Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Sylabus przedmiotu Mikroekonomia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mikroekonomia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Janusz Myszczyszyn <Janusz.Myszczyszyn@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 2,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA1 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka, podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemów gospodarczych
C-2Zrozumienie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej
C-3Zapoznanie z elementami ekonomii normatywnej – roli regulacyjnej państwa w gospodarce rynkowej, nierównościami w podziale dochodów
C-4Zdobycie teoretycznej wiedzy dot. zagadnieniń: efektywności ekonomicznej, racjonalności gospodarowania
C-5Opanowanie metod i narzędzi analizy stosowanych przez mikroekonomię

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1System gospodarczy2
T-A-2Potrzeby, zasoby, dobra, problem rzadkości dóbr w ekonomii2
T-A-3Analiza popytu i podaży - model gospodarki rynkowej2
T-A-4Elastyczność popytu i podaży – zadania.2
T-A-5Model funkcjonowania gospodarki rynkowej - podsumowanie.2
T-A-6Teoria ekonomiczna produkcji.2
T-A-7Struktury rynkowe - konkurencja monopolistyczna, oligopol3
T-A-8Wstęp do rynku czynników produkcji. Kapitał- zadania.2
T-A-9Teoria renty ekonomicznej. Ziemia - renta gruntowa2
T-A-10Ekonomia dobrobytu - dochody a poziom życia. Krzywa Lorenza i Laffera2
T-A-11Teoria kosztów produkcji. Koszty w krótkim i długim okresie czasu.3
T-A-12Metody i narzędzia analizy ekonomicznej3
T-A-13Analiza statyczna i dynamiczna rynku3
30
wykłady
T-W-1Krzywa możliwości produkcyjnych - istota kosztów alternatywnych.2
T-W-1Cena minimalna, maksymalna - koszty i korzyści2
T-W-1Prosta cenowa elastyczność popytu i podaży. Inne rodzaje elastyczności popytu.2
T-W-1Struktury rynkowe – polipol, monopol czysty.2
T-W-1Rynek pracy i płace.2
T-W-1Teoria zachowania gospodarstwa domowego3
T-W-1Wprowadzenie do ekonomii. Krótka historia myśli ekonomicznej2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie się do zajęć na podstawie zaleconej literatury15
A-A-3Realizacja zadań domowych - zadania z treścią na podstawie zaleconej literatury10
A-A-4Przegląd prasy ekonomicznej5
A-A-5Przygotowanie się do kolokwium (2 kolokwia)20
A-A-6Projekt - zagadnienia ekonomiczne i ich prezentacja multimedialna10
90
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do egzaminu pisemnego44
A-W-3Egzamin pisemny2
61

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
M-1Metoda problemowa - wykład problemowy
M-1Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-1Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-1Metody praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
S-1Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
S-1Ocena formująca: F – ocena referatu
S-1Ocena formująca: F – ocena przygotowania do zajęć
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - kolokwium pisemne
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - egzamin

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B4_W01
Definiowanie podstawowych zagadnień ekonomicznych związanych z problemem rzadkości dóbr w ekonomii
Z_1A_W01, Z_1A_W04S1A_W01, S1A_W03C-2, C-1, C-3T-A-2, T-W-1, T-W-1, T-A-1M-1, M-1, M-1S-1, S-1, S-1, S-1
Z_1A_B4_W02
Formułowanie fundamentalnych zagadnień gospodarki rynkowej, objaśnianie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
Z_1A_W04, Z_1A_W10S1A_W03, S1A_W07C-1, C-3, C-2T-A-3, T-A-12, T-A-13, T-A-5, T-A-4, T-A-7M-1, M-1, M-1, M-1S-1, S-1, S-1, S-1, S-1, S-1
Z_1A_B4_W03
Wskazywanie zakresu zainteresowania ekonomistów, rozwoju myśli ekonomicznej
Z_1A_W01S1A_W01C-1, C-2, C-5T-A-12, T-W-1, T-A-10, T-A-5M-1, M-1S-1, S-1, S-1, S-1, S-1
Z_1A_B4_W04
Tłumaczenie zagadnień związanych z racjonalnym gospodarowaniem i poziomem życia
Z_1A_W01S1A_W01C-5, C-3, C-4T-A-5, T-A-10, T-A-8M-1, M-1, M-1, M-1S-1, S-1, S-1, S-1, S-1
Z_1A_B4_W05
Tłumaczenie roli rynku w gospdarce oraz konieczności ingerencji panstwa, udowodnienie funkcjonowania mechanizmu rynkowego.
Z_1A_W04, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W03C-2, C-3T-A-5, T-A-9, T-A-3, T-A-8, T-A-13, T-A-7M-1, M-1, M-1, M-1S-1, S-1, S-1, S-1, S-1
Z_1A_B4_W06
Objasnienie zagadnień mikrekonomicznych przy wykorzystaniu analizy graficznej
Z_1A_W09, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W06C-1, C-5, C-2T-A-11, T-A-7, T-A-6, T-W-1, T-W-1, T-A-5, T-W-1, T-A-3, T-A-13M-1, M-1, M-1S-1, S-1, S-1, S-1, S-1
Z_1A_B4_W07
Wyliczenie podstawowych wskaźników mikroekonomicznych, w tym kosztów ekonomicznych.
Z_1A_W04, Z_1A_W09, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W03, S1A_W06C-4, C-5, C-2T-A-4, T-A-11, T-A-12, T-A-7, T-W-1, T-A-8, T-W-1, T-A-6M-1, M-1, M-1, M-1S-1, S-1, S-1, S-1, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B4_U01
Analiza zachowania podmiotów gospodarczych i ekonomiczne konsekwencje podejmowania decyzji
Z_1A_U01S1A_U01C-4, C-3, C-5T-A-5, T-A-12, T-A-8, T-A-1, T-A-3, T-A-7, T-A-11, T-W-1, T-A-10, T-W-1, T-A-6, T-W-1, T-W-1, T-W-1M-1, M-1, M-1, M-1, M-1S-1, S-1, S-1, S-1, S-1, S-1
Z_1A_B4_U02
Łączy zagadnienia teoretyczne z wiedzą praktyczną.
Z_1A_U01, Z_1A_U14S1A_U01, S1A_U03C-5, C-4T-A-2, T-W-1, T-A-4, T-A-10, T-A-13, T-W-1, T-A-11, T-A-12, T-A-7, T-A-3M-1, M-1S-1, S-1
Z_1A_B4_U03
Oblicza podstawowe wskaźniki mikroekonomiczne, łącznie z ich interpretacją i powiązaniem z prawami ekonomicznymi.
Z_1A_U01S1A_U01C-5, C-2, C-4, C-3T-A-13, T-A-9, T-W-1, T-W-1, T-A-11, T-W-1, T-A-3, T-A-7, T-A-4, T-A-5, T-A-12, T-A-8M-1, M-1, M-1S-1, S-1, S-1, S-1, S-1
Z_1A_B4_U04
Interpretuje podstawowe prawa ekonomiczne
Z_1A_U14S1A_U03C-5, C-1T-A-3, T-A-9, T-W-1, T-W-1, T-A-8, T-A-6, T-A-4, T-W-1, T-W-1, T-A-2, T-W-1M-1, M-1, M-1S-1, S-1, S-1, S-1
Z_1A_B4_U05
Analizuje modele ekonomiczne i odpwowiednio je interpretuje
Z_1A_U16S1A_U05C-3, C-4, C-2, C-5T-W-1, T-W-1, T-W-1, T-A-7, T-A-6, T-A-3, T-W-1, T-A-5, T-A-13, T-W-1, T-A-12, T-W-1, T-A-11, T-A-2M-1, M-1, M-1, M-1S-1, S-1, S-1, S-1, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B4_K01
Dąży do rozszerzania wiedzy ekonomicznej
Z_1A_K01, Z_1A_K06, Z_1A_K03S1A_K01, S1A_K03, S1A_K06, S1A_K07C-3, C-5, C-4T-W-1, T-W-1, T-A-12, T-W-1, T-A-6, T-A-3, T-W-1, T-A-13, T-A-5, T-A-4, T-A-7, T-W-1, T-A-1, T-W-1, T-A-9, T-A-11, T-A-8, T-A-2, T-A-10, T-W-1M-1, M-1, M-1S-1, S-1, S-1, S-1
Z_1A_B4_K02
Zdolny do obiektywnego formułownia wniosków dotyczących funkcjonowania gospodarki
Z_1A_K06, Z_1A_K02, Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K06, S1A_K07C-5, C-4T-A-12, T-A-13, T-A-4, T-A-5, T-A-9, T-A-2, T-A-6, T-A-10, T-A-8, T-A-11, T-A-7, T-A-3M-1, M-1, M-1, M-1S-1, S-1, S-1, S-1
Z_1A_B4_K03
Chętny do współpracy w ramach ruchu studenckiego, współpracy w grupie.
