Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Chemia organiczna II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia organiczna II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Nowicka-Scheibe <Joanna.Nowicka-Scheibe@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Nowicka-Scheibe <Joanna.Nowicka-Scheibe@zut.edu.pl>, Jacek Sośnicki <Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl>, Aneta Wesołowska <Aneta.Wesolowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 7,0 ECTS (formy) 7,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 60 5,00,44zaliczenie
wykładyW3 30 2,00,56egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie kursu Chemia organiczna I.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami nomenklatury zwiazków organicznych.
C-2Kształtowanie umiejetności rozwiązywania prostych zadań problemowych z zakresu budowy, własciwości i reaktywności zwiazków organicznych.
C-3Zapoznanie studentów z budową oraz z podstawowymi właściwościami chemicznymi najważniejszych grup funkcyjnych zwiazków organicznych.
C-4Zapoznanie studentów z metodyką syntezy prostych związków organicznych.
C-5Zapoznanie studentów z zasadami postępowania w laboratorium chemii organicznej.
C-6Zapoznanie studenta z zasadami opisu doswiadczeń chemicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z zasadami BHP i P/Poż. obowiązującymi w pracowni chemii organicznej. Zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.4
T-L-2Oznaczanie podstawowych właściwości fizycznych związków organicznych: temperatura wrzenia i topnienia. Destylacja prosta i frakcyjna.12
T-L-3Acylowanie amin aromatycznych i fenoli. Otrzymywanie i oczyszczanie acetanilidu i aspiryny.12
T-L-4Zapoznanie z procesem bromowania związków organicznych. Otrzymywanie i oczyszczanie p-bromoacetanilidu.8
T-L-5Utlenianie w chemii organicznej. Otrzymywanie i oczyszczanie kwasu benzoesowego.8
T-L-6Proces estryfikacji. Otrzymywanie i oczyszczanie octanu n-butylu.8
T-L-7Reakcje kondensacji w chemii organicznej. Otrzymywanie dwubenzylidenoacetonu.4
T-L-8Otrzymywanie barwnika azowego.4
60
wykłady
T-W-1Węglowodory aromatyczne. Kryteria aromatyczności. Elektrofilowe podstawienie aromatyczne. Wpływ kierujący podstawników w reakcji substytucji elektrofilowej. Podstawienie elektrofilowe naftalenu. Mechanizm addycji-eliminacji oraz eliminacji-addycji.5
T-W-2Zwiazki aromatyczne z grupą funkcyjną w łańcuchu bocznym.2
T-W-3Aromatyczne zwiazki nitrowe i aminy aromatyczne.3
T-W-4Fenole - nomenklatura, synteza, własciwości i reakcje.2
T-W-5Aromatyczne aldehydy i ketony.3
T-W-6Hydroksykwasy.1
T-W-7Węglowodany.3
T-W-8Aminokwasy, polipeptydy i białka.2
T-W-9Tłuszcze.2
T-W-10Kwasy nukleinowe.2
T-W-11Terpeny i sterydy.2
T-W-12Zwiazki heterocykliczne.3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.60
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych.60
A-L-3Zaliczenia preparatów.20
A-L-4Konsultacje przedmiotowe.10
150
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu25
A-W-3Egzamin ustny.2
A-W-4Konsultacje z wykładowcą.3
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia.
M-2Metody aktywizujące: metoda przypadków, seminarium, dyskusja dydaktyczna.
M-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie ustne.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne.
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych.
S-5Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_B09_W01
Student zna systematykę najważniejszych klas związków organicznych.
Ch_1A_W01X1A_W01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1S-1, S-2, S-3
Ch_1A_B09_W02
Student opisuje podstawowe typy reakcji chemicznych oraz grupy funkcyjne pod kątem ich reaktywności i wykorzystania w syntezie organicznej.
Ch_1A_W01X1A_W01C-2, C-3T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1, M-2S-1, S-2, S-3
Ch_1A_B09_W03
Student proponuje i objaśnia mechanizmy podstawowych reakcji związków organicznych.
Ch_1A_W01X1A_W01C-2, C-3T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-W-1, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3
Ch_1A_B09_W04
Student ma wiedzę na temat rozdziału mieszanin związków organicznych.
Ch_1A_W10, Ch_1A_W06, Ch_1A_W05X1A_W01, X1A_W05, X1A_W06InzA_W01C-4, C-5, C-6T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_B09_U01
Student potrafi zastosować w praktyce zasady nomenklatury zwiazków organicznych.
Ch_1A_U07, Ch_1A_U01X1A_U01, X1A_U07C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-2, M-3S-1, S-2, S-3
Ch_1A_B09_U02
Student korzysta z poznanych podczas zajęć reakcji w celu projektowania syntezy organicznej.
Ch_1A_U05, Ch_1A_U02, Ch_1A_U01, Ch_1A_U06, Ch_1A_U03X1A_U01, X1A_U02, X1A_U03, X1A_U05, X1A_U06InzA_U01C-2, C-3, C-4T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
Ch_1A_B09_U03
Student umie zaplanować i przeprowadzić jednoetapową syntezę prostego związku organicznego.
Ch_1A_U03, Ch_1A_U06, Ch_1A_U01X1A_U01, X1A_U03, X1A_U06InzA_U01C-4, C-5, C-6T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8M-2, M-3S-1, S-3, S-4
Ch_1A_B09_U04
Student potrafi zastosować podstawowe operacje jednostkowe do rozdziału i oczyszczania substancji organicznych.
Ch_1A_U01, Ch_1A_U05, Ch_1A_U02, Ch_1A_U03X1A_U01, X1A_U02, X1A_U03, X1A_U05InzA_U01C-4, C-5, C-6T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8M-2, M-3S-1, S-3, S-4
Ch_1A_B09_U05
Student potrafi interpretować wyniki uzyskane z doswiadczenia chemicznego oraz umie sporządzić opis wykonanego eksperymentu.
