Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Chemia nieorganiczna II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia nieorganiczna II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW3 30 3,00,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie kursu: Chemia nieorganiczna I

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z systematyką związków nieorganicznych oraz metodami otrzymywania wybranych pierwiastków oraz związków nieorganicznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Równania reakcji otrzymywania wodoru na skalę laboratoryjną i przemysłową. Reakcje i mechanizmy tworzenia najważniejszych związków wodoru (wodorki typu soli, kowalencyjne i metaliczne).2
T-A-2Reakcje otrzymywania najważniejszych związków litowców i berylowców (tlenki, wodorotlenki, sole). Konfiguracje elektronowe anionów nadlenkowych i ponadtlenkowych (orbitale elektronowe wielocentrowe - molekularne). Hybrydyzacja sp (kształt liniowy cząsteczek).2
T-A-3Reaktywność borowców. Reakcje otrzymywania boranów, ich nazewnictwo i struktury (wiązania wielocentrowe). Reakcje odróżniające bor od pozostałych borowców (z azotem, węglem i fosforem). Reakcje otrzymywania najważniejszych związków glinowców (z wodorem i halogenkami). Hybrydyzacja sp2 (kształt cząsteczek kątowy lub trójkątny).2
T-A-4Hybrydyzacja typu sp, sp2 lub sp3 w odmianach alotropowych i zwiazkach nieorganicznych węgla.1
T-A-5Reakcje otrzymywania najważniejszych związków azotowców. Synteza najważniejszych tlenków i tlenowych kwasów azotowców oraz ich wzory Lewisa i nazwy.2
T-A-6Laboratoryjne i przemysłowe metody otrzymywania tlenu. Reakcje syntezy tlenków i tlenowych kwasów siarki. Typy hybrydyzacji i kształt cząsteczek tlenków i tlenowych jonów siarki. Otrzymywanie wybranych tlenohalogenków siarki i selenu.2
T-A-7Reakcje otrzymywania związków fluorowców z wodorem oraz z tlenem. Sole tlenowych kwasów chloru i ich właściwości utleniająco-redukujące. Hybrydyzacja fluorowców w związkach międzyhalogenowych i kształt cząsteczek.2
T-A-8Kolokwium zaliczajace ćwiczenia audytoryjne.2
15
wykłady
T-W-1Systematyka związków nieorganicznych. Wodór: właściwości, występowanie, otrzymywanie i zastosowanie. Wodorki.2
T-W-2Chemia pierwiastków bloku energetycznego s. Ogólna charakterystyka rodzin litowców i berylowców. Właściwości fizyczne i chemiczne.2
T-W-3Związki pierwiastków bloku s z tlenem, wodorem i fluorowcami. Sole kwasów tlenowych - właściwości fizykochemiczne. Zastosowanie w praktyce związków chemicznych pierwiastków rodzin litowców i berylowców.3
T-W-4Ogólna charakterystyka pierwiastków bloku energetycznego p. Pierwiastki rodziny borowców. Najważniejsze związki borowców z tlenem, wodorem, fluorowcami; sole kwasów tlenowych. Otrzymywanie, właściwości, zastosowanie.4
T-W-5Charakterystyka ogólna węglowców. Węglowce I, węglowce II. Związki z wodorem, tlenem i fluorowcami. Właściwości i zastosowanie.3
T-W-6Charakterystyka ogólna azotowców. Związki azotowców z wodorem, tlenem, fluorowcami. Kwasy tlenowe azotowców. Najważniejsze związki azotowców - właściwości, zastosowania.3
T-W-7Tlenowce. Charakterystyka ogólna. Otrzymywanie i zastosowanie tlenu. Związki tlenowców z wodorem, fluorowcami i tlenem. Tlenowe kwasy siarki.4
T-W-8Fluorowce. Charakterystyka ogólna. Związki fluorowców z wodorem, tlenem. Kwasy tlenowe fluorowców. Najważniejsze związki - właściwości, zastosowanie.4
T-W-9Helowce - ogólna charakterystyka grupy. Zastosowanie helowców. Związki chemiczne helowców.2
T-W-10Ogólna charakterystyka pierwiastków bloków energetycznych d i f. Najważniejsze związki i ich otrzymywanie.3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych.15
A-A-2Udział w konsultacjach.5
A-A-3Samodzielne studiowanie zaleconej literatury i przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Udział w konsultacjach.10
