Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Prawo gospodarcze:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo gospodarcze
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Wieczorek <Andrzej.Wieczorek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Przygotowanie charkterystyczne dla absolwenta szkoły średniej z dyplomem maturalnym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego
C-2Wykształcenie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystywania uregulowań prawnych z zakresu prawa gospodarczego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Prawo gospodarcze w Polsce złożeniem prawa gospodarczego publicznego i prywatnego.1
T-W-2Prawo gospodarcze publiczne: funkcje państwa w gospodarce, zadania i kompetencje organów państwowych w gospodarce, mechanizm podejmowania decyzji przez organy państwowe w gospodarce, prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych.2
T-W-3Prawo gospodarcze publiczne: zasady podejmowania działalności gospodarczej i jej koncesjonowanie, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez instytucje państwowe i samorządowe, nadzór państwa nad przedsiębiorcami, komercjalizacja i prywatyzacja, ochrona konkurencji, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne, prawo obrotu instrumentami finansowymi, nadzór bankowy.4
T-W-4Prawo gospodarcze prywatne: regulatorem stosunków prawnych pomiędzy przedsiębiorcami oraz stosunków majątkowych w obrocie gospodarczym1
T-W-5Prawo handlowe: Kodeks spółek handlowych6
T-W-6Prawo papierów wartościowych1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Wysłuchanie wykładu15
A-W-2Praca własna nad literaturą przedmiotu22
A-W-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat.19
A-W-4Konsultacje3
A-W-5Zaliczenie1
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Interaktywny wykład
M-2Własna praca studenta nakierowana na samouczenie i samodzilen przygotowywanie analiz sytuacji prawnej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Weryfikacja przygotowanego opracowania zadanego problemu prawnego
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie w formie rozmowy stopnia biegłości w zakresie treści przedmiotu.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A06a_W01
Znajomość podstaw prawa gospodarczego publicznego
Ch_1A_W12InzA_W03C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2M-2, M-1S-2
Ch_1A_A06a_W02
Znajomość prawa gospodarczego prywatnego w zakresie tematyki objętej treściami przedmiotu, w szczególności Kodeksu spółek handlowych
Ch_1A_W12, Ch_1A_W09X1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1, C-2T-W-6, T-W-5, T-W-4M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A06a_U01
Rozumie podstawowe założenia prawa gospodarczego publicznego i prywatnego oraz umie korzystać z aktów prawnych w których prawo to jest zapisane
Ch_1A_U07, Ch_1A_U11, Ch_1A_U09X1A_U07, X1A_U09InzA_U03C-2T-W-4, T-W-5M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A06a_K01
Posiadają podstawową więdzę i umiejętniości w zakresie prawa gospodarczego potrafi wykorzystywać je w codziennej działalności inżynierskiej, zarówno w zakładzie przemysłowym jak i poza nim, przyjmując optymane satanowisko i postawę
Ch_1A_K04, Ch_1A_K01, Ch_1A_K05X1A_K01, X1A_K04, X1A_K05, X1A_K06InzA_K01C-2T-W-4, T-W-6, T-W-5M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A06a_W01
Znajomość podstaw prawa gospodarczego publicznego
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_A06a_W02
Znajomość prawa gospodarczego prywatnego w zakresie tematyki objętej treściami przedmiotu, w szczególności Kodeksu spółek handlowych
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A06a_U01
Rozumie podstawowe założenia prawa gospodarczego publicznego i prywatnego oraz umie korzystać z aktów prawnych w których prawo to jest zapisane
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A06a_K01
Posiadają podstawową więdzę i umiejętniości w zakresie prawa gospodarczego potrafi wykorzystywać je w codziennej działalności inżynierskiej, zarówno w zakładzie przemysłowym jak i poza nim, przyjmując optymane satanowisko i postawę
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Sebastian Rożek, Prawo gospodarcze, Internet, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CFEQFjAF&url=http%3A%2F%2Fevplus.nazwa.pl%2Fpdpl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fprawo.pdf&ei=IKrjUuqFG66B7Qb43oCIDg&usg=AFQjCNH3kYVs1FBuuBCDQ7LJuSmS3COC1w&bvm=bv.59930103,d.ZGU
  2. Kodeks spółek handlowych: ze skorowidzem: stan prawny na 1 sierpnia 2002 r., Kraków : "Zakamycze", Kraków, 2002
  3. SEJM RP, Kopdeks spółek handlowych, Prezes Rady Ministrów, 2000, Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2000/s/94/1037

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Prawo gospodarcze w Polsce złożeniem prawa gospodarczego publicznego i prywatnego.1
T-W-2Prawo gospodarcze publiczne: funkcje państwa w gospodarce, zadania i kompetencje organów państwowych w gospodarce, mechanizm podejmowania decyzji przez organy państwowe w gospodarce, prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych.2
T-W-3Prawo gospodarcze publiczne: zasady podejmowania działalności gospodarczej i jej koncesjonowanie, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez instytucje państwowe i samorządowe, nadzór państwa nad przedsiębiorcami, komercjalizacja i prywatyzacja, ochrona konkurencji, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne, prawo obrotu instrumentami finansowymi, nadzór bankowy.4
T-W-4Prawo gospodarcze prywatne: regulatorem stosunków prawnych pomiędzy przedsiębiorcami oraz stosunków majątkowych w obrocie gospodarczym1
T-W-5Prawo handlowe: Kodeks spółek handlowych6
T-W-6Prawo papierów wartościowych1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Wysłuchanie wykładu15
A-W-2Praca własna nad literaturą przedmiotu22
A-W-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat.19
A-W-4Konsultacje3
A-W-5Zaliczenie1
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A06a_W01Znajomość podstaw prawa gospodarczego publicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W12ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego
Treści programoweT-W-3Prawo gospodarcze publiczne: zasady podejmowania działalności gospodarczej i jej koncesjonowanie, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez instytucje państwowe i samorządowe, nadzór państwa nad przedsiębiorcami, komercjalizacja i prywatyzacja, ochrona konkurencji, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne, prawo obrotu instrumentami finansowymi, nadzór bankowy.
