Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Chemia nieorganiczna I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia nieorganiczna I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Beata Kołodziej <Beata.Kolodziej@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>, Anna Szady-Chełmieniecka <Anna.Szady@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 7,0 ECTS (formy) 7,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 2,00,31zaliczenie
laboratoriaL2 45 2,00,31zaliczenie
wykładyW2 15 3,00,38egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie wiedzy z chemii ogólnej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z procesami zachodzącymi w roztworach elektrolitów oraz nauczenie studentów rozwiązywania zadań i problemów związanych z tymi procesami.
C-2Zapoznanie studentów ze sposobem przeprowadzania rozdziału i identyfikacji wybranych jonów oraz nauczenie studentów samodzielnego wykonywania takich analiz.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Dysocjacja elektrolityczna jedno- i wieloprotonowych słabych kwasów i zasad. Obliczenia stałych, stopnia dysocjacji i pH roztworów. Równowagi w wodnych roztworach związków kompleksowych. Stała trwałości i nietrwałości kompleksów.3
T-A-2Wpływ wspólnego jonu na dysocjację słabych elektrolitów. Obliczenia pH roztworów buforowych i jego zmian na skutek rozcieńczania lub dodatku mocnych elektrolitów.2
T-A-3Hydroliza soli. Obliczanie stałej i stopnia hydrolizy oraz pH wodnych roztworów soli.2
T-A-4Obliczenia w oparciu o iloczyn rozpuszczalności. Obliczanie granicznych stęzeń jonów w procesie wytracania osadów. Wpływ wspólnych jonów na rozpuszczalność trudnorozpuszczalnych elektrolitów.4
T-A-5Roztwory mocnych elektrolitów. Obliczanie siły jonowej roztworu, aktywności jonów i wykładnika aktywności jonów oksoniowych.2
T-A-6Kolokwium zaliczeniowe.2
15
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne. Regulamin pracy w laboratorium chemicznym. Przepisy BHP. Wyposażenie laboratorium i szafki studenckiej niezbędne do wykonywania analiz chemicznych. Sposób prowadzenia dziennika laboratoryjnego. Sprawdzian z nazewnictwa związków nieorganicznych.2
T-L-2Reakcje z odczynnikiem grupowym i reakcje charakterystyczne kationów I-II grupy analitycznej. Podział kationów gr. II na IIA i IIB. Identyfikacja wybranych kationów I-II grupy analitycznej (3x5 kationów).8
T-L-3Reakcje rozdziału kationów I i II grupy analitycznej. Analiza systematyczna mieszaniny wybranych kationów grup I-II.8
T-L-4Reakcje z odczynnikiem grupowym i reakcje charakterystyczne kationów III-V grupy analitycznej. Związki kompleksowe w identyfikacji kationów III-V grupy analitycznej. Identyfikacja wybranych kationów III-V grupy analitycznej (3x5 kationów). Sprawdzian dotyczący kationów I i II grupy analitycznej.7
T-L-5Sprawdzian z nazewnictwa związków kompleksowych i reakcji charakterystycznych kationow grup III-V. Podział na grupy, reakcje z odczynnikami grupowymi oraz charakterystyczne anionów grup I-IV. Identyfikacja wybranych anionów (3x5 anionów).8
T-L-6Sprawdzian dotyczący anionów I-IV grupy analitycznej. Analiza systematyczna mieszaniny kationów grup I-V i anionów grup I-IV.10
T-L-7Kolokwium zaliczające ćwiczenia laboratoryjne.2
45
wykłady
T-W-1Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna i wpływ wpólnych jonów na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe.2
T-W-2Roztwory mocnych elektrolitów - teoria P. Debye'a i E. Huckla, moc jonowa roztworu, współczynnik aktywności, wykładnik aktywności jonów oksoniowych.2
T-W-3Hydroliza soli - stała i stopień hydrolizy.2
T-W-4Iloczyn rozpuszczalności. Strącanie i rozpuszczanie trudnorozpuszczalnych elektrolitów. Podział kationów na grupy analityczne i ich reakcje z odczynnikiem grupowym.2
T-W-5Reakcje charakterystyczne i identyfikacja wybranych kationów I-V grupy analitycznej. Systematyczny rozdział mieszaniny kationów grup I-V oraz ich identyfikacja. Warunki oddzielania kationów poszczególnych grup analitycznych.4
T-W-6Podział anionów na grupy analityczne. Reakcje anionów z odczynnikami grupowymi i charakterystyczne. Systematyczny rozdział mieszaniny kationów i anionów.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych.15
A-A-2Samodzielne rozwiązywanie zaleconych zadań.20
A-A-3Udział w konsultacjach.5
A-A-4Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.20
60
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo z ćwiczeniach laboratoryjnych.45
A-L-2Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.4
A-L-3Przygotowanie do sprawdzianów.4
A-L-4Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.7
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Samodzielna analiza treści w opraciu o zalecaną literaturę.30
A-W-3Udział w konsultacjach.10
A-W-4Przygotowanie do egzaminu.35
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdziany pisemne.