Z_1A_K06, Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06, S1A_K07C-5, C-3, C-4T-A-12, T-A-11, T-W-1, T-A-6, T-W-1, T-A-13, T-A-8, T-A-1, T-W-1, T-W-1, T-A-4, T-A-5, T-W-1, T-A-3, T-W-1, T-W-1, T-A-2, T-A-10, T-A-9, T-A-7M-1, M-1, M-1S-1, S-1, S-1, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B4_W01
Definiowanie podstawowych zagadnień ekonomicznych związanych z problemem rzadkości dóbr w ekonomii
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiebiorstww gospodarce rynkowej. Nie zna istoty, ani koniecznosci wyborów w ekonomii, nie zna definicji i celów stojących przed tą nauką.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze błedna), - nie zawsze chętny do wyrazania opinii i uczestnictwa w dyskusji. - z dużym trudem i pomocą potrafi rozwiązywać prostsze zadania z treścią.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrazania wiedzy drobne błedy w tresci i jezyku . - z pomocą potrafi rozwiązaywać zadania z treścią.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował niemal cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia np. w trakcie rozwiązywania zadań z treścią.
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi nie ma niemal zadnych potkniec - w zasadzie rozwiązuje z rzadkimi przypadkami zadanie z treścią.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie, - potrafi prawidłowo rozwiązaywać zadania z treścią.
Z_1A_B4_W02
Formułowanie fundamentalnych zagadnień gospodarki rynkowej, objaśnianie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiebiorstww gospodarce rynkowej. Nie zna istoty, ani koniecznosci wyborów w ekonomii, nie zna definicji i celów stojacych przed ta nauka.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze błedna), - nie zawsze chetny do wyrazania opinii i uczestnictwa w dyskusji. - z duzym trudem i pomoca potrafi rozwiazywac prostsze zadania z trescią, - nie zawsze przygotowany do zajęć.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrazania wiedzy drobne błedy w tresci i jezyku . - z pomoca potrafi rozwiązywać zadania z trescią, - z reguły przygotowany do zajęć.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował niemal cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, aktywność na zajęciach - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia np. w trakcie rozwiazywania zadan z trescia.
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, duża aktywność na zajęciach, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi nie ma niemal żadnych potknięć - w zasadzie rozwiązuje z rzadkimi przypadkami zadanie z trescią - dobrze przygotowany do zajęć.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, bardzo aktywny na zajęciach, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie, - potrafi prawidłowo rozwiazaywac zadania z trescia, - zawsze przygotowany do zajęć.
Z_1A_B4_W03
Wskazywanie zakresu zainteresowania ekonomistów, rozwoju myśli ekonomicznej
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiebiorstw gospodarce rynkowej. Nie zna istoty, ani koniecznosci wyborów w ekonomii, nie zna definicji i celów stojacych przed ta nauką.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakość wypowiedzi w przeważajacej mierze błedna), - nie zawsze chetny do wyrazania opinii i uczestnictwa w dyskusji. - z duzym trudem i pomoca potrafi rozwiazywac prostsze zadania z trescia, - nie zawsze przygotowany do zajęć.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w tresci i języku . - z pomoca potrafi rozwiazywac zadania z trescią, - z reguły przygotowany do zajęć.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował niemal cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, aktywnosc na zajeciach - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia np. w trakcie rozwiązywania zadań z trescią.
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, duza aktywnosc na zajeciach, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi nie ma niemal żadnych potknięć, - w zasadzie rozwiazuje z rzadkimi przypadkami zadanie z treścią - dobrze przygotowany do zajeć.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, bardzo aktywny na zajęciach, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie, - potrafi prawidłowo rozwiązaywać zadania z treścią, - zawsze przygotowany do zajeć.
Z_1A_B4_W04
Tłumaczenie zagadnień związanych z racjonalnym gospodarowaniem i poziomem życia
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczącej definicji i zasad funkcjonowania przedsiąbiorstw gospodarce rynkowej. Nie zna istoty, ani koniecznosci wyborów w ekonomii, nie zna definicji i celów stojacych przed ta nauką. Nie ma pojęcią o zależnościach poziom życia, dochody, zależności ekonomiczne.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze błędna), - nie zawsze chetny do wyrazania opinii i uczestnictwa w dyskusji. - z duzym trudem i pomoca potrafi rozwiazywac prostsze zadania z trescią, - nie zawsze przygotowany do zajęć
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrazania wiedzy drobne błedy w treści i języku . - z pomoca potrafi rozwiazywac zadania z trescią,, - z reguły przygotowany do zajęć.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował niemal cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, aktywnosc na zajeciach - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia np. w trakcie rozwiazywania zadań z treścią,
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, duza aktywnosc na zajeciach, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi nie ma niemal zadnych potknięć, - w zasadzie rozwiazuje z rzadkimi przypadkami zadanie z trescią - dobrze przygotowany do zajęć.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, bardzo aktywny na zajeciach, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie, - potrafi prawidłowo rozwiązaywac zadania z trescią, - zawsze przygotowany do zajęć.
Z_1A_B4_W05
Tłumaczenie roli rynku w gospdarce oraz konieczności ingerencji panstwa, udowodnienie funkcjonowania mechanizmu rynkowego.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiabiorstw gospodarce rynkowej. Nie zna istoty, ani koniecznosci wyborów w ekonomii, nie zna definicji i celów stojacych przed ta nauką.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze błędna), - nie zawsze chetny do wyrazania opinii i uczestnictwa w dyskusji, - z duzym trudem i pomoca potrafi rozwiazywac prostsze zadania z trescią, - nie zawsze przygotowany do zajeć.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrazania wiedzy drobne błedy w tresci i jezyku . - z pomoca potrafi rozwiazywac zadania z treścią, - z reguły przygotowany do zajeć.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował niemal cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, aktywność na zajęciach - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia np. w trakcie rozwiazywania zadan z treścią.
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, duza aktywnosc na zajeciach, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi nie ma niemal zadnych potkniec, - w zasadzie rozwiązuje z rzadkimi przypadkami zadanie z trescią - dobrze przygotowany do zajęć.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, bardzo aktywny na zajeciach, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie, - potrafi prawidłowo rozwiazaywac zadania z trescią, - zawsze przygotowany do zajęć.
