Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Fizyka I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizyka I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Fizyki
Nauczyciel odpowiedzialny Janusz Typek <Janusz.Typek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Leniec <Grzegorz.Leniec@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 3,00,41zaliczenie
wykładyW1 30 2,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zna podstawy fizyki ze szkoły średniej
W-2Zna podstawy algebry w zakresie niezbędnym do opisu zjawisk fizycznych i rozwiązywania problemów fizycznych (wektory, macierze, rozwiązywanie równań)
W-3Potrafi wykonać proste obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora i komputera

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu fizyki przydatnej inżynierowi nanotechnologii
C-2Rozwinięcie umiejętności szacowania wartości wielkości fizycznych
C-3Wyrobienie umiejętności pisania opracowania na zadany temat i korzystania ze źródeł literaturowych
C-4Wyrobienie umiejętności zastosowania praw dotyczących podstawowych zjawisk fizyki klasycznej w praktyce inżynierskiej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zamiana wartości jednostek fizycznych w różnych układach jednostek, rozwiązywanie zadań metodą analizy wymiarowej5
T-A-2Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem praw i zasad zachowania fizyki klasycznej, teorii względności11
T-A-3Rozwiazywanie zadań z drgań i ruch falowego6
T-A-4Omawianie sprawozdań z eksperymentu domowego4
T-A-5Pisemny sprawdzian wiadomości, kolokwium końcowe4
30
wykłady
T-W-1Układ jednostek SI, przedrostki jednostek fizycznych, elementy analizy wymiarowej4
T-W-2Prawa i zasady zachowania fizyki klasycznej, szczególna i ogólna teoria względności, energetyka jądrowa10
T-W-3Drgania i układy drgające4
T-W-4Fale i ruch falowy, ogólne właściwości fal, fale dźwiękowe, mechaniczne, elektromagnetyczne, interferencja, dyfrakcja, polaryzacja fal12
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Zajęcia dydaktyczne30
A-A-2Przygotowanie się do zajęć30
A-A-3Przygotowanie prezentacji15
A-A-4Przygotowanie i opracowanie eksperymentu domowego15
90
wykłady
A-W-1Zajęcia dydaktyczne30
A-W-2Studiowanie literatury15
A-W-3Przygotowanie się do zaliczeń15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z użyciem projektora multimedialnego
M-2Wykład informacyjny z pokazami eksperymentów fizycznych
M-3Ćwiczenia przedmiotowe
M-4Seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe
S-2Ocena formująca: Sprawdzian pisemny
S-3Ocena formująca: Ocena za prezentacje multimedialną
S-4Ocena formująca: Zadanie domowe
S-5Ocena formująca: Aktywność na zajęciach audytoryjnych
S-6Ocena formująca: test

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_B03_W03
Student dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą praw zachowania w fizyce klasycznej, ruch drgającegi i ruchu falowego
Ch_1A_W03X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-6

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_B03_U02
Potrafi zastosować uzyskaną wiedzę do rozwiązywania prostych zadań i problemów związanych z prawami i zasadami fizyki klasycznej.
Ch_1A_U02X1A_U02C-2, C-3, C-4T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_B03_K02
Potrafi być odpowiedzialny i komunikatywny, umie współpracować w zespole.
Ch_1A_K02X1A_K02, X1A_K03C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-3, M-4S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_B03_W03
Student dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą praw zachowania w fizyce klasycznej, ruch drgającegi i ruchu falowego
2,0Na teście końcowym uzyskał poniżej 50% punktów procentowych
3,0Na teście końcowym uzyskał od 50% do 65% punktów procentowych
3,5Na teście końcowym uzyskał od 66% do 80% punktów procentowych
4,0Na teście końcowym uzyskał od 81% do 90% punktów procentowych
4,5Na teście końcowym uzyskał od 91% do 95% punktów procentowych
5,0Na teście końcowym uzyskał powyzej 95% punktów procentowych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_B03_U02
Potrafi zastosować uzyskaną wiedzę do rozwiązywania prostych zadań i problemów związanych z prawami i zasadami fizyki klasycznej.
2,0Sumaryczna ilość uzyskanych punktów procentowych (sprawdzian, kolokwium, zadanie domowe, aktywność na zajęciach) poniżej 50%
3,0Sumaryczna ilość uzyskanych punktów procentowych (sprawdzian, kolokwium, zadanie domowe, aktywność na zajęciach) w granicach 51%-65%
3,5Sumaryczna ilość uzyskanych punktów procentowych (sprawdzian, kolokwium, zadanie domowe, aktywność na zajęciach) w granicach 66%-80%
4,0Sumaryczna ilość uzyskanych punktów procentowych (sprawdzian, kolokwium, zadanie domowe, aktywność na zajęciach) w granicach 81%-90%
4,5Sumaryczna ilość uzyskanych punktów procentowych (sprawdzian, kolokwium, zadanie domowe, aktywność na zajęciach) w granicach 91%-95%
5,0Sumaryczna ilość uzyskanych punktów procentowych (sprawdzian, kolokwium, zadanie domowe, aktywność na zajęciach) powyżej 95%

