Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Technologie informacyjne II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie informacyjne II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Józef Nastaj <Jozef.Nastaj@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bogdan Ambrożek <Bogdan.Ambrozek@zut.edu.pl>, Józef Nastaj <Jozef.Nastaj@zut.edu.pl>, Konrad Witkiewicz <Konrad.Witkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość matematyki w zakresie podstawowym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodyką rozwiązywania inżynierskich problemów obliczeniowych z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej przy użyciu programu Mathcad.
C-2Ukształtowanie umiejętności posługiwania się programem Mathcad w rozwiązywaniu inżynierskich problemów obliczeniowych z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej.
C-3Uświadomienie studentom odpowiedzialności za poprawność doboru metody i przeprowadzenia obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Repetytorium z obsługi pakietu Office (Excel, Word, Powerpoint)3
T-L-2Mathcad - podstawy obsługi programu, procedury i metody obliczeniowe, prezentacja wyników, rachunek macierzowy, obliczenia statystyczne.7
T-L-3Mathcad - rozwiązywanie przykładowych zadań z dziedziny inżynierii chemicznej.3
T-L-4Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania probelów obliczeniowych z dziedziny chemii za pomocą programu Mathcad.2
15
wykłady
T-W-1MATHCAD: Posługiwanie się systemem MATHCAD jako podstawowym narzędziem do wykonywania obliczeń inżynierskich i naukowych, opisu wykonywanych działań oraz graficznej prezentacji uzyskanych wyników.5
T-W-2Opracowywanie dokumentu w MATHCADzie.5
T-W-3Podstawowe klasy zagadnien inżynierskich i naukowych rozwiazywanych za pośrednictwem programu MATHCAD: obliczenia iteracyjne, rachunek macierzowy, układy rowna. liniowych i nieliniowych, funkcje statystyczne, analiza regresji, równania różniczkowe, obliczenia symboliczne.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2konsultacje2
A-L-3przygotowanie do zaliczenia9
A-L-4zaliczenie praktyczne przy komputerze4
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do egzaminu13
A-W-3egzamin2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca - wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-2metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: przygotowanie sprawozdania pisemnego z rozwiązaniem przykładowych problemów inżynierskich
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne z użyciem komputera

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A02_W01
Posiada wiedzę w zakresie rozwiązywania inżynierskich zagadnień obliczeniowych w programach Mathcad i Matlab.
Ch_1A_W02, Ch_1A_W04X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W04C-1T-L-2, T-L-3, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A02_U01
Student potrafi posłużyć się programami Mathcad oraz Matlab do sformułowania, analizowania i rozwiązania problemu inżynierskiego, wyciągania prawidłowych wniosków oraz prezentowania wyników obliczeń.
Ch_1A_U04, Ch_1A_U02, Ch_1A_U11X1A_U02, X1A_U04InzA_U02, InzA_U03C-2T-L-2, T-L-3, T-L-4M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A02_K01
Student nabywa świadomość odpowiedzialności za poprawność doboru metody i przeprowadzenia obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
Ch_1A_K03X1A_K03C-3T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-1, T-W-2M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A02_W01
Posiada wiedzę w zakresie rozwiązywania inżynierskich zagadnień obliczeniowych w programach Mathcad i Matlab.
2,0nie spełnia kryteriów dla oceny 3,0
3,0Student potrafi definiować podstawowe funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab.
3,5Student potrafi definiować podstawowe funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab, ale potrzebuje wskazówek w doborze poprawnej metody rozwiązania.
4,0Student potrafi definiować podstawowe funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab i zaproponować poprawną metodę rozwiązania.
4,5Student potrafi definiować wszystkie (podstawowe i specjalistyczne) funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab .
5,0Student potrafi definiować wszystkie funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab oraz opracowac algorytm obliczeń.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A02_U01
Student potrafi posłużyć się programami Mathcad oraz Matlab do sformułowania, analizowania i rozwiązania problemu inżynierskiego, wyciągania prawidłowych wniosków oraz prezentowania wyników obliczeń.
2,0Student nie potrafi obsługiwać programy Mathcad i Matlab.
3,0Student potrafi obsługiwać programy Mathcad oraz Matlab i posiada umijętność ich zastosowania w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich.
3,5Student potrafi użyć wskazane funkcje programu Mathcad oraz Matlab w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich.
4,0Student potrafi użyć wskazane funkcje programu Mathcad oraz Matlab w rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich.
4,5Student potrafi użyć wskazane funkcje programu Mathcad oraz Matlab w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski z analizy wyników obliczeń.
