Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Prawo krajowe i UE:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo krajowe i UE
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Karakulski <Krzysztof.Karakulski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Wieczorek <Andrzej.Wieczorek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada wiedzę ogólną dotyczącą kluczowych zagadnień ochrony środowiska naturalnego i posiada podstawową wiedzę o polityce ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z zagadnieniami prawnymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zagadnienia ogólne1
T-W-2Prawo ochrony środowiska w Polsce1
T-W-3Harmonizacja ustawodastwa z prawem wspólnotowym1
T-W-4Prawo horyzontalne: dostep do informacji, udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska, ocena oddziaływania na środowisko planów, programów i przedsięwzięć1
T-W-5Prawo emisyjne: pozwolenie emisyjne na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, pozwolenie zintegrowane dla instalacji podlegających pozwoleniu zintegrowanemu, wydawanie pozwoleń zintegrowanych, programy dostosowawcze2
T-W-6Przepisy sektorowe1
T-W-7Ochrona wód i gospodarka wodna2
T-W-8Gospodarka odpadami1
T-W-9Ochrona powietrza2
T-W-10Ochrona powierzchni ziemi1
T-W-11Ochrona przed hałasem1
T-W-12Ochrona przed polami elektromagnetycznymi1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z wykładowcą10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
A-W-4Zaliczenie2
A-W-5Studiowanie wskazanej literatury18
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A06b_W01
Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia zagadnień prawnych w zakresie ochrony środowiska.
Ch_1A_W12InzA_W03C-1T-W-2, T-W-7, T-W-5, T-W-10, T-W-6, T-W-1, T-W-11, T-W-8, T-W-4, T-W-12, T-W-3, T-W-9M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A06b_U01
Potrafi scharakteryzować ustawy dotyczące wszystkich komponentów środowiska obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.
Ch_1A_U14InzA_U06C-1T-W-10, T-W-6, T-W-8, T-W-12, T-W-2, T-W-11, T-W-9, T-W-4, T-W-5, T-W-3, T-W-1, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A06b_K01
Ma świadomość konieczności stosowania obowiązujacych przepisów ochrony środowiska związanych z działalnością przemysłową i usługami.
Ch_1A_K05X1A_K06InzA_K01C-1T-W-11, T-W-10, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-4, T-W-6, T-W-8, T-W-2, T-W-12, T-W-3M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A06b_W01
Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia zagadnień prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2,0
3,0Potrafi wymienić podstawowe akty prawne dotyczące wszystkich komponentów środowiska obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej i ogólnie omówić.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A06b_U01
Potrafi scharakteryzować ustawy dotyczące wszystkich komponentów środowiska obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.
2,0
3,0Potrafi scharakteryzować akty prawne w zakresie ochrony środowiska i wskazać różnice pomiedzy ustawodawstwem polskim i UE.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A06b_K01
Ma świadomość konieczności stosowania obowiązujacych przepisów ochrony środowiska związanych z działalnością przemysłową i usługami.
