Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Sylabus przedmiotu Szkolenie BHP:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Szkolenie BHP
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Bielec <Jerzy.Bielec@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 5 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Obowiązek uczestnictwa w szkoleniu wynika z faktu rozpoczęcia studiów w uczelni (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach Dz.U. Nr 128, poz. 897.).

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zgodnie z rozporządzeniem, uczestnik powinien uzyskać wiedzę z zakresu wybranych zagadnień prawnych, informacji o zagrożeniach dla życia i zdrowia, ochronie przed nimi oraz postępowaniu w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, w tym udzielania pierwszej pomocy.
C-2Uwrażliwienie studentów na czynniki niebezpieczne oraz wynikające z nich ryzyko dla zdrowia i życia.
C-3Przekazanie podstawowych informacji w zakresie radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu czy życiu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe – przegląd i wybór przykładów zagrożeń dla zdrowia i życia mogących mieć miejsce w budynku WEk. oraz w odniesieniu do wybranych przykładów z życia codziennego i innych miejsc pracy. Profilaktyka zagrożeń.1
T-A-2Prezentacje multimedialne .PPS i .mpeg wskazujące na niebezpieczne zachowania oraz konieczność odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa pracy.1
T-A-3Podstawowe pojęcia związane z ryzykiem w miejscu pracy. Ryzyko zawodowe jako wypadkowa prawdopodobieństwa występowania zagrożeń i ciężaru następstw. Układ: zagrożenie – wypadek – szkoda – awaria systemu. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń bhp. Badania okresowe i kontrolne (profilaktyczna opieka lekarska).1
T-A-4Podstawowe zagadnienia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia.1
T-A-5Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zasady postępowania na wypadek pożaru.1
5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: objaśnienie, pogadanka, opis.
M-2Metody aktywizujące: metoda przypadków, metoda sytuacyjna, mini-dyskusja.
M-3Metody eksponujące: filmy, zdjęcia.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Podawanie własnych przykładów dla przedstawianych czynników uciążliwych, szkodliwych lub niebezpiecznych, a także zagrożeń związanych z prezentowanymi zdjęciami - pozwala na bieżącą ocenę zaangażowania i zrozumienia treści przez studenta.
S-2Ocena podsumowująca: Krótka, wolna wypowiedź na dowolny temat z zakresu szkolenia. Pozwala ocenić poziom zrozumienia treści, dokonać szybkiej powtórki oraz zweryfikować poprawność zrozumienia.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_F2_W01
Posiada podstawową wiedzę w zakresie BHP niezbędną do właściwego kształtowania działania organizacji.
Z_1A_W15, Z_1A_W11S1A_W07, S1A_W11C-2, C-1, C-3T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-2, M-3, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_F2_U01
Umiejętność zadbania o bezpieczeństwo i higienę pracy zarówno swoją jak i innych osób.
Z_1A_U07S1A_U01, S1A_U06, S1A_U08C-3, C-2, C-1T-A-4, T-A-3, T-A-1, T-A-2, T-A-5M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_F2_K01
W ciągu życia zawodowego istnieje obowiązek ustawowy (Kodeks Pracy) uczestnictwa w szkoleniach okresowych bądź ich prowadzenia. Odpowiedzialność za pracę swoją i innych w kontekście bezpieczeństwa i kształtowania higienicznych warunków pracy (i nauki).
Z_1A_K01, Z_1A_K09S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06C-1, C-3, C-2T-A-4, T-A-1, T-A-5, T-A-3, T-A-2M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_F2_W01
Posiada podstawową wiedzę w zakresie BHP niezbędną do właściwego kształtowania działania organizacji.
2,0Brak uczestnictwa w obowiązkowym szkoleniu. Brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna.
3,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
3,5Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
4,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
4,5Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
5,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_F2_U01
Umiejętność zadbania o bezpieczeństwo i higienę pracy zarówno swoją jak i innych osób.
2,0Brak uczestnictwa w obowiązkowym szkoleniu. Brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna.
3,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
3,5Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
4,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
4,5Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
5,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_F2_K01
W ciągu życia zawodowego istnieje obowiązek ustawowy (Kodeks Pracy) uczestnictwa w szkoleniach okresowych bądź ich prowadzenia. Odpowiedzialność za pracę swoją i innych w kontekście bezpieczeństwa i kształtowania higienicznych warunków pracy (i nauki).