Ch_1A_U14InzA_U06C-4, C-5, C-6T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8M-2, M-3S-1, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_B09_K01
Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad wyznaczonym zadaniem.
Ch_1A_K03, Ch_1A_K02, Ch_1A_K04X1A_K02, X1A_K03, X1A_K04, X1A_K06InzA_K01C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1, M-2, M-3S-4, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_B09_W01
Student zna systematykę najważniejszych klas związków organicznych.
2,0Student nie zna systematyki związków organicznych i nie rozróżnia podstawowych grup funkcyjnych w związkach organicznych.
3,0Student zna zasady systematyki zwiazków organicznych i potrafi prawidłowo nazwać 55-69 procent spośród omawianych na zajęciach klas związków organicznych.
3,5Student zna zasady systematyki zwiazków organicznych i potrafi prawidłowo nazwać 70-79 procent spośród omawianych na zajęciach klas związków organicznych.
4,0Student zna zasady systematyki zwiazków organicznych i potrafi prawidłowo nazwać 80-89 procent spośród omawianych na zajęciach klas związków organicznych.
4,5Student zna zasady systematyki zwiazków organicznych i potrafi prawidłowo nazwać 90-95 procent spośród omawianych na zajęciach klas związków organicznych.
5,0Student zna zasady systematyki zwiazków organicznych i potrafi prawidłowo nazwać powyżej 95 procent spośród omawianych na zajęciach klas związków organicznych.
Ch_1A_B09_W02
Student opisuje podstawowe typy reakcji chemicznych oraz grupy funkcyjne pod kątem ich reaktywności i wykorzystania w syntezie organicznej.
2,0Student nie potrafi opisać podstawowych typów reakcji chemicznych oraz grup funkcyjnych pod kątem ich reaktywności i wykorzystania w syntezie organicznej.
3,0Student w 55-69 procentach potrafi opisać podstawowe typy reakcji chemicznych oraz grupy funkcyjne pod kątem ich reaktywności i wykorzystania w syntezie organicznej.
3,5Student w 70-79 procentach potrafi opisać podstawowe typy reakcji chemicznych oraz grupy funkcyjne pod kątem ich reaktywności i wykorzystania w syntezie organicznej.
4,0Student w 80-89 procentach potrafi opisać podstawowe typy reakcji chemicznych oraz grupy funkcyjne pod kątem ich reaktywności i wykorzystania w syntezie organicznej.
4,5Student w 90-95 procentach potrafi opisać podstawowe typy reakcji chemicznych oraz grupy funkcyjne pod kątem ich reaktywności i wykorzystania w syntezie organicznej.
5,0Student praktycznie bezbłędnie (powyżej 95%) potrafi opisać podstawowe typy reakcji chemicznych oraz grupy funkcyjne pod kątem ich reaktywności i wykorzystania w syntezie organicznej.
Ch_1A_B09_W03
Student proponuje i objaśnia mechanizmy podstawowych reakcji związków organicznych.
2,0Student nie potrafi zaproponować ani objaśnić żadnego z mechanizmów reakcji.
3,0Student nie potrafi samodzielnie zaproponować żadnego mechanizmu reakcji, jednak z dużą pomocą prowadzacego zajęcia objaśnia go.
3,5Student z dużą pomocą prowadzącego zajęcia proponuje i objaśnia mechanizmy reakcji .
4,0Student prawidłowo objaśnia podstawowe mechanizm reakcji jednak ma trudności z samodzielnym zaproponowaniem mechanizmu.
4,5Student z niewielką pomoca prowadzącego zajęcią objaśnia i proponuje mechanizmy reakcji.
5,0Student samodzielnie proponuje i objaśnia podstawowe mechanizmy reakcji.
Ch_1A_B09_W04
Student ma wiedzę na temat rozdziału mieszanin związków organicznych.
2,0Student nie posiada w ogóle wiedzy dotyczącej rozdziału mieszanin związków organicznych.
3,0Student posiada 55-69 procent wiedzy dotyczącej rozdziału mieszanin związków organicznych.
3,5Student posiada 70-79 procent wiedzy dotyczącej rozdziału mieszanin związków organicznych.
4,0Student posiada 80-89 procent wiedzy dotyczącej rozdziału mieszanin związków organicznych.
4,5Student posiada 90-95 procent wiedzy dotyczącej rozdziału mieszanin związków organicznych.
5,0Student posiada 96-100 procent wiedzy dotyczącej rozdziału mieszanin związków organicznych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_B09_U01
Student potrafi zastosować w praktyce zasady nomenklatury zwiazków organicznych.
2,0Student nie potrafi prawidłowo zastosować zasad nomenklatury związków organicznych.
3,0Student w przynajmniej 55 procentach (55-69%) potrafi prawidłowo zastosować zasady nomenklatury związków organicznych.
3,5Student w 70-79 procentach potrafi prawidłowo zastosować zasady nomenklatury związków organicznych.
4,0Student w 80-89 procentach potrafi prawidłowo zastosować zasady nomenklatury związków organicznych.
4,5Student w 90-95 procentach potrafi prawidłowo zastosować zasady nomenklatury związków organicznych.
5,0Student w przynajmniej 96 procentach potrafi prawidłowo zastosować zasady nomenklatury związków organicznych.
Ch_1A_B09_U02
Student korzysta z poznanych podczas zajęć reakcji w celu projektowania syntezy organicznej.
2,0Student nie potrafi skorzystać poznanych na zajęciach reakcji w celu projektowania syntezy organicznej.
3,0Student przynajmniej w 55 procentach (55-69%) potrafi skorzystać z poznanych na zajęciach reakcji w celu projektowania syntezy organicznej.
