Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Przedmiot humanistyczny I - Filozofia zrównoważonego rozwoju:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przedmiot humanistyczny I - Filozofia zrównoważonego rozwoju
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Wieczorek <Andrzej.Wieczorek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólne przygotowanie posiadane przez studenta przyjętego na studia I stopnia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przedstawienie nauczanemu założonych treści przedmiotu Filozofia zrównoważonego rozwoju, w szczególności idei zrównoważonego rozwoju, wykształcenie umiejętności praktycznego korzystania z przyswojonej wiedzy, w tym dzielenia się nią z innymi osobami, ukształtowanie potrzeby aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-gospodarczym i prospołecznej postawy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Idea zrównoważonego rozwoju - aspekty praktyczne.3
T-A-2Rozwój zrównoważony: ekologiczny, społeczny i kulturalny.2
T-A-3Piękno przyrody ponadczasową wartością.2
T-A-4Pierwiastek ekologiczny w sztuce.2
T-A-5Jakość życia, wzrost gospodarczy, rozwój - strona praktyczna.3
T-A-6Edukacja prośrodowiskowa w praktyce krajowej.1
T-A-7Krajowe efekty działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.2
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu: filozofia dążeniem do zrozumienia świata i roli człowieka, kumulacja antropologicznych zagrożeń dla Ziemi, idea zrównoważonego rozwoju, wzrost gospodarczy a zrównoważony rozwój, filozoficzne podstawy zrównoważonego rozwoju, społeczne i filozoficzne uwarunkowania idei zrównoważonego rozwoju.3
T-W-2Etyka środowiskowa i jej rola w budowaniu świadomości prośrodowiskowej.2
T-W-3Estetyka przyrody: piękno natury, przeżycia estetyczne związane z obcowaniem z przyrodą, ekologiczne inspiracje w estetyce, sztuka ekologiczna, estetyka i psychologia krajobrazu, rola edukacji estetycznej w kształtowaniu postaw proekologicznych.3
T-W-4Jakość życia: badania naukowe nad jej jakością, wzrost jakości życia celem działań człowieka, jakość życia a wzrost gospodarczy.2
T-W-5Edukacja prośrodowiskowa i jej rola w kształtowaniu postaw sprzyjających dążeniom w kierunku zrównoważonego rozwoju.2
T-W-6Efekty działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Aktywne uczestnictwo w zajęciach: multimedialne prezentacje własne wybranych zagadnień, udział w dyskusji, ocena prac kolegów.14
A-A-2Praca własna.15
A-A-3Zaliczenie.1
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.14
A-W-2Praca własna.15
A-W-3Zaliczenie.1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Interaktywne wykłady z przedmiotu.
M-2Samodzielne studiowanie takich zagadnień jak etyka i estetykaśrodowiskowa oraz jakość zycia.
M-3Ćwiczenie z przygotowania publicznych prezentacji wyników własnej pracy, w tym wysłuchanie prezentacji studenckich połączone z dyskusją.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wyłożonego materiału w formie ustnej.
S-2Ocena podsumowująca: Zalicznie materiału ćwiczeniowego w trakcie ustnej rozmowy.
S-3Ocena podsumowująca: Zalicznie przygotowanej i wygłoszonej publicznie prezentacji w połączeniu z dyskusją.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A03a_W01
Zna podstawowe pojęcia pojęcia, definicje i twierdzenia filozofii i ekofilozofii. Zna definicję rozwoju zrównoważonego, pojęcia z nim związane i jego filozoficzne uwarunkowania. Zna podstawowe zagadnienia etyki środowiskowej, zna najważniejsze przykłady ilustrujące piękno natury, jej powiązania ze sztuką, wpływ piękna przyrody na psychikę człowieka i rolę edukacji estetycznej i prośrodowiskowej w kształtowaniu pożądanych postaw ludzkich, w tym w kształtowaniu dążeń do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Zna problematykę dążeń ku podnoszeniu jakości życia i jej związki ze wzrostem gospodarczym oraz ideą zrównoważonego rozwoju. Zna zarówno krajowe jak i obce przykłady efektów działań w kierunku zrównoważonego rozwoju.
