Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Przedmiot społeczny I – Polityka ochrony środowiska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przedmiot społeczny I – Polityka ochrony środowiska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Wieczorek <Andrzej.Wieczorek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW1 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólne przygotowanie posiadane przez studenta przyjętego na studia I stopnia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z najważniejszymi, długookresowymi potrzebami w zakresie ochrony środowiska w kraju i na świecie.
C-2Zapoznanie z unijnymi i krajowymi politykami ekologicznymi.
C-3Zapoznanie z administracyjnymi i rynkowymi instrumentami ochrony środowiska.
C-4Zapoznanie z wybranymi krajowymi programami i planami ochrony środowiska.
C-5Zapoznanie z narodową strategią edukacji ekologicznej.
C-6Wykształcenie umiejętności obserwowania środowiska, dostrzegania zagrożeń, oceny dostępnych programów ochronnych, przygotowywania własnych planów działania oraz publicznej prezentacji analiz, planów i projektów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Regionalne i lokalne strategie i programy ochrony środowiska.2
T-A-2Zasady i metody prognozowania w ochronie środowiska.3
T-A-3Pozarządowe organizacje ekologiczne w Polsce i na świecie.1
T-A-4Finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska.1
T-A-5Udział społeczeństwa w realizacji celów polityki środowiskowej.1
T-A-6Prezentacje studenckie wybranych zagadnień.7
15
wykłady
T-W-1Problemy strategiczne ochrony środowiska na świecie i w Polsce.3
T-W-2Ochrona środowiska a polityki sektorowe Unii Europejskiej.2
T-W-3Polityka ekologiczna państwa.2
T-W-4Instrumenty administracyjne i rynkowe.2
T-W-5Odpowiedzialność w ochronie środowiska.2
T-W-6Programy ochrony środowiska.2
T-W-7Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Aktywne uczestnictwo w zajęciach: multimedialne prezentacje własne wybranych zagadnień, udział w dyskusji, ocena prac kolegów.14
A-A-2Praca własna.15
A-A-3Zaliczenie.1
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.14
A-W-2Praca własna.15
A-W-3Zaliczenie.1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Interaktywne wykłady z przedmiotu.
M-2Prezentacje dokumentów polityczno-strategicznych i dyskusje.
M-3Ćwiczenie z przygotowania publicznych prezentacji wyników własnej pracy, w tym wysłuchanie prezentacji studenckich połączone z dyskusją.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wyłożonego materiału w formie ustnej.
S-2Ocena podsumowująca: Zalicznie materiału ćwiczeniowego w trakcie ustnej rozmowy.
S-3Ocena podsumowująca: Zalicznie przygotowanej i wygłoszonej publicznie prezentacji w połączeniu z dyskusją.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A03b_W01
Ma wiedzę o strategicznych potrzebach w zakresie ochrony środowiska w kraju i na świecie, o podstawowych unijnych i krajowych politykach ekologicznych, o dostępnych instrumentach ochrony środowiska, o krajowych programach i planach ochrony środowiska, o założeniach krajowej strategii edukacji ekologicznej oraz o mozliwościach wykorzystania w ochronie środowiska społeczności i orgaznizacji ekologicznych.
Ch_1A_W12InzA_W03C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A03b_U01
Potrafi dostrzegać potrzeby w zakresie ochrony środowiska, umie wyszukać dostępne plany i programy ochrony środowiska oraz dotrzeć do nich, umie przygotować własne plany i programy oraz prezentować publicznie wyniki swojej pracy.
Ch_1A_U11, Ch_1A_U09X1A_U09InzA_U03C-6T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A03b_K01
Rozumie potrzebę ochrony środowiska i jej długofalowego planowania na wszystkich szczeblach, dostrzega wagę udziału w ochronie środowiska działań o charakterze społeczno-politycznym, rozumie potrzebę włączania w ochronę środowiska zarówno organizacji pozarządowych jak i zwykłych obywateli, a także dostrzega szczególną rolę absolwentów uczelni wyższych, w szczególności z wykształceniem ukierunkowanym na ochronę środowiska, w niesformalizowanych działaniach na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
Ch_1A_K04, Ch_1A_K05X1A_K04, X1A_K06InzA_K01C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A03b_W01
Ma wiedzę o strategicznych potrzebach w zakresie ochrony środowiska w kraju i na świecie, o podstawowych unijnych i krajowych politykach ekologicznych, o dostępnych instrumentach ochrony środowiska, o krajowych programach i planach ochrony środowiska, o założeniach krajowej strategii edukacji ekologicznej oraz o mozliwościach wykorzystania w ochronie środowiska społeczności i orgaznizacji ekologicznych.