3,5Student w 70-79 procentach potrafi skorzystać z poznanych na zajęciach reakcji w celu projektowania syntezy organicznej.
4,0Student w 80-89 procentach potrafi skorzystać z poznanych na zajęciach reakcji w celu projektowania syntezy organicznej.
4,5Student w 90-95 procentach potrafi skorzystać z poznanych na zajęciach reakcji w celu projektowania syntezy organicznej.
5,0Student w 96-100 procentach potrafi skorzystać z poznanych na zajęciach reakcji w celu projektowania syntezy organicznej.
Ch_1A_B09_U03
Student umie zaplanować i przeprowadzić jednoetapową syntezę prostego związku organicznego.
2,0Student nie potrafi zaplanować ani przeprowadzić jednoetapowej syntezy prostego związku organicznego.
3,0Student z dużą pomocą prowadzącego zajęcia planuje i przeprowadza syntezę prostego związku organicznego.
3,5Student popełnia liczne błedy w planowaniu i przeprowadzaniu jedoetapowej syntezy prostego związku organicznego.
4,0Student popełnia nieliczne błędy w planowaniu i przeprowadzaniu jedoetapowej syntezy prostego związku organicznego.
4,5Student popełnia sporadyczne błędy w planowaniu i przeprowadzaniu jedoetapowej syntezy prostego związku organicznego.
5,0Student bezbłędnie planuje i przeprowadza jedoetapową syntezę prostego związku organicznego.
Ch_1A_B09_U04
Student potrafi zastosować podstawowe operacje jednostkowe do rozdziału i oczyszczania substancji organicznych.
2,0Student nie potrafi zastosować podstawowych operacji jednostkowych do rozdziału i oczyszczania substancji organicznych.
3,0Student wymaga dużej pomocy ze strony prowadzącego zajęcia w doborze podstawowych operacji jednostkowych do rozdziału i oczyszczania substancji organicznych.
3,5Student popełnia liczne błędy w doborze i zastosowaniu podstawowych operacji jednostkowych do rozdziału i oczyszczania substancji organicznych.
4,0Student popełnia nieliczne błędy w doborze i zastosowaniu podstawowych operacji jednostkowych do rozdziału i oczyszczania substancji organicznych.
4,5Student popełnia sporadyczne błędy w doborze i zastosowaniu podstawowych operacji jednostkowych do rozdziału i oczyszczania substancji organicznych.
5,0Student nie popełnia błędów w doborze i zastosowaniu podstawowych operacji jednostkowych do rozdziału i oczyszczania substancji organicznych.
Ch_1A_B09_U05
Student potrafi interpretować wyniki uzyskane z doswiadczenia chemicznego oraz umie sporządzić opis wykonanego eksperymentu.
2,0Student nie potrafi zinterpretować wyników ani opisać doświadczenia chemicznego.
3,0Student wymaga dużej pomocy ze strony prowadzącego zajęcia w zinterpretowaniu wyników i opisaniu doświadczenia chemicznego.
3,5Student samodzielnie interpretuje wyniki ale wymaga pomocy ze strony prowadzącego zajęcia w opisie doświadczenia chemicznego.
4,0Student samodzielnie interpretuje wyniki ale popełnia błędy w opisie doświadczenia chemicznego.
4,5Student samodzielnie interpretuje wyniki a w opisie doświadczenia popełnia sporadyczne błędy.
5,0Student samodzielnie interpretuje wyniki i bezbłędnie opisuje doświadczenie chemiczne.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_B09_K01
Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad wyznaczonym zadaniem.
2,0Student nie potrafi pracować samodzielnie ani w zespole nad wyznaczonym zadaniem.
3,0Student potrafi pracować w zespole, ale nie potrafi pracować samodzielnie.
3,5Student potrafi pracować w zespole, ale ma problemy w samodzielnej pracy nad wyznaczonym zadaniem.
4,0Student dość dobrze radzi sobie w pracy samodzielnej, ale woli pracować w zespole nad powierzonym zadaniem.
4,5Student potrafi pracować samodzielnie nad wyznaczonym zadaniem, ale ma problemy z nawiązaniem współpracy w zespole.
5,0Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad wyznaczonym zadaniem.