Ch_1A_W07, Ch_1A_W12X1A_W07InzA_W03C-1T-W-3, T-A-2, T-W-4, T-A-3, T-A-6, T-A-1, T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-A-4, T-A-7, T-A-5M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A03a_U01
Umie posługiwać się terminologią niezbędną do udziału w dyskusjach o rozwoju zrównoważonym i jego filozoficznych podstawach. Potrafi kompetentnie prezentować ideę zrównoważonego rozwoju i uzasadniać na gruncie filozoficznym potrzebę jej implementacji. Potrafi uzasadnić potrzebę kształtowania postaw proekologicznych wśród społeczeństw poprzez edukację i niewymuszone (dobrowolne) działania. Potrafi przytoczyć przykłady osiągnięć i porażek na niwie dążeń ku zrównoważonemu rozwojowi.
Ch_1A_U11InzA_U03C-1T-A-1, T-W-1, T-A-5, T-A-7, T-W-5, T-A-3, T-A-6, T-W-4, T-A-4, T-W-6, T-A-2, T-W-2, T-W-3M-2, M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A03a_K01
Potrafi uczestniczyć w życiu społecznym przekazując wartości wynikające z szerokiego, szczególnie nietechnicznego, pojmowania idei rozwoju zrównoważonego i zachęcać inne osoby do działań w tym kierunku.
Ch_1A_K05X1A_K06InzA_K01C-1T-A-5, T-A-3, T-W-2, T-W-1, T-A-2, T-A-1, T-A-6, T-A-4, T-W-6, T-W-4, T-A-7, T-W-5, T-W-3M-2S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A03a_W01
Zna podstawowe pojęcia pojęcia, definicje i twierdzenia filozofii i ekofilozofii. Zna definicję rozwoju zrównoważonego, pojęcia z nim związane i jego filozoficzne uwarunkowania. Zna podstawowe zagadnienia etyki środowiskowej, zna najważniejsze przykłady ilustrujące piękno natury, jej powiązania ze sztuką, wpływ piękna przyrody na psychikę człowieka i rolę edukacji estetycznej i prośrodowiskowej w kształtowaniu pożądanych postaw ludzkich, w tym w kształtowaniu dążeń do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Zna problematykę dążeń ku podnoszeniu jakości życia i jej związki ze wzrostem gospodarczym oraz ideą zrównoważonego rozwoju. Zna zarówno krajowe jak i obce przykłady efektów działań w kierunku zrównoważonego rozwoju.
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Zna i rozumie w dostetecznym stopniu wyłożony materiał, a w szczególności ideę zrównoważonego rozwoju i jej filozoficzne uwarunkowania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A03a_U01
Umie posługiwać się terminologią niezbędną do udziału w dyskusjach o rozwoju zrównoważonym i jego filozoficznych podstawach. Potrafi kompetentnie prezentować ideę zrównoważonego rozwoju i uzasadniać na gruncie filozoficznym potrzebę jej implementacji. Potrafi uzasadnić potrzebę kształtowania postaw proekologicznych wśród społeczeństw poprzez edukację i niewymuszone (dobrowolne) działania. Potrafi przytoczyć przykłady osiągnięć i porażek na niwie dążeń ku zrównoważonemu rozwojowi.
2,0Nie spełnia kryterów na ocene dostateczną.
3,0Potrafi na wystarczającym poziomie samodzielnie studiować literaturę wyciągając praktyczne wnioski oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym, umie przedstawiać innym filozoficzne podejście do rozwoju zrównowązoego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A03a_K01
Potrafi uczestniczyć w życiu społecznym przekazując wartości wynikające z szerokiego, szczególnie nietechnicznego, pojmowania idei rozwoju zrównoważonego i zachęcać inne osoby do działań w tym kierunku.
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenedostateczną.