A-W-3Samodzielne studiowanie zalecanej literatury przedmiotu.20
A-W-4Przygotowanie do egzaminu.30
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca: wykład informacyjny
M-2metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny i ustny
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-3Ocena formująca: sprawdzian pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_B07_W01
Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą chemii wybranych pierwiastków s-, p-, d- i f-elektronowych
Ch_1A_W01X1A_W01C-1T-W-7, T-W-6, T-A-7, T-A-2, T-W-8, T-W-4, T-A-6, T-W-5, T-A-4, T-A-5, T-W-2, T-W-10, T-W-1, T-A-3, T-A-1, T-W-3, T-W-9M-1, M-2S-2, S-1
Ch_1A_B07_W02
Student ma wiedzę na temat otrzymywania niektórych pierwiastków i związków nieorganicznych
Ch_1A_W01X1A_W01C-1T-A-7, T-W-8, T-A-3, T-W-6, T-A-5, T-A-4, T-W-9, T-W-3, T-A-8, T-A-2, T-W-4, T-W-7, T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-A-6, T-A-1, T-W-10M-2, M-1S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_B07_U01
Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych lub innych źródeł
Ch_1A_U07X1A_U07C-1T-A-4, T-A-3, T-A-7, T-A-2, T-A-6, T-A-5, T-A-1M-2S-1, S-2
Ch_1A_B07_U02
Student potrafi posługiwać się terminami właściwymi dla systematyki pierwiastków i związków s-, p-, d- i f-elektronowych
Ch_1A_U01X1A_U01C-1T-W-1, T-W-4, T-A-6, T-W-3, T-W-7, T-A-5, T-W-5, T-W-2, T-W-8, T-A-4, T-A-7, T-A-2, T-W-9, T-W-10, T-A-3, T-A-1, T-W-6M-1, M-2S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_B07_K01
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-1T-A-3, T-W-6, T-A-4, T-W-8, T-W-3, T-A-7, T-A-6, T-W-5, T-W-2, T-W-10, T-W-9, T-A-1, T-W-1, T-A-5, T-W-4, T-W-7, T-A-2M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_B07_W01
Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą chemii wybranych pierwiastków s-, p-, d- i f-elektronowych
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat wybranych związków i pierwiastków s- i p-elektronowych oraz orientuje się w systematyce związków d- i f-elektronowych
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_B07_W02
Student ma wiedzę na temat otrzymywania niektórych pierwiastków i związków nieorganicznych
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat otrzymywania niektórych pierwiastków i związków nieorganicznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_B07_U01
Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych lub innych źródeł
2,0
3,0Student potrafi pozyskać podstawowe informacje z literatury, baz danych i innych źródeł
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_B07_U02
Student potrafi posługiwać się terminami właściwymi dla systematyki pierwiastków i związków s-, p-, d- i f-elektronowych
2,0
3,0Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami właściwymi dla systematyki pierwiastków i związkó: s-, p-, d- i f-elektronowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_B07_K01
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
2,0
3,0Student rozumie potrzebę uczenia się
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1998, 3, uzupełnione
  2. L. kolditz, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1994, 1
  3. J. D. Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1999, 5
  4. F. A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Galus, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1998, 1
  5. A.F. Wells, Strukturalna chemia nieorganiczna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczna, Warszawa, 1993, 1

Literatura dodatkowa

  1. P.A. Cox, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 2003, 1
  2. L. Pauling, P. Pauling, Chemia, PWN, Warszawa, 1997, 1

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Równania reakcji otrzymywania wodoru na skalę laboratoryjną i przemysłową. Reakcje i mechanizmy tworzenia najważniejszych związków wodoru (wodorki typu soli, kowalencyjne i metaliczne).2