S-2Ocena formująca: Ocena umiejętności wykonywania kolejnych zadań laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_B06_W01
Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, w szczególności zna i opisuje procesy zachodzące w roztworach mocnych i słabych elektrolitów. Student zna reakcje charakterystyczne wybranych jonów oraz objaśnia sposób rozdzielenia wybranych jonów.
Ch_1A_W01, Ch_1A_W06, Ch_1A_W04X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W04, X1A_W06C-1, C-2T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1S-4, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_B06_U01
Student analizuje i rozwiązuje zadania i problemy z zakresu chemii, w szczególności związane z procesami zachodzącymi w roztworach elektrolitów. Student potrafi samodzielnie dokonać rozdziału i identyfikacji wybranych jonów.
Ch_1A_U01, Ch_1A_U03, Ch_1A_U07X1A_U01, X1A_U03, X1A_U07InzA_U01C-1, C-2T-L-2, T-L-4, T-A-1, T-L-6, T-A-5, T-A-4, T-A-3, T-L-3, T-L-1, T-A-2, T-L-5M-2, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_B06_K01
Student potrafi myśleć i samodzielnie znależć sposób rozwiązania zadań i problemów.
Ch_1A_K06X1A_K07InzA_K02C-1, C-2T-A-3, T-A-1, T-W-3, T-L-4, T-W-5, T-A-4, T-L-3, T-A-5, T-L-2, T-L-1, T-W-1, T-A-2, T-L-6, T-L-5, T-W-6, T-W-2, T-W-4M-2, M-3, M-1S-2, S-3, S-1, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_B06_W01
Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, w szczególności zna i opisuje procesy zachodzące w roztworach mocnych i słabych elektrolitów. Student zna reakcje charakterystyczne wybranych jonów oraz objaśnia sposób rozdzielenia wybranych jonów.
2,0
3,0Student zna i opisuje większość procesów zachodzących w roztworach mocnych i słabych elektrolitów, a także zna większość reakcji charakterystycznych wybranych jonów oraz w dostatecznym stopniu objaśnia sposób rozdzielenia wybranych jonów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_B06_U01
Student analizuje i rozwiązuje zadania i problemy z zakresu chemii, w szczególności związane z procesami zachodzącymi w roztworach elektrolitów. Student potrafi samodzielnie dokonać rozdziału i identyfikacji wybranych jonów.
2,0
3,0Student analizuje i rozwiązuje większość zadań i problemów związanych z procesami zachodzącymi w roztworach elektrolitów oraz potrafi samodzielnie dokonać rozdziału i identyfikacji większości wybranych jonów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_B06_K01
Student potrafi myśleć i samodzielnie znależć sposób rozwiązania zadań i problemów.