3,0Uczestnicząc w życiu społecznym potrafi przekonywać innych do działania w zgodzie z zasadą zrównoważoego rozwoju oraz potrafi wyjaśniać pewne zjawiska na gruncie filozoficznym.,
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Włodzimierz Tryburski, Zasady kształtowania postaw sprzyjajacych wdrażaniu zrównoważonego rozwoju., Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń, Toruń, 2011
  2. Michael Carley, Philipe Spapens, Dzielenie się światem, Wydawnictwo ekonomia i środowisko, Białystok-Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Grzegorz Zabłocki, Rozwój zrównważony, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Torun, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Idea zrównoważonego rozwoju - aspekty praktyczne.3
T-A-2Rozwój zrównoważony: ekologiczny, społeczny i kulturalny.2
T-A-3Piękno przyrody ponadczasową wartością.2
T-A-4Pierwiastek ekologiczny w sztuce.2
T-A-5Jakość życia, wzrost gospodarczy, rozwój - strona praktyczna.3
T-A-6Edukacja prośrodowiskowa w praktyce krajowej.1
T-A-7Krajowe efekty działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu: filozofia dążeniem do zrozumienia świata i roli człowieka, kumulacja antropologicznych zagrożeń dla Ziemi, idea zrównoważonego rozwoju, wzrost gospodarczy a zrównoważony rozwój, filozoficzne podstawy zrównoważonego rozwoju, społeczne i filozoficzne uwarunkowania idei zrównoważonego rozwoju.3
T-W-2Etyka środowiskowa i jej rola w budowaniu świadomości prośrodowiskowej.2
T-W-3Estetyka przyrody: piękno natury, przeżycia estetyczne związane z obcowaniem z przyrodą, ekologiczne inspiracje w estetyce, sztuka ekologiczna, estetyka i psychologia krajobrazu, rola edukacji estetycznej w kształtowaniu postaw proekologicznych.3
T-W-4Jakość życia: badania naukowe nad jej jakością, wzrost jakości życia celem działań człowieka, jakość życia a wzrost gospodarczy.2
T-W-5Edukacja prośrodowiskowa i jej rola w kształtowaniu postaw sprzyjających dążeniom w kierunku zrównoważonego rozwoju.2
T-W-6Efekty działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Aktywne uczestnictwo w zajęciach: multimedialne prezentacje własne wybranych zagadnień, udział w dyskusji, ocena prac kolegów.14
A-A-2Praca własna.15
A-A-3Zaliczenie.1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.14
A-W-2Praca własna.15
A-W-3Zaliczenie.1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A03a_W01Zna podstawowe pojęcia pojęcia, definicje i twierdzenia filozofii i ekofilozofii. Zna definicję rozwoju zrównoważonego, pojęcia z nim związane i jego filozoficzne uwarunkowania. Zna podstawowe zagadnienia etyki środowiskowej, zna najważniejsze przykłady ilustrujące piękno natury, jej powiązania ze sztuką, wpływ piękna przyrody na psychikę człowieka i rolę edukacji estetycznej i prośrodowiskowej w kształtowaniu pożądanych postaw ludzkich, w tym w kształtowaniu dążeń do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Zna problematykę dążeń ku podnoszeniu jakości życia i jej związki ze wzrostem gospodarczym oraz ideą zrównoważonego rozwoju. Zna zarówno krajowe jak i obce przykłady efektów działań w kierunku zrównoważonego rozwoju.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W07ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
Ch_1A_W12ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W07ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie nauczanemu założonych treści przedmiotu Filozofia zrównoważonego rozwoju, w szczególności idei zrównoważonego rozwoju, wykształcenie umiejętności praktycznego korzystania z przyswojonej wiedzy, w tym dzielenia się nią z innymi osobami, ukształtowanie potrzeby aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-gospodarczym i prospołecznej postawy.
Treści programoweT-W-3Estetyka przyrody: piękno natury, przeżycia estetyczne związane z obcowaniem z przyrodą, ekologiczne inspiracje w estetyce, sztuka ekologiczna, estetyka i psychologia krajobrazu, rola edukacji estetycznej w kształtowaniu postaw proekologicznych.