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Zna w dostetecznym stopniu potrzeby w zakresie ochrony środowiska oraz unijne i krajowe polityki ekologiczne, potrafi wyliczyć i przedstawić podstawowe instrumenty ochrony środowiska, zna elementarne założenia krajowej edukacji ekologicznej, zna podstawowe założenia wykorzystania dla ochrony środowiska indywidualnej i zbiorowej aktywności społecznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A03b_U01
Potrafi dostrzegać potrzeby w zakresie ochrony środowiska, umie wyszukać dostępne plany i programy ochrony środowiska oraz dotrzeć do nich, umie przygotować własne plany i programy oraz prezentować publicznie wyniki swojej pracy.
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Na minimalnym poziomie: dostrzega potrzeby w zakresie ochrony środowiska, umie wyszukać dostępne plany i programy ochrony środowiska oraz dotrzeć do nich, umie przygotować własne plany i programy oraz prezentować publicznie wyniki swojej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A03b_K01
Rozumie potrzebę ochrony środowiska i jej długofalowego planowania na wszystkich szczeblach, dostrzega wagę udziału w ochronie środowiska działań o charakterze społeczno-politycznym, rozumie potrzebę włączania w ochronę środowiska zarówno organizacji pozarządowych jak i zwykłych obywateli, a także dostrzega szczególną rolę absolwentów uczelni wyższych, w szczególności z wykształceniem ukierunkowanym na ochronę środowiska, w niesformalizowanych działaniach na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Na minimalnym poziomie: rozumie społeczną potrzebę ochrony środowiska i jej długofalowego planowania na wszystkich szczeblach, dostrzega wagę udziału w ochronie środowiska działań o charakterze społeczno-politycznym, rozumie potrzebę włączania w ochronę środowiska zarówno organizacji pozarządowych jak i zwykłych obywateli, a także dostrzega szczególną rolę absolwentów uczelni wyższych, w szczególności z wykształceniem ukierunkowanym na ochronę środowiska, w niesformalizowanych działaniach na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Janina Sawicka, Polska w Unii Europejskiej – wybrane polityki sektorowe., SGGW, Warszawa, 2004
  2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, Prezes Rady Ministrów, Dz.U.Nr 62 poz.627, 2001
  3. Przez Edukację Do Zrównoważonego Rozwoju Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2001, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/97b75873145cdf7e7695ed9573147c78.pdf

Literatura dodatkowa

  1. Michael Carley, Philippe Spapens, Dzielenie się światem - zrównoważony sposób bycia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku., Wydawnictwo Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, Białystok-Warszawa, 2000
  2. Lester R. Brown, Gospodarka ekologiczna., Książka i Wiedza, Warszawa, 2003
  3. Grzegorz Zabłocki, Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje, Wydawnictwo UMK Toruń, Toruń, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Regionalne i lokalne strategie i programy ochrony środowiska.2
T-A-2Zasady i metody prognozowania w ochronie środowiska.3
T-A-3Pozarządowe organizacje ekologiczne w Polsce i na świecie.1
T-A-4Finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska.1
T-A-5Udział społeczeństwa w realizacji celów polityki środowiskowej.1
T-A-6Prezentacje studenckie wybranych zagadnień.7
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Problemy strategiczne ochrony środowiska na świecie i w Polsce.3
T-W-2Ochrona środowiska a polityki sektorowe Unii Europejskiej.2
T-W-3Polityka ekologiczna państwa.2
T-W-4Instrumenty administracyjne i rynkowe.2
T-W-5Odpowiedzialność w ochronie środowiska.2
T-W-6Programy ochrony środowiska.2
T-W-7Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Aktywne uczestnictwo w zajęciach: multimedialne prezentacje własne wybranych zagadnień, udział w dyskusji, ocena prac kolegów.14
A-A-2Praca własna.15
A-A-3Zaliczenie.1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.14
A-W-2Praca własna.15
A-W-3Zaliczenie.1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A03b_W01Ma wiedzę o strategicznych potrzebach w zakresie ochrony środowiska w kraju i na świecie, o podstawowych unijnych i krajowych politykach ekologicznych, o dostępnych instrumentach ochrony środowiska, o krajowych programach i planach ochrony środowiska, o założeniach krajowej strategii edukacji ekologicznej oraz o mozliwościach wykorzystania w ochronie środowiska społeczności i orgaznizacji ekologicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W12ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z najważniejszymi, długookresowymi potrzebami w zakresie ochrony środowiska w kraju i na świecie.