2,0
3,0Student potrafi myśleć i samodzielnie znaleźć sposób rozwiązania większości zadań i problemów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, 2010, 6 lub wcześniejsze
  2. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa, 2009
  3. W. Trzebiatowski, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1978
  4. F. Domka, Chemiczne metody analizy jakościowej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 2003
  5. Praca zbiorowa pod red. A.Śliwy, Obliczenia chemiczne, Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1987
  6. Konspekt do użytku wewnętrznego w Zakładzie Chemii Nieorganicznej WTiICh ZUT

Literatura dodatkowa

  1. L.Pauling, P.Pauling, Chemia, PWN, Warszawa, 1997
  2. A.Zajdler, J.Duda, Podstawy chemii nieorganicznej, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2006
  3. L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa, 1985, 7

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Dysocjacja elektrolityczna jedno- i wieloprotonowych słabych kwasów i zasad. Obliczenia stałych, stopnia dysocjacji i pH roztworów. Równowagi w wodnych roztworach związków kompleksowych. Stała trwałości i nietrwałości kompleksów.3
T-A-2Wpływ wspólnego jonu na dysocjację słabych elektrolitów. Obliczenia pH roztworów buforowych i jego zmian na skutek rozcieńczania lub dodatku mocnych elektrolitów.2
T-A-3Hydroliza soli. Obliczanie stałej i stopnia hydrolizy oraz pH wodnych roztworów soli.2
T-A-4Obliczenia w oparciu o iloczyn rozpuszczalności. Obliczanie granicznych stęzeń jonów w procesie wytracania osadów. Wpływ wspólnych jonów na rozpuszczalność trudnorozpuszczalnych elektrolitów.4
T-A-5Roztwory mocnych elektrolitów. Obliczanie siły jonowej roztworu, aktywności jonów i wykładnika aktywności jonów oksoniowych.2
T-A-6Kolokwium zaliczeniowe.2
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne. Regulamin pracy w laboratorium chemicznym. Przepisy BHP. Wyposażenie laboratorium i szafki studenckiej niezbędne do wykonywania analiz chemicznych. Sposób prowadzenia dziennika laboratoryjnego. Sprawdzian z nazewnictwa związków nieorganicznych.2
T-L-2Reakcje z odczynnikiem grupowym i reakcje charakterystyczne kationów I-II grupy analitycznej. Podział kationów gr. II na IIA i IIB. Identyfikacja wybranych kationów I-II grupy analitycznej (3x5 kationów).8
T-L-3Reakcje rozdziału kationów I i II grupy analitycznej. Analiza systematyczna mieszaniny wybranych kationów grup I-II.8
T-L-4Reakcje z odczynnikiem grupowym i reakcje charakterystyczne kationów III-V grupy analitycznej. Związki kompleksowe w identyfikacji kationów III-V grupy analitycznej. Identyfikacja wybranych kationów III-V grupy analitycznej (3x5 kationów). Sprawdzian dotyczący kationów I i II grupy analitycznej.7
T-L-5Sprawdzian z nazewnictwa związków kompleksowych i reakcji charakterystycznych kationow grup III-V. Podział na grupy, reakcje z odczynnikami grupowymi oraz charakterystyczne anionów grup I-IV. Identyfikacja wybranych anionów (3x5 anionów).8
T-L-6Sprawdzian dotyczący anionów I-IV grupy analitycznej. Analiza systematyczna mieszaniny kationów grup I-V i anionów grup I-IV.10
T-L-7Kolokwium zaliczające ćwiczenia laboratoryjne.2
45

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna i wpływ wpólnych jonów na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe.2
T-W-2Roztwory mocnych elektrolitów - teoria P. Debye'a i E. Huckla, moc jonowa roztworu, współczynnik aktywności, wykładnik aktywności jonów oksoniowych.2
T-W-3Hydroliza soli - stała i stopień hydrolizy.2
T-W-4Iloczyn rozpuszczalności. Strącanie i rozpuszczanie trudnorozpuszczalnych elektrolitów. Podział kationów na grupy analityczne i ich reakcje z odczynnikiem grupowym.2
T-W-5Reakcje charakterystyczne i identyfikacja wybranych kationów I-V grupy analitycznej. Systematyczny rozdział mieszaniny kationów grup I-V oraz ich identyfikacja. Warunki oddzielania kationów poszczególnych grup analitycznych.4
T-W-6Podział anionów na grupy analityczne. Reakcje anionów z odczynnikami grupowymi i charakterystyczne. Systematyczny rozdział mieszaniny kationów i anionów.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych.15
A-A-2Samodzielne rozwiązywanie zaleconych zadań.20
A-A-3Udział w konsultacjach.5
A-A-4Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo z ćwiczeniach laboratoryjnych.45
A-L-2Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.4
A-L-3Przygotowanie do sprawdzianów.4
A-L-4Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.7
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Samodzielna analiza treści w opraciu o zalecaną literaturę.30
A-W-3Udział w konsultacjach.10
A-W-4Przygotowanie do egzaminu.35
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B06_W01Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, w szczególności zna i opisuje procesy zachodzące w roztworach mocnych i słabych elektrolitów. Student zna reakcje charakterystyczne wybranych jonów oraz objaśnia sposób rozdzielenia wybranych jonów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W06zna podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym, zna zasady związane z wykorzystywaniem chemikaliów i ich unieszkodliwiania
Ch_1A_W04zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii i wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do ich rozwiązania; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
X1A_W04zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narządzi informatycznych; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
X1A_W06zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami zachodzącymi w roztworach elektrolitów oraz nauczenie studentów rozwiązywania zadań i problemów związanych z tymi procesami.
C-2Zapoznanie studentów ze sposobem przeprowadzania rozdziału i identyfikacji wybranych jonów oraz nauczenie studentów samodzielnego wykonywania takich analiz.