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_B03_K02
Potrafi być odpowiedzialny i komunikatywny, umie współpracować w zespole.
2,0Nieaktywny na zajęciach, nie przygotował prezentacji
3,0Mało aktywny na zajęciach, słabo przygotowana i przedstawiona prezentacja
3,5Mało aktywny na zajęciach, poprawnie przygotowana i przedstawiona prezentacja
4,0Aktywny na zajęciach, dobrze przygotowana i przedstawiona prezentacja
4,5Aktywny na zajęciach, bardzo dobrze przygotowana i przedstawiona prezentacja
5,0Bardzo aktywny na zajęciach, bardzo dobrze przygotowana i przedstawiona prezentacja

Literatura podstawowa

  1. D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, T. I i II, PWN, Warszawa, 1989
  2. J. Typek, Materiały dydaktyczne na stronie internetowej, Szczecin, 2012, http://typjan.zut.edu.pl/
  3. T. Rewaj (edytor), Zbiór zadań z fizyki, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1996

Literatura dodatkowa

  1. K. Lichszteld, I. Kruk, Wykłady z fizyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zamiana wartości jednostek fizycznych w różnych układach jednostek, rozwiązywanie zadań metodą analizy wymiarowej5
T-A-2Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem praw i zasad zachowania fizyki klasycznej, teorii względności11
T-A-3Rozwiazywanie zadań z drgań i ruch falowego6
T-A-4Omawianie sprawozdań z eksperymentu domowego4
T-A-5Pisemny sprawdzian wiadomości, kolokwium końcowe4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Układ jednostek SI, przedrostki jednostek fizycznych, elementy analizy wymiarowej4
T-W-2Prawa i zasady zachowania fizyki klasycznej, szczególna i ogólna teoria względności, energetyka jądrowa10
T-W-3Drgania i układy drgające4
T-W-4Fale i ruch falowy, ogólne właściwości fal, fale dźwiękowe, mechaniczne, elektromagnetyczne, interferencja, dyfrakcja, polaryzacja fal12
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Zajęcia dydaktyczne30
A-A-2Przygotowanie się do zajęć30
A-A-3Przygotowanie prezentacji15
A-A-4Przygotowanie i opracowanie eksperymentu domowego15
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Zajęcia dydaktyczne30
A-W-2Studiowanie literatury15
A-W-3Przygotowanie się do zaliczeń15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B03_W03Student dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą praw zachowania w fizyce klasycznej, ruch drgającegi i ruchu falowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Cel przedmiotuC-1Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu fizyki przydatnej inżynierowi nanotechnologii
C-2Rozwinięcie umiejętności szacowania wartości wielkości fizycznych
Treści programoweT-W-1Układ jednostek SI, przedrostki jednostek fizycznych, elementy analizy wymiarowej
T-W-2Prawa i zasady zachowania fizyki klasycznej, szczególna i ogólna teoria względności, energetyka jądrowa
T-W-3Drgania i układy drgające
T-W-4Fale i ruch falowy, ogólne właściwości fal, fale dźwiękowe, mechaniczne, elektromagnetyczne, interferencja, dyfrakcja, polaryzacja fal
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem projektora multimedialnego
M-2Wykład informacyjny z pokazami eksperymentów fizycznych
Sposób ocenyS-6Ocena formująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Na teście końcowym uzyskał poniżej 50% punktów procentowych
3,0Na teście końcowym uzyskał od 50% do 65% punktów procentowych
3,5Na teście końcowym uzyskał od 66% do 80% punktów procentowych
4,0Na teście końcowym uzyskał od 81% do 90% punktów procentowych