Z_1A_B4_W06
Objasnienie zagadnień mikrekonomicznych przy wykorzystaniu analizy graficznej
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej. Nie zna metod prezentacji zjawisk ekonomicznych przy wykorzystaniu wybranych metod, w tym analizy graficznej.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi- częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu Materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
Z_1A_B4_W07
Wyliczenie podstawowych wskaźników mikroekonomicznych, w tym kosztów ekonomicznych.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiabiorstw gospodarce rynkowej. Nie zna istoty, ani koniecznosci wyborów w ekonomii, nie zna definicji i celów stojacych przed ta nauką.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze błedna), - nie zawsze chetny do wyrazania opinii i uczestnictwa w dyskusji. - z duzym trudem i pomoca potrafi rozwiazywac prostsze zadania z trescią, - nie zawsze przygotowany do zajęć.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w tresci i jązyku . - z pomoca potrafi rozwiazywac zadania z trescią, - z reguły przygotowany do zajęć.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował niemal cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, aktywnosc na zajeciach - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia np. w trakcie rozwiazywania zadan z trescia,
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, duża aktywność na zajęciach, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi nie ma niemal żadnych potknięć, - w zasadzie rozwiazuje z rzadkimi przypadkami zadanie z trescią, - dobrze przygotowany do zajęć.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawość, poznawcza, bardzo aktywny na zajęciach, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie, - potrafi prawidłowo rozwiazaywac zadania z trescią, - zawsze przygotowany do zajęć.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B4_U01
Analiza zachowania podmiotów gospodarczych i ekonomiczne konsekwencje podejmowania decyzji
2,0Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych założeń, metod i zachowań podmiotów gospodarczych, nie widzi potrzeby i nie posiada umiejetności artykułowania i oceny konsekwencji podejmowania decyzji.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatna pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy i aktywnością na zajęciach.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy i aktywnością na zajęciach.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzic sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy (prezentacji) aktywnością na zajęciach.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzic sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia (pracy, prezentacji), wraz z aktywnością na zajęciach.
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia pracy, prezentacji), wraz z wybitna aktywnością na zajęciach, - student potrafi samodzielnie wnioskować i wiążąc zagadnienia teoretyczne w praktycznymi.
Z_1A_B4_U02
Łączy zagadnienia teoretyczne z wiedzą praktyczną.
2,0Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych założeń, metod i zachowań podmiotów gospodarczych, knie widzi potrzeby łączenia zagadnień teorii ekonomii z praktyką gospodarczą.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatna pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy i aktywnością na zajęciach.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy i aktywnością na zajęciach.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzic sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy (prezentacji) aktywnością na zajęciach.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzic sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia (pracy, prezentacji), wraz z aktywnością na zajęciach.
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia pracy, prezentacji), wraz z wybitna aktywnością na zajęciach, - student potrafi samodzielnie wnioskować i wiążąc zagadnienia teoretyczne w praktycznymi.
Z_1A_B4_U03
Oblicza podstawowe wskaźniki mikroekonomiczne, łącznie z ich interpretacją i powiązaniem z prawami ekonomicznymi.
2,0Student nie potrafi scharakteryzować użyć podstawowych wskaźników ekonomicznych, nie potrafi ani ich obliczyć, ani ziterpretować.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatna pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy dot. np. obliczania i interpretacji wskaźnikó ekonomicznych i aktywnością na zajęciach.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy i aktywnością na zajęciach.
4,04,0 Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzic sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy, aktywnością na zajęciach.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzic sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia (pracy, prezentacji), zadań, wraz z aktywnością na zajęciach.
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia pracy, prezentacji), wraz z wybitna aktywnością na zajęciach, - student potrafi samodzielnie wnioskować i wiążąc zagadnienia teoretyczne w praktycznymi.
Z_1A_B4_U04
Interpretuje podstawowe prawa ekonomiczne
2,0Student nie potrafi zaprezentowac pogladów ekonomicznych, praw, w formie pisemnej (referat) i ustnej na podstawie przeczytanej literatury.
3,0Student potrafi zaprezentowac poglady ekonomiczne, prawa ekonomiczne w formie pisemnej (referat) i ustnej na podstawie przeczytanej literatury przy wydatnej pomocy nauczyciela.
3,5Student potrafi zaprezentowac poglady ekonomiczne i prawa ekonomiczne w formie pisemnej (referat) i ustnej na podstawie przeczytanej literatury przy pewnej pomocy nauczyciela.
4,0Student potrafi zaprezentowac poglady ekonomiczne i prawa ekonomiczne w formie pisemnej (referat) i ustnej na podstawie przeczytanej literatury wykorzystując wskazówki nauczyciela.
4,5Student potrafi samodzielnie zaprezentowac poglądy ekonomiczne prawa ekonomiczne i w formie pisemnej i ustnej w zakresie materiału objetego programem, korzystajac z literatury.
5,0Student potrafi samodzielnie zaprezentowac poglady ekonomiczne w formie pisemnej i usnej w zakresie materiału wychodzacego poza program, korzystajac z literatury.
Z_1A_B4_U05
Analizuje modele ekonomiczne i odpwowiednio je interpretuje
2,0Student nie posiada umiejetnosci rozumienia, analizowania zjawisk ekonomicznych, w tym modelowania zjawisk ekonomicznych.
3,0Student posiada ograniczoną umiejetność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych w tym modelowania zjawisk ekonomicznych w postawowym zakresie, wymagającą wydatnej pomocy nauczyciela.
3,5Student posiada umiejetność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych w tym modelowania zjawisk ekonomicznych w postawowym zakresie, wymagającą pewnej pomocy nauczyciela.
4,0Student posiada pełną umiejetność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych w tym modelowania zjawisk ekonomicznych na podstawowym poziomie w sposób samodzielny
4,5Student potrafi samodzielnie zrozumieć, analizowac zjawiska ekonomiczne w tym modelowanie ekonomiczne w odniesieniu do całości materiału i swobodnie wypowiadac się na tematy.
5,0Student rozumie zjawiska ekonomiczne, potrafi je samodzielnie analizowac, wykraczajac poza materiał programowy

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B4_K01
Dąży do rozszerzania wiedzy ekonomicznej
2,0Student nie wykazuje świadomości istoty problemów i zagadnień ekonomicznych i roli podmiotów gospodarczych oraz rynku we współczesnej gospodarce.
3,0Student wykazuje świadomość istoty problemów i zagadnień ekonomicznych i roli podmiotów gospodarczych oraz rynku we współczesnej gospodarce w bardzo niewielkim stopniu, pod wpływem inspiracji ze strony nauczyciela.
3,5Student wykazuje świadomość istoty problemów i zagadnień ekonomicznych i roli podmiotów gospodarczych oraz rynku we współczesnej gospodarce w małym stopniu, pod wpływem inspiracji ze strony nauczyciela.
4,0Student samodzielnie wykazuje swiadomość istoty problemów i zagadnień ekonomicznych i roli podmiotów gospodarczych oraz rynku we współczesnej gospodarce w znacznym stopniu.
4,5Student w znacznym stopniu samodzielnie wykazuje swiadomość istoty problemów i zagadnień ekonomicznych i roli podmiotów gospodarczych oraz rynku we współczesnej gospodarce.
5,0Student samodzielnie wykazuje swiadomość istoty problemów i zagadnień ekonomicznych i roli podmiotów gospodarczych oraz rynku wykraczającą poza zaplanowany materiał oraz rynku we współczesnej gospodarce.
Z_1A_B4_K02
Zdolny do obiektywnego formułownia wniosków dotyczących funkcjonowania gospodarki
2,0Student nie posiada kompetencji do współparcy z innymi uczestnikami zajec, nie wykazuje zainteresowania wspólnym zadaniem do wykonania, nie potrafi zaplanowac i wykonac przydzielonych obowiazków w ramach zespołu. Nie potrafi obiektywnie oceniać zjawisk ekonomicznych.
3,0Student w ograniczonym zakresie posiada kompetencje do współpracy w grupie.W ograniczonym stopniu wykazuje zainteresowania wspólnym zadaniem do wykonania. Z dużą trudnością potrafi obiektywnie oceniać zjawiska ekonimiczne .
3,5Student w ograniczonym zakresie posiada kompetencje do współpracy w grupie.W ograniczonym stopniu wykazuje zainteresowania wspólnym zadaniem do wykonania. Z trudnością potrafi obiektywnie oceniać zjawiska ekonimiczne
4,0Student potrafi specyzowac cele własnej pracy i rozdziela lub pomaga rozdzielic zadania pozostałym członkom zespołu. Potrafi obiektywnie i dobrze oceniać zjawiska ekonimiczne
4,5Student potrafi samodzielnie zaplanowac i sprecyzowac cele i czynnie uczestniczyc w rozdzieleniu zadan i ich realizacji na kazdym etapie pracy. Potrafi z łatwoscią obiektywnie i dobrze oceniać zjawiska ekonimiczne
5,0Student potrafi samodzielnie zaplanowac, specyzowac cele i rozdzielic zadania oraz panowac nad współpracą członków zespołu oraz terminowoscia i sposobem prezenacji wyników. Potrafi z łatwoscią obiektywnie i dobrze oceniać zjawiska ekonimiczne, w tym zagadnienia skomplikowane.