Treści programoweT-W-4Iloczyn rozpuszczalności. Strącanie i rozpuszczanie trudnorozpuszczalnych elektrolitów. Podział kationów na grupy analityczne i ich reakcje z odczynnikiem grupowym.
T-W-5Reakcje charakterystyczne i identyfikacja wybranych kationów I-V grupy analitycznej. Systematyczny rozdział mieszaniny kationów grup I-V oraz ich identyfikacja. Warunki oddzielania kationów poszczególnych grup analitycznych.
T-W-6Podział anionów na grupy analityczne. Reakcje anionów z odczynnikami grupowymi i charakterystyczne. Systematyczny rozdział mieszaniny kationów i anionów.
T-W-1Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna i wpływ wpólnych jonów na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe.
T-W-2Roztwory mocnych elektrolitów - teoria P. Debye'a i E. Huckla, moc jonowa roztworu, współczynnik aktywności, wykładnik aktywności jonów oksoniowych.
T-W-3Hydroliza soli - stała i stopień hydrolizy.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Egzamin.
S-1Ocena formująca: Sprawdziany pisemne.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna i opisuje większość procesów zachodzących w roztworach mocnych i słabych elektrolitów, a także zna większość reakcji charakterystycznych wybranych jonów oraz w dostatecznym stopniu objaśnia sposób rozdzielenia wybranych jonów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B06_U01Student analizuje i rozwiązuje zadania i problemy z zakresu chemii, w szczególności związane z procesami zachodzącymi w roztworach elektrolitów. Student potrafi samodzielnie dokonać rozdziału i identyfikacji wybranych jonów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
X1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami zachodzącymi w roztworach elektrolitów oraz nauczenie studentów rozwiązywania zadań i problemów związanych z tymi procesami.
C-2Zapoznanie studentów ze sposobem przeprowadzania rozdziału i identyfikacji wybranych jonów oraz nauczenie studentów samodzielnego wykonywania takich analiz.
Treści programoweT-L-2Reakcje z odczynnikiem grupowym i reakcje charakterystyczne kationów I-II grupy analitycznej. Podział kationów gr. II na IIA i IIB. Identyfikacja wybranych kationów I-II grupy analitycznej (3x5 kationów).
T-L-4Reakcje z odczynnikiem grupowym i reakcje charakterystyczne kationów III-V grupy analitycznej. Związki kompleksowe w identyfikacji kationów III-V grupy analitycznej. Identyfikacja wybranych kationów III-V grupy analitycznej (3x5 kationów). Sprawdzian dotyczący kationów I i II grupy analitycznej.
T-A-1Dysocjacja elektrolityczna jedno- i wieloprotonowych słabych kwasów i zasad. Obliczenia stałych, stopnia dysocjacji i pH roztworów. Równowagi w wodnych roztworach związków kompleksowych. Stała trwałości i nietrwałości kompleksów.
T-L-6Sprawdzian dotyczący anionów I-IV grupy analitycznej. Analiza systematyczna mieszaniny kationów grup I-V i anionów grup I-IV.
T-A-5Roztwory mocnych elektrolitów. Obliczanie siły jonowej roztworu, aktywności jonów i wykładnika aktywności jonów oksoniowych.
T-A-4Obliczenia w oparciu o iloczyn rozpuszczalności. Obliczanie granicznych stęzeń jonów w procesie wytracania osadów. Wpływ wspólnych jonów na rozpuszczalność trudnorozpuszczalnych elektrolitów.
T-A-3Hydroliza soli. Obliczanie stałej i stopnia hydrolizy oraz pH wodnych roztworów soli.
T-L-3Reakcje rozdziału kationów I i II grupy analitycznej. Analiza systematyczna mieszaniny wybranych kationów grup I-II.
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne. Regulamin pracy w laboratorium chemicznym. Przepisy BHP. Wyposażenie laboratorium i szafki studenckiej niezbędne do wykonywania analiz chemicznych. Sposób prowadzenia dziennika laboratoryjnego. Sprawdzian z nazewnictwa związków nieorganicznych.
T-A-2Wpływ wspólnego jonu na dysocjację słabych elektrolitów. Obliczenia pH roztworów buforowych i jego zmian na skutek rozcieńczania lub dodatku mocnych elektrolitów.
T-L-5Sprawdzian z nazewnictwa związków kompleksowych i reakcji charakterystycznych kationow grup III-V. Podział na grupy, reakcje z odczynnikami grupowymi oraz charakterystyczne anionów grup I-IV. Identyfikacja wybranych anionów (3x5 anionów).