T-A-2Reakcje otrzymywania najważniejszych związków litowców i berylowców (tlenki, wodorotlenki, sole). Konfiguracje elektronowe anionów nadlenkowych i ponadtlenkowych (orbitale elektronowe wielocentrowe - molekularne). Hybrydyzacja sp (kształt liniowy cząsteczek).2
T-A-3Reaktywność borowców. Reakcje otrzymywania boranów, ich nazewnictwo i struktury (wiązania wielocentrowe). Reakcje odróżniające bor od pozostałych borowców (z azotem, węglem i fosforem). Reakcje otrzymywania najważniejszych związków glinowców (z wodorem i halogenkami). Hybrydyzacja sp2 (kształt cząsteczek kątowy lub trójkątny).2
T-A-4Hybrydyzacja typu sp, sp2 lub sp3 w odmianach alotropowych i zwiazkach nieorganicznych węgla.1
T-A-5Reakcje otrzymywania najważniejszych związków azotowców. Synteza najważniejszych tlenków i tlenowych kwasów azotowców oraz ich wzory Lewisa i nazwy.2
T-A-6Laboratoryjne i przemysłowe metody otrzymywania tlenu. Reakcje syntezy tlenków i tlenowych kwasów siarki. Typy hybrydyzacji i kształt cząsteczek tlenków i tlenowych jonów siarki. Otrzymywanie wybranych tlenohalogenków siarki i selenu.2
T-A-7Reakcje otrzymywania związków fluorowców z wodorem oraz z tlenem. Sole tlenowych kwasów chloru i ich właściwości utleniająco-redukujące. Hybrydyzacja fluorowców w związkach międzyhalogenowych i kształt cząsteczek.2
T-A-8Kolokwium zaliczajace ćwiczenia audytoryjne.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Systematyka związków nieorganicznych. Wodór: właściwości, występowanie, otrzymywanie i zastosowanie. Wodorki.2
T-W-2Chemia pierwiastków bloku energetycznego s. Ogólna charakterystyka rodzin litowców i berylowców. Właściwości fizyczne i chemiczne.2
T-W-3Związki pierwiastków bloku s z tlenem, wodorem i fluorowcami. Sole kwasów tlenowych - właściwości fizykochemiczne. Zastosowanie w praktyce związków chemicznych pierwiastków rodzin litowców i berylowców.3
T-W-4Ogólna charakterystyka pierwiastków bloku energetycznego p. Pierwiastki rodziny borowców. Najważniejsze związki borowców z tlenem, wodorem, fluorowcami; sole kwasów tlenowych. Otrzymywanie, właściwości, zastosowanie.4
T-W-5Charakterystyka ogólna węglowców. Węglowce I, węglowce II. Związki z wodorem, tlenem i fluorowcami. Właściwości i zastosowanie.3
T-W-6Charakterystyka ogólna azotowców. Związki azotowców z wodorem, tlenem, fluorowcami. Kwasy tlenowe azotowców. Najważniejsze związki azotowców - właściwości, zastosowania.3
T-W-7Tlenowce. Charakterystyka ogólna. Otrzymywanie i zastosowanie tlenu. Związki tlenowców z wodorem, fluorowcami i tlenem. Tlenowe kwasy siarki.4
T-W-8Fluorowce. Charakterystyka ogólna. Związki fluorowców z wodorem, tlenem. Kwasy tlenowe fluorowców. Najważniejsze związki - właściwości, zastosowanie.4
T-W-9Helowce - ogólna charakterystyka grupy. Zastosowanie helowców. Związki chemiczne helowców.2
T-W-10Ogólna charakterystyka pierwiastków bloków energetycznych d i f. Najważniejsze związki i ich otrzymywanie.3
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych.15
A-A-2Udział w konsultacjach.5
A-A-3Samodzielne studiowanie zaleconej literatury i przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Udział w konsultacjach.10
A-W-3Samodzielne studiowanie zalecanej literatury przedmiotu.20
A-W-4Przygotowanie do egzaminu.30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B07_W01Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą chemii wybranych pierwiastków s-, p-, d- i f-elektronowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z systematyką związków nieorganicznych oraz metodami otrzymywania wybranych pierwiastków oraz związków nieorganicznych
Treści programoweT-W-7Tlenowce. Charakterystyka ogólna. Otrzymywanie i zastosowanie tlenu. Związki tlenowców z wodorem, fluorowcami i tlenem. Tlenowe kwasy siarki.
