Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Sylabus przedmiotu Marketing:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Marketing
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Leonid Worobjow <Leonid.Worobjow@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Hernik <joanna.hernik@zut.edu.pl>, Rafał Mazur <Rafal.Mazur@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1studenci mją pozanać przyczyny pojawienia się marketingu
C-2studenci mają otrzymać wiedzę na temat istoty otoczenia i jego analizy
C-3studenci winni znać zasady segmentacji rynku i jej racjonalności
C-4studenci mają charakteryzować narzędzia marketingu mix
C-5studenci mają tworzyć plan wdrażania marketingu w firmie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1rodzaje marketingu2
T-A-2otoczenie marketingowe2
T-A-3segmentacja rynku2
T-A-4produkt - pojęcie, rodzaje, cykl życia2
T-A-5dystrybucja produktów2
T-A-6promocja4
T-A-7cena1
15
wykłady
T-W-1istota i znaczenie marketingu2
T-W-2zasady marketingowe1
T-W-3strategia marketingowa2
T-W-4otoczenie podmiotu - analiza2
T-W-5segmentacja rynku2
T-W-6cena - istota, ustalanie, strategie cenowe2
T-W-7strategie dystrybucji; hurt i detal2
T-W-8promocja - charakterystyka elementów2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2prace domowe15
A-A-3przygotowanie do kolokwium18
A-A-4udział w konsultacjach2
A-A-5przygotowanie do zajęć10
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do kolokwium8
A-W-3przygotwanie do zajęć7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy
M-2film
M-3praca w grupach
M-4dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena formująca: prace domowe
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C1_W01
powinien wymieniać elementy marketingu mix
Z_1A_W01S1A_W01C-4T-A-4, T-A-7, T-A-5, T-A-6M-1S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C1_U01
Powinien postrzegać narzędzia marketingu jako źródło potencjalnych sukcesów firmy
Z_1A_U02, Z_1A_U17S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06C-4, C-2T-W-5, T-A-3, T-A-1, T-W-2, T-W-8, T-W-6, T-W-3, T-W-4, T-A-5, T-W-1, T-A-7, T-A-6, T-A-4, T-W-7, T-A-2M-3, M-1S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C1_K01
winien rozumieć rolę dobrze zorganizowanego marketingu w działaności gospodarczej podmiotów
Z_1A_K01, Z_1A_K03S1A_K01, S1A_K03, S1A_K06C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2M-4, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C1_W01
powinien wymieniać elementy marketingu mix
2,0Nie umie definiować pojęcia marketingu.
3,0Zna system i kompozycję marketingową.
3,5Zna podstawowe elementy marketingu mix.
4,0Umie wymienić otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa.
4,5Zna istotę i rodzaje promocji marketingowej.
5,0Zna podstawy marketingu międzynarodowego.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C1_U01
Powinien postrzegać narzędzia marketingu jako źródło potencjalnych sukcesów firmy
2,0Nie postrzega narzędzi marketingu jako źródeł potencjalnych sukcesów firmy.
3,0Umie zidentyfikować narzędzia marketingowe.
3,5Umie opracowywać reklamę produktów przedsiębiorstwa.
4,0Umie prowadzić analizę funkcyjno-wartościową produktów firmy.
4,5Umie opracowywać wizerunek i tożsamość firmy.
5,0Umie tworzyć plan wdrażania marketingu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C1_K01
winien rozumieć rolę dobrze zorganizowanego marketingu w działaności gospodarczej podmiotów
2,0Nie rozumie roli zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie.
3,0Rozumie znaczenie działań konkurencyjnych firmy.
3,5Identyfikuje system i kompozycję marketingową w przedsiębiorstwie.
4,0Rozumie istotę działań promocyjnych przedsiębiorstwa.
4,5Identyfikuje rolę marketingu w społeczeństwie.
5,0Potrafi argumentować mocne i słabe strony działalnosci marketingowej przedsiębiorstwa.