C-2Zapoznanie z unijnymi i krajowymi politykami ekologicznymi.
C-3Zapoznanie z administracyjnymi i rynkowymi instrumentami ochrony środowiska.
C-4Zapoznanie z wybranymi krajowymi programami i planami ochrony środowiska.
C-5Zapoznanie z narodową strategią edukacji ekologicznej.
C-6Wykształcenie umiejętności obserwowania środowiska, dostrzegania zagrożeń, oceny dostępnych programów ochronnych, przygotowywania własnych planów działania oraz publicznej prezentacji analiz, planów i projektów.
Treści programoweT-A-1Regionalne i lokalne strategie i programy ochrony środowiska.
T-A-2Zasady i metody prognozowania w ochronie środowiska.
T-A-3Pozarządowe organizacje ekologiczne w Polsce i na świecie.
T-A-4Finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska.
T-A-5Udział społeczeństwa w realizacji celów polityki środowiskowej.
T-A-6Prezentacje studenckie wybranych zagadnień.
T-W-1Problemy strategiczne ochrony środowiska na świecie i w Polsce.
T-W-2Ochrona środowiska a polityki sektorowe Unii Europejskiej.
T-W-3Polityka ekologiczna państwa.
T-W-4Instrumenty administracyjne i rynkowe.
T-W-5Odpowiedzialność w ochronie środowiska.
T-W-6Programy ochrony środowiska.
T-W-7Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej.
Metody nauczaniaM-1Interaktywne wykłady z przedmiotu.
M-2Prezentacje dokumentów polityczno-strategicznych i dyskusje.
M-3Ćwiczenie z przygotowania publicznych prezentacji wyników własnej pracy, w tym wysłuchanie prezentacji studenckich połączone z dyskusją.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wyłożonego materiału w formie ustnej.
S-2Ocena podsumowująca: Zalicznie materiału ćwiczeniowego w trakcie ustnej rozmowy.
S-3Ocena podsumowująca: Zalicznie przygotowanej i wygłoszonej publicznie prezentacji w połączeniu z dyskusją.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Zna w dostetecznym stopniu potrzeby w zakresie ochrony środowiska oraz unijne i krajowe polityki ekologiczne, potrafi wyliczyć i przedstawić podstawowe instrumenty ochrony środowiska, zna elementarne założenia krajowej edukacji ekologicznej, zna podstawowe założenia wykorzystania dla ochrony środowiska indywidualnej i zbiorowej aktywności społecznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A03b_U01Potrafi dostrzegać potrzeby w zakresie ochrony środowiska, umie wyszukać dostępne plany i programy ochrony środowiska oraz dotrzeć do nich, umie przygotować własne plany i programy oraz prezentować publicznie wyniki swojej pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U11podczas formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie chemii potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Ch_1A_U09potrafi w oparciu o różne źródła, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne, przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i języku angielskim lub niemieckim dotyczące wybranych zagadnień z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-6Wykształcenie umiejętności obserwowania środowiska, dostrzegania zagrożeń, oceny dostępnych programów ochronnych, przygotowywania własnych planów działania oraz publicznej prezentacji analiz, planów i projektów.