Z_1A_B4_K03
Chętny do współpracy w ramach ruchu studenckiego, współpracy w grupie.
2,0Student nie posiada kompetencji do współparcy z innymi uczestnikami zajec, nie wykazuje zainteresowania wspólnym zadaniem do wykonania, nie potrafi zaplanowac i wykonac przydzielonych obowiazków w ramach zespołu. Nie widzi potrzeby szerzenia ruchu studenckiego.
3,0Student posiada nieskie kompetencji do współparcy z innymi uczestnikami zajec, wykazuje pewne zainteresowania wspólnym zadaniem do wykonania, z trudem potrafi zaplanowac i wykonac przydzielonych obowiazków w ramach zespołu. Nie widzi zbytnio potrzeby szerzenia ruchu studenckiego.
3,5Student planuje i wykonuje prace na poziomie podstawowym na kazdym etapie jej tworzenia w ramach zadan przydzielonych przez zespół. Dostrzega sens działania i poszerzania ruchu studenckiego.
4,0Student potrafi specyzowac cele własnej pracy i rozdziela lub pomaga rozdzielic zadania pozostałym członkom zespołu. Dostrzega duży sens działania i poszerzania ruchu studenckiego i prezentowania wiedzy z zakresu ekonomii.
4,5Student potrafi samodzielnie zaplanowac i sprecyzowac cele i czynnie uczestniczyc w rozdzieleniu zadan i ich realizacji na kazdym etapie pracy. Aktywnie działa w ruchu studenckim mającym na celu popularyzację wiedzy.
5,0Student potrafi samodzielnie zaplanowac, specyzowac cele i rozdzielic zadania oraz panowac nad współpraca członków zepołu oraz terminowoscia i sposobem prezenacji wyników. Aktywnie działa w ruchu studenckim mającym na celu popularyzację wiedzy, zachęca innych.

Literatura podstawowa

 1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia t. I, PWE, Warszawa, 2007
 2. M. Rekowski, Wprowadzenie do mikroekonomii, Wydaw. Akademia, Poznań, 2005
 3. B. Czarny, Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 2006
 4. O.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Wydawnictwo "Bernardinum", Pelplin, 1999
 5. I. Łącka (red), Mikroekonomia: Zbiór zadań, Wydaw. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2008

Literatura dodatkowa

 1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, t. III, PWE, Warszawa, 2007
 2. D. Kopycińska (red.), Mikroekonomia, Wydaw. Naukowe Katedry Mikroekonomii US, Szczecin, 2005
 3. S. Marciniak (red. ), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa, 2008
 4. R. Milewski (red), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa, 2008
 5. E. Nojszewska, Podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa, 2007
 6. P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, t. 1 i 2, PWN, Warszawa, 2008
 7. M. P. Taylor, N. G. Mankiw, Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 2009
 8. S. Zabrowarny, Wprowadzenie do ekonomii, Wydaw. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 1997

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1System gospodarczy2
T-A-2Potrzeby, zasoby, dobra, problem rzadkości dóbr w ekonomii2
T-A-3Analiza popytu i podaży - model gospodarki rynkowej2
T-A-4Elastyczność popytu i podaży – zadania.2
T-A-5Model funkcjonowania gospodarki rynkowej - podsumowanie.2
T-A-6Teoria ekonomiczna produkcji.2
T-A-7Struktury rynkowe - konkurencja monopolistyczna, oligopol3
T-A-8Wstęp do rynku czynników produkcji. Kapitał- zadania.2
T-A-9Teoria renty ekonomicznej. Ziemia - renta gruntowa2
T-A-10Ekonomia dobrobytu - dochody a poziom życia. Krzywa Lorenza i Laffera2
T-A-11Teoria kosztów produkcji. Koszty w krótkim i długim okresie czasu.3
T-A-12Metody i narzędzia analizy ekonomicznej3
T-A-13Analiza statyczna i dynamiczna rynku3
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Krzywa możliwości produkcyjnych - istota kosztów alternatywnych.2
T-W-1Cena minimalna, maksymalna - koszty i korzyści2
T-W-1Prosta cenowa elastyczność popytu i podaży. Inne rodzaje elastyczności popytu.2
T-W-1Struktury rynkowe – polipol, monopol czysty.2
T-W-1Rynek pracy i płace.2
T-W-1Teoria zachowania gospodarstwa domowego3
T-W-1Wprowadzenie do ekonomii. Krótka historia myśli ekonomicznej2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie się do zajęć na podstawie zaleconej literatury15
A-A-3Realizacja zadań domowych - zadania z treścią na podstawie zaleconej literatury10
A-A-4Przegląd prasy ekonomicznej5
A-A-5Przygotowanie się do kolokwium (2 kolokwia)20
A-A-6Projekt - zagadnienia ekonomiczne i ich prezentacja multimedialna10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do egzaminu pisemnego44
A-W-3Egzamin pisemny2
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B4_W01Definiowanie podstawowych zagadnień ekonomicznych związanych z problemem rzadkości dóbr w ekonomii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-2Zrozumienie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej
C-1Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemów gospodarczych
C-3Zapoznanie z elementami ekonomii normatywnej – roli regulacyjnej państwa w gospodarce rynkowej, nierównościami w podziale dochodów
Treści programoweT-A-2Potrzeby, zasoby, dobra, problem rzadkości dóbr w ekonomii
T-W-1Krzywa możliwości produkcyjnych - istota kosztów alternatywnych.
T-W-1Wprowadzenie do ekonomii. Krótka historia myśli ekonomicznej
T-A-1System gospodarczy
Metody nauczaniaM-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
M-1Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-1Metody praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - kolokwium pisemne
S-1Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - egzamin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiebiorstww gospodarce rynkowej. Nie zna istoty, ani koniecznosci wyborów w ekonomii, nie zna definicji i celów stojących przed tą nauką.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze błedna), - nie zawsze chętny do wyrazania opinii i uczestnictwa w dyskusji. - z dużym trudem i pomocą potrafi rozwiązywać prostsze zadania z treścią.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrazania wiedzy drobne błedy w tresci i jezyku . - z pomocą potrafi rozwiązaywać zadania z treścią.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował niemal cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia np. w trakcie rozwiązywania zadań z treścią.
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi nie ma niemal zadnych potkniec - w zasadzie rozwiązuje z rzadkimi przypadkami zadanie z treścią.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie, - potrafi prawidłowo rozwiązaywać zadania z treścią.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B4_W02Formułowanie fundamentalnych zagadnień gospodarki rynkowej, objaśnianie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemów gospodarczych
C-3Zapoznanie z elementami ekonomii normatywnej – roli regulacyjnej państwa w gospodarce rynkowej, nierównościami w podziale dochodów
C-2Zrozumienie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej
Treści programoweT-A-3Analiza popytu i podaży - model gospodarki rynkowej
T-A-12Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
T-A-13Analiza statyczna i dynamiczna rynku
T-A-5Model funkcjonowania gospodarki rynkowej - podsumowanie.
T-A-4Elastyczność popytu i podaży – zadania.
