Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Fizyka II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizyka II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Fizyki
Nauczyciel odpowiedzialny Janusz Typek <Janusz.Typek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW2 30 3,00,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zna podstawy matematyki w zakresie niezbędnym do opisu zjawisk fizycznych i rozwiązywania problemów fizycznych (wektory, macierze, rozwiązywanie równań, podstawy rachunku róźniczkowego i całkowego)
W-2Potrafi wykonać proste obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora i komputera
W-3Zna elementy fizyki przedstawione w ramach wykładu Fizyka 1

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu elektromagnetyzmu, fizyki ciała stałego i podstaw fizyki kwantowej przydatnej inżynierowi nanotechnologii
C-2Rozwój umiejętności opracowania wyników pomiarów wykonanych w zespole
C-3Rozwój umiejętności pisania opracowania na zadany temat i korzystania ze źródeł literaturowych
C-4Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie
C-5Rozwój umiejętności wykorzystania wiedzy fizycznej do rozwiązywania problemów inżynierskich

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozwiązywanie zadań z pola elektrycznego i magnetycznego4
T-A-2Rozwiązywanie zadań z prawami Maxwella2
T-A-3Rozwiązywanie zadań z mechaniki kwantowej4
T-A-4Przedstawianie przygotowanych prezentacji4
T-A-5Kolokwium końcowe1
15
wykłady
T-W-1Stacjonarne pole elektryczne, prawo Gaussa, potencjał, kondensatory i dielektryki, pole magnetyczne, siła elektromotoryczna, prawa Maxwella10
T-W-2Półprzewodniki i przyrządy półprzewodnikowe8
T-W-3Ciało doskonale czarne, dualizm korpuskularno-falowy, zasada nieoznaczoności, równane Schroedingera, kwantowanie momentu pędu i energii, fizyka atomów i cząsteczek12
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie się do zajęć audytoryjnych10
A-A-3Przygotowanie prezentacji5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury30
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu30
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z użyciem projektora multimedialnego
M-2Wykład z pokazami eksperymentów fizycznych
M-3Ćwiczenia przedmiotowe
M-4Seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-3Ocena formująca: Prezentacja multimedialna
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie z eksperymentu
S-5Ocena formująca: Aktywność na zajęciach audytoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_B055_W01
Student zna podstawy elektromagnetyzmu, fizyki ciała stałego i mechaniki kwantowej, dysponuje wiedzą dotyczącą sposobu opracowania prostych eksperymentów fizycznych
Ch_1A_W03X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_B055_U01
Student potrafi zastosować wiedzę dotyczącą elektromagnetyzmu, fizyki ciała stałego i mechaniki kwantowej do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich.
Ch_1A_U02X1A_U02C-3, C-5T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-3, M-4S-2, S-3, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_B055_K01
Student potrafi pracować w zespole
Ch_1A_K02X1A_K02, X1A_K03C-4T-A-4M-4S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_B055_W01
Student zna podstawy elektromagnetyzmu, fizyki ciała stałego i mechaniki kwantowej, dysponuje wiedzą dotyczącą sposobu opracowania prostych eksperymentów fizycznych
2,0Na końcowym egzaminie pisemnym uzyskał poniżej 50% punktów procentowych
3,0Na końcowym egzaminie pisemnym uzyskał od 51% do 65% punktów procentowych
3,5Na końcowym egzaminie pisemnym uzyskał od 66% do 80% punktów procentowych
4,0Na końcowym egzaminie pisemnym uzyskał od 81% do 90% punktów procentowych
4,5Na końcowym egzaminie pisemnym uzyskał od 91% do 95% punktów procentowych
5,0Na końcowym egzaminie pisemnym uzyskał powyżej 95% punktów procentowych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_B055_U01
Student potrafi zastosować wiedzę dotyczącą elektromagnetyzmu, fizyki ciała stałego i mechaniki kwantowej do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich.
2,0Sumaryczna ilość punktów procentowych uzyskana ze sprawdzianu, kolokwium, zadania domowego, aktywności na zajęciach, jest poniżej 50%
3,0Sumaryczna ilość punktów procentowych uzyskana ze sprawdzianu, kolokwium, zadania domowego, aktywności na zajęciach, jest w przedziale 51%-65%
3,5Sumaryczna ilość punktów procentowych uzyskana ze sprawdzianu, kolokwium, zadania domowego, aktywności na zajęciach, jest w przedziale 66%-80%
4,0Sumaryczna ilość punktów procentowych uzyskana ze sprawdzianu, kolokwium, zadania domowego, aktywności na zajęciach, jest w przedziale 81%-90%
4,5Sumaryczna ilość punktów procentowych uzyskana ze sprawdzianu, kolokwium, zadania domowego, aktywności na zajęciach, jest w przedziale 91%-95%
5,0Sumaryczna ilość punktów procentowych uzyskana ze sprawdzianu, kolokwium, zadania domowego, aktywności na zajęciach, jest w przedziale 96%-100%

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_B055_K01
Student potrafi pracować w zespole
2,0Student nie potrafi pracować w grupie dwuosobowej
3,0Większość prac związanych z opracowaniem ćwiczenia laboratoryjnego wykonywana jest samodzielnie
3,5Zadowalający podział prac nad opracowaniem sprawozdania laboratoryjnego
4,0Studenci dobrze współpracują nad opracowaniem sprawozdania laboratoryjnego
4,5Bardzo dobra współpraca w zespole dwuosobowym
5,0Idealna współpraca studentów w zespole dwuosobowym

