Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Sylabus przedmiotu Ochrona własności intelektualnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona własności intelektualnej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Rafał Mazur <Rafal.Mazur@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK1 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy przedsiębiorczości

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość istoty, rodzajów zmian oraz czynników determinujących rozwój przedsiębiorstw
C-2Umiejętność klasyfikowania elementów własności intelektualnej
C-3Znajomość elementów własności przemysłowej i umiejętność wskazania cech charakterystycznych oraz różnic między nimi, a także specyfiki praw wyłącznych do tych elementów
C-4Znajomość składników własności literackiej i artystycznej i aspektów autorskich praw osobistych i majątkowych
C-5Znajomość podmiotów działających na rzecz rozwoju organizacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Czynniki determinujące rozwój przedsiębiorstw2
T-K-2Ogólne zagadnienia własności intelektualnej1
T-K-3Wynalazki jako podstawowy rodzaj inwencji skodyfikowanych2
T-K-4Wzory użytkowe i wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, projekty racjonalizatorskie2
T-K-5Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne2
T-K-6Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych2
T-K-7Wybrane podmioty działające na rzecz rozwoju organizacji2
T-K-8Własność literacka i artystyczna2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-K-2Udział w zaliczeniu2
A-K-3Przygotowanie do konwersatoriów18
A-K-4Realizacja prezentacji, studium przypadku5
A-K-5Poszukiwanie i czytanie wskazanej literatury10
A-K-6Przygotowanie do zaliczenia10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Pogadanka
M-3analiza studiów przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena z kolokwium
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji współdziałania i pracy w grupie podczas przygotowywania studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-4Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-5Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia z wszystkich ocen formujących)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A7_W01
Wiedza z zakresu składników własności intelektualnej
Z_1A_W14S1A_W10C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-K-2, T-K-3, T-K-4, T-K-5, T-K-8M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A7_U01
Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi kategoriami z zakresu własności intelektualnej
Z_1A_U16S1A_U05C-1, C-2T-K-1, T-K-7M-3S-3, S-4
Z_1A_A7_U02
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu własności intelektualnej
Z_1A_U17S1A_U06C-1, C-3, C-5T-K-1, T-K-2M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A7_K01
Umiejętność pracy w grupie
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-1T-K-1, T-K-3, T-K-4, T-K-5, T-K-6M-2S-2
Z_1A_A7_K02
Umiejętność przewidzenia konsekwencji podejmowania określonych działań
Z_1A_K09S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-1, C-2T-K-1, T-K-2M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A7_W01
Wiedza z zakresu składników własności intelektualnej
2,0Student nie potrafi wymienić składników własności intelektualnej
3,0Student zna elementy własności intelektualnej i wskazuje cechy charakterystyczne niektórych z nich
3,5Student zna elementy własności intelektualnej i wskazuje cechy charakterystyczne niektórych z nich w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student zna elementy własności intelektualnej i wskazuje na ich cechy charakterystyczne, potrafi podać przykłady
4,5Student zna elementy własności intelektualnej i wskazuje na ich cechy charakterystyczne, potrafi podać liczne przykłady
5,0Student zna elementy własności intelektualnej i wskazuje na ich cechy charakterystyczne, potrafi podać przykłady, dokładnie orientuje się w aspektach praw osobistych i majątkowych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A7_U01
Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi kategoriami z zakresu własności intelektualnej
2,0Student nie potrafi klasyfikować elementów własności intelektualnej
3,0Student potrafi wyodrębnić elementy własności intelektualnej
3,5Student potrafi wyodrębnić elementy własności intelektualnej oraz wskazać potencjalne efekty z wdrożenia niektórych z nich
4,0Student potrafi wyodrębnić i scharakteryzować składniki własności intelektualnej i wskazać specyficzne cechy odróżniające te rozwiązania oraz wskazać potencjalne efekty z wdrożenia większości rozwiązań
4,5Student potrafi wyodrębnić i scharakteryzować składniki własności intelektualnej i wskazać specyficzne cechy odróżniające te rozwiązania oraz płynnie wskazać potencjalne efekty z wdrożenia wielu rozwiązań
5,0Student klasyfikuje elementy własności intelektualnej, dokładnie zna różnice między własnością przemysłową a własnością literacką i artystyczną oraz potrafi zidentyfikować potencjalne korzyści z wykorzystania poszczególnych składników własności intelektualnej
Z_1A_A7_U02
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu własności intelektualnej
2,0Student nie potrafi klasyfikować elementów własności intelektualnej
3,0Student potrafi wyodrębnić elementy własności intelektualnej
3,5Student potrafi wyodrębnić elementy własności intelektualnej oraz wskazać potencjalne efekty z wdrożenia niektórych z nich
4,0Student potrafi wyodrębnić i scharakteryzować składniki własności intelektualnej i wskazać specyficzne cechy odróżniające te rozwiązania oraz wskazać potencjalne efekty z wdrożenia większości rozwiązań
4,5Student potrafi wyodrębnić i scharakteryzować składniki własności intelektualnej i wskazać specyficzne cechy odróżniające te rozwiązania oraz płynnie wskazać potencjalne efekty z wdrożenia wielu rozwiązań
5,0Student klasyfikuje elementy własności intelektualnej, dokładnie zna różnice między własnością przemysłową a własnością literacką i artystyczną oraz potrafi zidentyfikować potencjalne korzyści z wykorzystania poszczególnych składników własności intelektualnej

