Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Sylabus przedmiotu Podstawy zarządzania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy zarządzania
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Świtłyk <Michal.Switlyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Sworowska-Baranowska <Anna.Sworowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 3,00,30zaliczenie
wykładyW1 30 3,00,70egzamin

Wymagania wstępne

dla tego przedmiotu nie są określone wymagania wstępne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zrozumienie istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji.
C-2Rozumienie zasad, prawidłowości i instrumentów zarządzania.
C-3Umiejętność opisu i analizy problemów zarządzania.
C-4Umiejętność kwalifikacji problemów zarządzania do obszarów poszczególnych funkcji kierowniczych.
C-5Zrozumienie wpływu otoczenia i jego zmienności na organizację.
C-6Zrozumienie istoty procesu zarządzania.
C-7Zapoznanie studentów z funkcjami zarządzania
C-8Nabywanie umiejętności planowania gospodarowania czasem i ustalania priorytetów w organizacji
C-9Budowa umiejętnosci motywowania pracowników
C-10Nabywanie umiejętności przeprowadzenia kontroli w organizacji
C-11Kształtowanie umiejętności diagnozowania problemów w organizacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Istota zarządzania i elementy procesu zarządzania2
T-A-2Klasyfikacja, role i umiejętności menedżerów4
T-A-3Planowanie i podejmowanie decyzji w organizacji4
T-A-4Ogólny model organizacji przedsiębiorstwa. Budowa i typologia struktur organizacyjnych4
T-A-5Motywowanie pracownika do pracy4
T-A-6Proces i rodzaje kontroli4
T-A-7Władza, przywództwo i proces oddziaływania4
T-A-8Problemy w organizacji i sposoby ich rozwiązywania2
T-A-9Zarządzanie komunikowaniem się w organizacjach2
30
wykłady
T-W-1Zarządzanie – jego istota i znaczenie2
T-W-2Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania2
T-W-3Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy2
T-W-4Władza. Informacja i komunikacja w zarządzaniu2
T-W-5Struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania.2
T-W-6Struktura organizacyjna – uwarunkowania i kierunki ewolucji2
T-W-7Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny2
T-W-8Metody zarządzania. Kryteria oceny sprawności działania.2
T-W-9Istota pracy kierowniczej, składniki kierowania.2
T-W-10Role kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze.2
T-W-11Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania.2
T-W-12Zarządzanie w kontekście zmian.2
T-W-13Zarządzanie w warunkach globalizacji.2
T-W-14Sfery makrootoczenia kształtujące szanse i zagrożenia rozwoju2
T-W-15Zakres analizy otoczenia konkurencyjnego. Analiza „pięciu sił” M.E. Portera.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego15
A-A-3Przygotowanie się do zajęć15
A-A-4Praca z ćwiczeniami30
90
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Zapoznawanie się z literaturą dodatkową15
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu42
A-W-4Egzamin3
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Opis
M-5Objaśnienie
M-6Ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe
S-3Ocena formująca: Dyskusja wyników i propozycji w zakresie przyjetych rozwiazań ćwiczeń i zadań problemowych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B5_W01
Ma wiedzę o podstawach teorii zarządzania i ekonomii
Z_1A_W01S1A_W01C-3, C-4, C-1, C-2, C-5T-W-5, T-W-1, T-W-6, T-W-3, T-W-14, T-W-9, T-W-8, T-W-7, T-W-2, T-W-10, T-W-11, T-W-15, T-W-12, T-W-4, T-W-13M-1, M-2, M-3S-1
Z_1A_B5_W02
Rozumie kompleksowość organizacji i wpływ otoczenia na organizację
Z_1A_W04S1A_W03C-2T-W-2M-3, M-1, M-2S-1
Z_1A_B5_W03
Ma wiedzę o zarządzaniu, która pozwala absolwentowi przypisywać problemy do funkcji zarządzania
Z_1A_W11S1A_W07C-4T-W-3, T-W-10M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B5_U01
Posiada umiejętność planowania pracy w organizacji, gospodarowania czasem, motywowania pracowników oraz przeprowadzania procesu kontroli
Z_1A_U03, Z_1A_U04, Z_1A_U05, Z_1A_U06, Z_1A_U07S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-9, C-8, C-10T-A-9, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-2, T-A-4, T-A-3M-3, M-6S-3