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena umiejętności wykonywania kolejnych zadań laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student analizuje i rozwiązuje większość zadań i problemów związanych z procesami zachodzącymi w roztworach elektrolitów oraz potrafi samodzielnie dokonać rozdziału i identyfikacji większości wybranych jonów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B06_K01Student potrafi myśleć i samodzielnie znależć sposób rozwiązania zadań i problemów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami zachodzącymi w roztworach elektrolitów oraz nauczenie studentów rozwiązywania zadań i problemów związanych z tymi procesami.
C-2Zapoznanie studentów ze sposobem przeprowadzania rozdziału i identyfikacji wybranych jonów oraz nauczenie studentów samodzielnego wykonywania takich analiz.
Treści programoweT-A-3Hydroliza soli. Obliczanie stałej i stopnia hydrolizy oraz pH wodnych roztworów soli.
T-A-1Dysocjacja elektrolityczna jedno- i wieloprotonowych słabych kwasów i zasad. Obliczenia stałych, stopnia dysocjacji i pH roztworów. Równowagi w wodnych roztworach związków kompleksowych. Stała trwałości i nietrwałości kompleksów.
T-W-3Hydroliza soli - stała i stopień hydrolizy.
T-L-4Reakcje z odczynnikiem grupowym i reakcje charakterystyczne kationów III-V grupy analitycznej. Związki kompleksowe w identyfikacji kationów III-V grupy analitycznej. Identyfikacja wybranych kationów III-V grupy analitycznej (3x5 kationów). Sprawdzian dotyczący kationów I i II grupy analitycznej.
T-W-5Reakcje charakterystyczne i identyfikacja wybranych kationów I-V grupy analitycznej. Systematyczny rozdział mieszaniny kationów grup I-V oraz ich identyfikacja. Warunki oddzielania kationów poszczególnych grup analitycznych.
T-A-4Obliczenia w oparciu o iloczyn rozpuszczalności. Obliczanie granicznych stęzeń jonów w procesie wytracania osadów. Wpływ wspólnych jonów na rozpuszczalność trudnorozpuszczalnych elektrolitów.
T-L-3Reakcje rozdziału kationów I i II grupy analitycznej. Analiza systematyczna mieszaniny wybranych kationów grup I-II.
T-A-5Roztwory mocnych elektrolitów. Obliczanie siły jonowej roztworu, aktywności jonów i wykładnika aktywności jonów oksoniowych.
T-L-2Reakcje z odczynnikiem grupowym i reakcje charakterystyczne kationów I-II grupy analitycznej. Podział kationów gr. II na IIA i IIB. Identyfikacja wybranych kationów I-II grupy analitycznej (3x5 kationów).
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne. Regulamin pracy w laboratorium chemicznym. Przepisy BHP. Wyposażenie laboratorium i szafki studenckiej niezbędne do wykonywania analiz chemicznych. Sposób prowadzenia dziennika laboratoryjnego. Sprawdzian z nazewnictwa związków nieorganicznych.
T-W-1Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna i wpływ wpólnych jonów na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe.
T-A-2Wpływ wspólnego jonu na dysocjację słabych elektrolitów. Obliczenia pH roztworów buforowych i jego zmian na skutek rozcieńczania lub dodatku mocnych elektrolitów.
T-L-6Sprawdzian dotyczący anionów I-IV grupy analitycznej. Analiza systematyczna mieszaniny kationów grup I-V i anionów grup I-IV.
T-L-5Sprawdzian z nazewnictwa związków kompleksowych i reakcji charakterystycznych kationow grup III-V. Podział na grupy, reakcje z odczynnikami grupowymi oraz charakterystyczne anionów grup I-IV. Identyfikacja wybranych anionów (3x5 anionów).
T-W-6Podział anionów na grupy analityczne. Reakcje anionów z odczynnikami grupowymi i charakterystyczne. Systematyczny rozdział mieszaniny kationów i anionów.
T-W-2Roztwory mocnych elektrolitów - teoria P. Debye'a i E. Huckla, moc jonowa roztworu, współczynnik aktywności, wykładnik aktywności jonów oksoniowych.
T-W-4Iloczyn rozpuszczalności. Strącanie i rozpuszczanie trudnorozpuszczalnych elektrolitów. Podział kationów na grupy analityczne i ich reakcje z odczynnikiem grupowym.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.
M-1Wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena umiejętności wykonywania kolejnych zadań laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-1Ocena formująca: Sprawdziany pisemne.
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi myśleć i samodzielnie znaleźć sposób rozwiązania większości zadań i problemów.
3,5
4,0
4,5
5,0