T-W-6Charakterystyka ogólna azotowców. Związki azotowców z wodorem, tlenem, fluorowcami. Kwasy tlenowe azotowców. Najważniejsze związki azotowców - właściwości, zastosowania.
T-A-7Reakcje otrzymywania związków fluorowców z wodorem oraz z tlenem. Sole tlenowych kwasów chloru i ich właściwości utleniająco-redukujące. Hybrydyzacja fluorowców w związkach międzyhalogenowych i kształt cząsteczek.
T-A-2Reakcje otrzymywania najważniejszych związków litowców i berylowców (tlenki, wodorotlenki, sole). Konfiguracje elektronowe anionów nadlenkowych i ponadtlenkowych (orbitale elektronowe wielocentrowe - molekularne). Hybrydyzacja sp (kształt liniowy cząsteczek).
T-W-8Fluorowce. Charakterystyka ogólna. Związki fluorowców z wodorem, tlenem. Kwasy tlenowe fluorowców. Najważniejsze związki - właściwości, zastosowanie.
T-W-4Ogólna charakterystyka pierwiastków bloku energetycznego p. Pierwiastki rodziny borowców. Najważniejsze związki borowców z tlenem, wodorem, fluorowcami; sole kwasów tlenowych. Otrzymywanie, właściwości, zastosowanie.
T-A-6Laboratoryjne i przemysłowe metody otrzymywania tlenu. Reakcje syntezy tlenków i tlenowych kwasów siarki. Typy hybrydyzacji i kształt cząsteczek tlenków i tlenowych jonów siarki. Otrzymywanie wybranych tlenohalogenków siarki i selenu.
T-W-5Charakterystyka ogólna węglowców. Węglowce I, węglowce II. Związki z wodorem, tlenem i fluorowcami. Właściwości i zastosowanie.
T-A-4Hybrydyzacja typu sp, sp2 lub sp3 w odmianach alotropowych i zwiazkach nieorganicznych węgla.
T-A-5Reakcje otrzymywania najważniejszych związków azotowców. Synteza najważniejszych tlenków i tlenowych kwasów azotowców oraz ich wzory Lewisa i nazwy.
T-W-2Chemia pierwiastków bloku energetycznego s. Ogólna charakterystyka rodzin litowców i berylowców. Właściwości fizyczne i chemiczne.
T-W-10Ogólna charakterystyka pierwiastków bloków energetycznych d i f. Najważniejsze związki i ich otrzymywanie.
T-W-1Systematyka związków nieorganicznych. Wodór: właściwości, występowanie, otrzymywanie i zastosowanie. Wodorki.
T-A-3Reaktywność borowców. Reakcje otrzymywania boranów, ich nazewnictwo i struktury (wiązania wielocentrowe). Reakcje odróżniające bor od pozostałych borowców (z azotem, węglem i fosforem). Reakcje otrzymywania najważniejszych związków glinowców (z wodorem i halogenkami). Hybrydyzacja sp2 (kształt cząsteczek kątowy lub trójkątny).