Z_1A_B5_U02
Ma umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy
Z_1A_U01, Z_1A_U02, Z_1A_U05S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04C-1, C-2, C-5, C-3, C-4T-A-1, T-A-8M-1, M-3, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B5_K01
Absolwent jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje działania oraz zespołu
Z_1A_K03, Z_1A_K09S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-2, C-3, C-1, C-5, C-4T-W-3, T-W-13, T-A-3, T-W-14, T-W-1, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-W-11, T-A-2, T-W-9, T-A-7, T-A-1, T-W-4, T-W-15, T-A-8, T-W-12, T-W-7, T-W-6, T-W-5, T-W-8, T-W-2, T-W-10M-1, M-3, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B5_W01
Ma wiedzę o podstawach teorii zarządzania i ekonomii
2,0niedostateczny poziom wiedzy o podstawach teorii zarządzania i ekonomii
3,0zadawalająca wiedza o podstawach teorii zarządzania i ekonomii, potrafi zdefiniować funkcje zarządzania
3,5zadawalająca wiedza o podstawach teorii zarządzania i ekonomii, potrafi zdefiniować funkcje zarządzania i podać definicję cyklu działania zorganizowanego
4,0dobra wiedza o podstawach teorii zarządzania i ekonomii, potrafi zdefiniować funkcje zarządzania, podać definicję cyklu działania zorganizowanego, tłumaczyć związki między nimi
4,5bardzo dobra wiedza wiedza o podstawach teorii zarządzania i ekonomii, potrafi zdefiniować funkcje zarządzania, podać definicję cyklu działania zorganizowanego oraz potrafi wytłumaczyć scharakteryzować podstawowe systemy kierowania
5,0znakomita wiedza potrafi identyfikować i tłumaczyć wpływ poszczególnych szkół zarządzania na teorię zarządzania
Z_1A_B5_W02
Rozumie kompleksowość organizacji i wpływ otoczenia na organizację
2,0niezadawalająca wiedza, nie potrafi definiować podstawowych pojęć z zakresu organizacji i nie potrafi podać definicji otoczenia organizacji
3,0zadawalająca wiedza, potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu organizacji, potrafi podać definicję otoczenia organizacji i wyjaśnić wpływ poszczególnych elementów otoczenia na organizację z licznymi błedami
3,5zadawalająca wiedza, potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu organizacji, potrafi podać definicję otoczenia organizacji i wyjaśnić wpływ poszczególnych elementów otoczenia na organizację
4,0dobra wiedza, potrafi definiować i objaśniać podstawowe pojęcia z zakresu organizacji, potrafi podać definicję otoczenia organizacji i wyjaśnić wpływ poszczególnych elementów otoczenia na organizację
4,5bardzo dobra wiedza, potrafi wyjaśniać podstawowe pojęcia z zakresu organizacji, potrafi podać definicję otoczenia organizacji i tłumaczyć wpływ poszczególnych elementów otoczenia na organizację
5,0znakomita wiedza, potrafi wyjaśniać podstawowe pojęcia z zakresu organizacji, potrafi podać definicję otoczenia organizacji i wyjaśnić wpływ poszczególnych elementów otoczenia na organizację, potrafi rozpoznać i zdefiniować związki między organizacją, jej otoczeniem i wiedzą ekonomiczną
Z_1A_B5_W03
Ma wiedzę o zarządzaniu, która pozwala absolwentowi przypisywać problemy do funkcji zarządzania
2,0Niezadawalająca wiedza, nie potrafi definiować funkcji zarządzania, nie potrafi podać ich zakresu
3,0Zadawalająca wiedza, potrafi definiować funkcję zarządzania i ich zakres, zna pojęcie organicznych funkcji zarządzania, popełnia liczne błędy.
3,5Zadawalająca wiedza, potrafi definiować funkcję zarządzania i ich zakres, zna pojęcie organicznych funkcji zarządzania. Zna zakresy kierowniczych funkcji planowania, organizowania, motywowania i kontroli.
4,0Dobra wiedza, potrafi definiować funkcję zarządzania i ich zakres, zna pojęcie organicznych funkcji zarządzania. Zna zakresy kierowniczych funkcji planowania, organizowania, motywowania i kontroli oraz zna zasady ich realizacji.
4,5Bardzo dobra wiedza, potrafi definiować funkcję zarządzania i ich zakres, zna pojęcie organicznych funkcji zarządzania. Zna zakresy kierowniczych funkcji planowania, organizowania, motywowania i kontroli oraz zna zasady ich realizacji, zdaje sobie sprawę z ograniczeń w ich realizacji.