T-W-1Prawo gospodarcze w Polsce złożeniem prawa gospodarczego publicznego i prywatnego.
T-W-2Prawo gospodarcze publiczne: funkcje państwa w gospodarce, zadania i kompetencje organów państwowych w gospodarce, mechanizm podejmowania decyzji przez organy państwowe w gospodarce, prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych.
Metody nauczaniaM-2Własna praca studenta nakierowana na samouczenie i samodzilen przygotowywanie analiz sytuacji prawnej
M-1Interaktywny wykład
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie w formie rozmowy stopnia biegłości w zakresie treści przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A06a_W02Znajomość prawa gospodarczego prywatnego w zakresie tematyki objętej treściami przedmiotu, w szczególności Kodeksu spółek handlowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W12ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Ch_1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii , ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego
C-2Wykształcenie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystywania uregulowań prawnych z zakresu prawa gospodarczego
Treści programoweT-W-6Prawo papierów wartościowych
T-W-5Prawo handlowe: Kodeks spółek handlowych
T-W-4Prawo gospodarcze prywatne: regulatorem stosunków prawnych pomiędzy przedsiębiorcami oraz stosunków majątkowych w obrocie gospodarczym
Metody nauczaniaM-1Interaktywny wykład
M-2Własna praca studenta nakierowana na samouczenie i samodzilen przygotowywanie analiz sytuacji prawnej
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie w formie rozmowy stopnia biegłości w zakresie treści przedmiotu.
S-1Ocena podsumowująca: Weryfikacja przygotowanego opracowania zadanego problemu prawnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A06a_U01Rozumie podstawowe założenia prawa gospodarczego publicznego i prywatnego oraz umie korzystać z aktów prawnych w których prawo to jest zapisane
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
Ch_1A_U11podczas formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie chemii potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Ch_1A_U09potrafi w oparciu o różne źródła, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne, przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i języku angielskim lub niemieckim dotyczące wybranych zagadnień z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
X1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystywania uregulowań prawnych z zakresu prawa gospodarczego
Treści programoweT-W-4Prawo gospodarcze prywatne: regulatorem stosunków prawnych pomiędzy przedsiębiorcami oraz stosunków majątkowych w obrocie gospodarczym
T-W-5Prawo handlowe: Kodeks spółek handlowych
Metody nauczaniaM-2Własna praca studenta nakierowana na samouczenie i samodzilen przygotowywanie analiz sytuacji prawnej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Weryfikacja przygotowanego opracowania zadanego problemu prawnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A06a_K01Posiadają podstawową więdzę i umiejętniości w zakresie prawa gospodarczego potrafi wykorzystywać je w codziennej działalności inżynierskiej, zarówno w zakładzie przemysłowym jak i poza nim, przyjmując optymane satanowisko i postawę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Ch_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Ch_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystywania uregulowań prawnych z zakresu prawa gospodarczego
Treści programoweT-W-4Prawo gospodarcze prywatne: regulatorem stosunków prawnych pomiędzy przedsiębiorcami oraz stosunków majątkowych w obrocie gospodarczym
T-W-6Prawo papierów wartościowych
T-W-5Prawo handlowe: Kodeks spółek handlowych
Metody nauczaniaM-2Własna praca studenta nakierowana na samouczenie i samodzilen przygotowywanie analiz sytuacji prawnej
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie w formie rozmowy stopnia biegłości w zakresie treści przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0