Literatura podstawowa

 1. John McMurry, Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010
 2. Przemysław Mastalerz, Chemia organiczna, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław, 2000
 3. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd, Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997
 4. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Chemia organiczna, Wydawnictwo WNT, Warszawa, 2009, 1
 5. Arthur I. Vogel, Preparatyka organiczna, Wydawnictwo WNT, Warszawa, 2006, 3
 6. Zofia Jerzmanowska, Preparatyka organiczna zwiazków chemicznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1972

Literatura dodatkowa

 1. B. Bobrański, Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992
 2. H. Hart, L.E. Craine, D.J. Hart, Chemia organiczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006
 3. E. Białecka-FloriaNczyk, J. Włostowska, Chemia organiczna, Wydawnictwo WNT, Warszawa, 2005
 4. Bolesław Bochwic, Preparatyka organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1975
 5. Jerzy T. Wróbel, Preparatyka i elementy syntezy organicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1983
 6. Piotr Kowalski, Laboratorium chemii organicznej. Techniki pracy i przepisy bhp., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z zasadami BHP i P/Poż. obowiązującymi w pracowni chemii organicznej. Zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.4
T-L-2Oznaczanie podstawowych właściwości fizycznych związków organicznych: temperatura wrzenia i topnienia. Destylacja prosta i frakcyjna.12
T-L-3Acylowanie amin aromatycznych i fenoli. Otrzymywanie i oczyszczanie acetanilidu i aspiryny.12
T-L-4Zapoznanie z procesem bromowania związków organicznych. Otrzymywanie i oczyszczanie p-bromoacetanilidu.8
T-L-5Utlenianie w chemii organicznej. Otrzymywanie i oczyszczanie kwasu benzoesowego.8
T-L-6Proces estryfikacji. Otrzymywanie i oczyszczanie octanu n-butylu.8
T-L-7Reakcje kondensacji w chemii organicznej. Otrzymywanie dwubenzylidenoacetonu.4
T-L-8Otrzymywanie barwnika azowego.4
60

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Węglowodory aromatyczne. Kryteria aromatyczności. Elektrofilowe podstawienie aromatyczne. Wpływ kierujący podstawników w reakcji substytucji elektrofilowej. Podstawienie elektrofilowe naftalenu. Mechanizm addycji-eliminacji oraz eliminacji-addycji.5
T-W-2Zwiazki aromatyczne z grupą funkcyjną w łańcuchu bocznym.2
T-W-3Aromatyczne zwiazki nitrowe i aminy aromatyczne.3
T-W-4Fenole - nomenklatura, synteza, własciwości i reakcje.2
T-W-5Aromatyczne aldehydy i ketony.3
T-W-6Hydroksykwasy.1
T-W-7Węglowodany.3
T-W-8Aminokwasy, polipeptydy i białka.2
T-W-9Tłuszcze.2
T-W-10Kwasy nukleinowe.2
T-W-11Terpeny i sterydy.2
T-W-12Zwiazki heterocykliczne.3
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.60
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych.60
A-L-3Zaliczenia preparatów.20
A-L-4Konsultacje przedmiotowe.10
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu25
A-W-3Egzamin ustny.2
A-W-4Konsultacje z wykładowcą.3
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B09_W01Student zna systematykę najważniejszych klas związków organicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami nomenklatury zwiazków organicznych.
Treści programoweT-W-1Węglowodory aromatyczne. Kryteria aromatyczności. Elektrofilowe podstawienie aromatyczne. Wpływ kierujący podstawników w reakcji substytucji elektrofilowej. Podstawienie elektrofilowe naftalenu. Mechanizm addycji-eliminacji oraz eliminacji-addycji.
T-W-2Zwiazki aromatyczne z grupą funkcyjną w łańcuchu bocznym.
T-W-3Aromatyczne zwiazki nitrowe i aminy aromatyczne.
T-W-4Fenole - nomenklatura, synteza, własciwości i reakcje.
T-W-5Aromatyczne aldehydy i ketony.
T-W-6Hydroksykwasy.
T-W-9Tłuszcze.
T-W-10Kwasy nukleinowe.
T-W-11Terpeny i sterydy.
T-W-12Zwiazki heterocykliczne.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie ustne.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna systematyki związków organicznych i nie rozróżnia podstawowych grup funkcyjnych w związkach organicznych.
3,0Student zna zasady systematyki zwiazków organicznych i potrafi prawidłowo nazwać 55-69 procent spośród omawianych na zajęciach klas związków organicznych.
3,5Student zna zasady systematyki zwiazków organicznych i potrafi prawidłowo nazwać 70-79 procent spośród omawianych na zajęciach klas związków organicznych.
4,0Student zna zasady systematyki zwiazków organicznych i potrafi prawidłowo nazwać 80-89 procent spośród omawianych na zajęciach klas związków organicznych.
4,5Student zna zasady systematyki zwiazków organicznych i potrafi prawidłowo nazwać 90-95 procent spośród omawianych na zajęciach klas związków organicznych.
5,0Student zna zasady systematyki zwiazków organicznych i potrafi prawidłowo nazwać powyżej 95 procent spośród omawianych na zajęciach klas związków organicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B09_W02Student opisuje podstawowe typy reakcji chemicznych oraz grupy funkcyjne pod kątem ich reaktywności i wykorzystania w syntezie organicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Kształtowanie umiejetności rozwiązywania prostych zadań problemowych z zakresu budowy, własciwości i reaktywności zwiazków organicznych.
C-3Zapoznanie studentów z budową oraz z podstawowymi właściwościami chemicznymi najważniejszych grup funkcyjnych zwiazków organicznych.
Treści programoweT-L-2Oznaczanie podstawowych właściwości fizycznych związków organicznych: temperatura wrzenia i topnienia. Destylacja prosta i frakcyjna.
T-L-3Acylowanie amin aromatycznych i fenoli. Otrzymywanie i oczyszczanie acetanilidu i aspiryny.
T-L-4Zapoznanie z procesem bromowania związków organicznych. Otrzymywanie i oczyszczanie p-bromoacetanilidu.
T-L-5Utlenianie w chemii organicznej. Otrzymywanie i oczyszczanie kwasu benzoesowego.
T-L-6Proces estryfikacji. Otrzymywanie i oczyszczanie octanu n-butylu.
T-L-7Reakcje kondensacji w chemii organicznej. Otrzymywanie dwubenzylidenoacetonu.
T-L-8Otrzymywanie barwnika azowego.
T-W-1Węglowodory aromatyczne. Kryteria aromatyczności. Elektrofilowe podstawienie aromatyczne. Wpływ kierujący podstawników w reakcji substytucji elektrofilowej. Podstawienie elektrofilowe naftalenu. Mechanizm addycji-eliminacji oraz eliminacji-addycji.
T-W-2Zwiazki aromatyczne z grupą funkcyjną w łańcuchu bocznym.
T-W-3Aromatyczne zwiazki nitrowe i aminy aromatyczne.
T-W-4Fenole - nomenklatura, synteza, własciwości i reakcje.
T-W-5Aromatyczne aldehydy i ketony.
T-W-6Hydroksykwasy.
T-W-7Węglowodany.
T-W-8Aminokwasy, polipeptydy i białka.
T-W-9Tłuszcze.