T-A-1Równania reakcji otrzymywania wodoru na skalę laboratoryjną i przemysłową. Reakcje i mechanizmy tworzenia najważniejszych związków wodoru (wodorki typu soli, kowalencyjne i metaliczne).
T-W-3Związki pierwiastków bloku s z tlenem, wodorem i fluorowcami. Sole kwasów tlenowych - właściwości fizykochemiczne. Zastosowanie w praktyce związków chemicznych pierwiastków rodzin litowców i berylowców.
T-W-9Helowce - ogólna charakterystyka grupy. Zastosowanie helowców. Związki chemiczne helowców.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca: wykład informacyjny
M-2metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny i ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat wybranych związków i pierwiastków s- i p-elektronowych oraz orientuje się w systematyce związków d- i f-elektronowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B07_W02Student ma wiedzę na temat otrzymywania niektórych pierwiastków i związków nieorganicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z systematyką związków nieorganicznych oraz metodami otrzymywania wybranych pierwiastków oraz związków nieorganicznych
Treści programoweT-A-7Reakcje otrzymywania związków fluorowców z wodorem oraz z tlenem. Sole tlenowych kwasów chloru i ich właściwości utleniająco-redukujące. Hybrydyzacja fluorowców w związkach międzyhalogenowych i kształt cząsteczek.
T-W-8Fluorowce. Charakterystyka ogólna. Związki fluorowców z wodorem, tlenem. Kwasy tlenowe fluorowców. Najważniejsze związki - właściwości, zastosowanie.
T-A-3Reaktywność borowców. Reakcje otrzymywania boranów, ich nazewnictwo i struktury (wiązania wielocentrowe). Reakcje odróżniające bor od pozostałych borowców (z azotem, węglem i fosforem). Reakcje otrzymywania najważniejszych związków glinowców (z wodorem i halogenkami). Hybrydyzacja sp2 (kształt cząsteczek kątowy lub trójkątny).
T-W-6Charakterystyka ogólna azotowców. Związki azotowców z wodorem, tlenem, fluorowcami. Kwasy tlenowe azotowców. Najważniejsze związki azotowców - właściwości, zastosowania.
T-A-5Reakcje otrzymywania najważniejszych związków azotowców. Synteza najważniejszych tlenków i tlenowych kwasów azotowców oraz ich wzory Lewisa i nazwy.
T-A-4Hybrydyzacja typu sp, sp2 lub sp3 w odmianach alotropowych i zwiazkach nieorganicznych węgla.
T-W-9Helowce - ogólna charakterystyka grupy. Zastosowanie helowców. Związki chemiczne helowców.
T-W-3Związki pierwiastków bloku s z tlenem, wodorem i fluorowcami. Sole kwasów tlenowych - właściwości fizykochemiczne. Zastosowanie w praktyce związków chemicznych pierwiastków rodzin litowców i berylowców.
T-A-8Kolokwium zaliczajace ćwiczenia audytoryjne.
T-A-2Reakcje otrzymywania najważniejszych związków litowców i berylowców (tlenki, wodorotlenki, sole). Konfiguracje elektronowe anionów nadlenkowych i ponadtlenkowych (orbitale elektronowe wielocentrowe - molekularne). Hybrydyzacja sp (kształt liniowy cząsteczek).
T-W-4Ogólna charakterystyka pierwiastków bloku energetycznego p. Pierwiastki rodziny borowców. Najważniejsze związki borowców z tlenem, wodorem, fluorowcami; sole kwasów tlenowych. Otrzymywanie, właściwości, zastosowanie.
T-W-7Tlenowce. Charakterystyka ogólna. Otrzymywanie i zastosowanie tlenu. Związki tlenowców z wodorem, fluorowcami i tlenem. Tlenowe kwasy siarki.
T-W-2Chemia pierwiastków bloku energetycznego s. Ogólna charakterystyka rodzin litowców i berylowców. Właściwości fizyczne i chemiczne.