Literatura podstawowa

  1. Kotler Ph, Marketing. Analiza. Planowanie. Wdrażanie. Kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa, 1994
  2. Zajączkowski M, Marketing-mix, AR, Szczecin, 2005, dwa tomy
  3. Kotler Ph., Armstrong G., Sunders J., Vong V, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1rodzaje marketingu2
T-A-2otoczenie marketingowe2
T-A-3segmentacja rynku2
T-A-4produkt - pojęcie, rodzaje, cykl życia2
T-A-5dystrybucja produktów2
T-A-6promocja4
T-A-7cena1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1istota i znaczenie marketingu2
T-W-2zasady marketingowe1
T-W-3strategia marketingowa2
T-W-4otoczenie podmiotu - analiza2
T-W-5segmentacja rynku2
T-W-6cena - istota, ustalanie, strategie cenowe2
T-W-7strategie dystrybucji; hurt i detal2
T-W-8promocja - charakterystyka elementów2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2prace domowe15
A-A-3przygotowanie do kolokwium18
A-A-4udział w konsultacjach2
A-A-5przygotowanie do zajęć10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do kolokwium8
A-W-3przygotwanie do zajęć7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C1_W01powinien wymieniać elementy marketingu mix
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-4studenci mają charakteryzować narzędzia marketingu mix
Treści programoweT-A-4produkt - pojęcie, rodzaje, cykl życia
T-A-7cena
T-A-5dystrybucja produktów
T-A-6promocja
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena formująca: prace domowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie umie definiować pojęcia marketingu.
3,0Zna system i kompozycję marketingową.
3,5Zna podstawowe elementy marketingu mix.
4,0Umie wymienić otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa.
4,5Zna istotę i rodzaje promocji marketingowej.
5,0Zna podstawy marketingu międzynarodowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C1_U01Powinien postrzegać narzędzia marketingu jako źródło potencjalnych sukcesów firmy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-4studenci mają charakteryzować narzędzia marketingu mix
C-2studenci mają otrzymać wiedzę na temat istoty otoczenia i jego analizy
Treści programoweT-W-5segmentacja rynku
T-A-3segmentacja rynku
T-A-1rodzaje marketingu
T-W-2zasady marketingowe
T-W-8promocja - charakterystyka elementów
T-W-6cena - istota, ustalanie, strategie cenowe
T-W-3strategia marketingowa
T-W-4otoczenie podmiotu - analiza
T-A-5dystrybucja produktów
T-W-1istota i znaczenie marketingu
T-A-7cena
T-A-6promocja
T-A-4produkt - pojęcie, rodzaje, cykl życia
T-W-7strategie dystrybucji; hurt i detal
T-A-2otoczenie marketingowe
Metody nauczaniaM-3praca w grupach
M-1wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie postrzega narzędzi marketingu jako źródeł potencjalnych sukcesów firmy.
3,0Umie zidentyfikować narzędzia marketingowe.
3,5Umie opracowywać reklamę produktów przedsiębiorstwa.
4,0Umie prowadzić analizę funkcyjno-wartościową produktów firmy.
4,5Umie opracowywać wizerunek i tożsamość firmy.
5,0Umie tworzyć plan wdrażania marketingu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C1_K01winien rozumieć rolę dobrze zorganizowanego marketingu w działaności gospodarczej podmiotów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1studenci mją pozanać przyczyny pojawienia się marketingu
Treści programoweT-W-3strategia marketingowa
T-W-1istota i znaczenie marketingu
T-W-2zasady marketingowe
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-1wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie roli zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie.
3,0Rozumie znaczenie działań konkurencyjnych firmy.
3,5Identyfikuje system i kompozycję marketingową w przedsiębiorstwie.
4,0Rozumie istotę działań promocyjnych przedsiębiorstwa.
4,5Identyfikuje rolę marketingu w społeczeństwie.
5,0Potrafi argumentować mocne i słabe strony działalnosci marketingowej przedsiębiorstwa.