T-W-10Kwasy nukleinowe.
T-W-11Terpeny i sterydy.
T-W-12Zwiazki heterocykliczne.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia.
M-2Metody aktywizujące: metoda przypadków, seminarium, dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie ustne.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi opisać podstawowych typów reakcji chemicznych oraz grup funkcyjnych pod kątem ich reaktywności i wykorzystania w syntezie organicznej.
3,0Student w 55-69 procentach potrafi opisać podstawowe typy reakcji chemicznych oraz grupy funkcyjne pod kątem ich reaktywności i wykorzystania w syntezie organicznej.
3,5Student w 70-79 procentach potrafi opisać podstawowe typy reakcji chemicznych oraz grupy funkcyjne pod kątem ich reaktywności i wykorzystania w syntezie organicznej.
4,0Student w 80-89 procentach potrafi opisać podstawowe typy reakcji chemicznych oraz grupy funkcyjne pod kątem ich reaktywności i wykorzystania w syntezie organicznej.
4,5Student w 90-95 procentach potrafi opisać podstawowe typy reakcji chemicznych oraz grupy funkcyjne pod kątem ich reaktywności i wykorzystania w syntezie organicznej.
5,0Student praktycznie bezbłędnie (powyżej 95%) potrafi opisać podstawowe typy reakcji chemicznych oraz grupy funkcyjne pod kątem ich reaktywności i wykorzystania w syntezie organicznej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B09_W03Student proponuje i objaśnia mechanizmy podstawowych reakcji związków organicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Kształtowanie umiejetności rozwiązywania prostych zadań problemowych z zakresu budowy, własciwości i reaktywności zwiazków organicznych.
C-3Zapoznanie studentów z budową oraz z podstawowymi właściwościami chemicznymi najważniejszych grup funkcyjnych zwiazków organicznych.
Treści programoweT-L-3Acylowanie amin aromatycznych i fenoli. Otrzymywanie i oczyszczanie acetanilidu i aspiryny.
T-L-4Zapoznanie z procesem bromowania związków organicznych. Otrzymywanie i oczyszczanie p-bromoacetanilidu.
T-L-5Utlenianie w chemii organicznej. Otrzymywanie i oczyszczanie kwasu benzoesowego.
T-L-6Proces estryfikacji. Otrzymywanie i oczyszczanie octanu n-butylu.
T-L-7Reakcje kondensacji w chemii organicznej. Otrzymywanie dwubenzylidenoacetonu.
T-L-8Otrzymywanie barwnika azowego.
T-W-1Węglowodory aromatyczne. Kryteria aromatyczności. Elektrofilowe podstawienie aromatyczne. Wpływ kierujący podstawników w reakcji substytucji elektrofilowej. Podstawienie elektrofilowe naftalenu. Mechanizm addycji-eliminacji oraz eliminacji-addycji.
T-W-4Fenole - nomenklatura, synteza, własciwości i reakcje.
T-W-5Aromatyczne aldehydy i ketony.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia.
M-2Metody aktywizujące: metoda przypadków, seminarium, dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie ustne.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zaproponować ani objaśnić żadnego z mechanizmów reakcji.
3,0Student nie potrafi samodzielnie zaproponować żadnego mechanizmu reakcji, jednak z dużą pomocą prowadzacego zajęcia objaśnia go.
3,5Student z dużą pomocą prowadzącego zajęcia proponuje i objaśnia mechanizmy reakcji .
4,0Student prawidłowo objaśnia podstawowe mechanizm reakcji jednak ma trudności z samodzielnym zaproponowaniem mechanizmu.
4,5Student z niewielką pomoca prowadzącego zajęcią objaśnia i proponuje mechanizmy reakcji.
5,0Student samodzielnie proponuje i objaśnia podstawowe mechanizmy reakcji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B09_W04Student ma wiedzę na temat rozdziału mieszanin związków organicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W10ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
Ch_1A_W06zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna zasady związane z wykorzystywaniem chemikaliów i ich unieszkodliwiania
Ch_1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w laboratorium chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W06zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z metodyką syntezy prostych związków organicznych.
C-5Zapoznanie studentów z zasadami postępowania w laboratorium chemii organicznej.
C-6Zapoznanie studenta z zasadami opisu doswiadczeń chemicznych.
Treści programoweT-L-1Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z zasadami BHP i P/Poż. obowiązującymi w pracowni chemii organicznej. Zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.
T-L-2Oznaczanie podstawowych właściwości fizycznych związków organicznych: temperatura wrzenia i topnienia. Destylacja prosta i frakcyjna.
T-L-3Acylowanie amin aromatycznych i fenoli. Otrzymywanie i oczyszczanie acetanilidu i aspiryny.
T-L-4Zapoznanie z procesem bromowania związków organicznych. Otrzymywanie i oczyszczanie p-bromoacetanilidu.
T-L-5Utlenianie w chemii organicznej. Otrzymywanie i oczyszczanie kwasu benzoesowego.
T-L-6Proces estryfikacji. Otrzymywanie i oczyszczanie octanu n-butylu.
T-L-7Reakcje kondensacji w chemii organicznej. Otrzymywanie dwubenzylidenoacetonu.
T-L-8Otrzymywanie barwnika azowego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia.
M-2Metody aktywizujące: metoda przypadków, seminarium, dyskusja dydaktyczna.
M-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie ustne.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne.
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada w ogóle wiedzy dotyczącej rozdziału mieszanin związków organicznych.
3,0Student posiada 55-69 procent wiedzy dotyczącej rozdziału mieszanin związków organicznych.
3,5Student posiada 70-79 procent wiedzy dotyczącej rozdziału mieszanin związków organicznych.
4,0Student posiada 80-89 procent wiedzy dotyczącej rozdziału mieszanin związków organicznych.