2,0Brak uczestnictwa w obowiązkowym szkoleniu. Brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna.
3,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
3,5Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
4,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
4,5Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
5,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.

Literatura podstawowa

  1. Bogdan Rączkowski, BHP w praktyce, ODDK - Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, 2012, XIV, każde inne wydanie nie starsze niż 5 lat

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe – przegląd i wybór przykładów zagrożeń dla zdrowia i życia mogących mieć miejsce w budynku WEk. oraz w odniesieniu do wybranych przykładów z życia codziennego i innych miejsc pracy. Profilaktyka zagrożeń.1
T-A-2Prezentacje multimedialne .PPS i .mpeg wskazujące na niebezpieczne zachowania oraz konieczność odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa pracy.1
T-A-3Podstawowe pojęcia związane z ryzykiem w miejscu pracy. Ryzyko zawodowe jako wypadkowa prawdopodobieństwa występowania zagrożeń i ciężaru następstw. Układ: zagrożenie – wypadek – szkoda – awaria systemu. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń bhp. Badania okresowe i kontrolne (profilaktyczna opieka lekarska).1
T-A-4Podstawowe zagadnienia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia.1
T-A-5Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zasady postępowania na wypadek pożaru.1
5
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_F2_W01Posiada podstawową wiedzę w zakresie BHP niezbędną do właściwego kształtowania działania organizacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Uwrażliwienie studentów na czynniki niebezpieczne oraz wynikające z nich ryzyko dla zdrowia i życia.
C-1Zgodnie z rozporządzeniem, uczestnik powinien uzyskać wiedzę z zakresu wybranych zagadnień prawnych, informacji o zagrożeniach dla życia i zdrowia, ochronie przed nimi oraz postępowaniu w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, w tym udzielania pierwszej pomocy.
C-3Przekazanie podstawowych informacji w zakresie radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu czy życiu.
Treści programoweT-A-2Prezentacje multimedialne .PPS i .mpeg wskazujące na niebezpieczne zachowania oraz konieczność odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa pracy.
T-A-1Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe – przegląd i wybór przykładów zagrożeń dla zdrowia i życia mogących mieć miejsce w budynku WEk. oraz w odniesieniu do wybranych przykładów z życia codziennego i innych miejsc pracy. Profilaktyka zagrożeń.
T-A-3Podstawowe pojęcia związane z ryzykiem w miejscu pracy. Ryzyko zawodowe jako wypadkowa prawdopodobieństwa występowania zagrożeń i ciężaru następstw. Układ: zagrożenie – wypadek – szkoda – awaria systemu. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń bhp. Badania okresowe i kontrolne (profilaktyczna opieka lekarska).
T-A-4Podstawowe zagadnienia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia.
T-A-5Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zasady postępowania na wypadek pożaru.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: metoda przypadków, metoda sytuacyjna, mini-dyskusja.
M-3Metody eksponujące: filmy, zdjęcia.
M-1Metody podające: objaśnienie, pogadanka, opis.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Krótka, wolna wypowiedź na dowolny temat z zakresu szkolenia. Pozwala ocenić poziom zrozumienia treści, dokonać szybkiej powtórki oraz zweryfikować poprawność zrozumienia.
S-1Ocena formująca: Podawanie własnych przykładów dla przedstawianych czynników uciążliwych, szkodliwych lub niebezpiecznych, a także zagrożeń związanych z prezentowanymi zdjęciami - pozwala na bieżącą ocenę zaangażowania i zrozumienia treści przez studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak uczestnictwa w obowiązkowym szkoleniu. Brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna.
3,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
3,5Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
4,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
4,5Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
5,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_F2_U01Umiejętność zadbania o bezpieczeństwo i higienę pracy zarówno swoją jak i innych osób.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Przekazanie podstawowych informacji w zakresie radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu czy życiu.
C-2Uwrażliwienie studentów na czynniki niebezpieczne oraz wynikające z nich ryzyko dla zdrowia i życia.
C-1Zgodnie z rozporządzeniem, uczestnik powinien uzyskać wiedzę z zakresu wybranych zagadnień prawnych, informacji o zagrożeniach dla życia i zdrowia, ochronie przed nimi oraz postępowaniu w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, w tym udzielania pierwszej pomocy.
Treści programoweT-A-4Podstawowe zagadnienia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia.