4,5Na teście końcowym uzyskał od 91% do 95% punktów procentowych
5,0Na teście końcowym uzyskał powyzej 95% punktów procentowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B03_U02Potrafi zastosować uzyskaną wiedzę do rozwiązywania prostych zadań i problemów związanych z prawami i zasadami fizyki klasycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Cel przedmiotuC-2Rozwinięcie umiejętności szacowania wartości wielkości fizycznych
C-3Wyrobienie umiejętności pisania opracowania na zadany temat i korzystania ze źródeł literaturowych
C-4Wyrobienie umiejętności zastosowania praw dotyczących podstawowych zjawisk fizyki klasycznej w praktyce inżynierskiej
Treści programoweT-A-1Zamiana wartości jednostek fizycznych w różnych układach jednostek, rozwiązywanie zadań metodą analizy wymiarowej
T-A-2Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem praw i zasad zachowania fizyki klasycznej, teorii względności
T-A-3Rozwiazywanie zadań z drgań i ruch falowego
T-A-4Omawianie sprawozdań z eksperymentu domowego
T-A-5Pisemny sprawdzian wiadomości, kolokwium końcowe
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia przedmiotowe
M-4Seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe
S-2Ocena formująca: Sprawdzian pisemny
S-3Ocena formująca: Ocena za prezentacje multimedialną
S-4Ocena formująca: Zadanie domowe
S-5Ocena formująca: Aktywność na zajęciach audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Sumaryczna ilość uzyskanych punktów procentowych (sprawdzian, kolokwium, zadanie domowe, aktywność na zajęciach) poniżej 50%
3,0Sumaryczna ilość uzyskanych punktów procentowych (sprawdzian, kolokwium, zadanie domowe, aktywność na zajęciach) w granicach 51%-65%
3,5Sumaryczna ilość uzyskanych punktów procentowych (sprawdzian, kolokwium, zadanie domowe, aktywność na zajęciach) w granicach 66%-80%
4,0Sumaryczna ilość uzyskanych punktów procentowych (sprawdzian, kolokwium, zadanie domowe, aktywność na zajęciach) w granicach 81%-90%
4,5Sumaryczna ilość uzyskanych punktów procentowych (sprawdzian, kolokwium, zadanie domowe, aktywność na zajęciach) w granicach 91%-95%
5,0Sumaryczna ilość uzyskanych punktów procentowych (sprawdzian, kolokwium, zadanie domowe, aktywność na zajęciach) powyżej 95%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_B03_K02Potrafi być odpowiedzialny i komunikatywny, umie współpracować w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Wyrobienie umiejętności pisania opracowania na zadany temat i korzystania ze źródeł literaturowych
Treści programoweT-A-1Zamiana wartości jednostek fizycznych w różnych układach jednostek, rozwiązywanie zadań metodą analizy wymiarowej
T-A-2Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem praw i zasad zachowania fizyki klasycznej, teorii względności
T-A-3Rozwiazywanie zadań z drgań i ruch falowego
T-A-4Omawianie sprawozdań z eksperymentu domowego
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia przedmiotowe
M-4Seminarium
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Aktywność na zajęciach audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieaktywny na zajęciach, nie przygotował prezentacji
3,0Mało aktywny na zajęciach, słabo przygotowana i przedstawiona prezentacja
3,5Mało aktywny na zajęciach, poprawnie przygotowana i przedstawiona prezentacja
4,0Aktywny na zajęciach, dobrze przygotowana i przedstawiona prezentacja
4,5Aktywny na zajęciach, bardzo dobrze przygotowana i przedstawiona prezentacja
5,0Bardzo aktywny na zajęciach, bardzo dobrze przygotowana i przedstawiona prezentacja