4,5Student posiada 90-95 procent wiedzy dotyczącej rozdziału mieszanin związków organicznych.
5,0Student posiada 96-100 procent wiedzy dotyczącej rozdziału mieszanin związków organicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B09_U01Student potrafi zastosować w praktyce zasady nomenklatury zwiazków organicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Ch_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami nomenklatury zwiazków organicznych.
Treści programoweT-L-1Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z zasadami BHP i P/Poż. obowiązującymi w pracowni chemii organicznej. Zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.
T-L-2Oznaczanie podstawowych właściwości fizycznych związków organicznych: temperatura wrzenia i topnienia. Destylacja prosta i frakcyjna.
T-L-3Acylowanie amin aromatycznych i fenoli. Otrzymywanie i oczyszczanie acetanilidu i aspiryny.
T-L-4Zapoznanie z procesem bromowania związków organicznych. Otrzymywanie i oczyszczanie p-bromoacetanilidu.
T-L-5Utlenianie w chemii organicznej. Otrzymywanie i oczyszczanie kwasu benzoesowego.
T-L-6Proces estryfikacji. Otrzymywanie i oczyszczanie octanu n-butylu.
T-L-7Reakcje kondensacji w chemii organicznej. Otrzymywanie dwubenzylidenoacetonu.
T-L-8Otrzymywanie barwnika azowego.
T-W-1Węglowodory aromatyczne. Kryteria aromatyczności. Elektrofilowe podstawienie aromatyczne. Wpływ kierujący podstawników w reakcji substytucji elektrofilowej. Podstawienie elektrofilowe naftalenu. Mechanizm addycji-eliminacji oraz eliminacji-addycji.
T-W-2Zwiazki aromatyczne z grupą funkcyjną w łańcuchu bocznym.
T-W-3Aromatyczne zwiazki nitrowe i aminy aromatyczne.
T-W-4Fenole - nomenklatura, synteza, własciwości i reakcje.
T-W-5Aromatyczne aldehydy i ketony.
T-W-6Hydroksykwasy.
T-W-7Węglowodany.
T-W-8Aminokwasy, polipeptydy i białka.
T-W-9Tłuszcze.
T-W-10Kwasy nukleinowe.
T-W-11Terpeny i sterydy.
T-W-12Zwiazki heterocykliczne.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: metoda przypadków, seminarium, dyskusja dydaktyczna.
M-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie ustne.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi prawidłowo zastosować zasad nomenklatury związków organicznych.
3,0Student w przynajmniej 55 procentach (55-69%) potrafi prawidłowo zastosować zasady nomenklatury związków organicznych.
3,5Student w 70-79 procentach potrafi prawidłowo zastosować zasady nomenklatury związków organicznych.
4,0Student w 80-89 procentach potrafi prawidłowo zastosować zasady nomenklatury związków organicznych.
4,5Student w 90-95 procentach potrafi prawidłowo zastosować zasady nomenklatury związków organicznych.
5,0Student w przynajmniej 96 procentach potrafi prawidłowo zastosować zasady nomenklatury związków organicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B09_U02Student korzysta z poznanych podczas zajęć reakcji w celu projektowania syntezy organicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U05potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie chemii oraz przygotować opracowanie określonego problemu o charakterze inżynierskim związanego z ich fukcjonowaniem i zaproponować sposoby jego rozwiązania
Ch_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Ch_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U06potrafi przedstawić w sposób przystępny postawowe zagadnienia i problemy natury chemicznej
Ch_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
X1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
X1A_U05potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i sposoby jego rozwiązania
X1A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Kształtowanie umiejetności rozwiązywania prostych zadań problemowych z zakresu budowy, własciwości i reaktywności zwiazków organicznych.
C-3Zapoznanie studentów z budową oraz z podstawowymi właściwościami chemicznymi najważniejszych grup funkcyjnych zwiazków organicznych.
C-4Zapoznanie studentów z metodyką syntezy prostych związków organicznych.
Treści programoweT-L-1Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z zasadami BHP i P/Poż. obowiązującymi w pracowni chemii organicznej. Zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.
T-L-2Oznaczanie podstawowych właściwości fizycznych związków organicznych: temperatura wrzenia i topnienia. Destylacja prosta i frakcyjna.
T-L-3Acylowanie amin aromatycznych i fenoli. Otrzymywanie i oczyszczanie acetanilidu i aspiryny.
T-L-4Zapoznanie z procesem bromowania związków organicznych. Otrzymywanie i oczyszczanie p-bromoacetanilidu.
T-L-5Utlenianie w chemii organicznej. Otrzymywanie i oczyszczanie kwasu benzoesowego.
T-L-6Proces estryfikacji. Otrzymywanie i oczyszczanie octanu n-butylu.
T-L-7Reakcje kondensacji w chemii organicznej. Otrzymywanie dwubenzylidenoacetonu.
T-L-8Otrzymywanie barwnika azowego.
T-W-1Węglowodory aromatyczne. Kryteria aromatyczności. Elektrofilowe podstawienie aromatyczne. Wpływ kierujący podstawników w reakcji substytucji elektrofilowej. Podstawienie elektrofilowe naftalenu. Mechanizm addycji-eliminacji oraz eliminacji-addycji.
T-W-2Zwiazki aromatyczne z grupą funkcyjną w łańcuchu bocznym.
T-W-3Aromatyczne zwiazki nitrowe i aminy aromatyczne.
T-W-4Fenole - nomenklatura, synteza, własciwości i reakcje.
T-W-5Aromatyczne aldehydy i ketony.
T-W-6Hydroksykwasy.
T-W-7Węglowodany.
T-W-8Aminokwasy, polipeptydy i białka.
T-W-9Tłuszcze.
T-W-10Kwasy nukleinowe.