5,0Bardzo dobra wiedza, potrafi definiować funkcję zarządzania i ich zakres, zna pojęcie organicznych funkcji zarządzania. Zna zakresy kierowniczych funkcji planowania, organizowania, motywowania i kontroli oraz zna zasady ich realizacji, zdaje sobie sprawę z ograniczeń w ich realizacji i zna spodoby ich racjonalizacji.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B5_U01
Posiada umiejętność planowania pracy w organizacji, gospodarowania czasem, motywowania pracowników oraz przeprowadzania procesu kontroli
2,0Student nie potrafi odnieść wiedzy z zakresu planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli do problemów praktycznych
3,0Student potrafi wykorzystać nieliczne zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli do rozwiązywania problemów praktycznych
3,5Student potrafi wykorzystać zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli do rozwiązywania problemów praktycznych
4,0Student poprawnie wykorzystuje zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli do rozwiązywania problemów praktycznych, a także potrafi odnaleźć powiązania między nimi
4,5Student dobrze potrafi wykorzystać zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli do rozwiązywania problemów praktycznych, a także potrafi odnaleźć powiązania między nimi
5,0Student wykorzystuje wszystkie zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli do rozwiązywania problemów praktycznych oraz potrafi odnaleźć powiązania między nimi, a także sam identyfikuje problemy w organizacji
Z_1A_B5_U02
Ma umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy
2,0Nie ma umiejętności zdobywania wiedzy z różnych źródeł.
3,0Posiada umiejętność korzystania tylko wyłącznie z literatury podstawowej i podstawowych źródeł elektronicznych.
3,5Posiada umiejętność korzystania z literatury podstawowej, literatury dodatkowej oraz podstawowych źródeł elektronicznych krajowych.
4,0Posiada umiejętność korzystania z literatury podstawowej, literatury dodatkowej oraz zasobów bibliotek cyfrowych krajowych i zagranicznych baz danych.
4,5Posiada umiejętność korzystania z literatury podstawowej, literatury dodatkowej oraz zasobów bibliotek cyfrowych krajowych i zagranicznych baz danych.
5,0Potrafi wykorzystać literaturę podstawową, literaturę dodatkową oraz wykorzystywać zasoby bibliotek cyfrowych krajowych i zagranicznych baz danych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B5_K01
Absolwent jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje działania oraz zespołu
2,0Nie zna znaczenia pojęcia odpowiedzialność w pracy kierowniczej, nie zna zasad organizacji pracy własnej i zasad organizacji pracy złożonej.
3,0Zna pojęcie odpowiedzialności w pracy kierowniczej, zna zasady organizowania pracy własnej i pracy zespołu.
3,5Zna pojęcie odpowiedzialności w pracy kierowniczej, zna zasady organizowania pracy własnej i pracy zespołu, potrafi zorganizować i integrować pracę w zespole.
4,0Zna pojęcie odpowiedzialności w pracy kierowniczej, zna zasady organizowania pracy własnej i pracy zespołu, potrafi zorganizować i integrować pracę w zespole, stosuje zasady motywowania.
4,5Zna pojęcie odpowiedzialności w pracy kierowniczej, zna zasady organizowania pracy własnej i pracy zespołu, potrafi zorganizować i integrować pracę w zespole, stosuje zasady motywowania, jest świadomy konsekwencji przyjęcia odpowiedzialności.
5,0Zna pojęcie odpowiedzialności w pracy kierowniczej, zna zasady organizowania pracy własnej i pracy zespołu, potrafi zorganizować i integrować pracę w zespole, stosuje zasady motywowania, jest świadomy konsekwencji przyjęcia odpowiedzialności. Postepuje zgodnie z zasadami etyki.