T-A-7Struktury rynkowe - konkurencja monopolistyczna, oligopol
Metody nauczaniaM-1Metoda problemowa - wykład problemowy
M-1Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-1Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - kolokwium pisemne
S-1Ocena formująca: F – ocena referatu
S-1Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
S-1Ocena formująca: F – ocena przygotowania do zajęć
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - egzamin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiebiorstww gospodarce rynkowej. Nie zna istoty, ani koniecznosci wyborów w ekonomii, nie zna definicji i celów stojacych przed ta nauka.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze błedna), - nie zawsze chetny do wyrazania opinii i uczestnictwa w dyskusji. - z duzym trudem i pomoca potrafi rozwiazywac prostsze zadania z trescią, - nie zawsze przygotowany do zajęć.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrazania wiedzy drobne błedy w tresci i jezyku . - z pomoca potrafi rozwiązywać zadania z trescią, - z reguły przygotowany do zajęć.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował niemal cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, aktywność na zajęciach - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia np. w trakcie rozwiazywania zadan z trescia.
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, duża aktywność na zajęciach, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi nie ma niemal żadnych potknięć - w zasadzie rozwiązuje z rzadkimi przypadkami zadanie z trescią - dobrze przygotowany do zajęć.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, bardzo aktywny na zajęciach, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie, - potrafi prawidłowo rozwiazaywac zadania z trescia, - zawsze przygotowany do zajęć.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B4_W03Wskazywanie zakresu zainteresowania ekonomistów, rozwoju myśli ekonomicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemów gospodarczych
C-2Zrozumienie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej
C-5Opanowanie metod i narzędzi analizy stosowanych przez mikroekonomię
Treści programoweT-A-12Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
T-W-1Wprowadzenie do ekonomii. Krótka historia myśli ekonomicznej
T-A-10Ekonomia dobrobytu - dochody a poziom życia. Krzywa Lorenza i Laffera
T-A-5Model funkcjonowania gospodarki rynkowej - podsumowanie.
Metody nauczaniaM-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
M-1Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - kolokwium pisemne
S-1Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
S-1Ocena formująca: F – ocena przygotowania do zajęć
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - egzamin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiebiorstw gospodarce rynkowej. Nie zna istoty, ani koniecznosci wyborów w ekonomii, nie zna definicji i celów stojacych przed ta nauką.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakość wypowiedzi w przeważajacej mierze błedna), - nie zawsze chetny do wyrazania opinii i uczestnictwa w dyskusji. - z duzym trudem i pomoca potrafi rozwiazywac prostsze zadania z trescia, - nie zawsze przygotowany do zajęć.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w tresci i języku . - z pomoca potrafi rozwiazywac zadania z trescią, - z reguły przygotowany do zajęć.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował niemal cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, aktywnosc na zajeciach - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia np. w trakcie rozwiązywania zadań z trescią.
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, duza aktywnosc na zajeciach, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi nie ma niemal żadnych potknięć, - w zasadzie rozwiazuje z rzadkimi przypadkami zadanie z treścią - dobrze przygotowany do zajeć.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, bardzo aktywny na zajęciach, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie, - potrafi prawidłowo rozwiązaywać zadania z treścią, - zawsze przygotowany do zajeć.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B4_W04Tłumaczenie zagadnień związanych z racjonalnym gospodarowaniem i poziomem życia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-5Opanowanie metod i narzędzi analizy stosowanych przez mikroekonomię
C-3Zapoznanie z elementami ekonomii normatywnej – roli regulacyjnej państwa w gospodarce rynkowej, nierównościami w podziale dochodów
C-4Zdobycie teoretycznej wiedzy dot. zagadnieniń: efektywności ekonomicznej, racjonalności gospodarowania
Treści programoweT-A-5Model funkcjonowania gospodarki rynkowej - podsumowanie.
T-A-10Ekonomia dobrobytu - dochody a poziom życia. Krzywa Lorenza i Laffera
T-A-8Wstęp do rynku czynników produkcji. Kapitał- zadania.
Metody nauczaniaM-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
M-1Metody praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
M-1Metoda problemowa - wykład problemowy
M-1Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - kolokwium pisemne
S-1Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - egzamin
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
S-1Ocena formująca: F – ocena przygotowania do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczącej definicji i zasad funkcjonowania przedsiąbiorstw gospodarce rynkowej. Nie zna istoty, ani koniecznosci wyborów w ekonomii, nie zna definicji i celów stojacych przed ta nauką. Nie ma pojęcią o zależnościach poziom życia, dochody, zależności ekonomiczne.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze błędna), - nie zawsze chetny do wyrazania opinii i uczestnictwa w dyskusji. - z duzym trudem i pomoca potrafi rozwiazywac prostsze zadania z trescią, - nie zawsze przygotowany do zajęć
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrazania wiedzy drobne błedy w treści i języku . - z pomoca potrafi rozwiazywac zadania z trescią,, - z reguły przygotowany do zajęć.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował niemal cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, aktywnosc na zajeciach - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia np. w trakcie rozwiazywania zadań z treścią,
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, duza aktywnosc na zajeciach, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi nie ma niemal zadnych potknięć, - w zasadzie rozwiazuje z rzadkimi przypadkami zadanie z trescią - dobrze przygotowany do zajęć.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, bardzo aktywny na zajeciach, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie, - potrafi prawidłowo rozwiązaywac zadania z trescią, - zawsze przygotowany do zajęć.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B4_W05Tłumaczenie roli rynku w gospdarce oraz konieczności ingerencji panstwa, udowodnienie funkcjonowania mechanizmu rynkowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-2Zrozumienie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej
C-3Zapoznanie z elementami ekonomii normatywnej – roli regulacyjnej państwa w gospodarce rynkowej, nierównościami w podziale dochodów
Treści programoweT-A-5Model funkcjonowania gospodarki rynkowej - podsumowanie.
T-A-9Teoria renty ekonomicznej. Ziemia - renta gruntowa
T-A-3Analiza popytu i podaży - model gospodarki rynkowej
T-A-8Wstęp do rynku czynników produkcji. Kapitał- zadania.
T-A-13Analiza statyczna i dynamiczna rynku
T-A-7Struktury rynkowe - konkurencja monopolistyczna, oligopol
Metody nauczaniaM-1Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-1Metody praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
M-1Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - kolokwium pisemne
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - egzamin
S-1Ocena formująca: F – ocena przygotowania do zajęć
S-1Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiabiorstw gospodarce rynkowej. Nie zna istoty, ani koniecznosci wyborów w ekonomii, nie zna definicji i celów stojacych przed ta nauką.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze błędna), - nie zawsze chetny do wyrazania opinii i uczestnictwa w dyskusji, - z duzym trudem i pomoca potrafi rozwiazywac prostsze zadania z trescią, - nie zawsze przygotowany do zajeć.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrazania wiedzy drobne błedy w tresci i jezyku . - z pomoca potrafi rozwiazywac zadania z treścią, - z reguły przygotowany do zajeć.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował niemal cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, aktywność na zajęciach - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia np. w trakcie rozwiazywania zadan z treścią.
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, duza aktywnosc na zajeciach, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi nie ma niemal zadnych potkniec, - w zasadzie rozwiązuje z rzadkimi przypadkami zadanie z trescią - dobrze przygotowany do zajęć.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, bardzo aktywny na zajeciach, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie, - potrafi prawidłowo rozwiazaywac zadania z trescią, - zawsze przygotowany do zajęć.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B4_W06Objasnienie zagadnień mikrekonomicznych przy wykorzystaniu analizy graficznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemów gospodarczych
C-5Opanowanie metod i narzędzi analizy stosowanych przez mikroekonomię
C-2Zrozumienie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej
Treści programoweT-A-11Teoria kosztów produkcji. Koszty w krótkim i długim okresie czasu.
T-A-7Struktury rynkowe - konkurencja monopolistyczna, oligopol
T-A-6Teoria ekonomiczna produkcji.
T-W-1Cena minimalna, maksymalna - koszty i korzyści
T-W-1Struktury rynkowe – polipol, monopol czysty.
T-A-5Model funkcjonowania gospodarki rynkowej - podsumowanie.
T-W-1Krzywa możliwości produkcyjnych - istota kosztów alternatywnych.