T-W-11Terpeny i sterydy.
T-W-12Zwiazki heterocykliczne.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia.
M-2Metody aktywizujące: metoda przypadków, seminarium, dyskusja dydaktyczna.
M-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie ustne.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi skorzystać poznanych na zajęciach reakcji w celu projektowania syntezy organicznej.
3,0Student przynajmniej w 55 procentach (55-69%) potrafi skorzystać z poznanych na zajęciach reakcji w celu projektowania syntezy organicznej.
3,5Student w 70-79 procentach potrafi skorzystać z poznanych na zajęciach reakcji w celu projektowania syntezy organicznej.
4,0Student w 80-89 procentach potrafi skorzystać z poznanych na zajęciach reakcji w celu projektowania syntezy organicznej.
4,5Student w 90-95 procentach potrafi skorzystać z poznanych na zajęciach reakcji w celu projektowania syntezy organicznej.
5,0Student w 96-100 procentach potrafi skorzystać z poznanych na zajęciach reakcji w celu projektowania syntezy organicznej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B09_U03Student umie zaplanować i przeprowadzić jednoetapową syntezę prostego związku organicznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_1A_U06potrafi przedstawić w sposób przystępny postawowe zagadnienia i problemy natury chemicznej
Ch_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
X1A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z metodyką syntezy prostych związków organicznych.
C-5Zapoznanie studentów z zasadami postępowania w laboratorium chemii organicznej.
C-6Zapoznanie studenta z zasadami opisu doswiadczeń chemicznych.
Treści programoweT-L-1Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z zasadami BHP i P/Poż. obowiązującymi w pracowni chemii organicznej. Zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.
T-L-2Oznaczanie podstawowych właściwości fizycznych związków organicznych: temperatura wrzenia i topnienia. Destylacja prosta i frakcyjna.
T-L-3Acylowanie amin aromatycznych i fenoli. Otrzymywanie i oczyszczanie acetanilidu i aspiryny.
T-L-4Zapoznanie z procesem bromowania związków organicznych. Otrzymywanie i oczyszczanie p-bromoacetanilidu.
T-L-5Utlenianie w chemii organicznej. Otrzymywanie i oczyszczanie kwasu benzoesowego.
T-L-6Proces estryfikacji. Otrzymywanie i oczyszczanie octanu n-butylu.
T-L-7Reakcje kondensacji w chemii organicznej. Otrzymywanie dwubenzylidenoacetonu.
T-L-8Otrzymywanie barwnika azowego.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: metoda przypadków, seminarium, dyskusja dydaktyczna.
M-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie ustne.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne.
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zaplanować ani przeprowadzić jednoetapowej syntezy prostego związku organicznego.
3,0Student z dużą pomocą prowadzącego zajęcia planuje i przeprowadza syntezę prostego związku organicznego.
3,5Student popełnia liczne błedy w planowaniu i przeprowadzaniu jedoetapowej syntezy prostego związku organicznego.
4,0Student popełnia nieliczne błędy w planowaniu i przeprowadzaniu jedoetapowej syntezy prostego związku organicznego.
4,5Student popełnia sporadyczne błędy w planowaniu i przeprowadzaniu jedoetapowej syntezy prostego związku organicznego.
5,0Student bezbłędnie planuje i przeprowadza jedoetapową syntezę prostego związku organicznego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B09_U04Student potrafi zastosować podstawowe operacje jednostkowe do rozdziału i oczyszczania substancji organicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U05potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie chemii oraz przygotować opracowanie określonego problemu o charakterze inżynierskim związanego z ich fukcjonowaniem i zaproponować sposoby jego rozwiązania
Ch_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Ch_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
X1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
X1A_U05potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i sposoby jego rozwiązania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z metodyką syntezy prostych związków organicznych.
C-5Zapoznanie studentów z zasadami postępowania w laboratorium chemii organicznej.
C-6Zapoznanie studenta z zasadami opisu doswiadczeń chemicznych.
Treści programoweT-L-1Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z zasadami BHP i P/Poż. obowiązującymi w pracowni chemii organicznej. Zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.
T-L-2Oznaczanie podstawowych właściwości fizycznych związków organicznych: temperatura wrzenia i topnienia. Destylacja prosta i frakcyjna.
T-L-3Acylowanie amin aromatycznych i fenoli. Otrzymywanie i oczyszczanie acetanilidu i aspiryny.
T-L-4Zapoznanie z procesem bromowania związków organicznych. Otrzymywanie i oczyszczanie p-bromoacetanilidu.
T-L-5Utlenianie w chemii organicznej. Otrzymywanie i oczyszczanie kwasu benzoesowego.
T-L-6Proces estryfikacji. Otrzymywanie i oczyszczanie octanu n-butylu.
T-L-7Reakcje kondensacji w chemii organicznej. Otrzymywanie dwubenzylidenoacetonu.
T-L-8Otrzymywanie barwnika azowego.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: metoda przypadków, seminarium, dyskusja dydaktyczna.
M-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie ustne.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne.
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zastosować podstawowych operacji jednostkowych do rozdziału i oczyszczania substancji organicznych.
3,0Student wymaga dużej pomocy ze strony prowadzącego zajęcia w doborze podstawowych operacji jednostkowych do rozdziału i oczyszczania substancji organicznych.
3,5Student popełnia liczne błędy w doborze i zastosowaniu podstawowych operacji jednostkowych do rozdziału i oczyszczania substancji organicznych.
4,0Student popełnia nieliczne błędy w doborze i zastosowaniu podstawowych operacji jednostkowych do rozdziału i oczyszczania substancji organicznych.
4,5Student popełnia sporadyczne błędy w doborze i zastosowaniu podstawowych operacji jednostkowych do rozdziału i oczyszczania substancji organicznych.