T-W-5Charakterystyka ogólna węglowców. Węglowce I, węglowce II. Związki z wodorem, tlenem i fluorowcami. Właściwości i zastosowanie.
T-W-1Systematyka związków nieorganicznych. Wodór: właściwości, występowanie, otrzymywanie i zastosowanie. Wodorki.
T-A-6Laboratoryjne i przemysłowe metody otrzymywania tlenu. Reakcje syntezy tlenków i tlenowych kwasów siarki. Typy hybrydyzacji i kształt cząsteczek tlenków i tlenowych jonów siarki. Otrzymywanie wybranych tlenohalogenków siarki i selenu.
T-A-1Równania reakcji otrzymywania wodoru na skalę laboratoryjną i przemysłową. Reakcje i mechanizmy tworzenia najważniejszych związków wodoru (wodorki typu soli, kowalencyjne i metaliczne).
T-W-10Ogólna charakterystyka pierwiastków bloków energetycznych d i f. Najważniejsze związki i ich otrzymywanie.
Metody nauczaniaM-2metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe
M-1metoda podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-3Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny i ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat otrzymywania niektórych pierwiastków i związków nieorganicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B07_U01Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych lub innych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z systematyką związków nieorganicznych oraz metodami otrzymywania wybranych pierwiastków oraz związków nieorganicznych
Treści programoweT-A-4Hybrydyzacja typu sp, sp2 lub sp3 w odmianach alotropowych i zwiazkach nieorganicznych węgla.
T-A-3Reaktywność borowców. Reakcje otrzymywania boranów, ich nazewnictwo i struktury (wiązania wielocentrowe). Reakcje odróżniające bor od pozostałych borowców (z azotem, węglem i fosforem). Reakcje otrzymywania najważniejszych związków glinowców (z wodorem i halogenkami). Hybrydyzacja sp2 (kształt cząsteczek kątowy lub trójkątny).
T-A-7Reakcje otrzymywania związków fluorowców z wodorem oraz z tlenem. Sole tlenowych kwasów chloru i ich właściwości utleniająco-redukujące. Hybrydyzacja fluorowców w związkach międzyhalogenowych i kształt cząsteczek.
T-A-2Reakcje otrzymywania najważniejszych związków litowców i berylowców (tlenki, wodorotlenki, sole). Konfiguracje elektronowe anionów nadlenkowych i ponadtlenkowych (orbitale elektronowe wielocentrowe - molekularne). Hybrydyzacja sp (kształt liniowy cząsteczek).
T-A-6Laboratoryjne i przemysłowe metody otrzymywania tlenu. Reakcje syntezy tlenków i tlenowych kwasów siarki. Typy hybrydyzacji i kształt cząsteczek tlenków i tlenowych jonów siarki. Otrzymywanie wybranych tlenohalogenków siarki i selenu.
T-A-5Reakcje otrzymywania najważniejszych związków azotowców. Synteza najważniejszych tlenków i tlenowych kwasów azotowców oraz ich wzory Lewisa i nazwy.
T-A-1Równania reakcji otrzymywania wodoru na skalę laboratoryjną i przemysłową. Reakcje i mechanizmy tworzenia najważniejszych związków wodoru (wodorki typu soli, kowalencyjne i metaliczne).
Metody nauczaniaM-2metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny i ustny
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi pozyskać podstawowe informacje z literatury, baz danych i innych źródeł
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B07_U02Student potrafi posługiwać się terminami właściwymi dla systematyki pierwiastków i związków s-, p-, d- i f-elektronowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z systematyką związków nieorganicznych oraz metodami otrzymywania wybranych pierwiastków oraz związków nieorganicznych
Treści programoweT-W-1Systematyka związków nieorganicznych. Wodór: właściwości, występowanie, otrzymywanie i zastosowanie. Wodorki.
T-W-4Ogólna charakterystyka pierwiastków bloku energetycznego p. Pierwiastki rodziny borowców. Najważniejsze związki borowców z tlenem, wodorem, fluorowcami; sole kwasów tlenowych. Otrzymywanie, właściwości, zastosowanie.