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A7_K01
Umiejętność pracy w grupie
2,0Nie potrafi pracować w grupie
3,0W grupie zajmuje się prostymi zagadnieniami o charakterze odtwórczym
3,5W grupie zajmuje się bardziej zaawansowanymi zagadnieniami o charakterze odtwórczym
4,0Jest aktywnym członkiem zespołu. Współuczestniczy we wszystkich etapach pracy zespołu
4,5Samodzielnie pracuje nad wybranymi tematami
5,0Potrafi prezentować i bronić swoich poglądów
Z_1A_A7_K02
Umiejętność przewidzenia konsekwencji podejmowania określonych działań
2,0Nie potrafi przewidywać skutków podjętych działań
3,0W ograniczony sposób przewiduje efekty podjętych działań
3,5W stopniu ponad dostatecznym przewiduje efekty podjętych działań
4,0Sprawnie antycypuje skutki podjętych lub zaniechanych działań
4,5W stopniu ponad dobrym przewiduje efekty podjętych działań
5,0Przekonywująco uzasadnia potrzebę podjęcia określonych działań

Literatura podstawowa

  1. M. Zajączkowski, Podstawy innowatyki i ochrony własności intelektualnej, Lega, Szczecin, 2005
  2. T. Szymanek, Prawo własności przemysłowej, EWSPiA, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. R. Mazur, Jesteś innowacyjny? Natura współczesnych innowacji, „Top Logistyk”, Poznań, 2008, 2/2008.
  2. R. Mazur, Inwentorzy. Czynniki rozwoju innowacji, „Top Logistyk”, Poznań, 2008, 3/2008.