Literatura podstawowa

  1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 2010
  2. red. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie . Teoria i praktyka., PWN, Warszawa, 2006
  3. Dołgasz M., Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania., PWN, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Kirejczyk E., Zrozumieć zarządzanie, PWN, Warszawa, 2008
  2. Błaszczyk W., Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych., PWN, Warszawa, 2008
  3. Świtłyk M., Zarys nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwem rolniczym., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, 1999

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Istota zarządzania i elementy procesu zarządzania2
T-A-2Klasyfikacja, role i umiejętności menedżerów4
T-A-3Planowanie i podejmowanie decyzji w organizacji4
T-A-4Ogólny model organizacji przedsiębiorstwa. Budowa i typologia struktur organizacyjnych4
T-A-5Motywowanie pracownika do pracy4
T-A-6Proces i rodzaje kontroli4
T-A-7Władza, przywództwo i proces oddziaływania4
T-A-8Problemy w organizacji i sposoby ich rozwiązywania2
T-A-9Zarządzanie komunikowaniem się w organizacjach2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zarządzanie – jego istota i znaczenie2
T-W-2Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania2
T-W-3Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy2
T-W-4Władza. Informacja i komunikacja w zarządzaniu2
T-W-5Struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania.2
T-W-6Struktura organizacyjna – uwarunkowania i kierunki ewolucji2
T-W-7Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny2
T-W-8Metody zarządzania. Kryteria oceny sprawności działania.2
T-W-9Istota pracy kierowniczej, składniki kierowania.2
T-W-10Role kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze.2
T-W-11Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania.2
T-W-12Zarządzanie w kontekście zmian.2
T-W-13Zarządzanie w warunkach globalizacji.2
T-W-14Sfery makrootoczenia kształtujące szanse i zagrożenia rozwoju2
T-W-15Zakres analizy otoczenia konkurencyjnego. Analiza „pięciu sił” M.E. Portera.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego15
A-A-3Przygotowanie się do zajęć15
A-A-4Praca z ćwiczeniami30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Zapoznawanie się z literaturą dodatkową15
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu42
A-W-4Egzamin3
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B5_W01Ma wiedzę o podstawach teorii zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-3Umiejętność opisu i analizy problemów zarządzania.
C-4Umiejętność kwalifikacji problemów zarządzania do obszarów poszczególnych funkcji kierowniczych.
C-1Zrozumienie istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji.
C-2Rozumienie zasad, prawidłowości i instrumentów zarządzania.
C-5Zrozumienie wpływu otoczenia i jego zmienności na organizację.
Treści programoweT-W-5Struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania.
T-W-1Zarządzanie – jego istota i znaczenie
T-W-6Struktura organizacyjna – uwarunkowania i kierunki ewolucji
T-W-3Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy
T-W-14Sfery makrootoczenia kształtujące szanse i zagrożenia rozwoju
T-W-9Istota pracy kierowniczej, składniki kierowania.
T-W-8Metody zarządzania. Kryteria oceny sprawności działania.
T-W-7Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny
T-W-2Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania
T-W-10Role kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze.
T-W-11Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania.
T-W-15Zakres analizy otoczenia konkurencyjnego. Analiza „pięciu sił” M.E. Portera.
T-W-12Zarządzanie w kontekście zmian.
T-W-4Władza. Informacja i komunikacja w zarządzaniu
T-W-13Zarządzanie w warunkach globalizacji.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niedostateczny poziom wiedzy o podstawach teorii zarządzania i ekonomii
3,0zadawalająca wiedza o podstawach teorii zarządzania i ekonomii, potrafi zdefiniować funkcje zarządzania
3,5zadawalająca wiedza o podstawach teorii zarządzania i ekonomii, potrafi zdefiniować funkcje zarządzania i podać definicję cyklu działania zorganizowanego
4,0dobra wiedza o podstawach teorii zarządzania i ekonomii, potrafi zdefiniować funkcje zarządzania, podać definicję cyklu działania zorganizowanego, tłumaczyć związki między nimi
4,5bardzo dobra wiedza wiedza o podstawach teorii zarządzania i ekonomii, potrafi zdefiniować funkcje zarządzania, podać definicję cyklu działania zorganizowanego oraz potrafi wytłumaczyć scharakteryzować podstawowe systemy kierowania
5,0znakomita wiedza potrafi identyfikować i tłumaczyć wpływ poszczególnych szkół zarządzania na teorię zarządzania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B5_W02Rozumie kompleksowość organizacji i wpływ otoczenia na organizację
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-2Rozumienie zasad, prawidłowości i instrumentów zarządzania.