T-A-6Laboratoryjne i przemysłowe metody otrzymywania tlenu. Reakcje syntezy tlenków i tlenowych kwasów siarki. Typy hybrydyzacji i kształt cząsteczek tlenków i tlenowych jonów siarki. Otrzymywanie wybranych tlenohalogenków siarki i selenu.
T-W-3Związki pierwiastków bloku s z tlenem, wodorem i fluorowcami. Sole kwasów tlenowych - właściwości fizykochemiczne. Zastosowanie w praktyce związków chemicznych pierwiastków rodzin litowców i berylowców.
T-W-7Tlenowce. Charakterystyka ogólna. Otrzymywanie i zastosowanie tlenu. Związki tlenowców z wodorem, fluorowcami i tlenem. Tlenowe kwasy siarki.
T-A-5Reakcje otrzymywania najważniejszych związków azotowców. Synteza najważniejszych tlenków i tlenowych kwasów azotowców oraz ich wzory Lewisa i nazwy.
T-W-5Charakterystyka ogólna węglowców. Węglowce I, węglowce II. Związki z wodorem, tlenem i fluorowcami. Właściwości i zastosowanie.
T-W-2Chemia pierwiastków bloku energetycznego s. Ogólna charakterystyka rodzin litowców i berylowców. Właściwości fizyczne i chemiczne.
T-W-8Fluorowce. Charakterystyka ogólna. Związki fluorowców z wodorem, tlenem. Kwasy tlenowe fluorowców. Najważniejsze związki - właściwości, zastosowanie.
T-A-4Hybrydyzacja typu sp, sp2 lub sp3 w odmianach alotropowych i zwiazkach nieorganicznych węgla.
T-A-7Reakcje otrzymywania związków fluorowców z wodorem oraz z tlenem. Sole tlenowych kwasów chloru i ich właściwości utleniająco-redukujące. Hybrydyzacja fluorowców w związkach międzyhalogenowych i kształt cząsteczek.
T-A-2Reakcje otrzymywania najważniejszych związków litowców i berylowców (tlenki, wodorotlenki, sole). Konfiguracje elektronowe anionów nadlenkowych i ponadtlenkowych (orbitale elektronowe wielocentrowe - molekularne). Hybrydyzacja sp (kształt liniowy cząsteczek).
T-W-9Helowce - ogólna charakterystyka grupy. Zastosowanie helowców. Związki chemiczne helowców.
T-W-10Ogólna charakterystyka pierwiastków bloków energetycznych d i f. Najważniejsze związki i ich otrzymywanie.
T-A-3Reaktywność borowców. Reakcje otrzymywania boranów, ich nazewnictwo i struktury (wiązania wielocentrowe). Reakcje odróżniające bor od pozostałych borowców (z azotem, węglem i fosforem). Reakcje otrzymywania najważniejszych związków glinowców (z wodorem i halogenkami). Hybrydyzacja sp2 (kształt cząsteczek kątowy lub trójkątny).
T-A-1Równania reakcji otrzymywania wodoru na skalę laboratoryjną i przemysłową. Reakcje i mechanizmy tworzenia najważniejszych związków wodoru (wodorki typu soli, kowalencyjne i metaliczne).
T-W-6Charakterystyka ogólna azotowców. Związki azotowców z wodorem, tlenem, fluorowcami. Kwasy tlenowe azotowców. Najważniejsze związki azotowców - właściwości, zastosowania.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca: wykład informacyjny
M-2metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny i ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami właściwymi dla systematyki pierwiastków i związkó: s-, p-, d- i f-elektronowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B07_K01Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z systematyką związków nieorganicznych oraz metodami otrzymywania wybranych pierwiastków oraz związków nieorganicznych
Treści programoweT-A-3Reaktywność borowców. Reakcje otrzymywania boranów, ich nazewnictwo i struktury (wiązania wielocentrowe). Reakcje odróżniające bor od pozostałych borowców (z azotem, węglem i fosforem). Reakcje otrzymywania najważniejszych związków glinowców (z wodorem i halogenkami). Hybrydyzacja sp2 (kształt cząsteczek kątowy lub trójkątny).