5,0Student potrafi w sposób samodzielny i kreatywny wybrać i użyć funkcje programu Mathcad oraz Matlab w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski z analizy wyników obliczeń.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A02_K01
Student nabywa świadomość odpowiedzialności za poprawność doboru metody i przeprowadzenia obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
2,0Student nie ma świadomości odpowiedzialności inżyniera za poprawność doboru metody i przeprowadzania obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
3,0Student ma małą świadomość odpowiedzialności inżyniera za poprawność przeprowadzania obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich i nie potrafi samodzielnie sprawdzić poprawność swoich obliczeń.
3,5Student wykazuje pewną świadomość odpowiedzialności inżyniera za poprawność doboru metody i przeprowadzania obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich, lecz wymaga wskazania sposobu sprawdzenia poprawności własnych obliczeń.
4,0Student ma świadomość odpowiedzialności inżyniera za poprawność doboru metody i przeprowadzania obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich, lecz potrafi zaproponować sposób sprawdzenia poprawności własnych obliczeń.
4,5Student ma dobrą świadomość odpowiedzialności inżyniera za poprawność doboru metody i przeprowadzania obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich, lecz zaproponowany sposób sprawdzenia poprawności własnych obliczeń nie jest wystarzcająco dokładny.
5,0Student ma pełną świadomość odpowiedzialności inżyniera za poprawność doboru metody i przeprowadzania obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich i potrafi samodzielnie sprawdzić poprawność swoich obliczeń.

Literatura podstawowa

  1. W. Regel, Mathcad – przykłady zastosowań, MIKOM, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. W. Paleczek, Mathcad 12, 11, 2001i, 2001, 2000 w algorytmach, EXIT, Warszawa, 2005
  2. M. Sokół, Mathcad – Leksykon kieszonkowy, Helion, Gliwice, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Repetytorium z obsługi pakietu Office (Excel, Word, Powerpoint)3
T-L-2Mathcad - podstawy obsługi programu, procedury i metody obliczeniowe, prezentacja wyników, rachunek macierzowy, obliczenia statystyczne.7
T-L-3Mathcad - rozwiązywanie przykładowych zadań z dziedziny inżynierii chemicznej.3
T-L-4Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania probelów obliczeniowych z dziedziny chemii za pomocą programu Mathcad.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1MATHCAD: Posługiwanie się systemem MATHCAD jako podstawowym narzędziem do wykonywania obliczeń inżynierskich i naukowych, opisu wykonywanych działań oraz graficznej prezentacji uzyskanych wyników.5
T-W-2Opracowywanie dokumentu w MATHCADzie.5
T-W-3Podstawowe klasy zagadnien inżynierskich i naukowych rozwiazywanych za pośrednictwem programu MATHCAD: obliczenia iteracyjne, rachunek macierzowy, układy rowna. liniowych i nieliniowych, funkcje statystyczne, analiza regresji, równania różniczkowe, obliczenia symboliczne.5
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2konsultacje2
A-L-3przygotowanie do zaliczenia9
A-L-4zaliczenie praktyczne przy komputerze4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do egzaminu13
A-W-3egzamin2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A02_W01Posiada wiedzę w zakresie rozwiązywania inżynierskich zagadnień obliczeniowych w programach Mathcad i Matlab.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W02zna techniki matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania podstawowych zjawisk i procesów chemicznych
Ch_1A_W04zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii i wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do ich rozwiązania; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
X1A_W04zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narządzi informatycznych; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodyką rozwiązywania inżynierskich problemów obliczeniowych z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej przy użyciu programu Mathcad.
Treści programoweT-L-2Mathcad - podstawy obsługi programu, procedury i metody obliczeniowe, prezentacja wyników, rachunek macierzowy, obliczenia statystyczne.
T-L-3Mathcad - rozwiązywanie przykładowych zadań z dziedziny inżynierii chemicznej.
T-W-1MATHCAD: Posługiwanie się systemem MATHCAD jako podstawowym narzędziem do wykonywania obliczeń inżynierskich i naukowych, opisu wykonywanych działań oraz graficznej prezentacji uzyskanych wyników.
T-W-2Opracowywanie dokumentu w MATHCADzie.
T-W-3Podstawowe klasy zagadnien inżynierskich i naukowych rozwiazywanych za pośrednictwem programu MATHCAD: obliczenia iteracyjne, rachunek macierzowy, układy rowna. liniowych i nieliniowych, funkcje statystyczne, analiza regresji, równania różniczkowe, obliczenia symboliczne.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca - wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: przygotowanie sprawozdania pisemnego z rozwiązaniem przykładowych problemów inżynierskich
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów dla oceny 3,0
3,0Student potrafi definiować podstawowe funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab.