T-A-3Analiza popytu i podaży - model gospodarki rynkowej
T-A-13Analiza statyczna i dynamiczna rynku
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
M-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
M-1Metoda problemowa - wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - kolokwium pisemne
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - egzamin
S-1Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
S-1Ocena formująca: F – ocena przygotowania do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej. Nie zna metod prezentacji zjawisk ekonomicznych przy wykorzystaniu wybranych metod, w tym analizy graficznej.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi- częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu Materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B4_W07Wyliczenie podstawowych wskaźników mikroekonomicznych, w tym kosztów ekonomicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-4Zdobycie teoretycznej wiedzy dot. zagadnieniń: efektywności ekonomicznej, racjonalności gospodarowania
C-5Opanowanie metod i narzędzi analizy stosowanych przez mikroekonomię
C-2Zrozumienie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej
Treści programoweT-A-4Elastyczność popytu i podaży – zadania.
T-A-11Teoria kosztów produkcji. Koszty w krótkim i długim okresie czasu.
T-A-12Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
T-A-7Struktury rynkowe - konkurencja monopolistyczna, oligopol
T-W-1Struktury rynkowe – polipol, monopol czysty.
T-A-8Wstęp do rynku czynników produkcji. Kapitał- zadania.
T-W-1Cena minimalna, maksymalna - koszty i korzyści
T-A-6Teoria ekonomiczna produkcji.
Metody nauczaniaM-1Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-1Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-1Metody praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
M-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F – ocena przygotowania do zajęć
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - egzamin
S-1Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - kolokwium pisemne
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiabiorstw gospodarce rynkowej. Nie zna istoty, ani koniecznosci wyborów w ekonomii, nie zna definicji i celów stojacych przed ta nauką.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze błedna), - nie zawsze chetny do wyrazania opinii i uczestnictwa w dyskusji. - z duzym trudem i pomoca potrafi rozwiazywac prostsze zadania z trescią, - nie zawsze przygotowany do zajęć.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w tresci i jązyku . - z pomoca potrafi rozwiazywac zadania z trescią, - z reguły przygotowany do zajęć.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował niemal cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, aktywnosc na zajeciach - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia np. w trakcie rozwiazywania zadan z trescia,
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, duża aktywność na zajęciach, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi nie ma niemal żadnych potknięć, - w zasadzie rozwiazuje z rzadkimi przypadkami zadanie z trescią, - dobrze przygotowany do zajęć.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawość, poznawcza, bardzo aktywny na zajęciach, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie, - potrafi prawidłowo rozwiazaywac zadania z trescią, - zawsze przygotowany do zajęć.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B4_U01Analiza zachowania podmiotów gospodarczych i ekonomiczne konsekwencje podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Zdobycie teoretycznej wiedzy dot. zagadnieniń: efektywności ekonomicznej, racjonalności gospodarowania
C-3Zapoznanie z elementami ekonomii normatywnej – roli regulacyjnej państwa w gospodarce rynkowej, nierównościami w podziale dochodów
C-5Opanowanie metod i narzędzi analizy stosowanych przez mikroekonomię
Treści programoweT-A-5Model funkcjonowania gospodarki rynkowej - podsumowanie.
T-A-12Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
T-A-8Wstęp do rynku czynników produkcji. Kapitał- zadania.
T-A-1System gospodarczy
T-A-3Analiza popytu i podaży - model gospodarki rynkowej
T-A-7Struktury rynkowe - konkurencja monopolistyczna, oligopol
T-A-11Teoria kosztów produkcji. Koszty w krótkim i długim okresie czasu.
T-W-1Teoria zachowania gospodarstwa domowego
T-A-10Ekonomia dobrobytu - dochody a poziom życia. Krzywa Lorenza i Laffera
T-W-1Wprowadzenie do ekonomii. Krótka historia myśli ekonomicznej
T-A-6Teoria ekonomiczna produkcji.
T-W-1Cena minimalna, maksymalna - koszty i korzyści
T-W-1Krzywa możliwości produkcyjnych - istota kosztów alternatywnych.
T-W-1Struktury rynkowe – polipol, monopol czysty.
Metody nauczaniaM-1Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-1Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
M-1Metoda problemowa - wykład problemowy
M-1Metody praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - kolokwium pisemne
S-1Ocena formująca: F – ocena przygotowania do zajęć
S-1Ocena formująca: F – ocena referatu
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - egzamin
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych założeń, metod i zachowań podmiotów gospodarczych, nie widzi potrzeby i nie posiada umiejetności artykułowania i oceny konsekwencji podejmowania decyzji.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatna pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy i aktywnością na zajęciach.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy i aktywnością na zajęciach.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzic sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy (prezentacji) aktywnością na zajęciach.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzic sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia (pracy, prezentacji), wraz z aktywnością na zajęciach.
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia pracy, prezentacji), wraz z wybitna aktywnością na zajęciach, - student potrafi samodzielnie wnioskować i wiążąc zagadnienia teoretyczne w praktycznymi.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B4_U02Łączy zagadnienia teoretyczne z wiedzą praktyczną.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-5Opanowanie metod i narzędzi analizy stosowanych przez mikroekonomię
C-4Zdobycie teoretycznej wiedzy dot. zagadnieniń: efektywności ekonomicznej, racjonalności gospodarowania
Treści programoweT-A-2Potrzeby, zasoby, dobra, problem rzadkości dóbr w ekonomii
T-W-1Cena minimalna, maksymalna - koszty i korzyści
T-A-4Elastyczność popytu i podaży – zadania.
T-A-10Ekonomia dobrobytu - dochody a poziom życia. Krzywa Lorenza i Laffera
T-A-13Analiza statyczna i dynamiczna rynku
T-W-1Krzywa możliwości produkcyjnych - istota kosztów alternatywnych.
T-A-11Teoria kosztów produkcji. Koszty w krótkim i długim okresie czasu.
T-A-12Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
T-A-7Struktury rynkowe - konkurencja monopolistyczna, oligopol
T-A-3Analiza popytu i podaży - model gospodarki rynkowej
Metody nauczaniaM-1Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-1Metody praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F – ocena przygotowania do zajęć
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych założeń, metod i zachowań podmiotów gospodarczych, knie widzi potrzeby łączenia zagadnień teorii ekonomii z praktyką gospodarczą.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatna pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy i aktywnością na zajęciach.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy i aktywnością na zajęciach.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzic sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy (prezentacji) aktywnością na zajęciach.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzic sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia (pracy, prezentacji), wraz z aktywnością na zajęciach.
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia pracy, prezentacji), wraz z wybitna aktywnością na zajęciach, - student potrafi samodzielnie wnioskować i wiążąc zagadnienia teoretyczne w praktycznymi.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B4_U03Oblicza podstawowe wskaźniki mikroekonomiczne, łącznie z ich interpretacją i powiązaniem z prawami ekonomicznymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-5Opanowanie metod i narzędzi analizy stosowanych przez mikroekonomię
C-2Zrozumienie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej
C-4Zdobycie teoretycznej wiedzy dot. zagadnieniń: efektywności ekonomicznej, racjonalności gospodarowania
C-3Zapoznanie z elementami ekonomii normatywnej – roli regulacyjnej państwa w gospodarce rynkowej, nierównościami w podziale dochodów
Treści programoweT-A-13Analiza statyczna i dynamiczna rynku
T-A-9Teoria renty ekonomicznej. Ziemia - renta gruntowa
T-W-1Struktury rynkowe – polipol, monopol czysty.
T-W-1Cena minimalna, maksymalna - koszty i korzyści
T-A-11Teoria kosztów produkcji. Koszty w krótkim i długim okresie czasu.
T-W-1Prosta cenowa elastyczność popytu i podaży. Inne rodzaje elastyczności popytu.
T-A-3Analiza popytu i podaży - model gospodarki rynkowej
T-A-7Struktury rynkowe - konkurencja monopolistyczna, oligopol
T-A-4Elastyczność popytu i podaży – zadania.
T-A-5Model funkcjonowania gospodarki rynkowej - podsumowanie.
T-A-12Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
T-A-8Wstęp do rynku czynników produkcji. Kapitał- zadania.