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Czynniki determinujące rozwój przedsiębiorstw2
T-K-2Ogólne zagadnienia własności intelektualnej1
T-K-3Wynalazki jako podstawowy rodzaj inwencji skodyfikowanych2
T-K-4Wzory użytkowe i wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, projekty racjonalizatorskie2
T-K-5Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne2
T-K-6Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych2
T-K-7Wybrane podmioty działające na rzecz rozwoju organizacji2
T-K-8Własność literacka i artystyczna2
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-K-2Udział w zaliczeniu2
A-K-3Przygotowanie do konwersatoriów18
A-K-4Realizacja prezentacji, studium przypadku5
A-K-5Poszukiwanie i czytanie wskazanej literatury10
A-K-6Przygotowanie do zaliczenia10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A7_W01Wiedza z zakresu składników własności intelektualnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W14zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-1Znajomość istoty, rodzajów zmian oraz czynników determinujących rozwój przedsiębiorstw
C-2Umiejętność klasyfikowania elementów własności intelektualnej
C-3Znajomość elementów własności przemysłowej i umiejętność wskazania cech charakterystycznych oraz różnic między nimi, a także specyfiki praw wyłącznych do tych elementów
C-4Znajomość składników własności literackiej i artystycznej i aspektów autorskich praw osobistych i majątkowych
C-5Znajomość podmiotów działających na rzecz rozwoju organizacji
Treści programoweT-K-2Ogólne zagadnienia własności intelektualnej
T-K-3Wynalazki jako podstawowy rodzaj inwencji skodyfikowanych
T-K-4Wzory użytkowe i wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, projekty racjonalizatorskie
T-K-5Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne
T-K-8Własność literacka i artystyczna
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Pogadanka
M-3analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wymienić składników własności intelektualnej
3,0Student zna elementy własności intelektualnej i wskazuje cechy charakterystyczne niektórych z nich
3,5Student zna elementy własności intelektualnej i wskazuje cechy charakterystyczne niektórych z nich w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student zna elementy własności intelektualnej i wskazuje na ich cechy charakterystyczne, potrafi podać przykłady
4,5Student zna elementy własności intelektualnej i wskazuje na ich cechy charakterystyczne, potrafi podać liczne przykłady
5,0Student zna elementy własności intelektualnej i wskazuje na ich cechy charakterystyczne, potrafi podać przykłady, dokładnie orientuje się w aspektach praw osobistych i majątkowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A7_U01Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi kategoriami z zakresu własności intelektualnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Znajomość istoty, rodzajów zmian oraz czynników determinujących rozwój przedsiębiorstw
C-2Umiejętność klasyfikowania elementów własności intelektualnej
Treści programoweT-K-1Czynniki determinujące rozwój przedsiębiorstw
T-K-7Wybrane podmioty działające na rzecz rozwoju organizacji
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-4Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi klasyfikować elementów własności intelektualnej
3,0Student potrafi wyodrębnić elementy własności intelektualnej
3,5Student potrafi wyodrębnić elementy własności intelektualnej oraz wskazać potencjalne efekty z wdrożenia niektórych z nich
4,0Student potrafi wyodrębnić i scharakteryzować składniki własności intelektualnej i wskazać specyficzne cechy odróżniające te rozwiązania oraz wskazać potencjalne efekty z wdrożenia większości rozwiązań
4,5Student potrafi wyodrębnić i scharakteryzować składniki własności intelektualnej i wskazać specyficzne cechy odróżniające te rozwiązania oraz płynnie wskazać potencjalne efekty z wdrożenia wielu rozwiązań
5,0Student klasyfikuje elementy własności intelektualnej, dokładnie zna różnice między własnością przemysłową a własnością literacką i artystyczną oraz potrafi zidentyfikować potencjalne korzyści z wykorzystania poszczególnych składników własności intelektualnej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A7_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu własności intelektualnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Znajomość istoty, rodzajów zmian oraz czynników determinujących rozwój przedsiębiorstw
C-3Znajomość elementów własności przemysłowej i umiejętność wskazania cech charakterystycznych oraz różnic między nimi, a także specyfiki praw wyłącznych do tych elementów
C-5Znajomość podmiotów działających na rzecz rozwoju organizacji
Treści programoweT-K-1Czynniki determinujące rozwój przedsiębiorstw
T-K-2Ogólne zagadnienia własności intelektualnej
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi klasyfikować elementów własności intelektualnej
3,0Student potrafi wyodrębnić elementy własności intelektualnej
3,5Student potrafi wyodrębnić elementy własności intelektualnej oraz wskazać potencjalne efekty z wdrożenia niektórych z nich
4,0Student potrafi wyodrębnić i scharakteryzować składniki własności intelektualnej i wskazać specyficzne cechy odróżniające te rozwiązania oraz wskazać potencjalne efekty z wdrożenia większości rozwiązań
4,5Student potrafi wyodrębnić i scharakteryzować składniki własności intelektualnej i wskazać specyficzne cechy odróżniające te rozwiązania oraz płynnie wskazać potencjalne efekty z wdrożenia wielu rozwiązań
5,0Student klasyfikuje elementy własności intelektualnej, dokładnie zna różnice między własnością przemysłową a własnością literacką i artystyczną oraz potrafi zidentyfikować potencjalne korzyści z wykorzystania poszczególnych składników własności intelektualnej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A7_K01Umiejętność pracy w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Znajomość istoty, rodzajów zmian oraz czynników determinujących rozwój przedsiębiorstw
Treści programoweT-K-1Czynniki determinujące rozwój przedsiębiorstw
T-K-3Wynalazki jako podstawowy rodzaj inwencji skodyfikowanych
T-K-4Wzory użytkowe i wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, projekty racjonalizatorskie
T-K-5Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne
T-K-6Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych
Metody nauczaniaM-2Pogadanka
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena kompetencji współdziałania i pracy w grupie podczas przygotowywania studium przypadku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi pracować w grupie
3,0W grupie zajmuje się prostymi zagadnieniami o charakterze odtwórczym
3,5W grupie zajmuje się bardziej zaawansowanymi zagadnieniami o charakterze odtwórczym
4,0Jest aktywnym członkiem zespołu. Współuczestniczy we wszystkich etapach pracy zespołu
4,5Samodzielnie pracuje nad wybranymi tematami
5,0Potrafi prezentować i bronić swoich poglądów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A7_K02Umiejętność przewidzenia konsekwencji podejmowania określonych działań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Znajomość istoty, rodzajów zmian oraz czynników determinujących rozwój przedsiębiorstw
C-2Umiejętność klasyfikowania elementów własności intelektualnej
Treści programoweT-K-1Czynniki determinujące rozwój przedsiębiorstw
T-K-2Ogólne zagadnienia własności intelektualnej
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena kompetencji współdziałania i pracy w grupie podczas przygotowywania studium przypadku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi przewidywać skutków podjętych działań
3,0W ograniczony sposób przewiduje efekty podjętych działań
3,5W stopniu ponad dostatecznym przewiduje efekty podjętych działań
4,0Sprawnie antycypuje skutki podjętych lub zaniechanych działań
4,5W stopniu ponad dobrym przewiduje efekty podjętych działań
5,0Przekonywująco uzasadnia potrzebę podjęcia określonych działań