Literatura podstawowa

  1. D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, T. II, PWN, Warszawa, 1989
  2. J. Typek, Materiały dydaktyczne do wykładów, Strona internetowa http://typjan.zut.edu.pl/, Szczecin, 2012
  3. T. Rewaj (red), Zbiór zadań z fizyki, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1996

Literatura dodatkowa

  1. I. Kruk, J. Typek, Laboratorium z fizyki, część II, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozwiązywanie zadań z pola elektrycznego i magnetycznego4
T-A-2Rozwiązywanie zadań z prawami Maxwella2
T-A-3Rozwiązywanie zadań z mechaniki kwantowej4
T-A-4Przedstawianie przygotowanych prezentacji4
T-A-5Kolokwium końcowe1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Stacjonarne pole elektryczne, prawo Gaussa, potencjał, kondensatory i dielektryki, pole magnetyczne, siła elektromotoryczna, prawa Maxwella10
T-W-2Półprzewodniki i przyrządy półprzewodnikowe8
T-W-3Ciało doskonale czarne, dualizm korpuskularno-falowy, zasada nieoznaczoności, równane Schroedingera, kwantowanie momentu pędu i energii, fizyka atomów i cząsteczek12
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie się do zajęć audytoryjnych10
A-A-3Przygotowanie prezentacji5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury30
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B055_W01Student zna podstawy elektromagnetyzmu, fizyki ciała stałego i mechaniki kwantowej, dysponuje wiedzą dotyczącą sposobu opracowania prostych eksperymentów fizycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu elektromagnetyzmu, fizyki ciała stałego i podstaw fizyki kwantowej przydatnej inżynierowi nanotechnologii
Treści programoweT-W-1Stacjonarne pole elektryczne, prawo Gaussa, potencjał, kondensatory i dielektryki, pole magnetyczne, siła elektromotoryczna, prawa Maxwella
T-W-2Półprzewodniki i przyrządy półprzewodnikowe
T-W-3Ciało doskonale czarne, dualizm korpuskularno-falowy, zasada nieoznaczoności, równane Schroedingera, kwantowanie momentu pędu i energii, fizyka atomów i cząsteczek
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem projektora multimedialnego
M-2Wykład z pokazami eksperymentów fizycznych
M-3Ćwiczenia przedmiotowe
M-4Seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Na końcowym egzaminie pisemnym uzyskał poniżej 50% punktów procentowych
3,0Na końcowym egzaminie pisemnym uzyskał od 51% do 65% punktów procentowych
3,5Na końcowym egzaminie pisemnym uzyskał od 66% do 80% punktów procentowych
4,0Na końcowym egzaminie pisemnym uzyskał od 81% do 90% punktów procentowych
4,5Na końcowym egzaminie pisemnym uzyskał od 91% do 95% punktów procentowych
5,0Na końcowym egzaminie pisemnym uzyskał powyżej 95% punktów procentowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B055_U01Student potrafi zastosować wiedzę dotyczącą elektromagnetyzmu, fizyki ciała stałego i mechaniki kwantowej do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Cel przedmiotuC-3Rozwój umiejętności pisania opracowania na zadany temat i korzystania ze źródeł literaturowych
C-5Rozwój umiejętności wykorzystania wiedzy fizycznej do rozwiązywania problemów inżynierskich
Treści programoweT-A-1Rozwiązywanie zadań z pola elektrycznego i magnetycznego
T-A-2Rozwiązywanie zadań z prawami Maxwella
T-A-3Rozwiązywanie zadań z mechaniki kwantowej
T-A-4Przedstawianie przygotowanych prezentacji
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia przedmiotowe
M-4Seminarium
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-3Ocena formująca: Prezentacja multimedialna
S-5Ocena formująca: Aktywność na zajęciach audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Sumaryczna ilość punktów procentowych uzyskana ze sprawdzianu, kolokwium, zadania domowego, aktywności na zajęciach, jest poniżej 50%
3,0Sumaryczna ilość punktów procentowych uzyskana ze sprawdzianu, kolokwium, zadania domowego, aktywności na zajęciach, jest w przedziale 51%-65%
3,5Sumaryczna ilość punktów procentowych uzyskana ze sprawdzianu, kolokwium, zadania domowego, aktywności na zajęciach, jest w przedziale 66%-80%
4,0Sumaryczna ilość punktów procentowych uzyskana ze sprawdzianu, kolokwium, zadania domowego, aktywności na zajęciach, jest w przedziale 81%-90%
4,5Sumaryczna ilość punktów procentowych uzyskana ze sprawdzianu, kolokwium, zadania domowego, aktywności na zajęciach, jest w przedziale 91%-95%
5,0Sumaryczna ilość punktów procentowych uzyskana ze sprawdzianu, kolokwium, zadania domowego, aktywności na zajęciach, jest w przedziale 96%-100%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B055_K01Student potrafi pracować w zespole
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-4Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie
Treści programoweT-A-4Przedstawianie przygotowanych prezentacji
Metody nauczaniaM-4Seminarium
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Aktywność na zajęciach audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w grupie dwuosobowej
3,0Większość prac związanych z opracowaniem ćwiczenia laboratoryjnego wykonywana jest samodzielnie
3,5Zadowalający podział prac nad opracowaniem sprawozdania laboratoryjnego
4,0Studenci dobrze współpracują nad opracowaniem sprawozdania laboratoryjnego
4,5Bardzo dobra współpraca w zespole dwuosobowym
5,0Idealna współpraca studentów w zespole dwuosobowym