Treści programoweT-W-2Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niezadawalająca wiedza, nie potrafi definiować podstawowych pojęć z zakresu organizacji i nie potrafi podać definicji otoczenia organizacji
3,0zadawalająca wiedza, potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu organizacji, potrafi podać definicję otoczenia organizacji i wyjaśnić wpływ poszczególnych elementów otoczenia na organizację z licznymi błedami
3,5zadawalająca wiedza, potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu organizacji, potrafi podać definicję otoczenia organizacji i wyjaśnić wpływ poszczególnych elementów otoczenia na organizację
4,0dobra wiedza, potrafi definiować i objaśniać podstawowe pojęcia z zakresu organizacji, potrafi podać definicję otoczenia organizacji i wyjaśnić wpływ poszczególnych elementów otoczenia na organizację
4,5bardzo dobra wiedza, potrafi wyjaśniać podstawowe pojęcia z zakresu organizacji, potrafi podać definicję otoczenia organizacji i tłumaczyć wpływ poszczególnych elementów otoczenia na organizację
5,0znakomita wiedza, potrafi wyjaśniać podstawowe pojęcia z zakresu organizacji, potrafi podać definicję otoczenia organizacji i wyjaśnić wpływ poszczególnych elementów otoczenia na organizację, potrafi rozpoznać i zdefiniować związki między organizacją, jej otoczeniem i wiedzą ekonomiczną
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B5_W03Ma wiedzę o zarządzaniu, która pozwala absolwentowi przypisywać problemy do funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-4Umiejętność kwalifikacji problemów zarządzania do obszarów poszczególnych funkcji kierowniczych.
Treści programoweT-W-3Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy
T-W-10Role kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Niezadawalająca wiedza, nie potrafi definiować funkcji zarządzania, nie potrafi podać ich zakresu
3,0Zadawalająca wiedza, potrafi definiować funkcję zarządzania i ich zakres, zna pojęcie organicznych funkcji zarządzania, popełnia liczne błędy.
3,5Zadawalająca wiedza, potrafi definiować funkcję zarządzania i ich zakres, zna pojęcie organicznych funkcji zarządzania. Zna zakresy kierowniczych funkcji planowania, organizowania, motywowania i kontroli.
4,0Dobra wiedza, potrafi definiować funkcję zarządzania i ich zakres, zna pojęcie organicznych funkcji zarządzania. Zna zakresy kierowniczych funkcji planowania, organizowania, motywowania i kontroli oraz zna zasady ich realizacji.
4,5Bardzo dobra wiedza, potrafi definiować funkcję zarządzania i ich zakres, zna pojęcie organicznych funkcji zarządzania. Zna zakresy kierowniczych funkcji planowania, organizowania, motywowania i kontroli oraz zna zasady ich realizacji, zdaje sobie sprawę z ograniczeń w ich realizacji.
5,0Bardzo dobra wiedza, potrafi definiować funkcję zarządzania i ich zakres, zna pojęcie organicznych funkcji zarządzania. Zna zakresy kierowniczych funkcji planowania, organizowania, motywowania i kontroli oraz zna zasady ich realizacji, zdaje sobie sprawę z ograniczeń w ich realizacji i zna spodoby ich racjonalizacji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B5_U01Posiada umiejętność planowania pracy w organizacji, gospodarowania czasem, motywowania pracowników oraz przeprowadzania procesu kontroli
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-9Budowa umiejętnosci motywowania pracowników
C-8Nabywanie umiejętności planowania gospodarowania czasem i ustalania priorytetów w organizacji
C-10Nabywanie umiejętności przeprowadzenia kontroli w organizacji
Treści programoweT-A-9Zarządzanie komunikowaniem się w organizacjach
T-A-5Motywowanie pracownika do pracy
T-A-6Proces i rodzaje kontroli
T-A-7Władza, przywództwo i proces oddziaływania
T-A-2Klasyfikacja, role i umiejętności menedżerów
T-A-4Ogólny model organizacji przedsiębiorstwa. Budowa i typologia struktur organizacyjnych
T-A-3Planowanie i podejmowanie decyzji w organizacji
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-6Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Dyskusja wyników i propozycji w zakresie przyjetych rozwiazań ćwiczeń i zadań problemowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi odnieść wiedzy z zakresu planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli do problemów praktycznych
3,0Student potrafi wykorzystać nieliczne zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli do rozwiązywania problemów praktycznych
3,5Student potrafi wykorzystać zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli do rozwiązywania problemów praktycznych
4,0Student poprawnie wykorzystuje zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli do rozwiązywania problemów praktycznych, a także potrafi odnaleźć powiązania między nimi
4,5Student dobrze potrafi wykorzystać zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli do rozwiązywania problemów praktycznych, a także potrafi odnaleźć powiązania między nimi
5,0Student wykorzystuje wszystkie zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli do rozwiązywania problemów praktycznych oraz potrafi odnaleźć powiązania między nimi, a także sam identyfikuje problemy w organizacji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B5_U02Ma umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji.
C-2Rozumienie zasad, prawidłowości i instrumentów zarządzania.