Metody nauczaniaM-1Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-1Metody praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
M-1Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F – ocena przygotowania do zajęć
S-1Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - kolokwium pisemne
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - egzamin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować użyć podstawowych wskaźników ekonomicznych, nie potrafi ani ich obliczyć, ani ziterpretować.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatna pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy dot. np. obliczania i interpretacji wskaźnikó ekonomicznych i aktywnością na zajęciach.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy i aktywnością na zajęciach.
4,04,0 Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzic sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy, aktywnością na zajęciach.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzic sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia (pracy, prezentacji), zadań, wraz z aktywnością na zajęciach.
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia pracy, prezentacji), wraz z wybitna aktywnością na zajęciach, - student potrafi samodzielnie wnioskować i wiążąc zagadnienia teoretyczne w praktycznymi.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B4_U04Interpretuje podstawowe prawa ekonomiczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-5Opanowanie metod i narzędzi analizy stosowanych przez mikroekonomię
C-1Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemów gospodarczych
Treści programoweT-A-3Analiza popytu i podaży - model gospodarki rynkowej
T-A-9Teoria renty ekonomicznej. Ziemia - renta gruntowa
T-W-1Prosta cenowa elastyczność popytu i podaży. Inne rodzaje elastyczności popytu.
T-W-1Wprowadzenie do ekonomii. Krótka historia myśli ekonomicznej
T-A-8Wstęp do rynku czynników produkcji. Kapitał- zadania.
T-A-6Teoria ekonomiczna produkcji.
T-A-4Elastyczność popytu i podaży – zadania.
T-W-1Rynek pracy i płace.
T-W-1Krzywa możliwości produkcyjnych - istota kosztów alternatywnych.
T-A-2Potrzeby, zasoby, dobra, problem rzadkości dóbr w ekonomii
T-W-1Teoria zachowania gospodarstwa domowego
Metody nauczaniaM-1Metoda problemowa - wykład problemowy
M-1Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - kolokwium pisemne
S-1Ocena formująca: F – ocena przygotowania do zajęć
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - egzamin
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zaprezentowac pogladów ekonomicznych, praw, w formie pisemnej (referat) i ustnej na podstawie przeczytanej literatury.
3,0Student potrafi zaprezentowac poglady ekonomiczne, prawa ekonomiczne w formie pisemnej (referat) i ustnej na podstawie przeczytanej literatury przy wydatnej pomocy nauczyciela.
3,5Student potrafi zaprezentowac poglady ekonomiczne i prawa ekonomiczne w formie pisemnej (referat) i ustnej na podstawie przeczytanej literatury przy pewnej pomocy nauczyciela.
4,0Student potrafi zaprezentowac poglady ekonomiczne i prawa ekonomiczne w formie pisemnej (referat) i ustnej na podstawie przeczytanej literatury wykorzystując wskazówki nauczyciela.
4,5Student potrafi samodzielnie zaprezentowac poglądy ekonomiczne prawa ekonomiczne i w formie pisemnej i ustnej w zakresie materiału objetego programem, korzystajac z literatury.
5,0Student potrafi samodzielnie zaprezentowac poglady ekonomiczne w formie pisemnej i usnej w zakresie materiału wychodzacego poza program, korzystajac z literatury.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B4_U05Analizuje modele ekonomiczne i odpwowiednio je interpretuje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z elementami ekonomii normatywnej – roli regulacyjnej państwa w gospodarce rynkowej, nierównościami w podziale dochodów
C-4Zdobycie teoretycznej wiedzy dot. zagadnieniń: efektywności ekonomicznej, racjonalności gospodarowania
C-2Zrozumienie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej
C-5Opanowanie metod i narzędzi analizy stosowanych przez mikroekonomię
Treści programoweT-W-1Krzywa możliwości produkcyjnych - istota kosztów alternatywnych.
T-W-1Cena minimalna, maksymalna - koszty i korzyści
T-W-1Teoria zachowania gospodarstwa domowego
T-A-7Struktury rynkowe - konkurencja monopolistyczna, oligopol
T-A-6Teoria ekonomiczna produkcji.
T-A-3Analiza popytu i podaży - model gospodarki rynkowej
T-W-1Struktury rynkowe – polipol, monopol czysty.
T-A-5Model funkcjonowania gospodarki rynkowej - podsumowanie.
T-A-13Analiza statyczna i dynamiczna rynku
T-W-1Rynek pracy i płace.
T-A-12Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
T-W-1Prosta cenowa elastyczność popytu i podaży. Inne rodzaje elastyczności popytu.
T-A-11Teoria kosztów produkcji. Koszty w krótkim i długim okresie czasu.
T-A-2Potrzeby, zasoby, dobra, problem rzadkości dóbr w ekonomii
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
M-1Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-1Metoda problemowa - wykład problemowy
M-1Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - egzamin
S-1Ocena formująca: F – ocena przygotowania do zajęć
S-1Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
S-1Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - kolokwium pisemne
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejetnosci rozumienia, analizowania zjawisk ekonomicznych, w tym modelowania zjawisk ekonomicznych.
3,0Student posiada ograniczoną umiejetność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych w tym modelowania zjawisk ekonomicznych w postawowym zakresie, wymagającą wydatnej pomocy nauczyciela.
3,5Student posiada umiejetność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych w tym modelowania zjawisk ekonomicznych w postawowym zakresie, wymagającą pewnej pomocy nauczyciela.
4,0Student posiada pełną umiejetność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych w tym modelowania zjawisk ekonomicznych na podstawowym poziomie w sposób samodzielny
4,5Student potrafi samodzielnie zrozumieć, analizowac zjawiska ekonomiczne w tym modelowanie ekonomiczne w odniesieniu do całości materiału i swobodnie wypowiadac się na tematy.
5,0Student rozumie zjawiska ekonomiczne, potrafi je samodzielnie analizowac, wykraczajac poza materiał programowy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B4_K01Dąży do rozszerzania wiedzy ekonomicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z elementami ekonomii normatywnej – roli regulacyjnej państwa w gospodarce rynkowej, nierównościami w podziale dochodów
C-5Opanowanie metod i narzędzi analizy stosowanych przez mikroekonomię
C-4Zdobycie teoretycznej wiedzy dot. zagadnieniń: efektywności ekonomicznej, racjonalności gospodarowania
Treści programoweT-W-1Teoria zachowania gospodarstwa domowego
T-W-1Krzywa możliwości produkcyjnych - istota kosztów alternatywnych.
T-A-12Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
T-W-1Cena minimalna, maksymalna - koszty i korzyści
T-A-6Teoria ekonomiczna produkcji.
T-A-3Analiza popytu i podaży - model gospodarki rynkowej
T-W-1Wprowadzenie do ekonomii. Krótka historia myśli ekonomicznej
T-A-13Analiza statyczna i dynamiczna rynku
T-A-5Model funkcjonowania gospodarki rynkowej - podsumowanie.
T-A-4Elastyczność popytu i podaży – zadania.
T-A-7Struktury rynkowe - konkurencja monopolistyczna, oligopol
T-W-1Prosta cenowa elastyczność popytu i podaży. Inne rodzaje elastyczności popytu.
T-A-1System gospodarczy
T-W-1Rynek pracy i płace.
T-A-9Teoria renty ekonomicznej. Ziemia - renta gruntowa
T-A-11Teoria kosztów produkcji. Koszty w krótkim i długim okresie czasu.
T-A-8Wstęp do rynku czynników produkcji. Kapitał- zadania.
T-A-2Potrzeby, zasoby, dobra, problem rzadkości dóbr w ekonomii
T-A-10Ekonomia dobrobytu - dochody a poziom życia. Krzywa Lorenza i Laffera
T-W-1Struktury rynkowe – polipol, monopol czysty.
Metody nauczaniaM-1Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-1Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-1Metody praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
S-1Ocena formująca: F – ocena przygotowania do zajęć
S-1Ocena formująca: F – ocena referatu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje świadomości istoty problemów i zagadnień ekonomicznych i roli podmiotów gospodarczych oraz rynku we współczesnej gospodarce.