Treści programoweT-A-1Regionalne i lokalne strategie i programy ochrony środowiska.
T-A-2Zasady i metody prognozowania w ochronie środowiska.
T-A-3Pozarządowe organizacje ekologiczne w Polsce i na świecie.
T-A-4Finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska.
T-A-5Udział społeczeństwa w realizacji celów polityki środowiskowej.
T-A-6Prezentacje studenckie wybranych zagadnień.
T-W-1Problemy strategiczne ochrony środowiska na świecie i w Polsce.
T-W-2Ochrona środowiska a polityki sektorowe Unii Europejskiej.
T-W-3Polityka ekologiczna państwa.
T-W-4Instrumenty administracyjne i rynkowe.
T-W-5Odpowiedzialność w ochronie środowiska.
T-W-6Programy ochrony środowiska.
T-W-7Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej.
Metody nauczaniaM-1Interaktywne wykłady z przedmiotu.
M-2Prezentacje dokumentów polityczno-strategicznych i dyskusje.
M-3Ćwiczenie z przygotowania publicznych prezentacji wyników własnej pracy, w tym wysłuchanie prezentacji studenckich połączone z dyskusją.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wyłożonego materiału w formie ustnej.
S-2Ocena podsumowująca: Zalicznie materiału ćwiczeniowego w trakcie ustnej rozmowy.
S-3Ocena podsumowująca: Zalicznie przygotowanej i wygłoszonej publicznie prezentacji w połączeniu z dyskusją.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Na minimalnym poziomie: dostrzega potrzeby w zakresie ochrony środowiska, umie wyszukać dostępne plany i programy ochrony środowiska oraz dotrzeć do nich, umie przygotować własne plany i programy oraz prezentować publicznie wyniki swojej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A03b_K01Rozumie potrzebę ochrony środowiska i jej długofalowego planowania na wszystkich szczeblach, dostrzega wagę udziału w ochronie środowiska działań o charakterze społeczno-politycznym, rozumie potrzebę włączania w ochronę środowiska zarówno organizacji pozarządowych jak i zwykłych obywateli, a także dostrzega szczególną rolę absolwentów uczelni wyższych, w szczególności z wykształceniem ukierunkowanym na ochronę środowiska, w niesformalizowanych działaniach na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Ch_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z najważniejszymi, długookresowymi potrzebami w zakresie ochrony środowiska w kraju i na świecie.
C-2Zapoznanie z unijnymi i krajowymi politykami ekologicznymi.
C-3Zapoznanie z administracyjnymi i rynkowymi instrumentami ochrony środowiska.
C-4Zapoznanie z wybranymi krajowymi programami i planami ochrony środowiska.
C-5Zapoznanie z narodową strategią edukacji ekologicznej.
C-6Wykształcenie umiejętności obserwowania środowiska, dostrzegania zagrożeń, oceny dostępnych programów ochronnych, przygotowywania własnych planów działania oraz publicznej prezentacji analiz, planów i projektów.
Treści programoweT-W-1Problemy strategiczne ochrony środowiska na świecie i w Polsce.
T-W-2Ochrona środowiska a polityki sektorowe Unii Europejskiej.
T-W-3Polityka ekologiczna państwa.
T-W-4Instrumenty administracyjne i rynkowe.
T-W-5Odpowiedzialność w ochronie środowiska.
T-W-6Programy ochrony środowiska.
T-W-7Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej.
Metody nauczaniaM-1Interaktywne wykłady z przedmiotu.
M-2Prezentacje dokumentów polityczno-strategicznych i dyskusje.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wyłożonego materiału w formie ustnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Na minimalnym poziomie: rozumie społeczną potrzebę ochrony środowiska i jej długofalowego planowania na wszystkich szczeblach, dostrzega wagę udziału w ochronie środowiska działań o charakterze społeczno-politycznym, rozumie potrzebę włączania w ochronę środowiska zarówno organizacji pozarządowych jak i zwykłych obywateli, a także dostrzega szczególną rolę absolwentów uczelni wyższych, w szczególności z wykształceniem ukierunkowanym na ochronę środowiska, w niesformalizowanych działaniach na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0