T-A-3Podstawowe pojęcia związane z ryzykiem w miejscu pracy. Ryzyko zawodowe jako wypadkowa prawdopodobieństwa występowania zagrożeń i ciężaru następstw. Układ: zagrożenie – wypadek – szkoda – awaria systemu. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń bhp. Badania okresowe i kontrolne (profilaktyczna opieka lekarska).
T-A-1Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe – przegląd i wybór przykładów zagrożeń dla zdrowia i życia mogących mieć miejsce w budynku WEk. oraz w odniesieniu do wybranych przykładów z życia codziennego i innych miejsc pracy. Profilaktyka zagrożeń.
T-A-2Prezentacje multimedialne .PPS i .mpeg wskazujące na niebezpieczne zachowania oraz konieczność odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa pracy.
T-A-5Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zasady postępowania na wypadek pożaru.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: metoda przypadków, metoda sytuacyjna, mini-dyskusja.
M-3Metody eksponujące: filmy, zdjęcia.
M-1Metody podające: objaśnienie, pogadanka, opis.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Podawanie własnych przykładów dla przedstawianych czynników uciążliwych, szkodliwych lub niebezpiecznych, a także zagrożeń związanych z prezentowanymi zdjęciami - pozwala na bieżącą ocenę zaangażowania i zrozumienia treści przez studenta.
S-2Ocena podsumowująca: Krótka, wolna wypowiedź na dowolny temat z zakresu szkolenia. Pozwala ocenić poziom zrozumienia treści, dokonać szybkiej powtórki oraz zweryfikować poprawność zrozumienia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak uczestnictwa w obowiązkowym szkoleniu. Brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna.
3,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
3,5Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
4,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
4,5Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
5,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_F2_K01W ciągu życia zawodowego istnieje obowiązek ustawowy (Kodeks Pracy) uczestnictwa w szkoleniach okresowych bądź ich prowadzenia. Odpowiedzialność za pracę swoją i innych w kontekście bezpieczeństwa i kształtowania higienicznych warunków pracy (i nauki).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Zgodnie z rozporządzeniem, uczestnik powinien uzyskać wiedzę z zakresu wybranych zagadnień prawnych, informacji o zagrożeniach dla życia i zdrowia, ochronie przed nimi oraz postępowaniu w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, w tym udzielania pierwszej pomocy.
C-3Przekazanie podstawowych informacji w zakresie radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu czy życiu.
C-2Uwrażliwienie studentów na czynniki niebezpieczne oraz wynikające z nich ryzyko dla zdrowia i życia.
Treści programoweT-A-4Podstawowe zagadnienia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia.
T-A-1Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe – przegląd i wybór przykładów zagrożeń dla zdrowia i życia mogących mieć miejsce w budynku WEk. oraz w odniesieniu do wybranych przykładów z życia codziennego i innych miejsc pracy. Profilaktyka zagrożeń.
T-A-5Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zasady postępowania na wypadek pożaru.
T-A-3Podstawowe pojęcia związane z ryzykiem w miejscu pracy. Ryzyko zawodowe jako wypadkowa prawdopodobieństwa występowania zagrożeń i ciężaru następstw. Układ: zagrożenie – wypadek – szkoda – awaria systemu. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń bhp. Badania okresowe i kontrolne (profilaktyczna opieka lekarska).
T-A-2Prezentacje multimedialne .PPS i .mpeg wskazujące na niebezpieczne zachowania oraz konieczność odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa pracy.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: objaśnienie, pogadanka, opis.
M-3Metody eksponujące: filmy, zdjęcia.
M-2Metody aktywizujące: metoda przypadków, metoda sytuacyjna, mini-dyskusja.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Podawanie własnych przykładów dla przedstawianych czynników uciążliwych, szkodliwych lub niebezpiecznych, a także zagrożeń związanych z prezentowanymi zdjęciami - pozwala na bieżącą ocenę zaangażowania i zrozumienia treści przez studenta.
S-2Ocena podsumowująca: Krótka, wolna wypowiedź na dowolny temat z zakresu szkolenia. Pozwala ocenić poziom zrozumienia treści, dokonać szybkiej powtórki oraz zweryfikować poprawność zrozumienia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak uczestnictwa w obowiązkowym szkoleniu. Brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna.
3,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
3,5Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
4,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
4,5Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.
5,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.