3,5Student potrafi definiować podstawowe funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab, ale potrzebuje wskazówek w doborze poprawnej metody rozwiązania.
4,0Student potrafi definiować podstawowe funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab i zaproponować poprawną metodę rozwiązania.
4,5Student potrafi definiować wszystkie (podstawowe i specjalistyczne) funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab .
5,0Student potrafi definiować wszystkie funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab oraz opracowac algorytm obliczeń.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A02_U01Student potrafi posłużyć się programami Mathcad oraz Matlab do sformułowania, analizowania i rozwiązania problemu inżynierskiego, wyciągania prawidłowych wniosków oraz prezentowania wyników obliczeń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U04potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Ch_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Ch_1A_U11podczas formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie chemii potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
X1A_U04potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów matematycznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności posługiwania się programem Mathcad w rozwiązywaniu inżynierskich problemów obliczeniowych z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej.
Treści programoweT-L-2Mathcad - podstawy obsługi programu, procedury i metody obliczeniowe, prezentacja wyników, rachunek macierzowy, obliczenia statystyczne.
T-L-3Mathcad - rozwiązywanie przykładowych zadań z dziedziny inżynierii chemicznej.
T-L-4Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania probelów obliczeniowych z dziedziny chemii za pomocą programu Mathcad.
Metody nauczaniaM-2metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne z użyciem komputera
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi obsługiwać programy Mathcad i Matlab.
3,0Student potrafi obsługiwać programy Mathcad oraz Matlab i posiada umijętność ich zastosowania w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich.
3,5Student potrafi użyć wskazane funkcje programu Mathcad oraz Matlab w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich.
4,0Student potrafi użyć wskazane funkcje programu Mathcad oraz Matlab w rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich.
4,5Student potrafi użyć wskazane funkcje programu Mathcad oraz Matlab w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski z analizy wyników obliczeń.
5,0Student potrafi w sposób samodzielny i kreatywny wybrać i użyć funkcje programu Mathcad oraz Matlab w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski z analizy wyników obliczeń.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A02_K01Student nabywa świadomość odpowiedzialności za poprawność doboru metody i przeprowadzenia obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Uświadomienie studentom odpowiedzialności za poprawność doboru metody i przeprowadzenia obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
Treści programoweT-L-2Mathcad - podstawy obsługi programu, procedury i metody obliczeniowe, prezentacja wyników, rachunek macierzowy, obliczenia statystyczne.
T-L-3Mathcad - rozwiązywanie przykładowych zadań z dziedziny inżynierii chemicznej.
T-L-4Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania probelów obliczeniowych z dziedziny chemii za pomocą programu Mathcad.
T-W-1MATHCAD: Posługiwanie się systemem MATHCAD jako podstawowym narzędziem do wykonywania obliczeń inżynierskich i naukowych, opisu wykonywanych działań oraz graficznej prezentacji uzyskanych wyników.
T-W-2Opracowywanie dokumentu w MATHCADzie.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca - wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-2metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: przygotowanie sprawozdania pisemnego z rozwiązaniem przykładowych problemów inżynierskich
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne z użyciem komputera
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości odpowiedzialności inżyniera za poprawność doboru metody i przeprowadzania obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
3,0Student ma małą świadomość odpowiedzialności inżyniera za poprawność przeprowadzania obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich i nie potrafi samodzielnie sprawdzić poprawność swoich obliczeń.
3,5Student wykazuje pewną świadomość odpowiedzialności inżyniera za poprawność doboru metody i przeprowadzania obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich, lecz wymaga wskazania sposobu sprawdzenia poprawności własnych obliczeń.
4,0Student ma świadomość odpowiedzialności inżyniera za poprawność doboru metody i przeprowadzania obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich, lecz potrafi zaproponować sposób sprawdzenia poprawności własnych obliczeń.
4,5Student ma dobrą świadomość odpowiedzialności inżyniera za poprawność doboru metody i przeprowadzania obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich, lecz zaproponowany sposób sprawdzenia poprawności własnych obliczeń nie jest wystarzcająco dokładny.
5,0Student ma pełną świadomość odpowiedzialności inżyniera za poprawność doboru metody i przeprowadzania obliczeń przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich i potrafi samodzielnie sprawdzić poprawność swoich obliczeń.