C-5Zrozumienie wpływu otoczenia i jego zmienności na organizację.
C-3Umiejętność opisu i analizy problemów zarządzania.
C-4Umiejętność kwalifikacji problemów zarządzania do obszarów poszczególnych funkcji kierowniczych.
Treści programoweT-A-1Istota zarządzania i elementy procesu zarządzania
T-A-8Problemy w organizacji i sposoby ich rozwiązywania
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma umiejętności zdobywania wiedzy z różnych źródeł.
3,0Posiada umiejętność korzystania tylko wyłącznie z literatury podstawowej i podstawowych źródeł elektronicznych.
3,5Posiada umiejętność korzystania z literatury podstawowej, literatury dodatkowej oraz podstawowych źródeł elektronicznych krajowych.
4,0Posiada umiejętność korzystania z literatury podstawowej, literatury dodatkowej oraz zasobów bibliotek cyfrowych krajowych i zagranicznych baz danych.
4,5Posiada umiejętność korzystania z literatury podstawowej, literatury dodatkowej oraz zasobów bibliotek cyfrowych krajowych i zagranicznych baz danych.
5,0Potrafi wykorzystać literaturę podstawową, literaturę dodatkową oraz wykorzystywać zasoby bibliotek cyfrowych krajowych i zagranicznych baz danych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B5_K01Absolwent jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje działania oraz zespołu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Rozumienie zasad, prawidłowości i instrumentów zarządzania.
C-3Umiejętność opisu i analizy problemów zarządzania.
C-1Zrozumienie istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji.
C-5Zrozumienie wpływu otoczenia i jego zmienności na organizację.
C-4Umiejętność kwalifikacji problemów zarządzania do obszarów poszczególnych funkcji kierowniczych.
Treści programoweT-W-3Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy
T-W-13Zarządzanie w warunkach globalizacji.
T-A-3Planowanie i podejmowanie decyzji w organizacji
T-W-14Sfery makrootoczenia kształtujące szanse i zagrożenia rozwoju
T-W-1Zarządzanie – jego istota i znaczenie
T-A-4Ogólny model organizacji przedsiębiorstwa. Budowa i typologia struktur organizacyjnych
T-A-5Motywowanie pracownika do pracy
T-A-6Proces i rodzaje kontroli
T-W-11Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania.
T-A-2Klasyfikacja, role i umiejętności menedżerów
T-W-9Istota pracy kierowniczej, składniki kierowania.
T-A-7Władza, przywództwo i proces oddziaływania
T-A-1Istota zarządzania i elementy procesu zarządzania
T-W-4Władza. Informacja i komunikacja w zarządzaniu
T-W-15Zakres analizy otoczenia konkurencyjnego. Analiza „pięciu sił” M.E. Portera.
T-A-8Problemy w organizacji i sposoby ich rozwiązywania
T-W-12Zarządzanie w kontekście zmian.
T-W-7Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny
T-W-6Struktura organizacyjna – uwarunkowania i kierunki ewolucji
T-W-5Struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania.
T-W-8Metody zarządzania. Kryteria oceny sprawności działania.
T-W-2Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania
T-W-10Role kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna znaczenia pojęcia odpowiedzialność w pracy kierowniczej, nie zna zasad organizacji pracy własnej i zasad organizacji pracy złożonej.
3,0Zna pojęcie odpowiedzialności w pracy kierowniczej, zna zasady organizowania pracy własnej i pracy zespołu.
3,5Zna pojęcie odpowiedzialności w pracy kierowniczej, zna zasady organizowania pracy własnej i pracy zespołu, potrafi zorganizować i integrować pracę w zespole.
4,0Zna pojęcie odpowiedzialności w pracy kierowniczej, zna zasady organizowania pracy własnej i pracy zespołu, potrafi zorganizować i integrować pracę w zespole, stosuje zasady motywowania.
4,5Zna pojęcie odpowiedzialności w pracy kierowniczej, zna zasady organizowania pracy własnej i pracy zespołu, potrafi zorganizować i integrować pracę w zespole, stosuje zasady motywowania, jest świadomy konsekwencji przyjęcia odpowiedzialności.
5,0Zna pojęcie odpowiedzialności w pracy kierowniczej, zna zasady organizowania pracy własnej i pracy zespołu, potrafi zorganizować i integrować pracę w zespole, stosuje zasady motywowania, jest świadomy konsekwencji przyjęcia odpowiedzialności. Postepuje zgodnie z zasadami etyki.