3,0Student wykazuje świadomość istoty problemów i zagadnień ekonomicznych i roli podmiotów gospodarczych oraz rynku we współczesnej gospodarce w bardzo niewielkim stopniu, pod wpływem inspiracji ze strony nauczyciela.
3,5Student wykazuje świadomość istoty problemów i zagadnień ekonomicznych i roli podmiotów gospodarczych oraz rynku we współczesnej gospodarce w małym stopniu, pod wpływem inspiracji ze strony nauczyciela.
4,0Student samodzielnie wykazuje swiadomość istoty problemów i zagadnień ekonomicznych i roli podmiotów gospodarczych oraz rynku we współczesnej gospodarce w znacznym stopniu.
4,5Student w znacznym stopniu samodzielnie wykazuje swiadomość istoty problemów i zagadnień ekonomicznych i roli podmiotów gospodarczych oraz rynku we współczesnej gospodarce.
5,0Student samodzielnie wykazuje swiadomość istoty problemów i zagadnień ekonomicznych i roli podmiotów gospodarczych oraz rynku wykraczającą poza zaplanowany materiał oraz rynku we współczesnej gospodarce.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B4_K02Zdolny do obiektywnego formułownia wniosków dotyczących funkcjonowania gospodarki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-5Opanowanie metod i narzędzi analizy stosowanych przez mikroekonomię
C-4Zdobycie teoretycznej wiedzy dot. zagadnieniń: efektywności ekonomicznej, racjonalności gospodarowania
Treści programoweT-A-12Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
T-A-13Analiza statyczna i dynamiczna rynku
T-A-4Elastyczność popytu i podaży – zadania.
T-A-5Model funkcjonowania gospodarki rynkowej - podsumowanie.
T-A-9Teoria renty ekonomicznej. Ziemia - renta gruntowa
T-A-2Potrzeby, zasoby, dobra, problem rzadkości dóbr w ekonomii
T-A-6Teoria ekonomiczna produkcji.
T-A-10Ekonomia dobrobytu - dochody a poziom życia. Krzywa Lorenza i Laffera
T-A-8Wstęp do rynku czynników produkcji. Kapitał- zadania.
T-A-11Teoria kosztów produkcji. Koszty w krótkim i długim okresie czasu.
T-A-7Struktury rynkowe - konkurencja monopolistyczna, oligopol
T-A-3Analiza popytu i podaży - model gospodarki rynkowej
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
M-1Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-1Metoda problemowa - wykład problemowy
M-1Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
S-1Ocena formująca: F – ocena referatu
S-1Ocena formująca: F – ocena przygotowania do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada kompetencji do współparcy z innymi uczestnikami zajec, nie wykazuje zainteresowania wspólnym zadaniem do wykonania, nie potrafi zaplanowac i wykonac przydzielonych obowiazków w ramach zespołu. Nie potrafi obiektywnie oceniać zjawisk ekonomicznych.
3,0Student w ograniczonym zakresie posiada kompetencje do współpracy w grupie.W ograniczonym stopniu wykazuje zainteresowania wspólnym zadaniem do wykonania. Z dużą trudnością potrafi obiektywnie oceniać zjawiska ekonimiczne .
3,5Student w ograniczonym zakresie posiada kompetencje do współpracy w grupie.W ograniczonym stopniu wykazuje zainteresowania wspólnym zadaniem do wykonania. Z trudnością potrafi obiektywnie oceniać zjawiska ekonimiczne
4,0Student potrafi specyzowac cele własnej pracy i rozdziela lub pomaga rozdzielic zadania pozostałym członkom zespołu. Potrafi obiektywnie i dobrze oceniać zjawiska ekonimiczne
4,5Student potrafi samodzielnie zaplanowac i sprecyzowac cele i czynnie uczestniczyc w rozdzieleniu zadan i ich realizacji na kazdym etapie pracy. Potrafi z łatwoscią obiektywnie i dobrze oceniać zjawiska ekonimiczne
5,0Student potrafi samodzielnie zaplanowac, specyzowac cele i rozdzielic zadania oraz panowac nad współpracą członków zespołu oraz terminowoscia i sposobem prezenacji wyników. Potrafi z łatwoscią obiektywnie i dobrze oceniać zjawiska ekonimiczne, w tym zagadnienia skomplikowane.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B4_K03Chętny do współpracy w ramach ruchu studenckiego, współpracy w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-5Opanowanie metod i narzędzi analizy stosowanych przez mikroekonomię
C-3Zapoznanie z elementami ekonomii normatywnej – roli regulacyjnej państwa w gospodarce rynkowej, nierównościami w podziale dochodów
C-4Zdobycie teoretycznej wiedzy dot. zagadnieniń: efektywności ekonomicznej, racjonalności gospodarowania
Treści programoweT-A-12Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
T-A-11Teoria kosztów produkcji. Koszty w krótkim i długim okresie czasu.
T-W-1Cena minimalna, maksymalna - koszty i korzyści
T-A-6Teoria ekonomiczna produkcji.
T-W-1Krzywa możliwości produkcyjnych - istota kosztów alternatywnych.
T-A-13Analiza statyczna i dynamiczna rynku
T-A-8Wstęp do rynku czynników produkcji. Kapitał- zadania.
T-A-1System gospodarczy
T-W-1Rynek pracy i płace.
T-W-1Wprowadzenie do ekonomii. Krótka historia myśli ekonomicznej
T-A-4Elastyczność popytu i podaży – zadania.
T-A-5Model funkcjonowania gospodarki rynkowej - podsumowanie.
T-W-1Struktury rynkowe – polipol, monopol czysty.
T-A-3Analiza popytu i podaży - model gospodarki rynkowej
T-W-1Teoria zachowania gospodarstwa domowego
T-W-1Prosta cenowa elastyczność popytu i podaży. Inne rodzaje elastyczności popytu.
T-A-2Potrzeby, zasoby, dobra, problem rzadkości dóbr w ekonomii
T-A-10Ekonomia dobrobytu - dochody a poziom życia. Krzywa Lorenza i Laffera
T-A-9Teoria renty ekonomicznej. Ziemia - renta gruntowa
T-A-7Struktury rynkowe - konkurencja monopolistyczna, oligopol
Metody nauczaniaM-1Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-1Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-1Metody praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F – ocena referatu
S-1Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
S-1Ocena formująca: F – ocena przygotowania do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada kompetencji do współparcy z innymi uczestnikami zajec, nie wykazuje zainteresowania wspólnym zadaniem do wykonania, nie potrafi zaplanowac i wykonac przydzielonych obowiazków w ramach zespołu. Nie widzi potrzeby szerzenia ruchu studenckiego.
3,0Student posiada nieskie kompetencji do współparcy z innymi uczestnikami zajec, wykazuje pewne zainteresowania wspólnym zadaniem do wykonania, z trudem potrafi zaplanowac i wykonac przydzielonych obowiazków w ramach zespołu. Nie widzi zbytnio potrzeby szerzenia ruchu studenckiego.
3,5Student planuje i wykonuje prace na poziomie podstawowym na kazdym etapie jej tworzenia w ramach zadan przydzielonych przez zespół. Dostrzega sens działania i poszerzania ruchu studenckiego.
4,0Student potrafi specyzowac cele własnej pracy i rozdziela lub pomaga rozdzielic zadania pozostałym członkom zespołu. Dostrzega duży sens działania i poszerzania ruchu studenckiego i prezentowania wiedzy z zakresu ekonomii.
4,5Student potrafi samodzielnie zaplanowac i sprecyzowac cele i czynnie uczestniczyc w rozdzieleniu zadan i ich realizacji na kazdym etapie pracy. Aktywnie działa w ruchu studenckim mającym na celu popularyzację wiedzy.
5,0Student potrafi samodzielnie zaplanowac, specyzowac cele i rozdzielic zadania oraz panowac nad współpraca członków zepołu oraz terminowoscia i sposobem prezenacji wyników. Aktywnie działa w ruchu studenckim mającym na celu popularyzację wiedzy, zachęca innych.