T-A-2Rozwój zrównoważony: ekologiczny, społeczny i kulturalny.
T-W-4Jakość życia: badania naukowe nad jej jakością, wzrost jakości życia celem działań człowieka, jakość życia a wzrost gospodarczy.
T-A-3Piękno przyrody ponadczasową wartością.
T-A-6Edukacja prośrodowiskowa w praktyce krajowej.
T-A-1Idea zrównoważonego rozwoju - aspekty praktyczne.
T-W-6Efekty działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
T-W-5Edukacja prośrodowiskowa i jej rola w kształtowaniu postaw sprzyjających dążeniom w kierunku zrównoważonego rozwoju.
T-W-2Etyka środowiskowa i jej rola w budowaniu świadomości prośrodowiskowej.
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu: filozofia dążeniem do zrozumienia świata i roli człowieka, kumulacja antropologicznych zagrożeń dla Ziemi, idea zrównoważonego rozwoju, wzrost gospodarczy a zrównoważony rozwój, filozoficzne podstawy zrównoważonego rozwoju, społeczne i filozoficzne uwarunkowania idei zrównoważonego rozwoju.
T-A-4Pierwiastek ekologiczny w sztuce.
T-A-7Krajowe efekty działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
T-A-5Jakość życia, wzrost gospodarczy, rozwój - strona praktyczna.
Metody nauczaniaM-1Interaktywne wykłady z przedmiotu.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wyłożonego materiału w formie ustnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Zna i rozumie w dostetecznym stopniu wyłożony materiał, a w szczególności ideę zrównoważonego rozwoju i jej filozoficzne uwarunkowania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A03a_U01Umie posługiwać się terminologią niezbędną do udziału w dyskusjach o rozwoju zrównoważonym i jego filozoficznych podstawach. Potrafi kompetentnie prezentować ideę zrównoważonego rozwoju i uzasadniać na gruncie filozoficznym potrzebę jej implementacji. Potrafi uzasadnić potrzebę kształtowania postaw proekologicznych wśród społeczeństw poprzez edukację i niewymuszone (dobrowolne) działania. Potrafi przytoczyć przykłady osiągnięć i porażek na niwie dążeń ku zrównoważonemu rozwojowi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U11podczas formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie chemii potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie nauczanemu założonych treści przedmiotu Filozofia zrównoważonego rozwoju, w szczególności idei zrównoważonego rozwoju, wykształcenie umiejętności praktycznego korzystania z przyswojonej wiedzy, w tym dzielenia się nią z innymi osobami, ukształtowanie potrzeby aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-gospodarczym i prospołecznej postawy.
Treści programoweT-A-1Idea zrównoważonego rozwoju - aspekty praktyczne.
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu: filozofia dążeniem do zrozumienia świata i roli człowieka, kumulacja antropologicznych zagrożeń dla Ziemi, idea zrównoważonego rozwoju, wzrost gospodarczy a zrównoważony rozwój, filozoficzne podstawy zrównoważonego rozwoju, społeczne i filozoficzne uwarunkowania idei zrównoważonego rozwoju.
T-A-5Jakość życia, wzrost gospodarczy, rozwój - strona praktyczna.
T-A-7Krajowe efekty działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
T-W-5Edukacja prośrodowiskowa i jej rola w kształtowaniu postaw sprzyjających dążeniom w kierunku zrównoważonego rozwoju.
T-A-3Piękno przyrody ponadczasową wartością.
T-A-6Edukacja prośrodowiskowa w praktyce krajowej.
T-W-4Jakość życia: badania naukowe nad jej jakością, wzrost jakości życia celem działań człowieka, jakość życia a wzrost gospodarczy.
T-A-4Pierwiastek ekologiczny w sztuce.
T-W-6Efekty działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
T-A-2Rozwój zrównoważony: ekologiczny, społeczny i kulturalny.