5,0Student nie popełnia błędów w doborze i zastosowaniu podstawowych operacji jednostkowych do rozdziału i oczyszczania substancji organicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B09_U05Student potrafi interpretować wyniki uzyskane z doswiadczenia chemicznego oraz umie sporządzić opis wykonanego eksperymentu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie chemii
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z metodyką syntezy prostych związków organicznych.
C-5Zapoznanie studentów z zasadami postępowania w laboratorium chemii organicznej.
C-6Zapoznanie studenta z zasadami opisu doswiadczeń chemicznych.
Treści programoweT-L-1Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z zasadami BHP i P/Poż. obowiązującymi w pracowni chemii organicznej. Zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.
T-L-2Oznaczanie podstawowych właściwości fizycznych związków organicznych: temperatura wrzenia i topnienia. Destylacja prosta i frakcyjna.
T-L-3Acylowanie amin aromatycznych i fenoli. Otrzymywanie i oczyszczanie acetanilidu i aspiryny.
T-L-4Zapoznanie z procesem bromowania związków organicznych. Otrzymywanie i oczyszczanie p-bromoacetanilidu.
T-L-5Utlenianie w chemii organicznej. Otrzymywanie i oczyszczanie kwasu benzoesowego.
T-L-6Proces estryfikacji. Otrzymywanie i oczyszczanie octanu n-butylu.
T-L-7Reakcje kondensacji w chemii organicznej. Otrzymywanie dwubenzylidenoacetonu.
T-L-8Otrzymywanie barwnika azowego.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: metoda przypadków, seminarium, dyskusja dydaktyczna.
M-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie ustne.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne.
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zinterpretować wyników ani opisać doświadczenia chemicznego.
3,0Student wymaga dużej pomocy ze strony prowadzącego zajęcia w zinterpretowaniu wyników i opisaniu doświadczenia chemicznego.
3,5Student samodzielnie interpretuje wyniki ale wymaga pomocy ze strony prowadzącego zajęcia w opisie doświadczenia chemicznego.
4,0Student samodzielnie interpretuje wyniki ale popełnia błędy w opisie doświadczenia chemicznego.
4,5Student samodzielnie interpretuje wyniki a w opisie doświadczenia popełnia sporadyczne błędy.
5,0Student samodzielnie interpretuje wyniki i bezbłędnie opisuje doświadczenie chemiczne.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B09_K01Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad wyznaczonym zadaniem.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Ch_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Ch_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
X1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami nomenklatury zwiazków organicznych.
C-2Kształtowanie umiejetności rozwiązywania prostych zadań problemowych z zakresu budowy, własciwości i reaktywności zwiazków organicznych.
C-3Zapoznanie studentów z budową oraz z podstawowymi właściwościami chemicznymi najważniejszych grup funkcyjnych zwiazków organicznych.
C-4Zapoznanie studentów z metodyką syntezy prostych związków organicznych.
C-5Zapoznanie studentów z zasadami postępowania w laboratorium chemii organicznej.
C-6Zapoznanie studenta z zasadami opisu doswiadczeń chemicznych.
Treści programoweT-L-1Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z zasadami BHP i P/Poż. obowiązującymi w pracowni chemii organicznej. Zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.
T-L-2Oznaczanie podstawowych właściwości fizycznych związków organicznych: temperatura wrzenia i topnienia. Destylacja prosta i frakcyjna.
T-L-3Acylowanie amin aromatycznych i fenoli. Otrzymywanie i oczyszczanie acetanilidu i aspiryny.
T-L-4Zapoznanie z procesem bromowania związków organicznych. Otrzymywanie i oczyszczanie p-bromoacetanilidu.
T-L-5Utlenianie w chemii organicznej. Otrzymywanie i oczyszczanie kwasu benzoesowego.
T-L-6Proces estryfikacji. Otrzymywanie i oczyszczanie octanu n-butylu.
T-L-7Reakcje kondensacji w chemii organicznej. Otrzymywanie dwubenzylidenoacetonu.
T-L-8Otrzymywanie barwnika azowego.
T-W-1Węglowodory aromatyczne. Kryteria aromatyczności. Elektrofilowe podstawienie aromatyczne. Wpływ kierujący podstawników w reakcji substytucji elektrofilowej. Podstawienie elektrofilowe naftalenu. Mechanizm addycji-eliminacji oraz eliminacji-addycji.
T-W-2Zwiazki aromatyczne z grupą funkcyjną w łańcuchu bocznym.
T-W-3Aromatyczne zwiazki nitrowe i aminy aromatyczne.
T-W-4Fenole - nomenklatura, synteza, własciwości i reakcje.
T-W-5Aromatyczne aldehydy i ketony.
T-W-6Hydroksykwasy.
T-W-7Węglowodany.
T-W-8Aminokwasy, polipeptydy i białka.
T-W-9Tłuszcze.
T-W-10Kwasy nukleinowe.
T-W-11Terpeny i sterydy.
T-W-12Zwiazki heterocykliczne.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia.
M-2Metody aktywizujące: metoda przypadków, seminarium, dyskusja dydaktyczna.
M-3Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych.
S-5Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować samodzielnie ani w zespole nad wyznaczonym zadaniem.
3,0Student potrafi pracować w zespole, ale nie potrafi pracować samodzielnie.
3,5Student potrafi pracować w zespole, ale ma problemy w samodzielnej pracy nad wyznaczonym zadaniem.
4,0Student dość dobrze radzi sobie w pracy samodzielnej, ale woli pracować w zespole nad powierzonym zadaniem.
4,5Student potrafi pracować samodzielnie nad wyznaczonym zadaniem, ale ma problemy z nawiązaniem współpracy w zespole.
5,0Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad wyznaczonym zadaniem.