2,0
3,0W podstawowym zakresie wskazuje nieprawidłowości w działalności produkcyjnej i usługach w kontekście ochrony środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Jendrośka, Polskie prawo ochrony środowiska w kontekście integracji z Unią Europejską - wybrane zagadnienia. Przewodnik praktyczny, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław, 2001
  2. J. Jendrośka, J. Jerzmański, Prawo ochrony środowiska dla praktyków, Verlag Dashofer, Warszawa, 2000
  3. J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa, 2002
  4. Z. Bukowski, Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju w prawie ochrony środowiska, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Piła, 2002
  5. J. Jendrośka, M. Bar, Ustawa - Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław, 2001

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zagadnienia ogólne1
T-W-2Prawo ochrony środowiska w Polsce1
T-W-3Harmonizacja ustawodastwa z prawem wspólnotowym1
T-W-4Prawo horyzontalne: dostep do informacji, udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska, ocena oddziaływania na środowisko planów, programów i przedsięwzięć1
T-W-5Prawo emisyjne: pozwolenie emisyjne na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, pozwolenie zintegrowane dla instalacji podlegających pozwoleniu zintegrowanemu, wydawanie pozwoleń zintegrowanych, programy dostosowawcze2
T-W-6Przepisy sektorowe1
T-W-7Ochrona wód i gospodarka wodna2
T-W-8Gospodarka odpadami1
T-W-9Ochrona powietrza2
T-W-10Ochrona powierzchni ziemi1
T-W-11Ochrona przed hałasem1
T-W-12Ochrona przed polami elektromagnetycznymi1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z wykładowcą10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
A-W-4Zaliczenie2
A-W-5Studiowanie wskazanej literatury18
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A06b_W01Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia zagadnień prawnych w zakresie ochrony środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W12ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zagadnieniami prawnymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
Treści programoweT-W-2Prawo ochrony środowiska w Polsce
T-W-7Ochrona wód i gospodarka wodna
T-W-5Prawo emisyjne: pozwolenie emisyjne na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, pozwolenie zintegrowane dla instalacji podlegających pozwoleniu zintegrowanemu, wydawanie pozwoleń zintegrowanych, programy dostosowawcze
T-W-10Ochrona powierzchni ziemi
T-W-6Przepisy sektorowe
T-W-1Zagadnienia ogólne
T-W-11Ochrona przed hałasem
T-W-8Gospodarka odpadami
T-W-4Prawo horyzontalne: dostep do informacji, udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska, ocena oddziaływania na środowisko planów, programów i przedsięwzięć
T-W-12Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
T-W-3Harmonizacja ustawodastwa z prawem wspólnotowym
T-W-9Ochrona powietrza
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wymienić podstawowe akty prawne dotyczące wszystkich komponentów środowiska obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej i ogólnie omówić.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A06b_U01Potrafi scharakteryzować ustawy dotyczące wszystkich komponentów środowiska obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie chemii
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zagadnieniami prawnymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
Treści programoweT-W-10Ochrona powierzchni ziemi
T-W-6Przepisy sektorowe
T-W-8Gospodarka odpadami
T-W-12Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
T-W-2Prawo ochrony środowiska w Polsce
T-W-11Ochrona przed hałasem
T-W-9Ochrona powietrza
T-W-4Prawo horyzontalne: dostep do informacji, udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska, ocena oddziaływania na środowisko planów, programów i przedsięwzięć
T-W-5Prawo emisyjne: pozwolenie emisyjne na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, pozwolenie zintegrowane dla instalacji podlegających pozwoleniu zintegrowanemu, wydawanie pozwoleń zintegrowanych, programy dostosowawcze
T-W-3Harmonizacja ustawodastwa z prawem wspólnotowym
T-W-1Zagadnienia ogólne
T-W-7Ochrona wód i gospodarka wodna
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi scharakteryzować akty prawne w zakresie ochrony środowiska i wskazać różnice pomiedzy ustawodawstwem polskim i UE.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A06b_K01Ma świadomość konieczności stosowania obowiązujacych przepisów ochrony środowiska związanych z działalnością przemysłową i usługami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zagadnieniami prawnymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
Treści programoweT-W-11Ochrona przed hałasem
T-W-10Ochrona powierzchni ziemi
T-W-9Ochrona powietrza
T-W-5Prawo emisyjne: pozwolenie emisyjne na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, pozwolenie zintegrowane dla instalacji podlegających pozwoleniu zintegrowanemu, wydawanie pozwoleń zintegrowanych, programy dostosowawcze
T-W-1Zagadnienia ogólne
T-W-7Ochrona wód i gospodarka wodna
T-W-4Prawo horyzontalne: dostep do informacji, udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska, ocena oddziaływania na środowisko planów, programów i przedsięwzięć
T-W-6Przepisy sektorowe
T-W-8Gospodarka odpadami
T-W-2Prawo ochrony środowiska w Polsce
T-W-12Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
T-W-3Harmonizacja ustawodastwa z prawem wspólnotowym
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W podstawowym zakresie wskazuje nieprawidłowości w działalności produkcyjnej i usługach w kontekście ochrony środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0