T-W-6Charakterystyka ogólna azotowców. Związki azotowców z wodorem, tlenem, fluorowcami. Kwasy tlenowe azotowców. Najważniejsze związki azotowców - właściwości, zastosowania.
T-A-4Hybrydyzacja typu sp, sp2 lub sp3 w odmianach alotropowych i zwiazkach nieorganicznych węgla.
T-W-8Fluorowce. Charakterystyka ogólna. Związki fluorowców z wodorem, tlenem. Kwasy tlenowe fluorowców. Najważniejsze związki - właściwości, zastosowanie.
T-W-3Związki pierwiastków bloku s z tlenem, wodorem i fluorowcami. Sole kwasów tlenowych - właściwości fizykochemiczne. Zastosowanie w praktyce związków chemicznych pierwiastków rodzin litowców i berylowców.
T-A-7Reakcje otrzymywania związków fluorowców z wodorem oraz z tlenem. Sole tlenowych kwasów chloru i ich właściwości utleniająco-redukujące. Hybrydyzacja fluorowców w związkach międzyhalogenowych i kształt cząsteczek.
T-A-6Laboratoryjne i przemysłowe metody otrzymywania tlenu. Reakcje syntezy tlenków i tlenowych kwasów siarki. Typy hybrydyzacji i kształt cząsteczek tlenków i tlenowych jonów siarki. Otrzymywanie wybranych tlenohalogenków siarki i selenu.
T-W-5Charakterystyka ogólna węglowców. Węglowce I, węglowce II. Związki z wodorem, tlenem i fluorowcami. Właściwości i zastosowanie.
T-W-2Chemia pierwiastków bloku energetycznego s. Ogólna charakterystyka rodzin litowców i berylowców. Właściwości fizyczne i chemiczne.
T-W-10Ogólna charakterystyka pierwiastków bloków energetycznych d i f. Najważniejsze związki i ich otrzymywanie.
T-W-9Helowce - ogólna charakterystyka grupy. Zastosowanie helowców. Związki chemiczne helowców.
T-A-1Równania reakcji otrzymywania wodoru na skalę laboratoryjną i przemysłową. Reakcje i mechanizmy tworzenia najważniejszych związków wodoru (wodorki typu soli, kowalencyjne i metaliczne).
T-W-1Systematyka związków nieorganicznych. Wodór: właściwości, występowanie, otrzymywanie i zastosowanie. Wodorki.
T-A-5Reakcje otrzymywania najważniejszych związków azotowców. Synteza najważniejszych tlenków i tlenowych kwasów azotowców oraz ich wzory Lewisa i nazwy.
T-W-4Ogólna charakterystyka pierwiastków bloku energetycznego p. Pierwiastki rodziny borowców. Najważniejsze związki borowców z tlenem, wodorem, fluorowcami; sole kwasów tlenowych. Otrzymywanie, właściwości, zastosowanie.
T-W-7Tlenowce. Charakterystyka ogólna. Otrzymywanie i zastosowanie tlenu. Związki tlenowców z wodorem, fluorowcami i tlenem. Tlenowe kwasy siarki.
T-A-2Reakcje otrzymywania najważniejszych związków litowców i berylowców (tlenki, wodorotlenki, sole). Konfiguracje elektronowe anionów nadlenkowych i ponadtlenkowych (orbitale elektronowe wielocentrowe - molekularne). Hybrydyzacja sp (kształt liniowy cząsteczek).
Metody nauczaniaM-1metoda podająca: wykład informacyjny
M-2metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny i ustny
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie potrzebę uczenia się
3,5
4,0
4,5
5,0