje z zakresu chemii polimerów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z definicjami i pojęciami związanymi z tematyką przedmiotu
C-3Ukształtowanie umiejętnosci definiowania podstawowych pojęć związanych z polimerami
C-2Wykształcenie umiejętnosci posługiwania sie wiedzą z zakresu podstawowych i szczegółowych zagadnień z chemii polimerów
Treści programoweT-W-1Podstawowe definicje: polimer, monomer, różnica między polimerem a tworzywem sztucznym, dodatki do tworzyw sztucznych
T-W-6Mechanizmy polireakcji
T-W-5Podział polimerów wg różnych kryteriów
T-W-7Metody syntezy polimerów
T-W-2Pojęcie masy molowej w odniesieniu do polimerów, rodzaje średnich mas molowych, polidyspersja i stopień polidyspersji
T-W-3Pojęcie mikrostruktury polimeru i metody jej określania
T-W-4Konformacja makrocząsteczek
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny na koniec przedmiotu podsumowujacy zdobytą wiedzę i umiejętnosci z zakresu przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić i objaśnić niektóre podstawowe definicje i zjawiska z zakresu chemii polimerów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C01_U01Student potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu chemii polimerów. Student potrafi uzupełnić informacje uzyskane na wykładach o treści zawarte w literaturze przedmiotu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U06potrafi przedstawić w sposób przystępny postawowe zagadnienia i problemy natury chemicznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z definicjami i pojęciami związanymi z tematyką przedmiotu
C-2Wykształcenie umiejętnosci posługiwania sie wiedzą z zakresu podstawowych i szczegółowych zagadnień z chemii polimerów
C-3Ukształtowanie umiejętnosci definiowania podstawowych pojęć związanych z polimerami
Treści programoweT-W-4Konformacja makrocząsteczek
T-W-1Podstawowe definicje: polimer, monomer, różnica między polimerem a tworzywem sztucznym, dodatki do tworzyw sztucznych
T-W-7Metody syntezy polimerów
T-W-5Podział polimerów wg różnych kryteriów
T-W-6Mechanizmy polireakcji
T-W-2Pojęcie masy molowej w odniesieniu do polimerów, rodzaje średnich mas molowych, polidyspersja i stopień polidyspersji
T-W-3Pojęcie mikrostruktury polimeru i metody jej określania
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny na koniec przedmiotu podsumowujacy zdobytą wiedzę i umiejętnosci z zakresu przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienic i objasnic niektóre podstawowe definicje ipojecia z zakresu chemii polimerów omówione w trakcie wykładów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C01_K01Student wykazuje aktywną postawę na wykładach oraz dba o poprawność językową zwiazaną z terminologią przedmiotu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętnosci definiowania podstawowych pojęć związanych z polimerami
C-1Zapoznanie studentów z definicjami i pojęciami związanymi z tematyką przedmiotu
C-2Wykształcenie umiejętnosci posługiwania sie wiedzą z zakresu podstawowych i szczegółowych zagadnień z chemii polimerów
Treści programoweT-W-5Podział polimerów wg różnych kryteriów
T-W-1Podstawowe definicje: polimer, monomer, różnica między polimerem a tworzywem sztucznym, dodatki do tworzyw sztucznych
T-W-6Mechanizmy polireakcji
T-W-7Metody syntezy polimerów
T-W-3Pojęcie mikrostruktury polimeru i metody jej określania
T-W-4Konformacja makrocząsteczek
T-W-2Pojęcie masy molowej w odniesieniu do polimerów, rodzaje średnich mas molowych, polidyspersja i stopień polidyspersji
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny na koniec przedmiotu podsumowujacy zdobytą wiedzę i umiejętnosci z zakresu przedmiotu
S-1Ocena formująca: kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje znikomą aktywność na wykładach
3,5
4,0
4,5
5,0