T-W-2Etyka środowiskowa i jej rola w budowaniu świadomości prośrodowiskowej.
T-W-3Estetyka przyrody: piękno natury, przeżycia estetyczne związane z obcowaniem z przyrodą, ekologiczne inspiracje w estetyce, sztuka ekologiczna, estetyka i psychologia krajobrazu, rola edukacji estetycznej w kształtowaniu postaw proekologicznych.
Metody nauczaniaM-2Samodzielne studiowanie takich zagadnień jak etyka i estetykaśrodowiskowa oraz jakość zycia.
M-3Ćwiczenie z przygotowania publicznych prezentacji wyników własnej pracy, w tym wysłuchanie prezentacji studenckich połączone z dyskusją.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zalicznie przygotowanej i wygłoszonej publicznie prezentacji w połączeniu z dyskusją.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryterów na ocene dostateczną.
3,0Potrafi na wystarczającym poziomie samodzielnie studiować literaturę wyciągając praktyczne wnioski oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym, umie przedstawiać innym filozoficzne podejście do rozwoju zrównowązoego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A03a_K01Potrafi uczestniczyć w życiu społecznym przekazując wartości wynikające z szerokiego, szczególnie nietechnicznego, pojmowania idei rozwoju zrównoważonego i zachęcać inne osoby do działań w tym kierunku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie nauczanemu założonych treści przedmiotu Filozofia zrównoważonego rozwoju, w szczególności idei zrównoważonego rozwoju, wykształcenie umiejętności praktycznego korzystania z przyswojonej wiedzy, w tym dzielenia się nią z innymi osobami, ukształtowanie potrzeby aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-gospodarczym i prospołecznej postawy.
Treści programoweT-A-5Jakość życia, wzrost gospodarczy, rozwój - strona praktyczna.
T-A-3Piękno przyrody ponadczasową wartością.
T-W-2Etyka środowiskowa i jej rola w budowaniu świadomości prośrodowiskowej.
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu: filozofia dążeniem do zrozumienia świata i roli człowieka, kumulacja antropologicznych zagrożeń dla Ziemi, idea zrównoważonego rozwoju, wzrost gospodarczy a zrównoważony rozwój, filozoficzne podstawy zrównoważonego rozwoju, społeczne i filozoficzne uwarunkowania idei zrównoważonego rozwoju.
T-A-2Rozwój zrównoważony: ekologiczny, społeczny i kulturalny.
T-A-1Idea zrównoważonego rozwoju - aspekty praktyczne.
T-A-6Edukacja prośrodowiskowa w praktyce krajowej.
T-A-4Pierwiastek ekologiczny w sztuce.
T-W-6Efekty działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
T-W-4Jakość życia: badania naukowe nad jej jakością, wzrost jakości życia celem działań człowieka, jakość życia a wzrost gospodarczy.
T-A-7Krajowe efekty działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
T-W-5Edukacja prośrodowiskowa i jej rola w kształtowaniu postaw sprzyjających dążeniom w kierunku zrównoważonego rozwoju.
T-W-3Estetyka przyrody: piękno natury, przeżycia estetyczne związane z obcowaniem z przyrodą, ekologiczne inspiracje w estetyce, sztuka ekologiczna, estetyka i psychologia krajobrazu, rola edukacji estetycznej w kształtowaniu postaw proekologicznych.
Metody nauczaniaM-2Samodzielne studiowanie takich zagadnień jak etyka i estetykaśrodowiskowa oraz jakość zycia.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zalicznie materiału ćwiczeniowego w trakcie ustnej rozmowy.
S-3Ocena podsumowująca: Zalicznie przygotowanej i wygłoszonej publicznie prezentacji w połączeniu z dyskusją.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenedostateczną.
3,0Uczestnicząc w życiu społecznym potrafi przekonywać innych do działania w zgodzie z zasadą zrównoważoego rozwoju oraz potrafi wyjaśniać pewne zjawiska na gruncie filozoficznym.,
3,5
4,0
4,5
5,0